Codex Holm. A 3

Codex Holm. A 3

Handskriften är en Vadstenacodex från 1502. Den finns beskriven i SFSS 15. Den omfattar en rad lektier för Vadstenanunnorna att läsas vid särskilda dagar. Lektierna är hämtade från vitt skilda källor. Här finns utdrag ur Biblen, Fornsvenska legendariet, Bonaventuras betraktelser, Birgittas uppenbarelser, Gudeliga snilles väckare m m. Handskriften har två skrivare; bladen 1-80 är skrivna av Katharina Gudhmundi, medan de övriga bladen (81-156) är skrivna av Anna Girmundi.

Mellan de olika lektierna finns ofta kortare instruktioner om när de ska läsas och vad de handlar om. Här följer inledningen, lektieinstruktionerna samt länkar till de olika lektierna. Många lektier är inte inskrivna.


Inledningstext och innehåll:

J thässe wars herra pino bok staar, först thz som läsas skal för bordhe dominica passionis wt märkt til huan daghen mykyt som läsas skal til hwaria maltidh, Än komma manghe hälghe män i the wiku tha laghar abbatissan siälff läsingenne som want är, för thy at staciones falla ekke tha swa rätta som the nw ära wt märkta, wtan at wikwn är sökn än tha haffwen i nok at lösa i alle the wikw aff wars herra pino samman hänt aff flerom bokom oc samman skirffwat mz modher abbatisse syster anna fikonis radhe, Jtem ther näst dymbel wika mz alt thz want är at läsas j henne, oc wt märkt til hwan dagh ällar maltidh Jtem sidhan alla wars herra opstandilse aff paska dagh oc alt thz aff the högtidhenne skal läsas, Jtem nakra hälga manna hystorias som läsas skulu a thera daghom, som falla fran symonis et jude oc jn til ywl, oc ywla dagx läsing oc jn til attonda dagh Sidhan taker modher syster märitta bok widher oc haldher jn til trinitatem, Oc är thz witandhe at the boken som begynnas oppa sancte trinitatis dagh henne lät syster elzeby giorderi skriffwa, täslikes oc thenna oppa thz perman som henna modher syster hwstru cristin byörn nigilssons gaff til conuentz böker för sith tästament i eth bälte om, xxiiij marker, Oc kom i the bok xx quinterne oc henne skreff syster anna girmundi Oc haldher the gok alla the hälga manna hystorias som wardha läsna för bordhe fran trinitatem oc jn til symonis et jwde, Oc tha skal thenna her boken begynnas näst äpther henne, Oc är thz wetande at j tässa bok kommo xvij qwinterne aff hwstru cristina perman, Oc löper permanet j badha bökerna xjx [18 1/2] dikker, thz är xjx marker, Oc tässa bok skreff syster katerina gudhmundi oc syster anna girmundi, hwar thera sin halffdeel Jtem ij dikker fingho brödhrena aff samma hwstru cristina perman, Jtem iij [2 1/2] kom til makabeorum bok som jak syster e g siälff skriffwar, Jtem j mark kom wt för ij rysk skin, Oc i swa matto löper therra alt xxiiij marker som komna ära i conuentz böker mina modher systers tästamänt, Thy bidhis för henne trolika, Oc glömes ey them som scriffwadho ¶ Jtem bältet som her til giffwit war thz köpte hustru birgitta anders tordzsons för xxiiij marker

MakintextSidaInledningInnehållUtgåva
B.R55.A

2:1

Sanctus marcus ewangelista sigher, at sanctus iacobus oc sanctus iohannes apostoli sagdho til wan herra ihesum, O mästare giff os at wi skwlin sithia i theinne äro rike.

Christi pina

SFSS 36

13:2

Thetta är läst nichodemi

Nichodemi 1-9

SFSS 9:2

20:1

Reuelaciones

Utdrag ur BU

22:1

Thetta scal läsas om midaghen j sabbato palmarum Oc om swa är at warffru anunciacionis komber oppa samma daghen, Tha läsis thetta lika wäl först oc sidhan aff warffrw swa mykyt then daghen orkar mäst läsas oc ey meer Sabbato palmarum jn missa leccio iheremie prophete.

