Projektplan och projektrapport

Bakgrund och syfte

HT-fakulteternas arbetsutskott beslutade 2013-12-18 att genomföra ett större kvalitetsarbete under perioden 2014-2017, med målet att betygskriterier ska skrivas för samtliga kurser vid fakulteterna. Ett särskilt projekt startades för att under perioden 2014- våren 2015 skapa nödvändiga förutsättningar för det efterföljande arbetet med att skriva kriterier, som beräknas pågå från och med hösten 2015 fram till och med 2017. Under våren 2014 togs en projektplan (Dnr STYR 2014/228) fram av gruppen. 

Projektrapport

Projektet finansieras med kvalitetsmedel från LU:s centrala utbildningsnämnd och presenterades vid Lunds universitets temadag "EQ11 och vidare - Högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet" den 27/4 2016. Projektrapporten finns att läsa här: Projektrapport 2016

Projektmål

*En vetenskapligt underbyggd handbok som kan användas som stödmaterial under hela processen med att skriva betygskriterier. Johanna Bergkvist har under våren 2014 arbetat med handboken, i samråd med en referensgrupp bestående av lärare. Handboken ska stå färdig för tryck till juni 2015. Ett första utkast är färdigt. *En nulägesanalys som syftar till att förbereda en framtida utvärdering av införandet av betygskriterier. Enkäten som delas ut på internatet 23/10 är en del av det arbetet. En analys av både utvärderingsresultatet och processen ska stå till grund för minst två vetenskapliga artiklar. Katarina Mårtensson påbörjar det förberedande arbetet med dessa under början av 2015. *En uppstartsworkshop för studierektorer och projektgrupp. Denna genomfördes 2014-09-18 med Stefan Ekecrantz från Stockholms Universitet, som också höll en keynote på HT:s pedagogiska inspirationskonferens dagen efter. Deltog gjorde studierektorer, medlemmar ur lärarreferensgruppen samt projektgruppen. *Minst tre workshopar på temat betygskriterier som är öppna för alla på universitetet. Dessa utvecklas och genomförs med intern kompetens och tanken är att materialet ska kunna återanvändas – dels genom att fler workshopar ska kunna ges, dels genom att material och inspelade föreläsningar görs tillgängliga på en hemsida. Workshoparna planeras nu och genomförs i april-maj 2015. Inbjudan skickas tidigt på våren. *Budget och finansiering för institutionernas arbete 2015-2017. En schablonberäkning för tidsåtgång per delkurs har tagits fram i dialog med studierektorsnätverket och budgetberedning för 2015 pågår. HT-fakulteterna har 2014-10-08 beviljats 1044 tkr av den centrala utbildningsnämnden, vilket delvis täcker kostnaderna för implementeringen under 2015. Varje institution planerar upplägget av sin implementeringsfas själv, med stöd från projektgruppen och det material som denna tar fram. *Ett förslag till riktlinjer för betygskriterier vid HT-fakulteterna. Tobias Hägerland har under våren 2014 utrett policyfrågor kring tillämpningen av betygskriterier. Hans redovisning bifogas som diskussionsunderlag för internatet och kommer att stå till grund för ett förslag till riktlinjer.
Projektledare: Lisa Hetherington lisa.hetheringtonkansliht.luse Lunds universitet Kansli HT Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, 221 00 Lund Tel. 046-222 4403
Sidansvarig: lisa.hetheringtonkansliht.luse | 2016-04-22