Stimulus Amoris

Texten är inskannad efter SFSS 36 av Lars-Olof Delsing vid Lunds universitet. €ndingar i utgåvan är noterade så att handskriftens form står inom klammer, '{}', och ugåvans form står inom hakparenteser, '[]'. Sidnummer i utgåvan anges med '#'.

[Stimulus Amoris, efter Cod Holm A 9]

# 3

Här byrias bok the som kallas stimulus amoris ok sigher aff och läre hwilka ledhis människian skal idhna sik i andeliko lifuärne ok huru hon ma meer främmias i godho och täkkias gudhi

 Capitulum i

Först skal människian thät mästa hon gither räkna sik owärdhogha aat. gudhz godhgärningom. Mistäkkias sik siälfue. och astunde at thäkkias ensampnom gudhi Ok ey wilia räknas ödhmiwk aff andhrom. wthan ledh och ful Ok thär aff wndherstanda högxta gudhz miskundh. at mädhan hon är ledhastir thräkker. ok i allom thingom othrolighast. oc redhabonast at mote bryta högxta waldeno. ok tho wil gudh taka hona til sinna {thänist} [thiänist] Ok thät än är större wil hona räkna sith barn Ok thy räkna ekke thät stort at thu thiänar gudhi wthan räkna thät aldra {stört} [störst] at han wärdhoghas at haffwa swa ofulkomplican ok wslan thiänara

# 4 [Cap. ij]

Thät andra är at människian skal aff engo sörghia, wthan aff syndomen Ok aff them thingom som hona ledher til syndinne ok borth dragher fran godho Wthan mykla hälder aff allom androm dröffwilsom smälek ok oräth som hänne händer skal hon glädhias Ok them innärligha älska som hona dröffua. Ok enkanneligha böner for them haffua takkandis gudhi höghelica. räknande sigh owärdhogha at swa store godhgärning thy at sinom winom näfser gudh i thässe wärdhl at han skuli äpther thätta liff spara them Ok thy nödhga dröffwilsin os at nalkas gudhi

[Cap. iij]

Thät thridhia är at hon skal fatikdom och alla licamlica nödh gärna thola for gudhz skul Ok änkte haffwa äller astwnda wthan näppa licamans widherthorpt wthan i allom fatikdom ok licamlighom dröffuilsom sigh samföyhia hofdheno christo Ok thät skal hon räkna aldra störst at christus konwnger offwer alla konwnga ok härra offwer alla härra wil sigh införa swa ledhan thräl Ok klädha ok prydha mädh sinom prydhilsom ok likna sigh ledhasta thräkkenom som är människian Ok thy swa myklo meer hon seer sigh rika wara aff

# 5 wärdhzlighom rikedomom och ympningas i licamlighom hwgnadh Swa myklo meer skal hon innärlica syrghia skodhandis sigh swa myklo mer längda wara borth fran gudhz liknilse

at människian skal i them thingom som ekke ärw mote gudhi häller lydha androm än sik siälwe [Cap. iiij]

Fiärdhe är at i allom lofflighom thingom skal människian häller göra annars wilia än sin eghin Ok häller i allo licamliko ärwodhe färlata sin wilia ok astwnda at fulkompna annars gagn Ok mädhan hänne bör thätta allom göra myklo meer och aldra hälut bör hänne wmfämpna ok wndfa sinna formanna i lydhno ok budh ok hwath hälstz the sighia thät som höffuelighit är älla wilia älla mädh teknom kwnnogha thät skal hon mädh alle sinne makth ok högxta astwndan fulkompna

fämta är at hon skal engin fatighan äller wslan forsma wthan häller warkwnna sigh offwer them [Cap. v]

F ämta är at hon skal engin ä hwru myghit han see fatigher äller wsal forsma älla hadhweta. wthan hälder til alla haffwa modherlighin kärlek Ok swa innärligha warkwnna sigh offwer alla. swa som modher warkwnnar sigh offwer sin enga och

# 6 älskeligha son Ok aldra thera dröfwilse skal hon räkna wara sin. ok allom hiälpa wm än hon forma swa som sigh siälffwe Ok än tho at hon skal til alla mädh warkwnd ok thiänist haffwa sigh swa som modher tho skal hon alla j wyrdhningh ok hedher halla swa som sina fädher ok härra

at mäniskian skal engen döma [Cap. vj]

Sjätta är at människian skal engin döma aff nakre synd thy at hon weth ekke hwat gudhz nadh wärdhoghas at. göra j syndogx mans siäl €n seer hon nakon mädh wppinbarom teknom synda. thär aff skal hon mera syria, än thät hänna eghnom licama jnföris, älla forestadhe thwsanda faller dödher tänkiandis at wärdhogharin är siälin som swa dödheligha sarghas €n noghoth thät licamligith är antikia i hymnom äller a jordh Ok swa som jak gömer min licama aff dödhenom Swa ok myklo häller mädh alle atwakth skulle jak göma min jämeristin, atherdraghandis han aff syndinne mädh bönom ok kännedom ok äptedömilsom

 at älska annars gangn [Cap. vij]

wnde är at hon skal älska annars gagn swa som sith eghit Ok swa som modheren glädhz aff thy at barneno gar wäl j hand Swa skal hon glädias aff hwario enne liffwandis människio at hänne gar wäl j handh ok mäst wm hon triffs j

# 7 andeligho liffwärne, ok i thy som ledher til andeligha thinga Ok swa rökta androm goth som sigh siälffue Ok allidh flere ok större godhgärningh thro, aff sinom iämkrisne, än han kan see äller skodha j honom

                      at engin älskoghe skal forega gudhz älskogh [Cap. viij]

Attande är at hon enkte älske wthan gudh ok alla renfärdheligha for gudhz skul, at j allo älskis gudh jnnerligha offwer alth, ok ey hwars hältzst, nakors hällaghet äller godh gärninga storleker lwkke hona til at naghon älska mädh enkannelighom kärlek. wthan älske alla almenth. swa at aller kärlekin ledhis til gudh. än tho älske meer thän bäthra är Ok tho ma hon göra goth moth godho Ok for sinom nästom, ok enkanneligha for sinom foräldrom haffua särdelis böner til gudhz for thera siäla helso

                      at gud hafwis altid i aminne [Cap. ix]

Jonde är at hwath hältzst människian gör, äller j hwat ärandom hon är, haffwi altidh gudh i sino hiärta Ok akte enkte j allom sinom gärningom. wthan hans hedher Ok thät aldra mäst widherfreste, at hon altidh wndherstande gudh swa som närwarande Ok swa som hon saghe han mädh sinoykt licamlica öghom när sigh swa som han är Ok swa rädhas han ok hedhra, ok ledhe sigh til

# 8 hans mädh jnnärlighom kärlek. ok nythiä han i thässo liffweno thät mästa hon gither Ok hwilas i engo wthan j honom

                      at hon widherkännis gudhz godhgärninga [Cap. x]

TJonde är at kan hon faa thässin stykke nw {äw} [ärw] foresagdh. tha ma hon wndherstanda stora gudhz godhgärninga Ok skal hon haffwa j aminne andra othaligha hans stora godgärninga Ok enkanneligha. at han skapadhe hona äpther sigh siälfflvom Ok thok mandom for hänne skul. antwardhadhe sigh j dödhin Ok giffwer sigh siälffwan bär j wärdhlinne hänne til andeliko födho. ok j äronne rike til löna Ok for thy at hon ey än fik han til löna tha skodhe han mädhan hon ärj thässom wäghenom. swasom hängiande a korseno Ok warkwnne sigh swa offwer han. som hon bare al hans ssar a sinom, licama Ok thär aff haffwe enkanneligha i sorgh, at hon seer swa manga sik göra wärdhogha aat swa, storom godhgärningom Skodha han ämwäl a altareno biwdhandis sigh hänne til andelighin math ok dryk. hafwandis alzskons söthmans smak Ok lustas ok hwgnas mädh alle astwndan j honom rope ok sighi

O Härra ihesu christe thu som är lifsins brödh. wärdhoghas at mätta mik aff thik. at jak enkte hwngre wthan thik Ok giff mik thik swa drikka. at mik enkte thörste wthan thik O min härra halt min hwgh när thik. at ey mällankommande iordhzligha

# 9 thinga skwgge. skwlle han skilia fra thik som är räthwisonna sol

                      ¦ Hwat hedher ok wyrdhningh som hon forma, skal hon göra gudhz modher ok sighi

                      ¦ O sötaste ihesu wärdhoghas mik största syndara giffua At jak maghe wärdheligha hedherweta thinne kärasta modher Ok thu aldra millasta fru. ärna mic owärdhoghom syndara. at jak fulkomlica ware wndherbughin thinne thiänist. At jak mädh renom hwgh skuli thiäna thik j allom thimom Ok at jak altidh mädh renom hwgh. ok gudheliko hiärta närstande thinom godhlek

                      oracio de passione christi [Cap. xi]

O Härra ihesu christe sargha mith hiärta mädh thinom sarom. ok gör drukkin min hwgh aff thino blodhe. swa at ä hwart jak mik wände. skulle jak skodha thik korsfästan Ok alt thät jak seer skuli mik synas röth wara giorth mädh thina blodhe Ok late jak mik allan til thin. at jak enkte annadh finne wthan thik O min härra thätta är min hwgnadher at sarghas mädh thik Ok thät ware min jnnarsta dröffwilse naghoth annath thiänkia wthan thik O godhe ihesu aldrigh hwilas mith hiärta. for än thät finder thik sin stadhlek. thär ligge thät när thik Ok thär ände thät sin astwndilse

# 10 huru thät är wndersampt at thän som smakat hafuer huru. söter gud är at han nakot annat astwndar [Cap. xij]

VJ skulom myghit wndra Sanneligha thät är wnder. än wii wndrum ekke at the människa thär ethsin smakar gudhz söthma. gither sigh naghot sinne opthermer skildh fran honom Ok hwru hon för fulstwppa söthma. ey glömer allom thingom androm i ämwäl swa som ätha ok drikka Ok hwat hältzst annath for hona säthz Hwat kan hon annath skodha wthan sin sötha ok wälwilioghastan härra ok liofwasta Ok j honom lustas mädh höghxta söthma. mädhan hon weth han wara j allom thingom. Ok j allom thingom ma hon finna han. ok hwilas j honom. O hwru söther är israels gudh them som räthfärdhoghe ärw j sino hiärta. O hwru lwstogher ok söther hans ande är j them O mädh hwat besklek. ok mädh hwat dröfwilsom ok ängxlan thän hwghin ma wara wpfylter. som ämwäl wm eth öghna blik skils fran swa storom hwgnadh ok söthma

                      hwru mote skal standas wanhopino Capitulum xiii

€r thät swa at thik forekoma nakre thanka aff gudhz foreskodhan. swa som är predestinacio sighiandis at gudh haffwer foreskodhat at thu skalt fordemas Swara swa them diäfflenom som tolikt

# 11 skänke thik Hwat hältzst aff mik wardher tha är thät wist at thu äst fordömder. €n är thät swa. at jak är swa foreskodhadher at jak skal ekke haffwa min gudh äpther thätta liffuit Tha skal jak ärfwodha. mädh allom minom krafftom. At jak maghe tha haffwa han j thässo närwarande liffue Ok at jak skuli ey bäggia wäghna mista swa myghit goth Ok här äpther skal jak j hwario öghnabliki. äpther alle minne makth nythia han Ok lwstas j honom mädh högxta hwgnadh Mädhan jak skal haffua äwärdhelica ysäld j komaskolande liffue Hwat ey ware thät mik största gäldh. wm än jak ware wiis. at jak skulle bränna äpther thätta liffwit j äwärdhelighom eldh. At jak nw ginstan antwardhadhe mik owinenom Ok byriadhe nw j thässo närwarande liffueno. at wmgo mädh diäfienovi Hwat ey ymningas mik the ysälden. at jak skulle mik ey göra wslan for än thimän komber Sanneligha jak skal allaledhis thät mästa jak forma. antwardha mik minom gudhi. ytthermer än the som foresedhe äro til äwärdhelichit liff At enkte skuli wara j mik. ey hiärta. ey thwnga. ey andre limmer the ey skulu jdhkeligha wara j mins gudhz thiänist. At enast mädhan jak gither Ok swa i myghit jak gither maghe jak haffwa högxta goth For thy at swa som wärdhzlica människior. for thy at the ätha ey köth wm fastona Thy wilia the wm fastagangin haffwa köth til ymninga Swa skulle thän göra gudhi. som for sant wiste sik skula fordömas Ok thät gör thän hälstz som smakath haffwer hurw söther gudh är Han räknar al wärdhlinna lwstelik thingh wara besk som malyrth ¦ wthan hwat

# 12 hältzst. swa som jak är wiis at gud forewet hwat aff mik skal wardha Tho wet jak at han nekar ekke sik siälfuom Ok thy skal jak han wmfämpna. mädh allom hwgh ok hiärta Ok thrykkia han swa starklica til min. at än tho at daghrandin synis. skal jak ekke släppa honom. wthan han wälsighnar mik Ok än to at han wälsignar mik skal jak ey forlata han. ok ey skal han gita borth gangith wthan mik Thy at mik är loflighit j swa matto at göra honom offwärwald. thy at han loffwar the som mädh offweruälle taka himerikis rike

