Priser och utmärkelser

Vid årshögtiden utdelas priser och belöningar för framstående insatser inom företrädesvis humaniora. Societeten tar emot nomineringar till priser för beslut i styrelsen i oktober.

Societeten tar tacksamt emot donationer från näringslivet och enskilda. Postgironumret är 530818-4. För vidare information kontakta sekreteraren Blaženka Scheuer, e-post: blazenka.scheuerctr.luse

Priser 2020

Vid årshögtiden utdelas priser och belöningar för förtjänstfulla avhandlingar. Mottagare av Vetenskapssocietetens priser 2020 är:

Vetenskapssocieteten i Lund har till mottagare av priset ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk Forskning utsett

Filosofie doktor Sanna Ericsson

Sanna Ericssons avhandling Reaching for Equality: Essays in Education and Gender Economics består av tre väl genomförda empiriska studier av orsakerna till och effekterna av jämlikhet och jämställdhet. I en av uppsatserna visar författaren att sociala normer beträffande kvinnliga och manliga könsroller har stor betydelse för flickors och pojkars skolresultat, särskilt när det gäller matematik. I en annan uppsats, som redan har fått bred uppmärksamhet, visar författaren att kvinnor löper större risk att utsättas för våld i nära relationer om deras ställning på arbetsmarknaden förbättras – ett resultat författaren tolkar som en konsekvens av ”backlash”. Ericssons avhandling är ett synnerligen betydelsefullt bidrag till den empiriska forskningen om hur ekonomiska förhållanden och sociala normer tillsammans påverkar människors välfärd.

Filosofie doktor Sara Farshchi

I sin avhandling Neural and Behavioural Mechanisms Underlying the Processing of Negated Meanings: Words, Pictures and Sentences kombinerar Sara Farshchi ett antal olika metoder för att söka svar på frågan hur språkbrukare bearbetar och förstår två olika typer av negation i relation till varandra, närmare bestämt negation med not och un, samt motsvarande meningar utan negation. Dessa experiment avslöjar att en hel rad olika diskursiva och sensoriska faktorer, såsom presentationsordning, relevans, var i meningen negationen presenteras samt sensorisk modalitet, påverkar bearbetningen av negation. Sara Farshchis arbete bryter ny mark inom negationsforskningen. Genom en nydanande kombination av neurofysiologiska och språkvetenskapliga metoder når hon oanade insikter om hur bearbetningen av olika sorts negationer och deras räckvidd påverkas både av meningsbyggnad och av ett större diskurssammanhang.

Filosofie doktor Niklas Erben Johansson

I sin avhandling The Building Blocks of Sound Symbolism  undersöker Niklas Erben Johansson på ett nytt och banbrytande sätt ett problem som diskuterats under lång tid inom lingvistiken, nämligen ljudsymbolik. Erben Johansson använder både storskaliga språkdata, matematiska modeller och kognitiva experiment, samt triangulerar sina resultat från den stora studien med flera innovativa, kognitiva experiment. Han visar bland annat att nonsensord vid upprepad härmning ändras i riktning mot de universella kopplingarna mellan ljud och betydelse och att det finns en stark koppling mellan språkljud och betydelse i färgord i olika språk. Avhandlingen är synnerligen välskriven, teoretiskt och metodologiskt nydanande och av högsta vetenskapliga kvalitet.

 

Vetenskapssocieteten i Lund har till mottagare av priset ur Axel Kocks Fond utsett

Filosofie doktor Joanne Yager

I sin avhandling Small-scale Multilingualism and Language Contact in Egalitarian Foragers bryter Joanne Yager ny mark inom fälten språkkontakt och flerspråkighet. Dessa fenomen är en naturlig del av människans språkliga tillstånd och historia, men de har länge studerats som separata forskningsfält. Yagers nydanande arbete knyter samman de båda fälten och tar frågeställningarna till en helt annorlunda miljö, nämligen små grupper av egalitära jägare-samlare i Sydostasien med intensiv och ömsesidig kontakt. Språken tillhör den austroasiatiska språkfamiljen och har endast några hundratal talare var. Såväl språken som det sociala sammanhang i vilket de brukas är starkt hotade. Med hjälp av innovativa eliciterings- och analysmetoder undersöker Yager det komplexa förhållandet mellan språkliga och sociala faktorer i flerspråkighet. Resultaten visar på en långtgående lexikal konvergens över språkgränserna och på en slående symmetri i hur språken påverkar varandra semantiskt. Arbetet innefattar också den första grammatiska beskrivningen av jedek, ett tidigare okänt språk.

 

Vetenskapssocieteten i Lund har till mottagare av priset ur AB CWK Gleerups Fond utsett

Filosofie doktor Arsenii Vetushko-Kalevich

I avhandlingen Compilation and Translation: Johannes Widekindi and the Origins of his Work on a Swedish-Russian War  tar sig Arsenii Vetushko-Kalevich an rikshistoriografen Johannes Widekindis två omfångsrika verk om de svensk-ryska krig som avslutades med freden i Stolbova 1617 med stora territoriella vinster för Sveriges del. Genom att kartlägga källorna till de båda verken, och genom sina subtila analyser såväl av innehåll som av språk och stil framträder Vetushko-Kalevich som en fin kännare av det svenska nylatinet. Hans systematiska utredning av Widekindis två verk är utomordentligt viktig för den källkritiska diskussionen, för användningen av respektive verk i modern forskning och för analysen av översättningsfrågor.

Teologie doktor Katarina Pålsson

Katarina Pålssons avhandling Negotiating Heresy: The Reception of Origen in Jerome’s Eschatological Thought  bryter ny mark inom forskningen om de hårda striderna på 300-talet om gränserna för kristen tro. Efter en teoretiskt väl genomarbetad analys av begreppen heresi och ortodoxi visar hon hur en av stridens viktigaste gestalter, Hieronymus, skickligt lyckades bevara mycket av arvet från Origenes samtidigt som han gick i främsta ledet för att få denne kättarförklarad. Genom att mot tidigare forskning lyfta fram Hieronymus som teolog, djupt förankrad i kyrkans sociala och etiska frågor, bidrar avhandlingen till en omvärdering av en av den tidiga kyrkans främsta gestalter. 

Utmärkelser

I samband med årshögtiden överlämnas under högtidliga former belöningar till forskare inom de humanistiska vetenskapsområdena.

Lagerbring-medaljen i guld, silver och brons utdelas som erkänsla för "förtjänstfulla arbeten inom de humanistiska vetenskaperna". Guldmedaljen tilldelas personer vars insatser inom humanistisk forskning bedöms som unika och epokbildande. Silvermedaljen utdelas minst vart femte år till en yngre humanistisk forskare med hemort i Lund.

Sidansvarig: David.Dunerkultur.luse | 2021-05-23