Bidrag och stipendier

Utlysning av stöd för forsknings- och konferensresor

Bidrag på upp till 10 000 kr delas ut som resemedel till aktiva forskare. Endast sökande som åberopar medverkan med egen forskarrapport kan komma i fråga för stöd för konferensresor.

Observera att anslag ej beviljas för traktamente. 

Vetenskapssocieteten betalar endast ut bidrag direkt till enskilda forskare (ej via institutionen). Berättigade att söka anslag är:

Forskare inom humaniora och angränsande discipliner verksamma vid Lunds universitet, vilka har avlagt doktorsexamen och ej uppnått 55 års ålder vid sista datum för ansökan.

Ansökan görs på särskild blankett som finns att hämta nedan. En undertecknad ansökningsblankett med bilagor skickas som inskannad digital fil senast kl. 24.00 den 20 maj 2020 till

Vetenskapssocietetens sekreterare,

Blaženka Scheuer, e-post: blazenka.scheuer@ctr.lu.se. 

Beslut fattas på styrelsens sammanträde 3 juni 2020. Beviljade bidrag skall redovisas senast 31 maj 2021.

Ansökningsblankett resemedel

Riktlinjer för bedömning av ansökan om bidrag till forsknings- och konferensresor

Antagna av Vetenskapssocietetens styrelse 5 december 2011

 

Vetenskapssocieteten betalar endast ut bidrag direkt till enskilda forskare (ej via institutionen). Berättigade att söka anslag är forskare inom humaniora och angränsande discipliner verksamma vid Lunds universitet, vilka har avlagt doktorsexamen och ej uppnått 55 års ålder. För alla resor gäller att traktamente ej utbetalas.

1. Forskningsresor

a. Det skall tydligt framgå vilket forskningsprojekt det rör sig om, hur det är finansierat och hur resan kommer att bidra till dess genomförande.

b. Budgeten skall specificera resesträcka, transportmedel, antal resor, tidsperiod för logi.

2. Konferensresor

a. Endast ansökan om medel till konferensresor där sökande presenterar egna resultat kan beviljas och där det framgår att sökanden är antagen till konferensen.

b. Budgeten skall specificera resesträcka, transportmedel, antal resor, tidsperiod för logi, konferensavgift.

c. Det skall framgå hur konferensresan är relaterad till sökandes pågående forskning.

 

Blankett för redovisning av resestipendium

Stipendier och priser

Vetenskapssocieteten ger regelbundet stöd till humanistisk forskning vid Lunds universitet. Senast i mars utlyses medel för konferens- och forskningsresor. Utlysningen riktar sig till disputerade, företrädesvis yngre forskare och kungörs via universitetets stipendieportal.

Vid årshögtiden utdelas priser och belöningar för framstående insatser inom företrädesvis humaniora. Societeten tar emot nomineringar till priser för beslut i styrelsen i oktober.

Societeten tar tacksamt emot donationer från näringslivet och enskilda. Postgironumret är 530818-4. För vidare information kontakta sekreteraren Blaženka Scheuer, e-post: blazenka.scheuer@ctr.lu.se

Utmärkelser

I samband med årshögtiden överlämnas under högtidliga former belöningar till forskare inom de humanistiska vetenskapsområdena.

Lagerbring-medaljen i guld, silver och brons utdelas som erkänsla för "förtjänstfulla arbeten inom de humanistiska vetenskaperna". Guldmedaljen tilldelas personer vars insatser inom humanistisk forskning bedöms som unika och epokbildande. Silvermedaljen utdelas minst vart femte år till en yngre humanistisk forskare med hemort i Lund.