Skånsk senmedeltid och renässans

 

NrFörfattare

Titel

Pris

26.

Gunnersens, Birger& Bergqvist Rydén, Thomas

Sanctuarium Birgerianum. Ärkebiskop Birger Gunnersens gudstjänststiftelse i Lunds domkyrka. År 2022, 398s.

400

25.

Paulsson, Göte & Skansjö, StenLunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650. År 2017, 438s.

350

24.Tuvestrand, Birgitta, Haskå, Guno & Svensson, OlaNorra Åsbos häradsrätt dombok 1680–1681. År 2016, 489s.350
23.Karlsson, MattiasKonstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift. År 2015, 615s.300
22.Eriksson, Torkel, Drake, Knut & Carelli, PeterKärnan och borgen. Helsingborgs slotts medeltida byggnadshistoria. År 2007, 119s.150
21.Skansjö, Sten & Tuvestrand, BirgittaDecimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm. Utgiven och kommenterad av Sten Skansjö och Birgitta Tuvestrand. År 2007, 606s.150
20.Kristianstads Rådstugubok 1616-1637Rådhusrättens äldsta protokoll. Registerdelen. Utgiven av T. Andersson, B. Ejder, M. Petterson, B. Tuvestrand. År 2004, 217s. För att bli tillgänglig för moderna läsare har utgåvan av rådstuguboken (SSOR del 16) kompletterats med omfattande register, kommentarer och förklaringar.150 (250 nr 16+20)
19.Frandsen, Karl-Erik & Johansen, Jens Chr. V.Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-talet. År 2003, 147s. Volymen innehåller 8 studier i dansk-svenska relationer på 1600-talet och behandlar bl.a. den politiska bakgrunden till den svenska erövringen, svensk integrationspolitik, rättsväsendet, handel, språkförhållanden och den skånska adeln i den svenska riksdagen.150
18.Svensson, OlaHelsingborgs Län. Räkenskaper 1582/1583. Jordebok 1583/1584. Extraskattemantalslängd 1584. År 2001, 558s. Volymen innehåller ekonomiska källor från sent 1500-tal, knutna till Helsingborgs län, som var en viktig administrativ enhet under medeltid och renässans. Under 1500-talets senare del upprättades för första gången något så när kompletta förteckningar och redovisningar över vem och vad som fanns i den norra tredjedelen av Skåne. Utgåvans typografi återger originalet på ett troget sätt och kommentarer och sammanfattningar underlättar tillgängligheten.150
17.Glimmingehus 500 årTretton texter redigerade av Sten Åke Nilsson under medverkan av Annette Landen. År 1999, 156s. Volymen består av 15 korta uppsatser om Glimmingehus, där centrala personer som byggherren Jens Holgersson och byggmästaren Adam van Düren porträtteras. Tillkomsten av borgen, dess utrustning och funktioner beskrivs med utgångspunkt från arkeologiska och arkitektoniska undersökningar. Volymen är rikt illustrerad.150
16.Kristianstads rådstugubok 1616-1637Rådhusrättens äldsta protokoll. Del I: Text. År 1998, 768s. Utgiven av Bertil Ejder och Thorsten Andersson.150 (250 nr 16+20)
15.Liepe, LenaDen medeltida träskulpturen i Skåne. En bilddokumentation. År 1995, 405s. Boken består av en kommenterad utgåva av rådhusrättens protokoll från åren 1616-1637. Rådstuguboken ger en unik inblick i ett omvälvande skede av Skånes historia samtidigt som den speglar vardagslivets problem under Kristianstads tillblivelse och tidigaste utveckling. Protokollen belyser också förhållandet mellan centralmakt och lokalsamhälle.150 (250 nr 14+15)
14.Liepe, LenaDen medeltida träskulpturen i Skåne. Produktion och förvärv. År 1995, 322s. Avhandlingen analyserar och beskriver alla bevarade medeltida träskulpturer från skånska kyrkor; i allt 311 skulpturer. Analysens utgångspunkter är det andliga behovet av kultobjekt, ekonomiska möjligheter för förvärv och förekomsten av produktion, antingen i lokala eller regionalt baserade verkstäder eller verkstäder i utlandet.150 (250 nr 14+15)
13.BjersjöholmGods och slott. Av Sölve Johansson m fl. År 1992, 277s. Denna samling uppsatser behandlar godset och det gamla slottet, som är ett utmärkt exempel på ett skånskt slott från övergångsperioden mellan senmedeltid och renässans. Slottet har stått obebott sedan 1960-talet och erbjuder speciella möjligheter för en arkitektonisk och arkeologisk undersökning. Få slott i Skåne har undersökts mera ingående. Det är också möjligt att jämföra Bjersjöholm med motsvarande byggnader i dagens Danmark.150
