lu.se

MultiLingual Spaces

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

MultiLingual Spaces

Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen?

Projektet fokuserar på lärande och kommunikation i klassrum som präglas av språklig mångfald. Även om engelskundervisningen i Sverige idag huvudsakligen bedrivs på just engelska, används även svenska som en resurs när elevernas engelska inte räcker till. Men det finns troligen en stor variation i hur ofta och på vilket sätt detta sker. En viktig fråga är när och hur andra språk än engelska och svenska förekommer i undervisning och i elevers lärande av engelska. Projektets övergripande syfte är att utveckla en vetenskaplig grund för hur man kan använda elevers kunskaper i olika språk för att stödja deras språkutveckling i engelska.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Karlstads universitet och finansieras av Vetenskapsrådet.