                      ¦ €n sanneligha jak weth hwat jak skal göra Jak skal göma mik ok fiäla j hans diwpa sarum. Ok thär skal jak roligha hwilas Swa at han skal ey finna mik wthan sigh Ok ey höffwis honom at nödhwräka mik borth fran sik Thy at han sagdhe. hwilkin til min kombär. jak skal ey wthköra han äller wthkasta Ok swa gither han ey fordömt mik wthan han döme sigh

                      ¦ €llighis ok skal jak mik nidherläggia for hans wärdhoghasta modhers föther Ok skal jak sighia hände at for syndogha manna skul. war hon giordh gudhz modher Ok skal jak bidhia hona. at hon ärne mik nadh. ok swa wardher jak ey bortwrakin aff hänne Thy at hon predieas aff allom miskwnninna källa, thy at hon kan enkte wthan miskwnd Ok aldrigh kwnne hon annath wthan ymninga göra wslom ok syndoghom mannom Ok ey thror jak at hon wil for mina skul nimma nakra andra nya leccze Ok swa haffwer jak thriggia handa til flokth äller tilflyilse. hwilkit swa som thiäfalt reph wansamligha synderslitz

# 13               ¦ €n är jak foreskodher i at jak skal haffwa äwärdheligha fädhernis landith mädh änglomen Sanneligha tha skal iak nw tilbyria. at haffwa ängla liffwärne. ok ey manna swa myahit som mik är möghelighit ok jak forma Ok skal mik alla antwardha honom. hwilkin sik allan redhe mik til löna Ok skal jak mik lata nöghia aat thässom lwthenom Ok skal jak aldrigh meer naghot annath astwnda. Thy at han är räthwis Ok wm än jak naghoth annath letar äller spör wthan han. tha ma han räthwisligha wredhgas mothe mik Ok hwilkin jak skulle mik see lioffwan ok wälwilioghan. han faar jak see wredhan ok rädhelikan förandis dom mothe mik Ok thy lykta swa uaädh diäfflenom Hwat aff mik skal wardha. aldrigh skal jak lata aff gudhz thiänist €n wee är thik wm thu thiänar ekke swa storom ok godhom hörra ok gudhi. ok aldrigh fa lwstas j hans söta närwaru

                      här sighx af them thingom som mäizniskiona ledha til andelica hwilo [Cap. xiv]

UM thu wilth komma til andeligha skodhilsa hwilo. tha skalt thu stadhfästa j thik thry thingh Thät första är at thu skalt widherkännas ok aminnas. hwru myghit thu haffwer brutidh mothe thinoirt skapara Ok hwru myghit daghligha badhe aff thik ok androm mothe honom briz Thy bidh innärlica syrghiandis aff thinom syndom Ok swa myghit warkwnnandis thik offwär annars synde. som offwer thinom eghnom Ok skalt thu wm thu gither ympninga ok daghlica grata Ok thätta thänkiandis

# 14 skalt thu häller astwnda at dröffuas än glädhias Skodhandis at wii ärom ekke j thein stadhga thär glädhi är Wthan häller sorgh ok dröffwilse Thy at thät ware storth än wii wan gudh swa storligha for wara synder til wredhe rettan kwnnom blidhka mädh thy. at wi allan wan liff htima grätom Ok thän hwgnadhin skulom wi j thässo liffweno wtwälia. at wi altidh formattom grata wara ok wars iämeristens i synde ok onzsko ok thän wälwilioghe härran aff sinne nadh ingiwther genstan äpther grathen the siälinne hwgnadh ok glädhi. som troligha ärwodha j tholighe sorgh Ok swa som watnith j winklasanom swrnadh äller swdhit aff solinna hita. wmwändis j win Swa wmuendis fulkomligha jdhroghx manz thara. swdhne j kärlekxens brwna ok glädhinna wine Ey höffwer swa storogn härra byggia j siälinne mädh swa store gaffwo. wthan han finder hona aldra renast. ok granligha rensadha mädh tharanna wathne

                      ¦ Thät andra är at thu widherfresta thät mästa thu aither. at warkwnna thik offuer gudhz pino Ok bära hona altidh mädh thik j thino hiärta. Wthan wi kwnnom mädh warkwnnan pinas mädh honom. Tha kwnnom wii ekke frygdhelica glädhias mädh honom. €r thät swa at thu thänker wäl hans pino Ok ingar wäl j hans ypna sidho. tha komber thu raskligha til hans hiärta O sält hiärta hwilkith swa sötheligha tilbindhz gudhz hiärta Hwilkins winstra handh är wnder hans hofdhe Ok hans höghra handh wmfämpne han Räthfärdhelica skikkas tha brudhin. som är siälin j brudhehwseno mädh brudgommanom ihesu ebristo. O thu hiärta som swa är

# 15 skipadh Jak bidher thik. at thu kwngör mik thän söthman thu känner Ok lön ekke for mik the lwstelikhetena thu haffwer Wthan swa som iak seer thu börer ekke mik. thy at thu äst al wpswlghin aff fulstwppa söthma Thu haffwer nw glömth thinom tholk som är j mörkastwffwnne Jak ser nw thik wara gripin j swa store lustelikhet. at thik är ey nw röst äller wnderstandilse

                      ¦ Hwilkin som jn wil gaa j andeligha skodhilsenna söthma Quod est contemplacionis duleedinem Wthan aat thässom dwromen. tha räkne sigh wara röfavara ok thiwffh

                      ¦ Thät thridhia är at thu skalth änkte astwnda at ägha wthan gudh Ok hwath hälstz thu haffwer. äller thik i giffs. äller thu seer äller thu hörer wara nämpth wthan gudh. that skalt thu aktha swa som enkte. stadhfäst thin hwoh j ensampnom gudhi. at thu skuli ensammen j thik tilföghias honogn enom Tha skal liwdha j thinom örwm hans sötha ok lioffwa thalan, tha skal han wppinbara thik sinna snille liggiandefä. ok biwdha thik sina sötha kossa Ok tha skalt thu wpfyllas aff swa myklom söthma ok hwgnadh. at thu skuli ey githa hallith thik siälfwa Wthan thu styrkis ok wppehallis j hans lioffwe fampne O felix anima quo abiisti O säl siäl hwarth äst thu gangin hwi läst thu os ather j swa store besklikhet Jak bidher thik at thu kwngör os. än thu lather thik nöghia aat thy godho som thu nw haffwer €ller wilth thu at wii sändom thik naghot af warom gaffwom Wthan wisseligha jak thror at thu räkna wara gaffwor enkte wthan ledhan thräk O thu siäl wpfylt mädh fulstoppa

# 16 hwgnadh. j hwario bruthom wi mothe thik. at thu wilt ey skodha thät wi reknom storth Hwi forsma thu swa the thing som wi myghit älskom Wthan swa som jak seer thu wilth ey thala widh os. thy at thu äst gripin aff thinom älskogha O obegriplikin kärleker. hwilkin swa starkligha samanföghie hiärtadh gudhi O wndersamlighin skaparans godhleker som enkanneligha sökier sina älskara mädh swa höghelighe gaffwo

                      mothe högfärdhoghom ok them som mykit halla aff sik [Cap. xv]

O Thu höghfärdhogha O thu luciferi äptherföliare Swara Hwat ey thänker thu thik wara gudh €ller hwat ey wethz thu al thing wara aff gudhi €r thät swa at thu räkna naghot wara aff thik Sanneligha tha widhergar thu thik wara gudh Wthan see framledhis hwru thin darskaper ok gälniska maghie nidherthrykkias Hwat ey är thät stor darskaper at högfärdhas aff annars Ok thy mädhan althing ärw aff gudhi ok thu högfärdhas aff nakra. Tha pröffwar thu thik wara en dara Ok i är thät swa at thu wnderstar ekke thätta tha pröffwa thik wara andeligha blindan O thu dare ok fulder mädh gälnisko. wm thu wilth högfärdhas. ok wilth ekke synas wara en dare Tha lyk wth fran thik al the thing som thik ekke til hörer Ok höghfärdhas sidhan aff allo andro Wthan sannelica wthelykke thu al the thing fran thik, som thik ekke til hörer tha wardher thu til enkte Ok thy högfärdhas aff

# 17 engo €n thu wilth wnkomma storan sälinna wadha ok wanda

                      ¦ €n wi gam nw til the gaffwor af hwilkom människian wardher gudhi thäk Aff them math thu ekke hogfärdhas for thy, thu westz ekke hwat häller thu haffwer them äller ey Wthan wisseligha högfärdhas thu tha haffwer thu them ekke. lath nw swa som thu them haffwi. sem swa til hwru thu them haffsver O thu othrolighin thiänare thins härra forradhare ok thin eghin fordarware Rätwisona wm thu hona haffwer. gaff tik war sötaste gudh. swa som renasta klädhe Ok thu dröper hona ok smittar idhkeligha mädh syndanna rothna blodhe €n jak wille o thu höghfärdhog människia. at thu ware ekke wärre än the qwinna thär en wppinbar syndherska är Hwilkin qwinna är swa ful aff sigh äller lasta ful. at hon ey blyghis aff sinne lönlighe soth Wthan wisseligha thu finder räth änga swa onda qwinno at hon ey blyghis thär höghölica aff tha hon thät haffwer Ok thor hona ey wppinbara sinom kärasta brwdhgomma O wsal dare thätta haffwer qwinnan aff kranka nathurinna wäghna wthan syndh Ok tho blyghis hon thär aff ok haffwer thässa sotthena siällan €n thin soth är idhkelighin ok tho blyghis thu enkte Mädhan swa myghit ilth är aff thik. ok swa myghit goth är aff gudhi. glädhz ok äras enkte i thik wthan i gudhi Ok blygx idhkelica for guddomsens walz öghom aff thinne fylsko Wthan wanligha thu sigher Jak wil ekke meer högfärdhas aff mik. än thogh wil jak ok astwndar aff allom loffwas O omilder thiwfwer hör hwat ey är thät omilth ok stor onzska

# 18 at aff millom härra som al thing giffwer ympninga, stiäla thät honom är kärast A swa matto pröffuas han en dare ok onzska fuller som astwndar lof ok hedher aff människiom Ok thy mädhan gudh haffwer al thing giorth aff sina miskunsamlica walle wm sigh siälffuan Giff thy honom til hedhers alt loff ok alt thät loff är wärth Thätta thänk grannelica i thik siälffue at thu äst thär til skapad ok atherlöst at ey thu, wthan gudh skuli hedhras ok loffuas i thinogn gärningom Ok thy äpther fylgh i throligha thins hörra wilia Oc haff största stiwgh widher at loffuas Wthan glädhz at thin gudh hedhras ok loffnas aff allom Ok swa myklo meer som thu ser, at han hedras aff naghrom. swa myklo meer frygdha thik Ok idhna thät mästa thu forinath thin grudh at hedhra i allom thimom, mädh hugh maal ok gärningom Ok i allom thinom gärningom astwnda ok akta enkte wthan hans ensamith loff

                      ¦ Ware thät swa at thu älskadhe gudh ok astwndadhe hans hedher swa som thu skulle Thu wille häller födhas mädh aldra beskasta mathz ok dryghx wppehälle. ok räknas aff allom swa som orenaste thrakker Ok wilde häller haff uas j styggilsom som ledher thräkker ok throdhas wndi hwars manz fothum €n thu wille ympningas i alzskona lustelikhet ok wphöghias mädh största hedher Ok än thu wille haffua alla licamlica helbrygdho. wm än thin gudh thär större hedher aff hafdhe €n tho at thin lön ware a bäggia wäghna lika stor Thät skulle wara os aldra thäkkast at war högxsta gudh wärdhoghadhis wm os. äller aff os tagha nakra lofsins gafftio €n thy wär for wara synde ok osälikhet

# 19 widherfrestom wi hwar dagh thwärth a moth Wthan oo vndersamlighin ok osighelikin wars frälsara milhet. hwilkin swa miskunsamlica warkwnnar sigh offuer wara ysäldh. hwar i kan til fulz sighia hans miskundh O thu människia swep thik ok inweff allaledhis i hans miskundh Ok lath aldrigh aff at thakka swa söthum thinom skapara ok härra ok sigh swa min härra hwat gaff iak thik at thu swa söthelica ok liofflica hanterar ok wppehaller mik höuhfärdhogha ok forkropna Hwadhan är the nadhin Jak haffwer fwnnith. at thu wilth thola mik eth öghnablik Sannelica thät haffwer ekke iak forskullat Wthan iak är wärdh at byggia i hälwite Sannelica min härra iak är ey wärdh at nämpnas mädh thinom creaturuigi O obegriblikin godhlexens storleker Hwat kan jak thik til thäknadha göra for thätta €lla hwat kan iak thik giffua for swa stora godgärninga Jak ympningas ey at lica göra for mina synde Ok iak forma nw ey at ä.rfwodha. ok haffwer enkte at giffua wthan thät thik til höre ok thit är Wthan jak weth hwat iak skal göra Jak skal mik antwardha thik ok latha mik alla saman in til thin Ok mädh fulkompne wyrdhningh ok räddogha skal iak göra thik allan thän hedher jak forma Ok iak skal idhkelica thiäna thik. wm än thu wärdhoghas at skodha mina thiänist Tho for thy at iak giordhe thät iak formatte. thwäkar iak ey at thu haller thät for fulth €n thät ware mik aldra störst än thu wärdhoghadhis at läta mik hwilas i thino hwse mädh thik O högxta goth hwru sööt mik ware tha thin närwara Jak skal göra som skrifwat är aff ruth gaa maklica fram

