Societeten

Mötesdatum 2020

3 februari: styrelsen sammanträder, tar beslut om utlysning av resestipendier

5 mars: Humaniora i framtiden (symposium)

23 mars: styrelsen sammanträder, fastställer förslag till nya arbetande ledamöter

6 maj: jubileumshögtid med symposium och middag (flyttat till november p.g.a. Covid-19)

3 juni: styrelsen sammanträder, tar beslut om utdelande av resestipendier

14 september: styrelsen sammanträder

26 september: höstutflykt (inställt p.g.a. Covid-19)

12 oktober: styrelsen sammanträder, tar beslut om pristagare för de priser som styrelsen har mandat att dela ut

14 oktober: Vad är en människa? (symposium, inställt p.g.a. Covid-19)

27 november: årsmötesförhandlingar skrer digitalt via följande länk: https://lu-se.zoom.us/j/66411261077. Årshögtidens festligheter flyttas fram till nästa år.

7 december: styrelsen sammanträder

Styrelse 2020

Professor David Dunér (preses)

Professor Jayne Svenungsson (vice preses)

Universitetslektor Blaženka Scheuer (sekreterare)

Professor Åsa Lundqvist (ledamot)

Direktör Bengt L. Andersson (skattmästare)

Docent Marie Cronqvist (ledamot)

Docent Daniel Möller (ledamot)

Docent Maria Persson (ledamot)

Friherre Nils Silfverschiöld (ledamot)

Civilekonom Otto von Arnold (suppleant)

Docent Per Nilsén (suppleant)

Professor Mikael Roll (suppleant)

Stadgar

[Fullständiga stadgar återfinnes i senaste årsboken]

Societetens uppgift och sammansättning

§ 1 Vetenskapssocieteten i Lund har till uppgift att främja humanistisk vetenskaplig forskning, däri inbegripet religions-, rätts- och samhällsvetenskap. Societeten skall i sin verksamhet särskilt beakta yngre forskares behov.
§ 2 Societeten består av stiftande samt inländska och utländska arbetande ledamöter jämte hedersledamöter och seniores. Till arbetande ledamot kan endast vetenskapsidkare som inte fyllt 55 år utses. Vid 55 års ålder övergår arbetande ledamot till gruppen seniores. I Societetens styrelse och nämnder kan endast stiftande och inländska arbetande ledamöter inväljas. Endast stiftande och inländska arbetande ledamöter äger delta i val och i sådana överläggningar och beslut som rör ekonomiska och administrativa frågor.
§ 3 De inländska arbetande ledamöternas antal får vara högst 100, de utländska arbetande ledamöternas högst 35, de stiftande ledamöternas högst 50.
§ 4 Till stiftande ledamot kan utses person, som visat synnerligt engagemang för humanistisk vetenskap och kultur, eller person, som Societeten finner kunna bidraga till Societetens verksamhet och utveckling. Stiftande ledamot äger samma rättigheter som inländsk arbetande ledamot.
§ 5 Till Societetens hedersledamöter kan väljas personer av utmärkt förtjänst om humanistisk vetenskap. Deras antal må ej överstiga sju.

Ledamöter

Societeten består av stiftande ledamöter, inländska och utländska arbetande ledamöter samt hedersledamöter och seniores. Till arbetande ledamot väljs företrädesvis yngre vetenskapsidkare. Arbetande ledamot övergår vid 55 års ålder till gruppen seniores. Stiftande ledamöter väljs bland företrädare för näringsliv och skånsk kulturliv som visat intresse för humanistisk vetenskap.