lu.se

Vetenskapssocieteten

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Societeten

Mötesdatum 2018

16 januari: styrelsen sammanträder, tar beslut om utlysning av resestipendier

9 april: styrelsen sammanträder, fastställer förslag till nya arbetande ledamöter

18 april: vårmöte med föreläsning och middag. Beslut om inval av nya arbetande ledamöter

30 maj: styrelsen sammanträder, tar beslut om utdelande av resestipendier

10 september: styrelsen sammanträder

22 september: höstutflykt

25 oktober: styrelsen sammanträder, tar beslut om pristagare för de priser som styrelsen har mandat att dela ut

23 november: årshögtid med årsmötesförhandlingar, högtidsföreläsning, utdelning av priser samt installation av under året invalda ledamöter

3 december: styrelsen sammanträder

Styrelse 2018

Professor Jesper Svartvik (preses)

Docent Marie Cronqvist (vice preses)

Professor David Dunér (sekreterare)

Universitetslektor Blaženka Scheuer (vice sekreterare)

Direktör Bengt L. Andersson (skattmästare)

Civilekonom Otto von Arnold (suppleant)

Docent Daniel Möller (ledamot)

Docent Henrik Rahm (ledamot)

Friherre Nils Silfverschiöld (ledamot)

Professor Johannes Lindvall (suppleant)

Docent Maria Persson (suppleant)

Docent Mikael Roll (suppleant)

Stadgar

[Fullständiga stadgar återfinnes i senaste årsboken]

Societetens uppgift och sammansättning

§ 1

Vetenskapssocieteten i Lund har till uppgift att främja humanistisk vetenskaplig forskning, däri inbegripet religions-, rätts- och samhällsvetenskap. Societeten skall i sin verksamhet särskilt beakta yngre forskares behov.

§ 2

Societeten består av stiftande samt inländska och utländska arbetande ledamöter jämte hedersledamöter och seniores. Till arbetande ledamot kan endast vetenskapsidkare som inte fyllt 55 år utses. Vid 55 års ålder övergår arbetande ledamot till gruppen seniores. I Societetens styrelse och nämnder kan endast stiftande och inländska arbetande ledamöter inväljas. Endast stiftande och inländska arbetande ledamöter äger delta i val och i sådana överläggningar och beslut som rör ekonomiska och administrativa frågor.

§ 3

De inländska arbetande ledamöternas antal får vara högst 100, de utländska arbetande ledamöternas högst 35, de stiftande ledamöternas högst 50.

§ 4

Till stiftande ledamot kan utses person, som visat synnerligt engagemang för humanistisk vetenskap och kultur, eller person, som Societeten finner kunna bidraga till Societetens verksamhet och utveckling. Stiftande ledamot äger samma rättigheter som inländsk arbetande ledamot.

§ 5

Till Societetens hedersledamöter kan väljas personer av utmärkt förtjänst om humanistisk vetenskap. Deras antal må ej överstiga sju.

Ledamöter

Societeten består av stiftande ledamöter, inländska och utländska arbetande ledamöter samt hedersledamöter och seniores. Till arbetande ledamot väljs företrädesvis yngre vetenskapsidkare. Arbetande ledamot övergår vid 55 års ålder till gruppen seniores. Stiftande ledamöter väljs bland företrädare för näringsliv och skånsk kulturliv som visat intresse för humanistisk vetenskap.