GT: Jeremia 18:8-23

22:3

Sabbato palmarum ewangelium secundum iohannes

NT: Johannes 17:1-11

23:1

Thetta skal läsas til bordhz oppa palmsönedag först wars herra gärninga

Infärden i Jerusalem

B.RB7.A

23:3

Leccio in benedicione palmarum die dominica libri exodi

GT: ur Exodus 16

SFSS 9:1

23:4

Epistola j mässonne a palmsönedagh Apostolus paulus han screff til philippenses, oc sagdhe

NT: Filipperbrevet 2:5-11

24:1

Naar timen nalkades

Bonaventura 58, 59

25:3

Thetta skal läsas fran bordhe om palmsönedagh om middaghen

Legend: Ur Mechtild

26:1

Thetta skal läsas til bordz om palm sönedag om qwällen

Bonaventura 60, 61

B.R1.B63

28:1

Sanctus bonaventura sigher aff wars herra pino

Bonaventura 63a

SFSS 15

B.R1.B63

28:2

Thätta skal läsas fran bordhe a pa[lm] sönedagh om qwä[llen]

Bonaventura 63b

SFSS 15

28:4

Thetta skal læsas til bordz manedaghen j dymbel wiqw, Först wars herra gärninga then daghen Arla om manedaghen gik war herre ihesus ather jn til iherusalem Oc tha han jngik j stadhen, hungradhe honom

NT: Ur Evangelierna

29:3

Första prophecia j mässonne manedaghen j dymbel wiqw Zacharias propheta han taladhe til jwdanna

GT: Zacharias 11:12-13:9

30:4

Feria secunda post palmarum jn maiori ebdomada leccio ysaie prophete Thetta skal läsas fran borde om middagen

GT: Jesaja 50:5-10

31:2

mane daghen j dymbel wikw, ewangelium secundum iohannem

NT: Johannes 12:1-19

B.R1.B64

32:1

Thetta skal läsas om manedax qwällen j dymbelwikw de bonauentura

Bonaventura 64a

33:3

Thetta skal läsas til bordz tisdaghen j dymbelwikw

NT: Matheus 21:23-43

34:2

Thetta är epistola j mässonne tiisdaghen j dymbilwiku

Omille män

34:3

Tiisdaghen j dymbelwiku j mässonne prophetcia jeremie

GT: Jeremia 11:18-20

B.R1.B64

34:4

Bonauentura aff ottesangx tänkilsommen

Bonaventura 64b

36:1

Thetta skal läsas om tiisdagx middaghen fran bordhe

Ur Gudeliga snilles v 14a

37:2

Thetta skal läsas om tiisdagx qwälle j dymbelwikw

Ur Gudeliga snilles v 14b

38:2

Uaar herra sigher mz prophetanom osea

GT: Hosea 6:1-6

38:3

Gudh han sagdhe til moysen oc aaron

GT: Ur Exodus 12

SFSS 9:1

B.RB1.A

39:1

J första timanom tha all tingh waro skapat

GT: Ur Genesis 1a

SFSS 9:1

39:1

Thetta skal läsas til bordz om odhensdagen j dymbelwiku

NT: Ur Matteus 22, 23, 26

40:1

Första prophesia j mässonne a dymbel odhinsdagh

GT: Ur Jesaja 62 och 63

40:3

Annar prophecia a dymbel odhensdagh

GT: Jesaja kap 53

41:2

Före paska högtidhes dagh

Nar ytersta natwardhen

42:1

Thetta skal läsas fran bordhe om middaghen odhensdaghen j dymbelwiku

Ur Gudeliga snilles v 15a

42:4

Thetta äpther skreffna skal läsas om odendax qwällen j dymbel wiku

GT: Ur Genesis 1b

SFSS 9:1

B.RB5.A

43:4

Tha gudh han saa thera ilherdzko j egipto landhe

GT: Ur Exodus 14

SFSS 9:1

44:1

Thän daghen skal komma at swa faa män skulu finnas j wärldenne, at vij qwinnor skulu taka hand oppa enom man

GT: Jesaja 4

44:3

Gudh han talar mz prophetanom ysaia oc sigher, alla the som thörsta komen hiit til watnet

GT: Jesaja 55:1-11

45:1

Thetta stykket maa haffwas mz om swa kan tarffuas oc ey ällas

Ur Gudelika snilles v 15b

45:3

Thetta skal läsas til bordz om torsdaghen

Påskalammet

45:4

A skära torsdagh epistola pauli ad corintheos

NT: 1.Korinterbrevet 11:21-32

46:3

A skära torsdagh ewangelium secundum iohannem

NT: Johannes 13:1-15

47:2

Om prims tima

Bonaventura 65

48:3

Om teerz

Bonaventura 66a

48:3

Thetta skal läsas fran vordh om torsdagx middagen

Bonaventura 66b

49:3

De cena domini om torsdax kwällen

Bonaventura 62

52:3

Thetta skal läsas til bordz oppa langha fredagh jn reuelacionibus

Ur Birgittas Uppenbarelser

55:3

Thetta skal läsas fran bördhe a langa fredag sextam oc nonam

Bonaventura 67a

56:3

Nonam

Bonaventura 67b

57:4

Oppa paska affton til bordz först lywsens wigxle oc sidhan tässa Epistola oc ewangelia ¶ Epistola pauli j mässonne a paska affton

