Projektbeskrivning

Detta interdisciplinära samarbetsprojekt mellan språkvetenskap, språkteknologi och ekonomi vid Lunds universitet är ett unikt projekt som kartlägger konsumentattityder till hållbara produkter inom livsmedel och toalettartiklar, dvs produkter som är nära kopplade till våra sinnen och våra värderingar. Vårt syfte är att utröna varför konsumenter väljer hållbara produkter och hur dessa val korrelerar med 5 sociodemografiska variabler, närmare bestämt genus, ålder, utbildning, yrkesliv och nationalitet. Genom olika språkliga, sociodemografiska och ekonomiska analyser åstadkommer projektet ett bättre kunskapsunderlag om graden av konsumentbelåtenhet, varför konsumenterna är nöjda (eller inte), vilka konsumenter som är nöjda och inte, hur de uttrycker det samt för hur bättre kunskap om dessa faktorer kan påverka produktionsprocesser och marknadsföring mot förbättringar med siktet inställt på samhällets hållbarhet. Denna kunskap ska komma forskningen, producenterna, företagarna, marknadsförarna och politikerna till gagn. Förutom vetenskapliga publikationer och populärvetenskapliga artiklar i media kommer slutprodukten vara en annoterad databas: SPCR-korpusen. Databasen ska vara sökbar och öppet tillgänglig från projektets hemsida i Lund.