lu.se

Vetenskapssocieteten

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Introduktion

Kort historik

Några unga "arga" docenter bildade 1920 Vetenskapssocieteten, ett forum för modern, humanistisk forskning i Lund. Till grundarna hörde ortnamnsforskaren Jöran Sahlgren, etnologen Wilhelm von Sydow och historikern Lauritz Weibull. Friherrinnan Henriette Coyet på Torup var medlem av den första styrelsen.

Ansvarig utgivare

Ansvarig för webställets innehåll är professor David Dunér (sekreterare i Societetens styrelse).

David Dunér, Institutionen för kulturvetenskaper, LUX, Box 192, 221 00 Lund.
David.Dunerkultur.luse