Språkdiversitet

As a communication system, human language is uniquely diverse and exhibits remarkable variation in both form and meaning across speech communities in space and time. This fact makes the languages of the world a rich observatory for exploring what is possible in human language and what is not. The Lund Language Diversity group pursues a number of research fields, including linguistic typology, anthropological linguistics, documentation and description of lesser known languages, and the prehistory of languages. The research programs represented in the group develop and apply innovative techniques and methodologies of data collection, analysis, and archiving. Field-based research takes place in East and Southeast Asia, New Guinea, Greenland, Caucasia, Europe and the Americas.

Som kommunikationssystem är människans språk unikt i sin mångfald, och det uppvisar en anmärkningsvärd variation vad gäller både form och betydelse över språksamhällen i tid och rum. Detta gör språken i världen till ett rikt observatorium för studiet av vad som är möjligt och inte möjligt i mänskligt språk. Forskningsinriktningen Språkdiversitet innefattar ett antal forskningsfält, däribland språktypologi, antropologisk lingvistik, dokumentation och beskrivning av mindre kända språk, samt språkens förhistoria. De program som finns representerade i inriktningen utvecklar och applicerar nydanande tekniker och metoder för datainsamling, analys och arkivering. Fältbaserad forskning pågår i Öst- och Sydöstasien, Nya Guinea, Grönland, Kaukasien, Europa och Amerika.