Betygskriterier vid HT

Beslut om betygskriterier

HT-fakulteterna har beslutat att ta fram betygskriterier för samtliga kurser, inom ramen för ett omfattande pedagogiskt utvecklingsprojekt som delvis finansieras av kvalitetsmedel från den centrala utbildningsnämnden. En projektgrupp har under 2014-2105 arbetat med att förbereda implementeringen av beslutet - se under "Projektplan" till vänster. Arbetet med att ta fram betygskriterier för befintliga kurser pågår under perioden 2015-2017. Stödmaterial under arbetets gång samlas på den här projektsidan.

Varför betygskriterier?

Så fort man sätter graderade, målrelaterade betyg, använder man som lärare av någon form av betygskriterier, även om dessa ofta är tysta eller outtalade. Det finns dock många fördelar med att dessa kriterier verbaliseras, skrivs ned och görs synliga. Skrivna betygskriterier kan lite förenklat sägas vara en verbalisering av de professionella värderingar som ligger till grund för bedömningen av en students prestation när ett visst betyg sätts. Mer specifikt är de kvalitativa beskrivningar av hur ett visst betyg avspeglar hur väl en student uppnått de lärandemål som formulerats för en kurs. De bör därför vara formulerade så att de svarar mot ett utvecklat resonemang i förhållande till lärandemålen. Betygskriterier tydliggör både för läraren och för studenten vad som anses viktigt och vad som beaktas vid bedömningen/betygsättningen. De utgör ett bedömningshjälpmedel för kvalitativ nivåbedömning av studentprestationer. Skrivna betygskriterier kan innefatta kriterier för såväl bedömning av viktiga dimensioner eller aspekter av deras prestationer, som för hur dessa lär- eller prestationsnivåer ska uppnås.

Kontakt

För mer information, kontakta projektledare Lisa Hetherington (lisa.hetheringtonkansliht.luse)
Projektledare: Lisa Hetherington lisa.hetheringtonkansliht.luse Lunds universitet Kansli HT Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, 221 00 Lund Tel. 046-222 4403
Sidansvarig: lisa.hetheringtonkansliht.luse | 2020-02-21