lu.se

Vetenskapssocieteten

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vetenskapssocieteten

Utlysning av stöd för forsknings- och konferensresor

Bidrag på upp till 10 000 kr delas ut som resemedel till aktiva forskare. Endast sökande som åberopar medverkan med egen forskarrapport kan komma i fråga för stöd för konferensresor.

Observera att anslag ej beviljas för traktamente.

Vetenskapssocieteten betalar endast ut bidrag direkt till enskilda forskare (ej via institutionen). Berättigade att söka anslag är:

Forskare inom humaniora och angränsande discipliner verksamma vid Lunds universitet, vilka har avlagt doktorsexamen och ej uppnått 55 års ålder vid sista datum för ansökan.

Ansökan görs på särskild blankett som finns att hämta nedan. En undertecknad ansökningsblankett med bilagor skickas som inskannad digital fil senast kl. 24.00 den 16 maj 2018 till

Vetenskapssocietetens sekreterare,

David Dunér, e-post: David.Duner@kultur.lu.se.

Beslut fattas på styrelsens sammanträde 30 maj 2018. Beviljade bidrag skall redovisas senast 31 maj 2019.

Utlysning av stöd för forsknings- och konferensresor

Bidrag på upp till 10 000 kr delas ut som resemedel till aktiva forskare. Endast sökande som åberopar medverkan med egen forskarrapport kan komma i fråga för stöd för konferensresor.

Observera att anslag ej beviljas för traktamente.

Vetenskapssocieteten betalar endast ut bidrag direkt till enskilda forskare (ej via institutionen). Berättigade att söka anslag är:

Forskare inom humaniora och angränsande discipliner verksamma vid Lunds universitet, vilka har avlagt doktorsexamen och ej uppnått 55 års ålder vid sista datum för ansökan.

Ansökan görs på särskild blankett som finns att hämta nedan. En undertecknad ansökningsblankett med bilagor skickas som inskannad digital fil senast kl. 24.00 den 16 maj 2018 till

Vetenskapssocietetens sekreterare,

David Dunér, e-post: David.Duner@kultur.lu.se.

Beslut fattas på styrelsens sammanträde 30 maj 2018. Beviljade bidrag skall redovisas senast 31 maj 2019.

Uppgiften för Vetenskapssocieteten är att främja humanistisk vetenskaplig forskning. Under årtionden har stödet till humaniora på olika vägar utvecklats och levandegjorts. Föreläsningar och exkursioner utgör viktiga inslag i verksamheten, liksom utgivning av skrifter och stöd till yngre forskare.

Årets utlysning av resestipendier är publicerad under "bidrag och stipendier" t.v. Från och med vårterminen 2012 kommer societetens resestipendier att utlysas senast i april, med beslut om tilldelning senast i juni.