NT: Kolosserbrevet 3:1-4

57:4

Ewangelium j mässonne a paska affton

NT: Matteus 28:1-10

58:2

Thetta ärw the dyra oc wärdogha ordhen mz hwilkom som pascha lywset wighis mz ¶ Thetta skal läsas först

Fullständig ritual

SFSS 33

59:2

jn vesperis

Bonaventura 68

61:1

Thetta skal läsas fran bordhe om middaghen a paska affton ad completorio

Bonaventura 69a

62:3

Thetta skal läsas til bordz a paska affton om qwällen

Bonaventura 69b

64:3

Här äpther star thz som läsas skal oppa paska dagh Oc all wars herra opstandilse, gudhi til hedher oc idher allom til hwgnat

Ur Bigrittas Uppenbarelser

65:1

Aff ihesu christi opstandilse oc hans mandoms äro.

Legend: Ur Mechtild

65:4

Bonaventura

Bonaventura 73-81, 90-92

72:4

Thetta är aff nichudemi läst som enkannelika röre wars herra opstandilse

Nichodemi 9-slut

SFSS 9:2

81:1

Sagan om S Symon och S Judas

Fsv leg: Simon & Judas

83:3

Jtem a alla hälgona dagh v capitula j sancta mäktilda bok ther sither wty en rödher silkis traadher oc stande the all fäm hwart äpther annat oc är thz en godh ny bok thy tharffwas thz ekke inskriffwas j tässe bok

Jtem a siäla daghen ij capitulum j samma bok, oc ther sither wty en grön silkis traadher, oc eth blaat registrum skodhen thz grant oc spören engen annan thz wiser idher rättan wägh, hwat j skolen then daghen haffwa baadhe aff greffwanom oc aff thy älskeliko barnena, thz sandher alt j samma bok, oc engha andra bökir skulen j haffwa til tässa twa högtidher än tässa ena forskriffna bok

SFSS 15

83:3

Aff sancto theodoro

Legend: Theodor

84:1

Aff them hälga herranom sancto martino

Fsv leg: Martinus

B.RL44

85:1

Här börias sancti bricci hälga liffwerne som war fadher her törkil haffwer wänt.

Legend: Briccius

SFSS 7:1

B.RL53

86:2

Aff sancta elizabeth de vngaria

Legend: Elisabeth av Ungern

SFSS 7:1

B.RL52.B

87:2

Kasthän til ändan en rödher silkis traadher sither j De presentacione marie

Elisabet av Ungerns uppenbarelser B

SFSS 36

88:4

Aff sancta cecilia

Fsv leg: Cecilia

89:1

Aff sanctum clementem

Fsv leg: Clemens

90:4

Aff sancto crisogono

Fsv leg: Crisogonus

91:3

J the hälgha iomfrunne sancte katherine högtidh, Syntis sancte mäktilds iomfrwn siälff, i fäghersta klädhom

Legend: Ur Mechtilds

B.RL89

92:1

Aff sancta katherina

Legend: Katharina

SFSS 34

95:1

Aff sancte andrea

Fsv leg: Andreas

99:3

Sancta barbara the werdoga iomfrwn hon staar j --- bok

99:3

Om sancti nicholai dagh

Fsv leg: Nicholaus

101:3

Jn concepcione beate marie virginis maria gudz modher taladhe Naar min fadher oc modher

Ur Birgittas Uppenbarelser

101:2

leccio prima feria quarta Erant homines ante legem datam moysi. Männene waaro langhan thima

B.RL111

102:4

Rubrica Thetta är aff iomfrw marie concepionis högtidh. huruledhis oc ffor hwat sak hon wart aff gudz wenom bewynnerliga wptaghin mz wndhersamom oc storom iärteknom som her äpter skal sighias

Jungfru marie avlelse

SFSS 7:3

B.RL77

107:1

Rubrica: Thetta äpther scriffna är wttakit aff thäs hälga herrans sancte ioachims historia oc skal läsas först sancte anne dagh Oc thz wändhe war kära modher syster anna fikconis naar hon war priorissa gudhi til hedhers oc them ärofulla herranom til loff oc priis oc idher allom sinom kära systrom til andelikin hugnat

Legend: Joakim

SFSS 7:3

109: 3

Här börias the ärofulla frwnna hälga liffwerne sancta anna iomfru maria gudz modher gudi til loff oc sancta anna.