12.Ingesman, PerÆrkesædets godsadministration i senmiddelalderen. År 1990, 392s. Med utgångspunkt från den senmedeltida agrarkrisen behandlar Ingesman ärkesätets omfattande godsbestånd och dess förvaltning. Rationalisering och centralisering är nyckelbegreppen i utvecklingen. I stor utsträckning bestod förvaltningspersonalen av lågadel. Därmed drabbades också denna grupp hårt av centraliseringen av administrationen och miste sitt inflytande.150
11.Skansjö, StenSöderslätt genom 600 år. År 1983, 324s. Avhandlingen behandlar sydvästra Skåne utifrån utvecklingen av bosättningar och jordbruk från slutet av vikingatiden till ca 1600. Skansjö undersöker kända bosättningars tillkomst och ekonomiska utveckling. Samtidigt studerar han också jordbrukets organisation och kulturlandskapets utveckling mot bakgrund av förändringar inom befolkning, teknologi och ekonomi.50
10.Knutsson, Knut och Paulsson, GöteDalby Kloster intäktsbok 1530-1531. Bebyggelse och odling under äldre historisk tid. År 1983, 152s. Reformationen i Danmark drabbade klostren mycket hårt. Det gamla augustinerklostret i Dalby hade kungen som patronus och 1530 förlänade han riksrådet Anders Bille Dalby kloster. Från Billes första år som förvaltare av klostret existerar en intäktsbok som redovisar allt som levererades till klostret, både skatter och naturapersedlar. Boken ger en levande bild av klostret och dess bönder.50
9.Kraft, SalomonTre senmedeltida godsorganisationer. År 1971, 86s. Volymen behandlar tre, mycket speciella godsorganisationer: - ett landsbygdsgille, knutet till Skarhult (1488) - Vallösa, tillhörig Peder Lang, officialis i Lund - Vittskövle med en jordebok som förtecknar den för landsförräderi avrättade Niels Brahe (1525)50
8.Norlind, WilhelmTycho Brahe. En levnadsteckning. År 1970, 442s. Levnadsteckningen över Tycho Brahe analyserar också Brahes centrala roll i astronomins utvecklingshistoria. Han levde mellan två epoker: den preteleskopiska tiden och den moderna tiden, som inleddes med kikarens inträde och Johannes Keplers epokgörande insatser.Slutsåld
7.Johannesson, GöstaJordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut. Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok. År 1953, 579s. Utgåvan innehåller Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok. Få källor till den katolska kyrkans ekonomiska villkor i Norden under medeltiden har bevarats. Lunds ärkestift är dock ett undantag. Föreliggande volym presenterar två centrala källor som möjliggör studier av de problem som sammanhänger med ärkebiskopsgodset och dess förvaltning under tiden närmast före ärkebiskopsdömets fall.Slutsåld
6.Ljunggren, K.G & Ejder, BertilLunds stifts landebok. Del III. År 1965, 449s. Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med kommentarer och fullständiga register.50
5.Ljunggren, K.G & Ejder, BertilLunds stifts landebok. Del II. År 1952, 549s.50
4.Ljunggren, K.G & Ejder, BertilLunds stifts landebok. Del I. År 1950, 550s.50
3.Hansson, Karl FLundabiskopen Peder Winstrup före 1658. År 1950, 433s. Avhandlingen behandlar en av modern tids mest omdiskuterade lundabiskopar. Winstrup kontrollerade sitt biskopsdöme i mer än 40 år under mycket svåra yttre förhållanden. Under halva sin ämbetstid var han dansk undersåte och sedan svensk. Studien undersöker hans liv och verk fram till Roskildefreden 1658 för att kunna placera honom i samtidens kyrkliga, kulturella och politiska miljö.50
2.Sandblad, Nils GöstaSkånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658. År 1949, 492s. Avhandlingen studerar Skånes speciella kulturhistoriska situation avgränsad mot Småland, Halland och Blekinge men genom sin långa danska historia sammanvävd med de danska öarna. Sandblad undersöker de allmänna nordiska förutsättningarna i en rik, naturligt avgränsad, centralt belägen region och analyserar de skånska städerna och den specifika utvecklingen i Skåne.Slutsåld
1.Johannesson, GöstaDen skånska kyrkan och reformationen. År 1947, 454s. 

 

 

Sidansvarig: David.Dunerkultur.luse | 2022-12-22