# 20 ok lyfta klädhin aff thinom fotum ok hwilas widh them at thu wärdhoghas mie wtlänzska til föghia thins guddoms hionalaghi Sanneligha iak skal aldrigh hwilas for än iak far glädhias i thinom fampne Ok söfdh mädh högxta söthma skal iak hwilas i thinom armam Tha skal offwerflödhas mik al lustelikhet ok mith hiärtha thät skal wndersamt wardha ok wthuidhas ok mädh wndersamlighom söthma drukkit giorth. skal iak enkte kwnna thänkia vthan thik äntho bidher iak thik nw min söthe härra at thu lath mik i engom thima i mine eghne styrls Thy at iak är minna siäl sarghare ok fordarfuare Thy alt thät thu wilth mik giffua böwara thät ok göm. at thik skuli ensampnom wardha hedher ok ära for wtan ända

                      At frestilsen ärw gudhz thiänista mannom optelica nyttogh Capitulum xvi

O Högxta kärlekxens härra. Thu lather os frestas. ey thy at thu wilth at wi skulum forwinnas aff them. Wthan swa som rädde giordhe. skulum wi fly til thin swa som til thryggasta hampn O min härra thu gör swa som godh modher. hwilkin som astundar at see sin son ok wmfämpna han. nar han är lankth fran hänne Tha rädher hon han mädh nakro thy som rädhelighit är ok wträkkiandis armana thaker hon flyandis sonen mädh glädhi. ok ler aat honom ok kysser han sötelica Ok radher honom ok äggiar at han skuli ekke annathsin läingia sik borth fran hänne At honom skuli ey naghoth ilth hända Ok hwghnar han thrykkiandis han in

# 21 til sigh Ok atsidhersta biwdher hon honom sina spina O säl frestilse hwilkin os nödhgar at fly i gudhz fampn O sötaste härra thu lather os wppa alla wäghna ältas. ok altidh biwdher thu os thik siälfwan til helsamlighasta tilflyilse At wi skulum i allom thimom dwälias när thik

                      ¦ O människia thu skalt ey wndra thik haffwa frestilse wthan swa som rädhandis fly til thin gudh. ok bliff när honom wm än thu wilth ekke frestas. ällighis math thu wardha fangin aff them ok fordömas €r thät swa at thu haffwer thik ofmykit borthlängth fran gudhi Swa at thu ey kanth mädh fullu hiärta atherlöpa til hans. skyrida thik rasklica til christum. swa som til thin nästa. ok skyl thik ok fläla i hans sidha saars källo. hyldho ok thäkta mädh kärlexens klädhe Ok rädhz enkte thy at thär finder thik engin thin owin

                      ¦ Thät haff thik swa som ena almännelica reghlo. at nar thu wilth diwplica böghia thin gudh til thin tha bär christi sar i thina hiärta ok han skal presänlthera thik stänktan mädh sina blodhe gudhfadhere ok han swa som söther fadher. skal föresee thik fulkomplica Gak thy fram til christum ok bidh han ödhmiwklica at mädhan han ma aldrigh opthermeer sarghas. wärdhoghis han wpnyia sin saar i thino blodhe Ok thik allaledhis rödhan göra i sina blodhe At thu swa klädh i the rödha balda kindeno maghe inga i högxta konwngxens palacium

                      ¦ O thu thär frestas thänk ok skodha daghlica thässin sarin. ok thät skal wardha thik altidh til hwgnadh Ok thwäka enkte thy at thrykke thu

# 22 them fastelica i thina hiärta tha wppinbaras diäffwlslighom frestilsom engin tilganger til thin ffor thy haar är thän som skodha granlica äronna konwngh swa hardhelica sarghadhan for wara synde thär opthermer synda mothe honom Ok än tho at han .wille ey for gudhz sara wyrdhningh atherhalla sigh aff syndinne. tho atherhalle han sigh. thy at for syndinne skul skal giffwas äwärdhelighin ok hardharen pina

                      ¦ €n är thät swa at thu see christum for thina onzska thik oblidhan wara Löp ginstan til hans modher. som är alla syndogha manna hop. ok gör hänne wyrdhning swa som gudhz modher Ok mädh gratande tharom bedhz hänne hiälp Ok än thu ekke afflather. wthan stadhelica framhaller thwäka enkte at thu ey far aff hänne hwat thu bedhis Thy at al miskund är wpwäkth mädh hänne Ok hänne är antwardath swa som aff eno ämbite at miskunna allom Ok thät hon gör allom alment mädh store aatwakth. thät nekar hon ekke thik

                      ¦ €n finder thu thik engaledhis swa hwgnas. with at thu älska tha gudh Thy at han gör thät for thän skul. at thu skuli widherkännas thinna synda diwplek Ok at thu skalth wnderstanda thina ysäldh Ok thät är största gudhz gaffwa Thy at honom thäkkis ekke then dirfwen som somlighe haffwa. hwilke sigh räkna räthwisa. ok ga swa diärflica fram til höghxta gudh. swa som til sin hemelighin wen Thy at thät är gudhz wili. at aldrigh är människian swa i stor i dygdhom. at hon skal ey räkna sik wsla ok swa som enkte. ok skal koma til hans swa som blyghiandis aff sinom syndom

# 23 mädh store wyrdhningh ok räddogha Ok skal thät rakna stort ok swa som aldra {störth} [störsth]. at gudh wili skodha hona swa som längdan til Ok thy mädh fullu hiärta skal hon widherkännas gudhz storlek ok sin fatighdom ok sighie O härra gudh iak är ey athenast owärdhogh at thu ingar wnder mith thak Wthan iak är ey wärdhogh at iak maghie nakraledhis nalkas thik Ok thy ympningas mik at thu längdan til skodha mik mädh thinom millasta öghom Jak sigher thik wm thu äst idhkelighin ok star stadhogh. at ey athenast skal han thik skodha Wthan än ämwäl skal han thik inledha til sinna lönlighasta thalan Hwilkit os wnne ihesus christus som är wälsignadher for wthan ända Amen

 här sighx hwru människian skal skipa sina thanka at hon skuli altidh hafwa gudh i sino hiärta Capitulum xvii

O Thu människia wilth thu witha. hwru thu skalt styra thinom thankom Thu skalt altidh thänkia thik wara i thins gudhz närwaru. hafwandis han altidh i thinom thankom ledh altidh thina thanka offwer christum €ldra hardhelighasta sarghadhan fore thik Ok skalt thu hwghxsa at han war thin gudh som tolikth tolde for thik Ok gak idhkelika in til gudhz modher mädh alle wyrdhningh. thy at hon är wsla manna hwgnadher Ok swa ofta thu hwghsar a hona tha thänk at hon är gudhz modher Ok swa hwart hälstz thu ledher thina thanka. tha hafwer thu gudh i thina hiärta

# 24 Ok swa standandis fore honom ok wndrandis hans storlek Ok widherkännandis thina ysäld, swa myghit som thu formath Thär näst gak ather in til thik siälfwan ey litidh wndrandis at han wärdhoghas swa ledh thing nalkas sinne asyn Ok at han tol thik et öghnablik at dwälias i sinne asyn Thätta swa görandis aff thässe största gaffwnne ok aff allom androm thingom skal thu thakka gudhi thät mästa thu formath takka gudhi ok räkna thät wara stora gaffwo at thu gither takkath hononz Ok thässa gaffwona swa som är. at thu maghie altidh dwälias i gudhz närwaru Ok alth annadh thät han thik giffwer. skalt thu göma mädh granne atwacth Ok girnas altidh mädh store astwndan til störra Ok är thät swa at for thina ysäldh. äller naghor wärdhzlik hindrilse kan thik hända at bortdragha thin hwgh fran gudhz närwaru Jdhkna ginstan mädh store änghxlan at atherkoma thit thu wast Ok wm thu swa gör. hwat framgangh thu skalt haffua skal thik lära thän hälghe ande Thät haff for sant at hwat hälstz aff androm är. tha skalt thu thät mästa thu gither halla thik for enkte Ok räkna thik största syndersko. offwer alla andra Ok swa for thik som for allom androm. mädh alle ödhmiwkth bedhas nadh aff thinom närwarande gudhi Ok til thinna eghna skwdhilse math thu ledha thina thanka a swa matto Thu skalt aldrigh thänkia at andre syndara aldrigh ärw the swa lankt länghde fran gudhi At the wände ey stwndom sith hiärta til gudh Ok thänkia tha innarlighare a sin gudh än thu Ok widherkännas han liwslighare Ok sta for honom mädh större wyrdhningh Ok haffwa

# 25 for sina synde {störa} [störra] blygdh Ok presäntera sigh honom ödhmiwklighare. ok röras mädh större ok hetare astwndan i siins gudhz närwarw Ok än thu ey gither thätta thänkt mädh fullo hiärta Tha räkna thik aff thy sanimo aldra höghfärdhoghasta Thy at, qwämeligha karith thu thässe thinne högfärdh ey likawäghä äller andra manna wranga astwndilsom Ok mädhan thät swa dömis aff wisom mannom. at swa som thiit händer aff godhom. Swa ok aff ondom Swa at ä finz naghor wanskilse i hwariom Hwilkin wi ey swa granlica kwnnom finna i androm Tha skalt thu stadhelica tro. at höghfärdhin är thän lastin i hwilkom thu enkannelica brwthlikin är. thy at thu i kant ekke skodha hwru krank thu äst Ok sannelica wm thät är santh. tha math thu wäl räkna thik mintzst aff allom €n wanlica thin högfärdhoghe thanke sigher thik Hwru kan iak thät thänkia aff hedhningomen at iak är mindre än the for thy at the witha enkte aff gudhi O thu blindh högfärdh hwat ey westz thu at wm thu wnderstar gudh. ok thror thik wara atherlösta mädh hans wärdhogha blodhe Ok tho wphögher thu thik mothe honom i thinne högfärdh. at thu ey hardhare syndar. än tha thu enktewnderstodhe aff thässo Hwat ey hwar mädh syndinne är större widherkänna. thär är större smälekin Ok hwat ey hwar större är smälekin äller {formäilsin} [forsmäilsin] thär är ok större syndin Ok thy o thu fawizska thak engin wndan. wtan mädh fullu hiärta ödhmiwkandis thik ok widherkännandis thina ysäld €n tha wanlica komma thik andre thanka. at thu äst wtlagdher ok forsmadher aff gudhi Tholica thanka skalt thu

# 26 thät raskasta thu kant wtlykkia ok borthwräka fran thik. ok lata them engaledhis dwälias när thik Thu skalt ey litidh rädhas ok altidh wphöohia högxta gudhz miskund Ok thrösta a hans saar ok hardha pinor Ok a hans modhers höghelica miskund Thy at wars gudhz miskund är stor Ok än tho at i thik ensampne ware alle the synde som giordho äru ok än kwnno göras. €n gar gudhz miskwnd ok nadh othalica offmer alla them Ok aff sinne millasta miskwnd förlather han thik them, wm thu atherkomme til hans €n nw komber thik annar thanke. hwat thu äst häller i gudhz kärlek äller ey Wthan iäff thik bör at rädhas. än thät wakta granlica at thu a hwarghin delin stadhelica thik stadhfäst Wthan ärfwodha throlica Ok hopas altidh a gudhz miskund €r thät swa at thu thätta gör ok räkna thik i thinom thankom. aldra wäghna belagdha wara mädh syndinne myrke Ok syriandis innerlica aff storo, myrkre wänder thik ödhmiwklica til miskwnninna källo thin hwgh Tha skal thik wprinna i thässo mörkreno sanna liwsith Ok mädh sötasta wars gudhz miskwndh skalt thu wplyptas at skodha bimerikis thingh Ok thär skalt thu ympningas ok offwerflödhas mädh alle {lustekhet} [lustelikhet] Ok thu skalt sighia mädh prophetanom, at nattin är mith liws i minovi kräslek Hwilkit os wärdhoghis giffwa ihesus christus som liffwer ok styrer for wthan ända Amen

# 27

                      hwru siälin wpfyllis af sins skapara kärlek i andelighe, skodhan [Cap. xviij]

O Gudhz wisdoms ok snille rikedoma höghelikhet. hwru obegriplike ärw thine doma Ok olethelike ärw thine wagha Hwar wpfaar i mins härra bärgh. äller hwar skal sta i hans hälgha stadh €n naghor wil wpfara. aat hwat wägh skal han wpfara. mädhan hans wägha ärw olethelighe Tha thu idhknar at fulkompna al the thing som nw ärw foresagdh mädh alle atwakth. Ok nw swa nalkas gudhi at thu gither enkte thänkth wthan han Ok al annor thing wthan han. ärw thik i störsto, besklek Ok swa at thu nw häller wille, at siälin skildis fran kroppenom. än thin siäl skwlle ey idhkelica wara mädh sinom tankom i honom Ok tha thik synis at thu ey älska thik siälfwa. wthanhan Wakta nw aat thu som wpfylt är mädh kärlek hwat thik händer aff thinom älskogha. mädhan thu äst al swa som wmwändh i kärlek O thu älskelighin. thänne thin älskoghe fran hwilkom thu kanth engaledhis skilias. dragher sigh stwndom litidh wth aff thinom thankom ok hwgh. Swa at thit hiärta byriar nw at wafra när nakro andro. Ok thu seer han hwilkin thu swa starklica älskadhe, haffwa borthgangith Tha wpfyllis thu mädh store astwndan at letha alla stadhz. hwar thu math finna thän. som thu swa myghit älskadhe i Tha kwngör thu rasklighast allom creaturis. at the skwlu kwngöra thik hwar thin älskoghe är For thy

