Priser och utmärkelser

Vid årshögtiden utdelas priser och belöningar för framstående insatser inom företrädesvis humaniora. Societeten tar emot nomineringar till priser för beslut i styrelsen i oktober.

Societeten tar tacksamt emot donationer från näringslivet och enskilda. Postgironumret är 530818-4. För vidare information kontakta sekreteraren Paul Linjamaa, e-post: paul.linjamaa@ctr.lu.se

Priser 2022

Vid årshögtiden utdelas priser och belöningar för förtjänstfulla avhandlingar.

 

Mottagare av Vetenskapssocieteten i Lunds avhandlingspris 2022 är:

 

Filosofie doktor Rickard Andersson 

Rickard Anderssons avhandling Bridges, Walls, Doors: On Democracy and Nature analyserar föreställningen om en grön demokrati, det vill säga en demokrati som inkluderar naturen i den politiska sfären för att därigenom främja beslut som förändrar samhället i en mer hållbar riktning. Avhandlingen imponerar genom sin perspektivrikedom, analytiska skärpa och gedigna lärdom. Författaren har identifierat och preciserat ett fundamentalt problem i samtida politisk teori och visar hur detta problem uppkommit historiskt genom att systematiskt analysera centrala verk inom västerländsk filosofi från medeltiden till modern tid som berör relationen mellan människa, natur och styrelseskick.

 

Filosofie doktor Charlotte Nilsson

Charlotte Nilsson utforskar i sin avhandling, En förbindelse med en större värld. Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal, postorderkatalogen som kommunikationsmedium och människors vardagliga umgänge med fenomenet postorder och distanshandel som meningsskapande praktik. Nilsson ger nya perspektiv på mediesystem, medial infrastruktur och mediebruk i Sverige under tidigt 1900-tal. Hennes öppet tvärvetenskapliga profil som spänner över mediehistoria, etnologi, strategisk kommunikation och ekonomisk historia är imponerande.

 

Filosofie doktor Simone Löhndorf

Simone Löhndorf utforskar i sin avhandling, Development of adjectival use and meaning structures in Swedish adjektiv i vid mening och behandlar den semantiska utvecklingen hos äldre barn och ungdomar. Studien visar på Löhndorfs breda teoretiska och metodiska kompetens inom såväl semantik som språklig utveckling. Den är ett omfattande bidrag till förståelsen av hur adjektiv används av svenska barn, och hur detta kan knytas ihop med utökad begreppsförståelse i allmänhet. Som sådan utgör Löhndorfs arbete både viktig grundforskning och ger viktiga tillämpade bidrag till områden som språkutveckling och skrivutveckling samt språkdidaktik.

 

Teologie doktor Elisabet Nord

Elisabet Nords avhandling Vindicating Vengenace and Vilolence? Exegetical Approaches to Imprecatory Psalms and their Relevance for Liturgy behandlar Psaltarens receptionshistoria och dess bakgrund i denna centrala text-corpus av den hebreiska bibeln. Nord diskuterar initierat problemet på vilka grunder de så kallade förbannelsepsalmerna kan användas i nutida liturgisk praxis. Det är en nydanade tvärvetenskapliga ansats i kombination med en exceptionell stringens i analysen av både primärkällor och sekundärlitteratur, som genererar inte endast ny kunskap utan leder till omformulering av väsentliga frågeställningar inom såväl exegetiska kärnområden som nutida aktuell reception av bibliska idétraditioner.

 

Filosofie doktor Ylva Haidenthaller

Ylva Haidenthallers avhandling The Medal in Early Modern Sweden: Significances and Practices identifierar konstanter och förändringar i medaljbruket från 1560 till 1792. Baserat på studier av samtliga 1 300 medaljutgåvor påvisar hon en gradvis vidgning från en exklusiv furstlig sfär till ett diversifierat bruk på en kommersiell marknad. Genom att förflytta studiet av medaljer från den renodlade numismatiken in i ett bredare historiskt forskningsfält har Haidenthaller väsentligt bidragit till kunskapen om en objektkategori som kan studeras som en del av den tidigmoderna tidens bildbruk och intermedialitet.

 

Filosofie doktor Hampus Olsson

Hampus Olssons avhandling Cultural and social-political development in south Etruria. The Biedano region in the 5th to 1st centuries BC. rör den etruskiska bosättningen Blera med omnejd och belyser dess sociala och politiska utveckling under de sista fyra århundradena f.Kr. Genom att tillämpa en kombination av landskapsarkeologi, historisk källkritik, etruskisk prosoprografi och politisk teori lyfter Olsson fram hur maktkampen mellan olika stadsstater kan ses som ett utslag av den markägande elitens intressen. Studien, som behandlar ett synnerligen komplext material, är utfört på ett mycket förtjänstfullt sätt och kastar nytt ljus över romaniseringsprocessen i Italien.

 

Filosofie doktor Fanny Kärfve

Fanny Kärfves avhandling Greeting the visitor: A contextualising study of fauces-mosaics in Pompeii, är en studie av samtliga 30 bevarade mosaikgolv som prydde entréerna till atriumhus i Pompeji från tiden 100 f.Kr. och Vesuvius utbrott år 79. Mosaikerna analyseras utifrån topografisk distribution i staden, storlek och förehållande till övrig dekor, entréernas rumsliga disposition, kronologi och motivens ikonologiska aspekter. Kärfves har på ett mycket förtjänstfullt sätt gripit sig an ett outforskat område och genom en både bred och djupgående analys bidragit med värdefulla insikter om vilka budskap den romerske husägaren i Pompeji önskade kommunicera till yttervärlden.

Utmärkelser

I samband med årshögtiden överlämnas under högtidliga former belöningar till forskare inom de humanistiska vetenskapsområdena.

Lagerbring-medaljen i guld, silver och brons utdelas som erkänsla för "förtjänstfulla arbeten inom de humanistiska vetenskaperna". Guldmedaljen tilldelas personer vars insatser inom humanistisk forskning bedöms som unika och epokbildande. Silvermedaljen utdelas minst vart femte år till en yngre humanistisk forskare med hemort i Lund.

Sidansvarig: David.Dunerkultur.luse | 2022-12-10