Priser och utmärkelser

Vid årshögtiden utdelas priser och belöningar för framstående insatser inom företrädesvis humaniora. Societeten tar emot nomineringar till priser för beslut i styrelsen i oktober.

Societeten tar tacksamt emot donationer från näringslivet och enskilda. Postgironumret är 530818-4. För vidare information kontakta sekreteraren Paul Linjamaa, e-post: paul.linjamaa@ctr.lu.se

Priser 2021

Vid årshögtiden utdelas priser och belöningar för förtjänstfulla avhandlingar.

 

Mottagare av Vetenskapssocieteten i Lunds avhandlingspris 2021 är:

 

Filosofie doktor Kenth Hansen

Kenth Hansens avhandling, Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer, ifrågasätter den rådande synen på medeltida städer som en plats dominerad av borgerskapet. I stället visar Hansen att frälset ofta var en ledande grupp i medeltidens städer. Avhandlingen är banbrytande för medeltida stadshistorisk forskning och är ett lysande exempel på ett fruktbart tvärvetenskapligt arbetssätt där bilder, texter och materiella lämningar bidrar till att skapa en tydlig bild av det förflutna.

 

Filosofie doktor Charlotte Nilsson

Charlotte Nilsson utforskar i sin avhandling, En förbindelse med en större värld. Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal, postorderkatalogen som kommunikationsmedium och människors vardagliga umgänge med fenomenet postorder och distanshandel som meningsskapande praktik. Nilsson ger nya perspektiv på mediesystem, medial infrastruktur och mediebruk i Sverige under tidigt 1900-tal. Hennes öppet tvärvetenskapliga profil som spänner över mediehistoria, etnologi, strategisk kommunikation och ekonomisk historia är imponerande.

 

Filosofie doktor Mikael Novén

Mikael Novéns avhandling i neurolingvistik, Brain Anatomical Correlates of Perceptual Phonological Proficiency and Language Learning Aptitude, undersöker med hjälp av magnetresonansavbildning hur individuella skillnader i hjärnstruktur påverkar olika språkförmågor. Avhandlingen visar att variation i hjärnans kopplingar mellan hörsel- och artikulationsområden är relaterat till skillnader i språkljudsminne. Novéns forskning är banbrytande och lägger ny grund för en bättre förståelse av hur människans språkförmåga är uppbyggd och beroende av de förutsättningar som hjärnan skapar.

 

Teologie doktor Lovisa Nyman

I sin avhandling, Det konstruktiva beroendet. Feministisk teologi i ett individualistiskt samhälle, analyserar Lovisa Nyman hur tre nutida feministteologiska författare kan bidra till att fördjupa synen på mellanmänskligt beroende. Med säker hand och analytisk skärpa utvecklar Nyman en originell kritisk diskussion av den förhärskande synen på individ och samhälle och visar vilka resurser en kristen antropologi rymmer för att bidra till diskussionen om hur vi kan tänka kring människan som social, politisk och kulturell varelse.

 

Filosofie doktor Chiara Gargiulo

Chiara Gargiulos avhandling, On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution, behandlar språkförlust i modersmålet hos talare som varit bosatta utomlands under längre tid. Gargiulo visar att tolkning av komplexa delar av ett språks grammatik är direkt relaterad till hur lång tid som talaren vistats i målspråkslandet. Avhandlingen är nyskapande och komplex. Den utnyttjar tidigare ej tillämpade metoder och kommer att ha stort inflytande på det aktuella forskningsfältet.

 

Filosofie doktor Oscar Jansson

Oscar Janssons avhandling, Mönster i grönt. Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor, är en ingående studie av hur den brittiske författaren Graham Greenes författarskap har fungerat och tagits emot i Storbritannien, USA, Frankrike och Sverige. Jansson visar att det västeuropeiska och nordamerikanska litterära 1900-talet kännetecknas av specifika villkor som rör intermediala rörelser, spänning mellan journalistiska berättelser och fiktion samt dynamik mellan texterna i sig och deras upphovspersoners kulturella positioner. Oscar Jansson har författat en gedigen och lärd avhandling som banar väg för ny forskning inom området.

 

Filosofie doktor Katherine Burlingame

Katherine Burlingames avhandling, Dead Landscapes – and How to Make Them Live, undersöker hur upplevelser av ett historiskt kulturlandskap kan tolkas och analyseras för att befrämja en dynamisk utveckling inom kulturarvssektorn. Burlingame utvecklar förslag för att återskapa den omedelbara och ibland förtrollande förnimmelse som ett historiskt laddat landskap kan ge upphov till. Avhandlingen lämnar ett synnerligen viktigt bidrag till ”humanistisk geografi”, den nordiska landskapsforskningen och den praktiska utvecklingen av kulturarvssektorn.

 

Filosofie doktor Christel Avendal

I sin avhandling, Förhöjd vardaglighet. Unga på landsbygden gör vardag, skildrar Christel Avendal vardagslivet hos en grupp tolv- till fjortonåringar som bor på landsbygden. Med utgångspunkt i symbolisk interaktionism förstås vardag som ett ”görande” och en meningsskapande process i samspel mellan människa och omgivning. Med metodologisk lyhördhet och teoretisk nyfikenhet mejslar Avendal fram en motbild till idén om att livet görs värdefullt främst genom extraordinära och spektakulära inslag och individuella prestationer.

 

Filosofie doktor Riya Raphael

Riya Raphael’s thesis, Circles of Value: A Study of Working Lives of Informal Sector Traders in Delhi, India, explores the lives of pheriwale women, a group of self-employed traders in Delhi. The thesis is a significant feminist and postcolonial contribution to a sophistication and re-definition of the concept of value. It is an original contribution to the efforts within social theory to rethink labour in terms of the value and the dignity of work.

Utmärkelser

I samband med årshögtiden överlämnas under högtidliga former belöningar till forskare inom de humanistiska vetenskapsområdena.

Lagerbring-medaljen i guld, silver och brons utdelas som erkänsla för "förtjänstfulla arbeten inom de humanistiska vetenskaperna". Guldmedaljen tilldelas personer vars insatser inom humanistisk forskning bedöms som unika och epokbildande. Silvermedaljen utdelas minst vart femte år till en yngre humanistisk forskare med hemort i Lund.

Sidansvarig: David.Dunerkultur.luse | 2022-02-02