# 28 at thu thwänar al aff kärlek €n ey kan iak thik thät skriffwa mädh hwat tharum ok grath thu offwergiwdhz. ok mädh hwat ängxla thu wmkring löper äpther thinom älskogha O wndersamlikin offwermatta aff thy samo at thu swa hetelica lethar apther honom. äst thu mädh honom. ok thät wetzst thu ey Vthan thu äst wpfylth mädh storum kärlek Hwat gör tha thin älskoghe. wisselica ey kan han sigh länger skyla for thik Wthan han presenterar sik rasklica thik. swa som sötan brwdhgomma Ok tha thu scer han hwlkin thu mädh swa store astwndan haffwer letadh. tak han i thin fampn mädh största kärlek Thog alt wmens mädh alle wyrdhningh och räddogha €n hwat hwghnad thu tha haffwer. äst thu wis tha math thu thät röna €n hör thu gudhz kärasta. Tha thu thänker thik nw wara thrygga. flärkar han sigh ather annathsin €n tha lethar thu han mädh större kärlek än för. ok swa finder thu han Hwat skal iak sighia thik. han flärkar sigh swa oftha borth fran thik Thär til thu wardher swa atwaktol ath göma han Ath thu thort aldrigh göra thik orädda. Ok haffwer nw althingh mistänkt O thu säl siäl hör Hwat skal thin älskoghe göra thik. tha thu nw til byrghia at hwilas mädh honum Wthan byria at giffwa thik drikka sötasta win Ok tha thu haffwer smakath thäs söthma. byrghiar thu til at astwnda meer Ok for thy at han är aldra mänzskaster. skal han giffua thik meer Ok ä thäs meer han thik giffwer. thäs meer bedhis thu Ok for thy at han är aldra wälwilioghaster. skal han giffua ä meer ok meer Hwat skal iak sighia thik Thu kanth aldrig mättas. for än thu wardher

# 29 drwkkin. ok aldra wäghna wmguthin mädh win hwat häller thu äpther swa storan ok idhkelighin drykkinskap far sömpn. äller wardher gripin i andeligha i syn €n gudh wil thik thät giffwa thät far thu tha röna Thy at han är aldra millaster. thy giffwer han meer än naohor kan thro €n thogh skalth thu altidh thät haffwa i thino hiärta at thu äst ledhast aff allom Ok engaledhis qwämelighin til the gafsvnna wthan thät skal thik synas aldra störst. än han affskrapa thina synde här i wärldinne. ämwäl mädh hwat hälstz pino ok dröffwilsom thu skulle pinas Qui est gloriosus et laudabilis in secula seculorum Amen

                      här sighx aff wndersamlica drwkkinskapenom thär siälin wardher swa som andelica drwkkin for än hon warder gripin i {andeke [andelike] syn [Cap. xix]

F…r thy at wi haffwom i flerom stadhom i them eapitulis som nw ärw foresagdh. Ath människionna härdhzska ma blötas. ok swa som drwkkin göras aff gudhelighom inflöilsom Thy at thin hwgher maghe thäs meer wplyptas Wiil iak at thu skalt witha thässa drykkinskapanna atskilnadh Tha skalt thu witha at the människia som är contemplatiua. än tho at hon haffwer mangh enkannelighin hwgswalilse for än hon komber thär til at hon wardher gripin i andeligha syn €n tho at the ärw myghit faa som wärdhoghe ärw aat the nadhinne Thogh ma hon röna swa som thwäggia handa

# 30 drwknadh Första är enna handa glädhinna offwerflödhelikhet i {hiätana} [hiärtana]. ok hwghxins wndersamlica frygdh Hwilkin som komber människionne antinghia äpther mykin grath. €llighis ok äpther at hon haffwer haffth stora ok mykla thanka a gudhz pino €llighis ok komber the glädhin i hwghin swa som aff eno gudhelico liwse. aff enkanneliohx gudhz kärlegx storum brwna Ok thässin glädhin ympningas swa mykit i hiärtana At hon wtgiwther sik offwer alla licamans limme Ok gör them alla swa som leandis mothe gudhz miskundh Ok aff the stora frygdhinne gar tha människian swa som staplandis som thän som drwkkin är. ok kan ey haffwa makth Ok al skapath thing som hon finder wmfämpne hon, for kärlexens storlek som hon haffwer til skaparan Ok wäl math thu tha thro at the människian haffwer ekke sith hiärta tha myghit när wärdhzlighom thingom €n komber naghoth i hänna thanka aff them Tha räknar hon them al saman fafängh Thän andre söthmen är, hwilkin mädh storum söthma wpfyller hilirtat aff gudhz närwaru. ok than söthmen komber aff the hwilonne som hon haffwer i contemplacione Ok thänne söthmen ymningas swa mykit i hiärtana at han fulleligha wthaiwter sigh offwer alla limina Swa at hänne thykker at hon är al honoghxflytande badhe jnnan ok wthan Ok swa som första offwermathon for mykla glädhi loth hona ekke hwilas Swa thässin for {störtan} [störstan] söthma giffwer innärligha hwilo Ok thät wthan thänna söthmen sigh wträkker swa mykith, at han inledher swa som en andelighin sömpn. tha borth thaker han ey allaledhis aff skälomen sina

# 31 gärningh, wthan thogh lather han them ey allaledhis frälsa, wthan swa som thän som drwkkin är, Alth thät thu tha ser, thät räknar thu fulth wara mädh söthma Ok än tho at the första matthon är al mädh store glädhi, ok thässin mädh storwm söthma Thog är thät ey thänkiande at the första är wthan söthma. häller än the andra är wthan glädhi Ok än tho at aff the försto är ey thorftelighit at rädhas, wthan häller glädhias Togh aff the andre som är i wndersamlico hiärtans söthma är altidh thwäkande at siker wara Thy at diäfwlin wmliknandis sik i liwsens ängil. är opta wan at rökta tholighit. Thy at han wille at människian skulle höghfärdhas ok räkna sigh nakoth wara. swa at hon wärdhog ware at haffwa tholkin hwgnadh i Ok wilde diäffwlen at hon skulle thär i sta Ok swa bortwändas fran gudhi Thät lather gudh stwndom wal hända. thy ath somlighe contemplatiui dyrffwas stwndom aff mykith aff sik ok forsma andra Ok thänkia sigh mykith när wara gudhi Mädhan the ärw lankth bortho fran honwm. for sina höfärdh skul Ok thy diäffwlin högfärdhinna fadher haffwer thässa makthena offwer them At han maghe swika them mädh tholike lwstelikhet Ok thy är mädh högxte athwakth aktande. at nar thik händer at thin wnderstandilse ledha in til gudh. waktha at thit hiärta gange ekke borth frän honom. Ok skalt thu lustas, tha lustas i ensampnom gudhi Ware tha thän söthmen aff gudhi. tha skulle han aktas ok idhnas €n är han aff diäfflenom. tha skulle han nidherthrykkias ok forlathas €n är thät swa at gudh wil thik stwndom hwghna i tholigho, at

# 32 thu som är wpfylth for thinna ok annars synde mädh {beslek} [besklek], faar stwndom lustas i honom Tha skalt thu thakka honom thät bätzsta thu kanth €n tho är thik rädhandis, at thu komber ey i höghfärdhinna dyrffwe Ok math thu thänkia offwer thänna söthman, til at ödhmiwkande thit hiärta. at gudh for naghra lithla thina godhgärninga som thu gör. hwilka thu wanlica räkna wara stora. wilt thik giffwa thätta til löna här i wärdlinne Thy at han räkna thik owärdhogha at fa äwärdhelighin lön i himerike Ok thy math thu rädhas, at thik än haffwande andelica kallasottena. thätta sötasta winith inledher thik dödhzens wadha Thät är at thät giffwer thik tilfälle at högfärdhas Ok thy mädh fullo hiärta ä mädhan wi ärwm stadde i thässom ysällinna dal. skwlom wi häller astwnda for wara synder mädh christo crucifixo, thwingas ok plaghas. än lwstas i wadhelighom hwgnadh Ok swa som wi daghlica syndom. ok räth swa som idhkelica Swa skwlom wi ok wilia här idhlkelica thola plaghona for wara synde Ok swa som wi ärwm fulasta gudhz thiänara. swa skulle ok os thäkkias ok mykit astwnda. at räknas aff androm aldra ledhaste Ok swa som wi ärwnt skapadhe til gudhz hedher Swa skwlle thät mik badhe i mik ok i androm thäkkias, som ledde til hans hedher Ok thät enast mistäkkias som thwärth ginge moth Aff warom mothgangh skwlom wi enkte akta. wthan ledhom al thingh til hans loff  Hwilkit os wnne ihesus christus qui est benedietus in secula

# 33

                      {hru} [huru] människian skal wptändas til gudz thiänist ok godha gärninga [Cap. xx]

O Thu människia wm thu aktadhe ad gudh skapadhe thik äpther sigh siälffwom Ok skapadhe for thina skwl swa mang ok ärlighin creaturas Thakandis thina naturam Atherlöste thik swa kärlica Ok ey athenast haffwer thu han nw thik til födho andelica, wthan än, at han haffwer iättadh thik sik siälffwan, til äwärdhelica löna Nw är han thin gömare ok nadhinne giffware Ok alt thätta gör han til sin hedher Ware thu swa som thu skwlle tha aktadhe thu han ok astwndadhe lians hedher swa som thu skulle. thu swa som glömde thik siälffwe Ok aktadhe enkte hwat hedher äller hwgnadh äller dröffwilse thik hände, äller orätther Thät räkinadhe thu swa som thät hafdhe thik aldrigh hänth, wthan alth sainan wänder thu til thins skapara hedher Ok hwath hälstz thu giordhe gudhi til hedhers, äller thinne siäl til ganghx hwru thät ware wansampth, thät skwlle thu enkte döma. wthan swa som mädh enwm bradhom hwgh, uff storum brannande kärlek skwlle thu mädh alle atwakth thät astwnda at fulkoinpna Ok thy o människia ware thu wäl wptändh aff thins skapara kärlek. Thu räknadhe enkte, hwat oräth äller wansamlikhet thu tholde for hans skul Alt thotte thik thät wara läth ok kärlighit Alth söth ok hwgnelighit Ok swa gärna giordhe thu al thingh i til hans hedher Ath tha thu hafdhe alth fulkompnadh tha throdhe thu

# 34 thik enkte haffwa giorth Wthan at thik ware mykith affath. ok ofulkomlighit i thinom gärningom Ok thär aff hafdhe thu thik i swa myklo hathi Ath thu gathe thik ey tholt Ok thänkte granlica. hwru thu matthe större thing göra. äller ok the sama fulkomligharen göra Ok stadhfäste i thina hiärta, ath thu ware wärdh hardhelica plaghas for thin wanskilse Ok ey litidh bligdhis thu ok syrgdhe. at thu swa osälica thiänte swa höghom härra Hwat skal iak meer sighia. wthan swa. myklo mer som thu främiadhis i godho Swa myklo meer thänkte thu thik wanskas i thy Ok blygdhis ok syrgdhe. ok mädh störrom hita wptand widherfrestadhe thu altidh at byrghia störra. ok engin the thing thu saghe til gudhz hedher hördho. kwnnw mätta göra thina astwndan Wthan altidk syntis thu wara swa som hwngrwgh Ey thwäkar iak at thit hiärta siwdher ey tha aff storom kärlegxens brwna Ok sömpnin ware thik ledher ok alth thät eth öghnablik droghie thik borth fran gudhz thiänist €n thog synis thik som thu äst altidh lath til gudhz thiänist Ok alla andra gudhz thiänista män haller thu fram fore thik, aldra thrifnasta ok redhabonasta til gudhz hedher Ok swa skulle thera thrifnadher wara thik til glädhi. ok thin läthi til stora sorgh Ok thy människia gak thy til höght hiärta. At i thinom gärningom skuli gudh wphöghias €r thät swa at thu haffwer laacth hiärta ok iordhzlighit. tha räkna thu thina minzsta thiänist wara största Ok the thing som litidh ware fore, synis thik wara wansamlikin Ok the thing som thu for thik äller naghon thin minzsta wifi gärna giordhe, thotte thik {thwkth} [thunkth]

# 35 waxa wthan matho at göra for thinom högxta gudhi Ok tha räkna thu sööt ok älskelik thing wara beskast Ok beskasta thing dömer thu sötast Siwkth ögha styggis widh rätwisonna sols i skin ok astwnda at ga i mörkreno Tha thykker thic som thu hafwer fangith sigher offwer andelica människior. ok thu wethz ekke at diäffwlin haffwer wnnith sigher offwer thik For läthi skul stinger thu handena wnder armhwluna. ok i äronna somar skal thu thiggia, wthan we är thik. thy at thu kanth ey nw liknas diwromen. wthan gudh gaffwe at thu ware them diwrom lik. som sik wndergiffwa sins härra byrdhom €r thät swa at thu haffwer bwndhna händerna ok föthrena til gudhz thiänist tha star enkte ather wthan at thu skalt wtkastas i ythersta mörkreia, Fran hwilko os göme ihesus christus cuius miserieordia plenus est totus orbis.