Legend: Anna

116:1

Aff sancta lucia

Fsv leg: Lucia

117:1

Thetta är wttydilse aff them siw antiphonis som siongas fore iwlen, som heta O sapiencia oc skal läsas om siälffwa daghin

Sju antifoner

119:1

Ritualer, advent

121:1

De sancto thoma

Fsv leg: Thomas

123:4

Tässa äptherscriffna dagha the standa jnskriffna ... dotters bok. fförst iwla apton eth capitulum om middaghen oc eth om qwällen Jtem jwla dagh

Sanctus stephanus skal ekke läsas om jwlen fför än om wincula petri han staar j tässe bok Jtem nyars dagh Jtem trättande dagh Jtem purificacionis Jtem pingisdagha dagh tässa forscriffne dagha staa alt j enne bok, oc ther skal idher bäther wndherwisas oppa främsta bladhit j forscriffne bok huat j skulin hwan daghin haffua swa at j skulin ther enkte äpter leta Jtem compacionis högtid

SFSS 15

124:1

Thetta skal läsas om jwla apton vm middaghin

Legend: Ur Mechtild

B.R1.B6

124:1

Thetta skal läsas til bordz om jwla apton wm qwällin

Bonaventura 6

SFSS 15

125:3

Thetta skal läsas a jwla dagh

Ur BU och Mechtild + en bön

B.R1.B7

130:3

Bonaventura 7

SFSS 15

B.RL3.A

133:1

Rubrica her äpter stander aff wars herra ihesu christi vndirs teknom som hände j hans födzlo tima om werllena

Legend: Vår Herre

SFSS 7:1

135:1

Swa som likamlica sidher är, at thäs hedhersammare qwinna liggher j barnsängh Thäs thuktelicare thiänisto möia oc qwinnor, skulu tilskipas som henne siälffwe skulu thiäna. oc barneno som föth är Samuledh är andelica vm the ärofulla höghtidh j hwilke amynnelse är. aff wars herra födzlo time etc

Juldagen

SFSS 36

136:3

Rubrica Aff wars herra ihesu christi barndome oc wäxte, huru han andelica skal födhas oc vpfostras j människionne hiärta oc siäl

Atta puncta

139:2

[Blanka spalter 139:2-4]

140:1

Aff sancte iohanne ewangeliste som kombir om jwlen

Legend: Ur Mechtild

141:1

Rubrica her staar huru sanctus iohannes ewangelista liknas widher siw thrä oc siw fogla oc siw blomster mz fägherstom wttydilsom gudhi til hedher oc sancti iohanni til pris oc äro

Legend:Johannes evangelista

148:4

De sancto thoma canturiensi

Fsv leg: Thomas canturiensis

149:2

Aff sancto siluestro

Fsv leg: Sylvester

B.RL52.A

150:2

Elisabeth av Ungerns uppenbarelser A

SFSS 7:2

156:1

Thetta äptherscreffna skal fförst läsas j iomfrw marie högtidh som kallas percentacio oc sidhan kasten ather fram [till blad 87] som för staar skriffwat oc läsen swa thz, kan thz oc swa hända at j thetta litla äpther scriffna förglömen tha sköten ther oc enkte mera om thy jak ffan thz wp j enne bok än tha är thz faghert oc höre til samma högtdih.

Fsv leg: Maria

156:2

Aff sancto barnaba hwilkit som läsas skal wppa hans dagh her standher han rätther wilen j oc läsa thz andra först oc swa thetta ä som j wilen

Fsv leg: Barnabas

Avslutning:

Thenna bok lät systher älseby giordz dotter skriffwa aat conuentenne, tha hon war wmma cantrix wppa thz perman, som köptis for thz silff bältet som henna modhersysther. hustru cristin biörn nielsons gaff ther til, thz war swa goth som xxiiij mark, hwilkin bok skriffwen war aff enne conwentz syster som war Anno domini M dij, i them tima war kära modher syster anna fickonis war abbatissa, gudhi til hedhers oc jdher allom minom kära systrom til andelikin hugnat

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22