Priser och utmärkelser

Vid årshögtiden utdelas priser och belöningar för framstående insatser inom företrädesvis humaniora. Societeten tar emot nomineringar till priser för beslut i styrelsen i oktober.

Societeten tar tacksamt emot donationer från näringslivet och enskilda. Postgironumret är 530818-4. För vidare information kontakta sekreteraren Paul Linjamaa, e-post: paul.linjamaa@ctr.lu.se

Priser 2023

Vid årshögtiden utdelas priser och belöningar för förtjänstfulla avhandlingar.

 

Mottagare av Vetenskapssocieteten i Lunds avhandlingspris 2023 är:

 

Filosofie doktor Olivia Cejvan

Olivia Cejvans avhandling i religionshistoria, Arts and Crafts Divine: Teaching and Learning Ritual Magic in Sodalitas Rosae Crucis (2023), kastar nytt ljus över en underutforskad dimension inom religionsvetenskapen, nämligen den som gäller undervisning och lärande. Cejvans studie utforskar på ett banbrytande sätt de sociala och relationella aspekterna av lärande inom ett samtida esoteriskt sällskap och visar hur utbildningsaktiviteter skapar och omskapar deras verksamhet och identitet i den gradvisa lärandeprocessen. Hennes studie bidrar till en djupare förståelse av undervisningens roll i formandet av individer och religiösa rörelser.

 

Filosofie doktor Karl Eriksson

Karl Erikssons avhandling i socialt arbete, Elusive Relations: A Phenomenology of Interpersonal Understanding in Social Work(2023), utgör ett föredömligt exempel på tillämpad fenomenologi genom att teoretiskt utforska den mellanmänskliga förståelsens tvetydiga roll i praktiskt socialt arbete. Med teoretisk stringens och nyfikenhet undersöker Eriksson mellanmänsklig förståelse i relation till empati, stigmatisering och kamratstöd. Mot bakgrund av kunskapsteoretiska tendenser som präglas av mätbarhet och evidens är avhandlingen ett angeläget bidrag till en human- och samhällsvetenskaplig förståelse av det professionella omdömets karaktär och roll i människobehandlande organisationer.

 

Filosofie doktor Karl Haikola

Karl Haikolas avhandling i historia, Framtidens fragmentering. Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet (2023), är en välskriven och synnerligen väl genomförd studie om svensk framtidsforskning under 1970-talet som på ett utmärkt sätt placerar Sverige i relation till internationella strömningar. Avhandlingen bidrar med värdefulla insikter i attityder kring det svenska samhällets förmåga att forma framtiden, vilket Haikola visar avtog mot slutet av 1970-talet. Detta ger i sig en mycket viktig bakgrund till senare decenniers diskussioner om individualism, marknadsliberalism, globalisering och välfärdsstatens omvandling.

 

Filosofie doktor Anna Hultman

Anna Hultmans avhandling i litteraturvetenskap, Vid pornografins gräns. Erotik i svensk prosa 1819–2019 (2022), undersöker samspelet mellan pornografi och litterär erotik från tidigt 1800-tal till idag. Utifrån en modell över den pornografiska berättelsen som Hultman konstruerar i dialog med internationell pornografiforskning studeras en rad i sin samtid kontroversiella prosatexter, som tänjt gränserna för den erotiska skildringen i svensk litteratur. Hultmans studie är nyskapande och utmärker sig inte bara för att ämnet tidigare varit outforskade utan för det stora omfång som studien famnar. Avhandlingen håller högsta kvalitet både vad gäller historisk panorering såväl som textanalytiska djupdykningar.

 

Juris doktor Anna Zemskova

Anna Zemskovas avhandling i EU-rätt, The Rule of Law in Economic Emergency in the European Union (2023), utforskar hur EU:s konstitutionella grunder har utmanats av de senaste decenniernas kriser. Zemskova visar hur ekonomiska nödlägen kan aktualisera begränsning av grundläggande rättigheter, samtidigt som det är svårt att avgöra när ekonomiska nödsituationer faktiskt tar slut och ordningen ska återställas. Genom sin djupgående och skarpsinniga undersökning av den mycket tekniska regleringen behandlar författaren centrala frågor för det demokratiska systemet i EU. Avhandlingen ger ett viktigt bidrag till diskussionerna om hur grundläggande värden ska skyddas i förhållande till aktuella kriser.

 

Mottagare av Vetenskapssocieteten i Lunds musikpris 2024 är:

Fred Holmlund

Gitarristen Fred Holmlund vid Musikhögskolan i Malmö har en sällsynt förmåga att trollbinda sina lyssnare. En virtuos teknik, högsta musikaliska kvalitet och en utsökt tonbildning gör att ingen lämnas oberörd av hans spel. Holmlund är bara i början av en karriär som kan komma att bli något alldeles enastående.

Utmärkelser

I samband med årshögtiden överlämnas under högtidliga former belöningar till forskare inom de humanistiska vetenskapsområdena.

Lagerbring-medaljen i guld, silver och brons utdelas som erkänsla för "förtjänstfulla arbeten inom de humanistiska vetenskaperna". Guldmedaljen tilldelas personer vars insatser inom humanistisk forskning bedöms som unika och epokbildande. Silvermedaljen utdelas minst vart femte år till en yngre humanistisk forskare med hemort i Lund.

Sidansvarig: David.Dunerkultur.luse | 2024-01-14