At contemplatiua mäniskia skal ekke döma andra i hwilkom hon ser nakor wanskilse Capitulum xxi

DJäffwlin gamal giordher i onzskwnne seandis andeligha människior wmga wp i himerike. hwadhan han war wtkastadher for högfärdhina. widherfresta nakraledhis them nidherdragha mädh sigh til nidhersta Ok thy at han seer at han kan them ey wppinbarlica forwinna. tha widherfresta han at swika them lönlica Ok än thog at han opta äggiar marghfalt onth. tho widherfrestar han mäst at andelik människia ok contemplatiua skal ofmykith

# 36 trösta ok dyrfwas aff sigh siälfwe. Ok döma andra lastfulla Ok tagher sik til hiälp thät apostolin sigher Omnia judieat spiritualis thät är at andelik människia dömer al thing O wärsta soth ok hardhasta dödher ok lönlikin Thätta körer gudh borth fran thik. thy at han styggis mäst widh warsta högfärdhogha dyrfwe Thätta sarghar brodherlighin kärlek Hon lather thän wmfämpna thräkkin som äthid haffwer krydadhan math Hon ledher til läthi the ful waro mädh andelighe glädhi Hon lather i thät giffwa diäffwlsins swiki, som skulle til gudhz hedher Wthan hör thu människia Hwat ey forth thu högth wp i andeligha skodhan Ok i thy at thu swa gör ath thu döme andra skal thu thola större nidherfal Säth thy thik i thinom thankom i ytthersta stadhin. Ok tha kant thu ekke falla Loffwa altidh gudhz gärninga Ok tha skalth thu loffwa al thing Vaktha thy människia thu som är stadh j andeligha skodhilsanna söthma, wnderstat at gudh skapandis creaturas til sin hedher, wille hwariom giffwa sina gaffwa, at han skwlle ey hedhras i enne matho, wthan margfallelica Ok wille wppinbara sinna rikedoma liggiande fä Ath wi skwllom haffwa margfal ämpne, til at loffwa hans storlek Thy skalt thu först thänkia at gudh är swa som godher husbonde, wälskikkandis sith hus Han skodhar granlica sinna söna makth, wisdom ok godhlek, ok äpther thy han ser, skipar han hwariom sith ämbithe. ok gifwer wärdhoghet Thänk thy thu som idhnas i andelighe skodhan, ok thär hwilas At wälwiliogher gudh thin fadher, witandis thik wara wanmaktogha til althing. wilde ey at thu skulle thiäna honom j

# 37 wadhelico ok wansamlieo, ok hardha ärfwodhe wthan wille aff sinne miskund hwghna thik, swa som kranka mädh andeligha skodhilsinna hwilo Ok skodhandis andra brännandis ok starklica rothadha j kärlekenom, wilde them skipa offwer the thing, som wansammare ok wadhelicare waro Giffwandis ey thäs sidher them hwilo äpther ärwodhit Ok än ämwäl storan hwgnadh j ärfwodena €r thät swa at thu bliffwer altidh j andelighom thingom ok ser andra ärfwodha j androm thingom. tha skalt thu ekke döma them. wthan skodha gudhz snille ok kärlek Vnderstat thik kranka Ok andra räkna wara starka For thv hwru kant thu räkna thik starka hwilkin som ior thin stora {krandom} [krankdom] gither ey tholt sänginna blöthlek, som är andelica skodhilsinna söthma Wthan röris swa som rör for wädhreno Hwat wille thu göra. än thu skwlle byggia mädh andre handinne. Ok mädh andre borth älta owinener mädh swärdheno Wisselica thu wanskadhis aff ensarapna räddoghanom Loffwa thy thin gudh som maktogha säther högh thing ok hardh Ok milla skipar han til at skipta ok giffwa wärdhzlik thing €n thik, til at thu skulle ekke wanskas wille han latha hwilas j andelighe skodhan Ok at thu skwlle ey wil fara. wille han at thu skulle letha klok ok wndersam thing. Ok at thu skulle haffwa enfalloghet. ok ekke wara onder syslaman. ok thy wille han at thu skulle allo aff neka, ok wara fatigh €n thog skalt thu thik ey wphöghia aff thässo Vthan jnnerlica ödhmiwka thik ok döm ekke andra. wthan wpp högh them Ok än ämwäl them. som thu ser fafanga Thy skalt thu thänkia, at the swa som

# 38 sniälle ok frome göma fwnnith liggiande fä, at that skuli ey borth stiälas aff thiwfwomen €rfwodhandis lönlica, Ok wppinbarlica hwilas €lla ok sannelica thänk, at han som wägher wädridh lather them wanskas j thässom mintzsto ok wppinbarlica thingomen. At the skullen ey wpplyptas j högfärdh, än han gaffwe them störra Ok än tho at thu skalt swa göra aff allom them som nw är foresacth Tho for thy at thu seer them wara j wadha. thu som äst j hwilonne skal bidhia for theni, ok lwkka them til gudhz än thu gither Wppa andra mattho skalt thu al thing ledha til thins skapara loffh. hwilkit thu math göra wppa swa mattho Ok än bäther wm gudh giffwer thik nadhena Nar thu ser naghon wara staddan i licamlico formanaz döme, äller andheligho, äller j naghre andre wärdhelikhet. Tha skalt thu thankia thät wara giorth til at loffua gudhz höghelikhet, wald ok makth ok loffua han j hwariom Nar thu seer naghon stwdera j boklighe konst lethandis ey athenast skaparans. wthan ämwel skapadha thinganna lönlikhet Skikkandis sniällelica hwart ordhit Thät skalt th; ey thwäka wara giorth til gudhz snille wppinbarilse Ok i them skalt thu loffwa gudhz wisdom Nar thu ser nakon wara staddan i wärdhzlighom ärandom, j them skalt thu loffwa gudhz snille ok wisdom For thy at wm tholigha foreser han andeligha them. j äro äller hwila Ser thu nakra wara j miekwnsamlighom gärningom j them skalt thu loffua gudhz miskwndh ok godhlek som wthgiwther sik offwer alla Ser thu nakra döma andra tha rädhz gudhz dom Ser thu nakra plagha andra. tha thänk gudhz rätwiso Ser thu naghra wara hardha

# 39 ok grymma tha rädhz gudhz räthwiso hardhlek Hörer thu nakon thän som annan awither Tha minz a kommaskolande dödhzens ransakan Ser thu formännina lina wara til at nafsa. j them skalth thu loffwa gudhz miskwndh Haffwer thu hitha. Tha thank gudhz fadhers stora kärlek til os at han wille sin son latha taka mandom ok korsfästas for os Tha thu haffwer kyldh. tha astwnda at wtkoma aff alle ysäldh til hwgnadha Ok swa mat thu althing ledha til thins skapara loff ok höghelikhet Ok at ey skwlin nakor creatur wara. j hwilke thu ey skwli loffwa ok hedhra thäs skapara J thy är al creatur wärdhog at loffwas. at hon är skapadh aff gudhi Thässin faa äptherdömilsin satte jak for thy at thu skulle haffwa wägh til större Ok thätta är thän domen som appostolin wille biwdha thik til. j them ordhomen som sagdh ärw quod omnia judieat spiritualis. thät är at andeligh människia döme althing Hwilkin ordh mange wilia illa wndergtanda Ey wil appostolin at andelik manniskia skal andra döma Thy at han sigher annarstadhz nolite ante tempus iudieare J skwlin ey wilia döma for timan Ok sigher han annarstadhz Hwar är thu som dömer annars thiänara Vthan han sigher at köthlighin manniskia wnderstar ekke thässin gudhz snillis lönlik thing wthan thän som andelighin är Thy sigher han döma. thät är at skodha aller athskilia Döm thy nw thu hädhan j fran althing thät är at skodha i hwarie creatura gudhz makth wal snille ok godhlek ok thär aff bedhra alla thinga skaparin €r thät swa at thu wetzst ok pröffwar sannelica nakon wara syndara

# 40 Vakta granlica at thu ey fordöm for thät ok loffwa han Thy at syndin skuli mistäkkias thik tha warkwnna thik offwer människiona thät mästa thu gither Thu skalt ok loffwa thin gudh hwilkin ey loth han hardharen falla Ok ey thik göra the syndena Ok thät thwäka engaledhis. at wthan gudh gömde thik aff ondo. tha ware enkte swa thwnkt aller lastelighit at thu thät ey fulkompnadhe Ok skal thu ödhmiwkliea bidhia gudh at han wpplyfte han ok hwan en syndara aff syndinne Ok göme thik fran allo ondo For thy at kanth thu ekke warkwnna thik offwer thins iämcristens synder tha härdhzskas thit hiärta ok wanlica faller j onth wthan atherhal Hwilkin ekke mädh bönwm aller radhom röktar sinom iämkrisne goth aff gudhi tha han gither thät giorth. wthan iäff gudh fiärkas honom €n hwru mykith throande är at gudh flarkas them som haller mädh bakdantarom ok androm syndarom. ok styrker them j sinne onzsko ok giffwer them dyrfwe annath sin at göra tolikth samma €r thät swa at thu qwämelica atkomber awith syndena €n seer thu thät ekke nyttokth wara Tha thee thik dröffdhan i änliteno Ath syndaren matte swa nakraledhis skämmas Akta ey nakora storlek. for thy at han skalt thu räkna storan wara. som nalkas thinom gudhi Ok swa myklo större at han mer nalkas gudhi Hwat wranglikhet är thät at rädhas diäffwlsins thral ok räkna han storan Ok forsma gudhz barn som nw haffwer takit swa som fästninga paningh a fädhernis landith Saninelica thät är affstor gälniska Aff hwilke os göme gudhz fadhers snille Amen

# 41

här sighx af thy at the ärw faa som wäl ärw lydhoghe [Cap. xxij]

Q wis dabit capiti meo aquam. et oculis meis ymbrem lacrimarum. vt plorare valeam perfectorum statum quasi ad nichillum jam redactum Hwar skal giffwa mino hofdhe watn Ok minom öghom tharanna skwra At jak matte fulkomlica gratha mannanna stadgha nw swa som til enkthe wordhin For thy at jordhin som ärfwodhat war mädh gudhelighom radhom ok christi äptherdömilsom Bar nw ok framföre thizla ok thorna for bätzsta korn Sannelica ä thäs ärlighare thingit är som tapat är thas större skal wara sorghin €n aff mangom ärlighom thapadom thingom seem wi nakor Ok först aff lydhnonne. swa som aff renlifnadzens grwndwal. wiliom wi nakoth sighia j forstonne Awi awi löph ok sök aldra wäghna än thu kanth finna lydhnona i nakrom j sinne fulkomlikhet Jak thror at thu finder hona antigia näplica aller aldrigh naghorstadhz skylas €n thu math wndra mädhan religiones ok religiosi ärw mange okwthwidhas mykit hwru j fam synis lydhnonna fulkomlighet Wthan wisselica räth swa som j engom Sannelica än tho at folkit är mykith giorth Tho är ekke thäs större giordh andeligha glädhin Jak bidher thik sigh mik. hwar är thän som ey wil nw häller haffwa sin forman swa som thiänara. än swa som biwdhara, Vi wiliom ekke iw giffwa samthykkio til. at wi skulom göra thera wilia ok budh Vthan at the skula j allom thingom fulkompna wan

# 42 wilia Ok är ihät swa at os är naghoth affath Tha danthwm wi meer ok morrom wm them €n {nghor} [naghor] härra wm sin diskafant Ok sparom enkte ath sla them mädh thwngonna swärdh Ok än thät som wärra är. thät os war förra thäkth. wardher os ginstan hathlighit aff thy at the thät göra Nw thänkiom wi ekke thät. hwru wi skulom fulkomlica, fulkomna thera wilia Ok wan fulkomlica neka Vthan hwru wi skulum them j allom thingom mothe sta Ok thrangia them til at göra thät wi astwndom €ller hwru wi skulum atherhalla. thät the biwdha orsakande os mädh nakre skrymtan €ller lethom wii granlica hwru wi maghom finna at wi skwlum ekke lydha them j thy äller j thy som the biwdha Ok swa ärom wii tha diäffwlsins luciferi äpther fölghiara Hwilkin häller wille fore wara ok styra, än wnder wara ok lydha Ok thy rädhis mik at wi thakom härbärghe ok hembyggilse mädh honom Til wara blygdh skal os wppinbaras christus pinther for os Hwilkin lydhogher wille wara fadherenwm alth til dödhin Enkte atherhallandis sik aff thy som eghin wili pläghar at astwnda Vthan offwer gaff sik til fulz honom äpther fölgdho ware forfädher. Hwilke in tho at the woro formän, giordhe the sigh wnderdana sinom wnderdanom Thät räknadho the soth. hwgnelighit ok alskelighit ok wärdhelighit at lydha i allom stwndom, sinom minzsta j allo thy som til hördhe ytthra manzsins blygdh smälek ok ärfwodhe The wogho ekke klokligha hwat häller eth war bäthra än annadh €ller lofflighare som somlighe göra. thy at the wilia fly formanzsens budh Vtan al the thing som ekke woro mothe gudhi Aldrigh

