Uppföljning och utvärdering

Projektet med att införa betygskriterier som rutin vid HT-fakulteterna ska följas upp och undersökas. Institutionernas arbete med att skriva betygskriterier följs kontinuerligt upp av HT-fakulteternas grundutbildningsnämnd. Under 2018 lämnar institutionerna in en sammanställning av hur arbetet har fortlöpt. Projektgruppen att studera vilka effekter införandet har fått över tid. En enkätundersökning bland studenter och lärare genomfördes hösten 2015; samma enkätundersökning ska genomföras under kommande år. Denna, tillsammans med uppföljning av institutionerna, kommer att ligga till grund för en analys som också görs i samarbete med det forskningsprojekt som startats. Betygskriterier vid HT-fakulteterna i Lund – vad händer på sikt? Studenters lärande och lärares bedömningar. Projektet syftar till att, genom intervjuer och enkäter, utforska om och i så fall hur införandet av skriftliga betygskriterier påverkar studenternas lärande och deras prestation under examinationen. Inom projektet utforskas också hur lärare inom fakulteterna ser på skriftliga betygskriterier som pedagogiskt hjälpmedel och hur de erfar implementeringsprocessen i sina respektive kollegiala undervisningskontexter. Medverkande i forskningsprojektet: Johanna Bergqvist, Katarina Mårtensson och Torgny Roxå.

Projektledare: Lisa Hetherington lisa.hetheringtonkansliht.luse Lunds universitet Kansli HT Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, 221 00 Lund Tel. 046-222 4403
Sidansvarig: lisa.hetheringtonkansliht.luse | 2018-05-24