MultiLingual Spaces

Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen?

[VR-UVK Dnr. 2016-03469]

I det här projektet bedriver vi praktiknära skolforskning om undervisning i engelska på högstadiet. Vi fokuserar på lärande och kommunikation i klassrum som präglas av språklig mångfald. Projektets övergripande syfte är att utveckla en vetenskaplig grund för hur man kan använda elevers kunskaper i olika språk för att stödja deras språkutveckling i engelska.

Engelskundervisningen i Sverige bedrivs idag huvudsakligen på just engelska, men studier har visat att även svenska används som en resurs i klassrummet. Vi vet att många lärare använder svenska när de ska kommunicera något som är särskilt viktigt, till exempel instruktioner för hur elever ska gå tillväga för att lösa uppgifter som är betygsgrundande. Ibland använder lärare svenska när de ska förklara grammatik och för att översätta ord. Studier har visat att det finns variation i hur ofta detta sker. Viktiga frågor för oss är när och hur andra språk än engelska och svenska förekommer i undervisningen, när eleverna arbetar enskilt, i par eller grupp samt när de arbetar med uppgifter hemma. Vi studerar därför på ett systematiskt sätt hur lärare och elever använder språkliga resurser för att underlätta elevers kunskapsutveckling i engelska. Vi intresserar oss särskilt för hur lärare och elever kan använda flera olika språk som finns representerade i klassen för att skapa inkluderande klassrum. Kunskaper i olika språk ser vi som en viktig förkunskap som eleverna kan använda när de kommunicerar på engelska och när de löser uppgifter.

Forskningsprojektet är finansierat av Vetenskapsrådet under 2017-2020 och genomförs i ett samarbete mellan Lunds universitet och Karlstads universitet. För närvarande är vi fem forskare i projektet som samarbetar med sex lärare och deras elever på högstadieskolor.

Projektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Sidansvarig: marie.kallkvistenglund.luse | 2020-10-12