# 43 woro the swa högh äller ledh. tha the sagho at the thaktos formannomen ath the ey fulkompnadho them mädh höghxta ok största astwndan Swa mykin war lydhnonna kärleker at hona fulkompna räddos the ey at löpa offwer wathnit ok ga at taka leonen tha thät bödhz them Ok mangh annor som jak kan ey nw sighia Ok ey dömde han thät wara ofraktsamlikit lydhandis abothanom ämwäl j thy som omöghelighit syntis wara Han wathnadhe eno thorro thra um eth ar. ok thär syntis lydhnonna höghleker at thät som döth war ok thörth, for lydhnonna wärdhelikhet bar thät godha frukt Hwat är thy thät at wi äroms aff ware lydhno Ok hallom os froma Hwi skämmoms wii ekke häller ok blygioms aff ware högfärdh Hwat ey dyrfwoms wii at kallas appostoli Jak rädhis at wi ärom ey wärdhoghe at kallas crisne Vthan häller luciferi äptefölghiara Ok swa maghom wii kallas diäfwlsliki Hwru math thu wara cristin tha thu altidh widherfresta at göra the thing som christo ärw genwärdhog Hwat ey skodhadhe christus at han war gudh Ok a mandomsins wäghna fuller mädh nadh ok wisdom, ok nw hällagher a sialinna waghna Han war wnderdanogher ok lydhogher jomfrunne sinne modher ok ioseppe Ok wille han lydha i thy at han löste thollin diaffwlsins thiänarum €n wii ärom som dödha manna grafwa hwitminadha wthan til mädh skrymtan ok fulla mädh dödha manna benom Vii synoms mannom wthantil dödhe Ok innantil röroms wii aff hogfärdhinna throthma Forsmandia lydhnona sighiom wii at wii erwm ekke kalladhe til thiänist Vthan häller til frälse Ok thät withoin

# 44 wi ey at thiäna gudhi, thät är styra Ok swa myklo meer wi wndergiffwoins i thässo lydhnonna thiänist, thas större hedher ärwm wi wärdhe Ok ey athenast gör lydhnan os til konwnga äpther thätta liffwith Vthan än ämwäl nw wm hon är i sinne fulkomlikhet Lather hon os härra wardha offwer al creatur Hon atherledhe alt til forne stadhgan Ok the människiona som hona haffwer. lather hon aff engo dröffwas Genwärdhog thing gör hon til sälek Ok gör mannen i dödhelighe wärldh swa som ängil Thy at hon lather han haffwa sik swa som ängil Ok lather han astwnda sins härra hedher mädh myklom hita Ok allo athersatto lather hon letha ok spöria gudhz hedher mädh mykle giri i hwario creatura Ok aldrigh eth öghnablik lather hon framfara wthan sins gudhz thiänist O wndersamlighin dygdh, hon lather mannen glöma sigh siälffwom ok altidh astwnda ok aktha til sin skapara Ok gangandis a iordhinne lather hona byggia i himerike O högfärdhogh hwat dantar thu aller korrar aff lydhnonne mädhan appostolin sigher Vii ärom ekke kalladhe til thiänist. mena han ok wnderstar at wii skulum hwadhzske lydha gudhi äller warom formannom mädh naghrom thräJighom räddogha som thräla göra Wthan mädh frälsom kärlek swa som syner ok godh barn Ey wil han sighia at wi skulum hädhan i fran göra wan wilia mädhan war härra sigher Hwilkin som komma wil äpther mik han sigher ekke at han skal fölghia sinom wilia Wt.han at han skal neka sik siälfwan ok taka sith kors ok fölghia mik Ok al the hälgha skripth swa wäl the nyia som the gambla loffwa ok hedhra

# 45 lydhnona Ware thät swa at thu hafdhe godha högfärdh thu forsmadhe enkte at lydha gudhi Swa wal i sigh siälfwom. swa som i hwariom enom minzsta forman Wthan myklo häller forsmadhe thik swa ärlica thina siäl wndergiffwa nakre andre creature Thät är wnder at människian forsma at thiäna gudhi i formannomen Ok ey forsma hon at, thiäna eno minzsto thinge som hänne lyster at göra Ok nötha allan sin thima wpp i engo Ok thy hiärtugh människia skodhandis sik mer haffwa brwtidh än nakor annar Ok altidh högfärdhelica giorth mothe gudhi. hämpnis gudhz oräth ok sin, j thy at hon affsighx sinom eghnom wilia, styggiandis widh sigh siälfwa wille hon aff allom nidhertrykkias ok throdhas Ok tho sagdhe hon altingh gudhi til loff ok hedher Hwilkit os giffwi han som lydhogher war fadherenom at korsfästas for os Amen

aff licamans käramal til gudhz fadhers aff                   christo wm gudhelike siäl [Cap. xxiij]

Hör licaman klaghandis wm andan wplyptan j andelighe skodhan moth christo, som swa wplypter siälina Licaman sigher Thik o gudh fadher som är räthwis mädh obegriplike miskundh Jak klagher wppa thin son at thin rätwisa skodhe thät offwerwälle som mik är giorth Ok thin miskwndh warkwnne sigh offwer mina ysäldh Thän sami thin son fuller mädh allom wisdom ok dygdh. mädh sinom wisdom haffwer han wnnith mik Ok

# 46 mädh sinne dygdh haffwer han giorth mik offwerwäJle Thän same thin son skylte sigh wnder tholigho köthe som iak är mädh sinne snille Ok ingik til mik kloklica mädh store ödhmiwkt ok osighelighom kärlek Han war ödhmiwker offwer alla andra Ok mera smälek tolde han an naghor annar Han thok wppa sik aldra människia saka Han bar aldra siwkdom. ok for alla wille han aldra grymlighast korsfastas Han wille mädh warkwnnan ok pino aldra hardhelighast thwingas Ok wille wpläta sina sidho til at beffwisa sins hiärta kärlek Ok wille han latha thadhan flytha the hälgha sacramenta til andelikin läkedom. Hwat mer, han skipadhe sin licama til födho. ok sith blodh til dryk Ok haffwer iättadh sigh siälfwan til löna Ok kalladhe them modher ok brödher som göma thin budhordh A thät sidhersta ey at enast i thässom wägghenom. wthan än ämwäl i fädhernis landino. jättadhe han at han skulle sik wpgiordha ok thiäna them til bordh tha the ätha Mädh thässo allo, ok andro thy jak ey weth Ok iak ey kan nämpna äller thälia haffwer han mykith lokkadh siälina swa som mik är skipad Ok ey athenast at han haffwer hona lokkath Vthan ämwäl ingangandis i houa. haffwer han hona swa draghit mädh sinne dygdh Ok mädh sinne lioffwe lokkan. haffwer han hona sik swa til fökth At hon giffwer enkte wm mik Wthan häller plagher mik. wthkastar ok throdher ok gör mik til enkte Ok än thät hardharen är. älskar hon them mik hata ok onth göra Ok haffwer enkannelica böne for them Ok än tho at mik enkte ilth görs, tha astwndar hon at mik skuli ilth hända ok thät är hänne liofth Ok swa

# 47 dräps iak ok hon aktar thät enkte Jak ligger i thräkkenom ok hon frögdhas Vthan hwat Hon lägger mik sorgh wppa sorgh Ok thät astwndar hon at. iak skal mykit syrghia Thät synis hänne ära At hon gither giorth mik oräth ok smälek ok alth thät som fulast ok hardhast kan thros Ok swa forlather hon mik plaghadhan ok wthan hwgnadh Ok hon wil altidh dwälias mädh thinom son Altidh wil hon födhas aff hans licama ok drikka hans blodh Ok hwar hälstz han är. thär wil hon ok mädh honom bliffwa Nw synis hon lithin mädh honom i iäthwnne Nw wmfämpnis hon mädh honom i iomfrunna armom Hon bärs mädh honom i iomfrunna fampne Nw dir hon iomfrunna miölk Nw thyrster hon mädh honom. ok nw är hon hwngrugh Nw spwttas hon mädh honogn, ok nw sarghas hon mädh honom Nw hängger hon mädh honom a korseno Nw glädhz hon mädh honom när thic i himerike Nw dröffwis hon ok nw hwgnas hon mädh honom Hwart hälstz han gar fylgher hon honom Hon kan ekke wara for wthan han Ok wthan han kan hon sigh hwarghien wända

                      ¦ O gudh fadher hwat skal iak sighia aff thinom son. hwilkin siälina mik giffna haffwer swa drwkna giorth mädh sinom kärlek Ok haffwer hona swa aff hänth mik €r thät swa at han hafwer röffwat, tha biwdh athergiffwas Mik thykker thät ey litidh wara. at swa röffwa äller gripa en hwgh Hwi älakar sialin som mik är skipath. swa mykit thin ensampnan son O hwi hathar hon mik swa Hwi forlather hon al annor thing Hon är swa wpswlghin aff thins sons kärlek. at hon gar swa som wthan

# 48 sinne Hon kan nw enkte annadh höra. enkte annath see. enkte annath smaka ok enkte annadh lwkta Altidh wil hon dwalias mällan hans arma Thär frygdhas hon. thär glädhz hon thär ympningas hon i lwstelikhet Ok thär ligger hon drwkkin giordh aff myklom söthma Ok tho är thät ey wnder at thässin min siäl swa mykith tillodher thinom son For thy at ware hon ekke hardhare än sten ok obödheghare än iärn hon skulle ekke andraledhis göra Thy at thin son haffwer hänne swa mykit goth giorth €llighis syntis hon wara största dare €ller hwar är swa hardher sten. at aff kärlexens brwna ey swnderbrutis äller smwlte som wax for elde wm honom giordhis alt thät nw är foresakt Ok thy wälwilioghaste fadher iak kärer ekke for thik wppa siälina thy at hon giordhe thät hänne bordhe wthan iak klaghar wm thin son som hona hafwer swa mykit lokkadh mädh sinom godhgärningom Ok mik haffwer {athrlatidh} [atherlatidh] i swa mykla ysäld Vakta ok hör hwath millaste fadheren swarar licamenom ok köthino For thy at thu äst min creatura skal iak göra thik räthwiso mädh miskwnd For thy at mädhan thu skulle wara siälinne thiänare Thog wille thu alt licawäl altidh härras. ok altidh giordhe thu oskipelica Thu wille at hon skulle thiäna thik ok ekke mik Thu ledde hona til mykit onth ok hona som war giordh äpther minom liknilsom wndergapt thu diäffwlsins thiänist Thu giordhe hona stiogga ok illa lwktande. ok giordhe hona swarta offwer al myrk. o.k swa af skapadhe thu hona at iak kwnne ey känna hona swa ärlica mina creaturam Ok for thy at hon mykith älskadhe

# 49 kötidh bordhe minom son at taka mandom at han skulle hona lwkka til min ok sin kärlek Ok for thy at sialin tiflwdhandis thik j köthino war dödh At hon skulle liffwandis göras. wille iak at min son som mandom hafdhe takit for hona skulle drapas Ok ey finz i minom son naghot swik äller swiklikin klokskaper Vthan min ok hans osighelica wärdhoghet Ok for thy at fran förstonne thär siälin ingöthz thik ok alt til nw. haffwer thu altidh illa giorth Ok min son bran til hänna mädh storum kärlek Ok gaff sik allan for hona Thy wtkräffwer räthwisan at iak skal allaledhis latha honom hona alla saman Ok hon skal styggias widh thik meer än widh thräkkin Ok girnas at thu skalt aff allom styggas Vthan for thy at ey athenast at thu bedhis räthwisona wthan ok miskwnnena. wil iak at thu skalt stwndom wmgiwtas ämwäl i thässa liffweno aff them söthmanom hon känner i minom son Ok an thär offwer skal iak i kommaskolande wärld aldra ärlikut ok aldra fulkomlighast begaffwa thik Ok är thät swa at thu wäl lydher siälinne i allo. tha skal iak nw ey athenast lösa thik aff äwärdhelighe, pino, wthan ämwäl aff skärslo elle

at människian skal gärna thänkia a gudhz pino ok huru fruktsamlikit är at thänkia hona [Cap. xxiv]

O Människior kommen löpande aff hwariom stadh. ok wndrin gudhz kärlek til idher Ok idhra blinde ok onzsko til hans For thy ath mädhan

# 50 gudhz son wille oatskiliandis til föghias manzens natura Hwru myklo häller skwlle war siäl til föghias honom wthan athskilnadh Mädhan gudhz son mädher swa storum brännande kärlek. wille sigh til föghia swa ledhe mwld ok asko Hwru myklo häller skulle hwar en wplata sith hiärta at taka han Hwat gälniska är siälinne at hon thätta glömer. ok wil häller liggia i thräkkenom Ey thok gudhz son for thy köth ok licama At mannen skulle til lodha köthzens lusta Vthan tholde i sinom hälgha licama pino ok dröfwilse ok forsmadhe köthlighin thing Swa skal mannen forsma sith köth ok wplypta sigh altidh til gudhelica thinga O wndersamlikin människionna blinde. Mädhan hon är samanfögdh aff siäl ok licama Ok siälin är wthan al widherliknilse ärligharen än kötidh Vtlägger allan sin thima i köthzens nytto ok i thät kötidh kräffwer Ok glömer sina siäl swa som hon ware enkte, ok wil ey födha hona äller wpfolstra äller aktar at hon matte komma til högxta hwilo Ok tho matte han thät faa lättarin sötarin ok hwgneligharen Thy at i hwariom stadh biwdher gudh sigh människionne, ok lethar enkte wthan sins sons dödhz wärdh swa som är siälin Licamlica thingin fly altidh. ok ey kwnno the mädh alle wmhwgxan ärfwodhe ok dröffmilse fulleligha äghas aff naghrom i thässe wärdlinne Wthan wi wiliom wanlica sighia, at han ägher fuRelica. Som althing fullelica forsma €n thät är mera wnder at siälin gör thätta ey nödgath Vthan bögdh aff köthino For thy at siälffwiliandis wndergifwer hon sigh köthino Ok frestar at fulkompna allan kötzens wilia Ok ey for äggilse radha godhgärninga äller nakra

