Om RIVET

Risker, värden, och beslutsfattande på en varmare planet: mot en deliberativ process för att integrera samhälleliga värden i modell baserad klimatekonomi

Projektbeskrivning

Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla ett praktiskt implementerbart ramverk för hur modellbaserade samhällsekonomiska konsekvensanalyser bättre kan ta hänsyn till skiftande etiska och samhälleliga perspektiv och värderingar. Projektet utgår från hypotesen att vi genom deliberativa och inkluderande processer inte bara kan åstadkomma klimatpolitiska åtgärder som åtnjuter både epistemisk och demokratisk legitimitet utan också utgör den mest effektiva vägen att nå dithän. Genom en dylik process kan vi både göra klimatekonomi som vetenskapligt fält mer samhälleligt angeläget och dessutom skapa förutsättningar för en hållbar transformation av våra ekonomier bort från fossilberoende.

Projektet är ett samarbete mellan den filosofiska institutionen i Lund och Mercator Institute on Global Commons and Climate Change i Berlin och det är uppdelat i tre delar. Den första utgör en översyn av de viktigaste normativa antagandena i klimatekonomiska modeller (åstadkommet genom en omfattande litteraturstudie samt intervjuer med främst modellerare). Den andra delen utgår från denna grund och utvecklar från detta ett praktiskt ramverk för en deliberativ process som kan integrera värden som typiskt inte fångas inom, eller står i konflikt med, normativa antaganden i klimatekonomiska modeller. Den tredje och sista komponenten utgörs av organiserandet av en transdisciplinär process där berörda parter (stakeholders) kopplas an till kontinuerligt genom kontinuerliga möten och evenemang.

Samverkan och Kontakt

Inom RIVET strävar vi efter att samverka med både klimatekonomiska modellerare och beslutsfattare som använder, eller överväger att använda, denna typ av modeller i praktiken. Om du vill komma i kontakt med oss angående detta eller någon annan aspekt av projektet maila Henrik Thorén

Sidansvarig: henrik.thorenfil.luse | 2022-02-07