Bidrag och stipendier

Vetenskapssocieteten i Lund utlyser forsknings- och resestipendier

 

Bidrag på upp till 10 000 kronor delas ut till disputerade forskare för forsknings- och konferensresor, för konferensavgift vid digitala konferenser eller för språkgranskning av vetenskapligt arbete. Endast sökande som åberopar medverkan med egen forskarrapport kan komma i fråga för stöd för konferensresor.

Observera att anslag ej beviljas för traktamente. Vetenskapssocieteten betalar endast ut bidrag direkt till enskilda forskare (ej via institutionen). Berättigade att söka anslag är forskare inom humaniora och angränsande discipliner verksamma vid Lunds universitet, vilka har avlagt doktorsexamen och ej uppnått 55 års ålder vid sista datum för ansökan.

Ansökningen ska undertecknas och bilagor ska sammanfogas tillsammans med blanketten i en sammanhållen fil. Ansökan ska vara Societeten till handa senast den 17 maj 2024 via Vetenskapssocietetens sekreterare, Paul Linjamaa, paul.linjamaa@ctr.lu.se

Beslut fattas på styrelsens sammanträde 27 maj 2024. 
 

Vetenskapssocieteten ger regelbundet stöd till humanistisk forskning vid Lunds universitet. Senast i mars utlyses medel för konferens- och forskningsresor. Utlysningen riktar sig till disputerade, företrädesvis yngre forskare.

Utlysning av stöd för forsknings- och konferensresor

Riktlinjer för bedömning av ansökan om bidrag till forsknings- och konferensresor

Antagna av Vetenskapssocietetens styrelse 5 december 2011

Vetenskapssocieteten betalar endast ut bidrag direkt till enskilda forskare (ej via institutionen). Berättigade att söka anslag är forskare inom humaniora och angränsande discipliner verksamma vid Lunds universitet, vilka har avlagt doktorsexamen och ej uppnått 55 års ålder. För alla resor gäller att traktamente ej utbetalas.

1. Forskningsresor

  1. Det skall tydligt framgå vilket forskningsprojekt det rör sig om, hur det är finansierat och hur resan kommer att bidra till dess genomförande.
  2. Budgeten skall specificera resesträcka, transportmedel, antal resor, tidsperiod för logi.

2. Konferensresor/avgift för digitala konferenser

  1. Endast ansökan om medel till konferensresor/digitala konferenser där sökande presenterar egna resultat kan beviljas och där det framgår att sökanden är antagen till konferensen.
  2. Budgeten skall specificera resesträcka, transportmedel, antal resor, tidsperiod för logi, konferensavgift eller enbart konferensavgift vid digitala konferenser.
  3. Det skall framgå hur konferensresan är relaterad till sökandes pågående forskning (gäller också för digitala konferenser).

3. Bidrag till språkgranskning av vetenskapligt arbete

  1. Vetenskapssocieteten erbjuder stöd till språkgranskning av vetenskapligt arbete (artiklar och/eller monografier) som publiceras i nationella eller internationella vetenskapliga tidskrifter/serier.
  1. Vetenskapssocieteten kommer att ge företräde åt arbeten som är antagna för publicering i internationell ”peer reviewed” tidskrift/serie.
  1. När artikeln/monografin har accepterats för publicering, men innan den har publicerats, sänds acceptansbrev och faktura på kostnader för språkgranskning av artikeln/monografin till Vetenskapssocietetens sekreterare Paul Linjamaa.

 

Blankett för ansökan om resestipendium samt om stöd till språkgranskning

Sidansvarig: David.Dunerkultur.luse | 2024-05-17