# 51 innerlica inskiwtilse skul. wil hon sigh wndergiffwa sinom gudhi Ok til sinna eghna nyttho ok gagn wil hon ey göra gudhz wilia Sannelica ware ey sialin wärre än nakoth oskälighit diwr Hon älskadhe gudh offwer althing. hwilkom hon är lik. ok actadhe enkte annadh O thu siäl wm thu wilth älska licaman. tha älska engin licama äller köth wthan gudhz Thy at thät war for thik ok alz mankönsins helso offrath a korsens altara Thank thy daghlica. hans pino i thina hiärta Jdhkelighin christi pino aminnilse ok ahwgxan {wplyter} [wplypter] hwghin ok kwngör hwat görande hwat thänkiande hwat rädhandis är Hon wptänder thic til höghia thinga Ok lather thik astwnda lastas forsmas ok thwingas Ok hon skal styra thik badhe i thankom ordhom ok gärningom O astwndelik pina, ok wndersamlikin dödher Hwat är wnderligharen än dödhin gör liffwandis ok läkia saren, blodhit gör hwit ok rensar Afstor sorgh inledher störstan söthma ok hwgnadh Sidhonna öpnan föghiar hiärta til hiärta; Vthan afflath ekke än at wndra For thy at solin mörk giordh lyser mer än hon är wan, wtsläkte eldin brinder nw hetare Ok smälica pinan ärar Vthan sannelica wnderlikit är at christus thyrstogher a korseno. gör människiona drwkna Ok han warandis nakin. prydher mädh dygdhanna klädhom Ok hans hander fästa mädh spikomen til thrät lösa os Föthrena ginom stwghna göra os löpa Vpgiffwandis andan gaff [han] os liffwit Döandis a korseno kallar han os til himerikis O wndersamlighin pina hwilkin sin skodhara ok them a hona thänker wplypter Ok ey athenast at hon gör han swa som ängil Wthan

# 52 ämwäl swa som gudhelikin For thy at dwäliandis mädh thankomen i christi pinom. han kan ey see sigh siälffwan wthan gudh Han skodhar altidh sin gudh pintan ok plaghadhan Han wil bära korseth mädh honom Ok han bär han i sino hiärta. hwilkin i sinom näffwa haller badhe himil ok iordh Ok for hans skul thol han lättelighast alla byrdhe Han wil mädh honom kronas mädh thornkrononne. ok wil hängia ok frysa mädh honom wppa korseno wthan klädhe Ok wptändis mädh myklom kärlexens brwna Han wil smaka äthikiona mädh honom. ok han drikker othalighx söthmans win Han wil wppa korseno gabbas ok hädhas mädh honom. ok han hedhras aff änglomen ok taghx aff iomfrunne gudhz modher til son Han wil dröffwas mädh christo. ok han wpfyllis mädh glädhi wiliandis plaghas mädh honom hwgnas han mykit Han wil hängia mädh christo a korseno. ok christus taker han aldra kärlighast i sin fampn Han wil nidherböghia sith änlithe wmgutidh mädh dödhzens räddogha Ok christus wplyptandis hans hwfwdh ok kysse han sötelighast O älskelikin dödher o lustelikin dödher O hwi war iak ekke i thäs korsens stadh At iak matte mädh christo haffwa warith fäster badhe mädh handom ok fotum Sannelica iak hafdhe sakth ioseppe aff aromathia Thak han ekke borth fran mik Vthan iordha mik i graffwinne mädh honom. Thy at iak wil ekke fran honom skilias Vthan mädhan iak kan thät ekke nw göra mädh licamenom Tha wil iak thät nw göra mädh hiärtana. for thy at thät är goth at wara mädh honom J honom wil iak göra thry thiäl eth i hans handom Annadh i hans

# 53 fotum Ok thridhia i hans sidho thär iak wil idhkelica innan bliffwa Thär wil iak hwilas soffwa ätha ok drikka, läsa ok bidhia ok hantera al min ärande Thär skal iak tala til hans hiärta, ok swa far iak aff honom alth thät iak wil bedhas Ok tha iak gör swa, äpther fylgher iak hans sötasta modher fotspor Hwilkins siäl sonsins pina hardha swärdh ginom gik Ok iak sarghadher skal thryggelica tala til hänna hädhan i fran. ok böghia hona til alth thät iak wil Ok iak skal ey at enast synas korsfäster mädh hänne syni. wthan ämwäl atherkomma til iäthwnna Thär skal iak liggia mädh honom swa som barn At iak wärdhoghis thär mädh hänna söne dia aff hänna spinom Jak skal blanda modherinna miölk mädh sonsins blodhe. ok thär aff skal iak göra mik sötasta dryk O aldra älskelighasta mins härra ihesu christi saar Nar iak eth sin ingik i them mädh öpnom öghomen. tha wordho the wpfylth mädh blodheno Ok iak enkte annath seandis. byriadhe iak at inga thraffwandis mädh handinne til thas at iak kom in til hans innarsta kärlex inälfwe Aff hwilkom iak war aldra wäghna wmswepter. swa at iak gath ekke atherkomet Ok thy bygger iak nw thär Ok äther iak tolikin math som han ather Ok aff hans dryk wardher iak drukkin Thär hafwer iak swa mykin söthma. at iak kan thik thät ekke sighia Ok hwilkin förra war for syndogha manna skul i iomfrunna lifwe Han wärdhoghas at bära mik i sinom inälfwom €n iak rädhis mykith. at ey komber hans födho thime Ok tha faller iak fra them hwgnadhenom som iak nw haffwer €n sannelica är thät swa at. han födher mik. tha bör

# 54 honom swa som modher giffwa mik dyia aff sinom spinom Thwa mik mädh sinom handum, Bära i sinom fampne Hwgna mik mädh sinom öghom Vidherqwekia mik i sina sköthe €ller sannelica hwat skal iak göra Hwru mykit han födher mik tho weth iak at hans sar ärw altidh ypin. ok aat them skal iak annathsin atheringa i hans ärafulla liff Ok swa opta skal iak thät göra thär til iak wardher oatskilelica bwndin mädh honom O adams syner blinde Hwilke ey kwnno inga i christum at thässom saromen The ärffwodha offwer sina makth fafänglica. ok dörana ärw ypna til hwilonna €ller westz thu ey at christus är hälgha {mana} [manna] glädhi Hwi ärin tha i swa sene wm hans licama hwlur at inga til the glädhinna €ller hwru ärin i fawizske at änglanna glädhi ok hällaghet är wppinbar. ok waggin wm kringh swnderslaghin. ok i glömen at inga €n wanlica i bidhin at siälin skal förlösas fran kroppenom throandis at hon kan ekke i thässe wärldh hwilas i christo Vthan thu människia thro mik wm thu widherfrestar inga i han wm thässa thranga hwlunar. ey athenast siälin Vthan ämwäl thin licame skal finna hwilo ok wndersamlikin söthma Ok thät som köthlikit är. ok dragher til köthlica thinga Aff thera saranna ingagn wardher thät aff gudhi andelighit At han skal räkna alla andra lustelikhet wthan the han finder thär wara Swa som enkte €n wanlica stwndum sigher siälin for nakra lydhno skul äller nytto wara {borgangande} [bortgangande] aff thässom hugnadhenom €n kötidh lwkkath mädh them söthmanom sigher wara bliffuaskolande Ok mädhan swa händer aff licamenom Aff hwru storum

# 55 söthma thror thu siälina offwergiwtas hwilkin som om the hwlunar til föghias christi hiärta Sannelica thät kan iac thik ekke sighia Vthan far thu rönath tha westz thu thät See nw är krämara bodhin ypin ful mädh alzskona läkedoma dyrasta smörilsom Gak thy in at saranna windöghom ok tak läkedomen som läkia kan ok helar forewärnar ok gömer Ok tak thär hwaria handa kryde thu wilth Ok al the lustelik konfekth thär thu astwndar Ok wm thu wilth smörias mädh sötasta sinörilsom tha forlat ekke at inga wm thässin saren See paradysi porter är nw ypin ok borth är takith thät skirmande swärdhit See lifsins trä är ginom borath badhe qwistane ok bolin J hwilka bwrur wthan thu säther thinna astwndilsa föther. tha kant thu ekke taka trasins frukth See nw är wpinbarth gudhz snillis liggiande fä ok äwärdhelica söthmans Gak thy in wm thänna saranna ypnadh, ok thu skalt fa witha hw.at hwanadher är O hwru hällacth spiwth O halagha spika som wärdhog waro at göra thässin holin O wm iak hafdhe warith i thäs spiwtzsens stadh, aldrigh hafdhe iak opthermer wtgangith aff christi sidho Vthan iak hafdhe sakth Thatta är min hwila. här skal iak altidh byggia. thy at iak wthwalde hona O darwtte ok sene i idhro hiärta hwi gan i ekke in at thässa saranna ypna dwrum At ägha skolande gudhz son högxta goth ok äwärdhelikit liws O siäl giordh äpther gudhz liknilsom, hwru kant thu thik länger halla, see thin sötasta brwdhgomme som sarghadher war for thik €r nw ärafuller giordher, ok astwndar at wmfämpna thik, ok giffua thik sina sötasta kossa Ok thu glömer at

# 56 skynda thik til hans For storan kärlek ypnadhe han sina sidho, at han skwlle giffua thik sith hiärta Han wille ok lata ginom stinga sina händer ok föther, at tha thu komber til hans skulu thina händer ok föther swa instingas i hans at thu skalt oatskilelica tilföghias honom Jak bidher thik äpther apostolsins radh som althingh pröwadhe at thu widherfresta at wthröna thätta Ok thik thykker thät wara goth, tha gak aldrigh meer tädhan Jak thwäkar ekke thät, at nar thu haffwer thätta pröfwath thik skulu althing thykkia wara besk wthan thät Thu wille gärna at thässa saranna dör sidhan thu äst ingangin i them warin atherlästa At thu gathe aldrigh mer thädhan wtgangit Sidhan skalth thu wndra a thina ok annars blinde som i haffwin hafth, tho at hwarist skalt thu glädhias aff them sötmanom thu känner Swa skal ok thit hiärta wptändas. swa at siälin wille gärna wthga aff kroppenom at hon matte byggia i christi sarom Hon görs swa drwkkin aff storum söthma ok hetum at hon kan sik näplica til nakoth annath föghia O sar sarghandis hardh hiärta. ok wptänder frusna hwgha. ok wekiande hardh hiärta for storum kärlek O sannelica warth liff söthme ok hop €n är thät swa at thu wm thässa pinonna thanka komber til thän söthman som iak haffwer aff sakth. €ller ok til störra vakta at thu wili ekke thänkia the pinona for nakon licamlican äller wärdhzlikan hwgnadh Vthan at thu widherkännandis thins skapara högxta godhgärning skuli wptändas til hans kärlek Ok thätta skal wara thin idhkelikin bön

# 57

                      O hälghe fadher for thina ok thins sons milheth. Hwilkin som dödh tholde for mik Ok for hans modhers högxta hällaghet, at thu giff mik syndersko ok owärdhoghe nadh thär til at iak skuli älska thik ensampnart Ok altidh brännande wara i thinom kärlek Ok at iak altidh astwnde thin hedher Ok at iak altidh haffwe i mino hiärta thinna pino godgärningh Ok at iak skuli widherkännas mina ysäldh Ok at iak skuli astwnda aff allom nidher thrykkias ok forsmas Ok at mik enkte lyste wthan thik Ok enkte dröffue wthan syndin Amen

huru människian skal thänkia äller skulle wm langafredagh ok andra dagha samuledh Capitulum xxv

STabat iuxta crucem ihesu mater eius När ihesu korse stodh hans modher O min fru hwar stodhz thu Hwar ey när korseno Vthan sannelica räth wppa korseno mädh thinom son Thy at thu äst thär korsfäst mädh honom €n han i licamenom ok thu i hiärtana Ok saren {stäkt} [stänkt] wm allan hans licama waro all samkadh i thina hiärta O min kära fru, thär war thit hiärta ginom stwngith niddh spiwtheno. thär war thät spikat ok thär war thät kronath mädh thornomen Thär war thät gabbadh ok obrygdhat ok fult mädh allom smälek. drak ätikio ok galla O min kära fru hwi gik thu at offras fore os Hwat ey war nogh for os sonsins pina At ey skulle ämwäl modheren korsfästas O kärlexens hiärta hwi är thät alth wm wänth i sorgh O fru iak skodhar thit hiärta, än iak ser ekke nw hiärta, wthan mirram

# 58 malyrth. ok galla Jak lethar gudhz modher ok iak finder spwt ok gisla ok sar, thy at thu äst al wmwend i them O ful mädh {beslek} [besklek] hwat giordhe thu Hwi giordhe hälaghetinne kar pinonna kar O min fru hwi wast thu ekke ensam i thinom kamar Hwi gik thu til stadhin caluariam thär dömde skullo plaghas, ey wast thu wan at tolikth skodha Hwi atherhiölth thik ekke jomfrulikin blyghleker, ey qwinzlikin räddoghie Hwi atherhiölt thik ekke syndinne stiwgger som thär giordhis Ey stadhzens orenlikhet Hwi atherhiölt thik ey thät ropidh thär war Ey the onzskan thär giordhis Ey daranna gälniskaper Ey diäfwlsligha manna skare O min kära fru thatta skodhadhe thu enkte Thy at for store sorgh war thit hiärta alt borth wänth fran thik Thu wast ekke i thik Vthan al saman i sonsins pino i hans sarom ok i hans dödh Thu skodhadhe ekke folkit, wthan saren, ekke thrangit wthan swnder rifhnan sonsins licama Ekke thera rop wthan sonsins blodh Ekke thera stiwk wthan sonsins sorgh O liwfwa fru kom ather til thin stadh at wi mistom thik ey mädh slaghna hirdhanom Hwi skulum wi i enom thima mista bäggias idhra styrls O min fru thät är ekke sidher at qwinnor skulu dömas mädh tholikom dödh Ok ey är än domen giffwin offwer thik min kära fru wthan som iak thänker thu kant ekke thätta höra, thy at, thu äst al {wpfyth} [wpfylth] mädh besklek Thy at thit hiärta wändis alt när thins sons pino O wnderlik thing thu äst al i christi sarom Ok aller christus korsfäster är i thino innarsta hiärta Quomodo est hoe quod continens est in contento Hwru är thät at hallandis är halno

# 59 O människia sargha thit hiärta wm thu wilth wnderstanda thät sport är Lath wp thit hiärta mädh spikomen ok spiwtheno, ok swa skal thik inga sannindin Thy at räthwisonna sol ingar ekke i atherlwkt hiärta Vthan thu sarghat fru sargha war hiärta, ok wp nyia i warom hiärtom thins sons pino Thilfögh warom hiärtom thit sarghadha hiärta, at wi mädh thik mattom sarghas aff thins sons sarom O min fru hwi atenast haffwer iak ekke thätta thit hiärta at hwart hälstz iak ginge matte iak skodha thik korsfästa mädh thinom son O min kära fru wm thu wilth ekke gifwa mik thin korsfästa son, ok ey thit sarghadha hiärta Tha bidher iak thic at thu giff mik thins sons saax smälek gabbilse ok obrygdhilse, ok thät thu känner i thik Thy at hwat modher är thät som ey gärna droghie sik ok sin son wt aff pinonne wm hon gathe Ok lagdhe hona a sin thräl €n är thät swa at thu ast swa offwerkomen i thässom at thu wilth them ey fran thik skilia äller thinom son Ok wilt them engom giffwa, tha karasta fru til fögh mik owärdhoghasta thins sons smälek ok sarom, at iak maghie haffwas kompan i pinomen thik ok thinom son til hwgnadh O hwru säl iak tha ware an iak matte wara idher kompan i saromen For thy kära fru Hwat är i dagh störra än haffua sith hiärta tilfökth thina öpna hiärta ok thins sons ffinomstwghna licama Hwat ey är thit hiärta fulth mädh nadh, ok mädhan thät är ypith hwi wtlöper ekke the nadhin i thät hiärtadh som thy är til bwndith aller tilföcth Ok mädhan thin son är hälgha manna ära hwru kan han ekke äras som honom

# 60 ginom stwghnom är tilfögdher Jak kan ey wnderstanda at thät kan annarwis wara Vthan iak rädhis at wi ärwm stwildom mykith lancth borto tha wi throm os wara när O min kära fru hwi giffwer thu mik ekke thät iak bedhis Wm iak är bruthlikin mothe thik tha sargha mith hiärta a räthwisonna wäghna €n hafwer iak thik thiänth tha bedhis iak sarin til löna O min kära fru hwar är thin milheth Hwar är thin stora miskund Hwi äst thu wordhin swa hardh, som altidh war wan at wara wälwiliogh Hwi äst thu nw wordhin swa spar, som altidh war wan at wara mildh ok mänzk O fru iak bedhis ekke aff thik sol äller {stiänor} [stiärnor] wthan iak bedhis sar Hwat är thät at thu äst swa spar wppa thässom saromen O min kära fru antigia at thu borth tak aff mik thätta licamlica liffwit, äller ok at thu sargha with hiärta Thät är mik blygdh ok stor obrygdhilse at see min hörra ok skapara sarghadhan, Ok thik mina fru samwledh sargadha, ok iak ledhasta thrallin ganger oskadder Sannelica iak weth hwat iak skal göra Jak skal falla nidher for thina föther Ok skal iak mädh roph ok grath wthan atherwändo bidhia thik ok skal wardha thik mykith thrättin Swa at anthikia skalt thu giffwa mik thät iak bedhis, äller ok at thu skuli sla mik at iak skuli borth gaa €n iak skal swa länge sta ok thola thin slagh til thäs iak wardher alla wäghna saar Ok ey bedhis iak annadh aff thik wthan saar €n är thät swa at thu wilth lwkkas widh mik wthan slagh, tha skal iak sta stadhogh ok taka thina lwkkan, ok tha skulu the lioffwa lokkilsen sargha mith hiärta mädh thinom kärlek €r thät ok swa

# 61 at thu mik hwadhzske noghoth sigher äller gör tha sarghas mith hiärta aff sorgh ok dröffwilsom ok swa skal iak ekke bortga wthan sar O thu andelik människia som idhkelighin är i andelikom tankom thätta skalt thu astwnda hwario enne människio Ok skalt innerlica bidhia for hwariom Ok wm thu ser nokoth goth i thinom iämerisne, tha skalt thu wndersamlica glädhias €n tho at thu seer thät ekke wara i thic €r thät swa at thu ekke swa gör wthan häller sörgher tha gör thu i thässe syndinne thry största ondh thingh Första är at thu wilth hata gudhz hedher som aff the godho komber Thät andra är at thu forsmar gudhz pino Hwilkin thär til tholde pinona at hwar en skulle ympningas i dygdhomen Thridhia är at thu wtsläkker kärlekin mädh hwilkom thu skulle älska thin iämkristen swa som thik siälffwa, ok rökta hans goth swa som tith eghit, for thy thu skalt mykit älska thins iämeristens gagn, ok rökta mäst thät andelighit är Ok tha skal gudh giffwa thik altidh andelik thingh Ok at sidhersta skal han kalla thik til himerikis thinga Til hwilkit os ledhe han som korsfästas wille for os ok thola korsens smälek

At andelik människia ok contemplatiua skal engin rekna ofulkomplikaren än sik siälwa [Cap. xxvi]

GAmble owinen afflather ekke at nar han gither ekke andelica människio ok contemplatiuam swikit i thy at hon andra dömer Tha widherfrestar

# 62 han at ledha hona til thät at tha hon ser sik främias i mangom godhum gärningom som hon gör, tha dömer hon andra ofulkomlica wara For thy at the göra ekke ok idhua sik ekke i them samma gärnigom €ller tha hon seer them ekke swa wara ensampna €ller i hwilo €ller i wakw €ller i atherhalle som hon är Tha räknar hon them i sinom domwm swa som fafänga ok lata €ller tha hon seer them wara wafdha i tholighom gärnigom i hwilkom hon bröth stwndom mothe gudhi for än hon kom til the fulkomlikhetinna O wärsta willa ok lönlikin hwilkin som döma wil aff mannenom äpther thy han ser wthantil i wmgangwnne ok ekke innantil Thy at, andelik bygningh lether ekke äller spör swa mykit kropsins ärwodhe som hiärtans Thy at thät första som är licamlieth ärwodhe dugher ekke när gudhi Vthan thät andra dwgher optha Ok opta thät enom är skadhelikit thät wardher androm mykit nythokth Ok swa som människionne änlite ärw wmskiptelikin Swa ärw ok manga matto at liffwa ok främias i godho Ok for thy at thu ser thik skina i lofflighom gärnigom, ok thu ser andra wara glömska til thera Tha skalt thu thänkia at the antikia lönlica äller ok i sina hiärta ärwodha klena gärninga ok gudhi thäkka Ok for thy at gudh älskar them enkanelica for hiärtans hällaghet wil han ey them thyngia mädh thässom ytthermer gärningomen, at the ärwodhandis badhe innantil ok wthan til formatto ekke widherthola Thy skalt thu borthältha thässin frestilsin Först thänk i thino hiärta at thät är ekke konwnga syni sidhwänia at thwnga sik mädh nakra handa ärfwodhe til at fa

# 63 sith fädhernis rike Vthan swa som kräselica ok stort ärfwodhe födhas the ok wpfostras mädh konwngxlicom rikedomum Swa är ok i thässo Opta bör enne menniskio til at faa ena gudhelikhet äller nakra gudhelica skipan i sigh mykith ärfwodha Ok thät sama äller ok bäther far en annor i ensamna hwgxsins wmwändo til gudhz A andre matto skalt thu thänkia at thät som thu ärwodhar at haffwa, ok thu nw til byrghiar at smaka, thät är i androm gamalth ok starklica rotadh Ok wanlica thätta är en sakin, hwi the synas ekke swa mykith ärfwodha wtantil i andelighom thingom som thu For thy at andelikin söthme komandis aff nyio inledhor wmskiptilse €n ekke swa, som iak thror wmskiptis thän, som longo war wmskipter Vthan thän söthmen gör han fulkomligharen ok gömer han Ok tha thu seer thik swa som smälta for kärlek, ok ekke andra, tha skalt thu thänkia At swa som til thässa solinna liknilse til räthwisa solinna hita somlike smälta for kärlekxens hita Swa at thera limme kwnno antikia näplica äller ok engaledhis mera thäla Ok somlike thyrkas ey atenast aff syndinne wadhzsko, wthan aff alle samman syndinne Swa at enkte bliffwer ather Ok stadgas ok styrkias i godho mothe ondo. swa at them kan enkte borth skilia fran gudhz kärlek €n somlike monas swa. at the badhe innan ok wthan synas sik aldra sötaste Ok glömdom allom hwgxens besklek synas nw häller byggia i fädhernis landeno än a waghenom Ok somlike waxa swa som thrä ok än tho at, the smaka ekke tholica söthma Vaxa the dagh fra dagh ok wardha thäs störra när gudhi €n

# 64 sannelica somlike thy wär rwthna räth i ondo €n nar thu känner i thik nakra fulkomlikhet, tha skalt thu thro hona vara fulkomlikare äller bäthre i thinne syster äller brodher Ok än tho at han synis ey ginstan swa som smältas Tho aff thy at han daglica wäxer i godho stadhfästis han bäther ok monas €n wanlica tha thu thror thik swa som blötas til goth, tha thyrkas thu Ok aff thy dömer thu andra mindra fulkomlica än thik €n rädhz myklo häller at thu äst ey wärdhog at liknas thein For thy än waxith som smälter for solinne wille sighia androm creaturis J haffwin enkte goth aff solinne äller ok ekke swa stort som iak thät war darskaper, for thy €n tho at the ekke smälta widh solena som waxit, tho taka thrän ok fruchtenar större godhgärninga aff hänne Ok math thu a andra matto foresagdha frestilsen fran thik köra Thy skalt thu thänkia at swa som i naturlikom thingom ärwin wi alle lottakande gudhz godhlek, tho swa at ena andra matto ok annar a andra Ok swa manga som människionar ärw Ok än ämwäl swa manga som creature ärw finnas margfalla sakar at lwttakandis wardha gudhz godhlek A sammo matto är throande i andelikom thingom i them creaturis som skäl hafwa For thy at nadhin fulkomnar naturam Ok aff thesse margfallelikhethinne i andelikom gaffwom sigher appostolin ad corrintheos hwar han swa sigher Jak wille alla män wara swa som mik siälwan Ok sigher sidhan Vthan hwaren haffwer eghna gaffwo aff gudhi Vthan en swa ok annar swa Ok i mangom androm stadhom i the hälgho skript finder thu tholikt samma Mädhan thät är swa Hwi ma ey thän

# 65 andraledhis liffwa andelica, ok thiäna sinom gudhi än thu Somlike koma til gudhz wm hwilona, Ok somlike mädh ärfwodheno En swa ok annar swa Ok opta är han bäthre som räknas wärre, ok thy skalt thu engin döma ofulkomlikaren än thik €n tho at han gör ekke alth thät thu gör €n tha thu seer thin brodher äller syster winga äller dwälias mädh enom äller flerum, ok thu äst altidh ensammen Tha skalt thu thänkia at hon är fulkomlikin i gudhz kärleke Ok for than kärlekin är han hwanstadh mädh hänne Hwat hon är antikia ensammen äller hon är mädh systromen Ok for thy at thu äst ofulkomlikin i kärlekenom kant thu näplica swa wanda thik til thin iämeristen at thu ey bryther Thu kant näplica äller ok aldrigh swa wäl wända thik til gudh At thik bör ey stwndom böghia thik til wärldinna Ok sannelica thät är ofulkomlikit For thy at ängglana som fulkomlike ärw i kärlekenom, the ärw swa wäl när gudhi tha the ärw när os. äller tha the thiäna. som tha the ärw i högxta himblenom Thätta sigher iak ekke thy. at iak thror at thätta kan fullelica wara i thässom wäghenom €ller mädhan wii ärom wäghfarande Vthan wi maghom nakraledhis äpther fylghia them €n math thu ok swa thänkia, at mädhan the ärw swa borth draghne aff thässom ytthermer thingomen ok the akta enkte wthan gudh, röras swa betelica til hans At for stora hwgxens akth synis swnderlösas ok ledhas til aff store wanmakth Ok thy at the magho O atherfa sina kraffter Ok at the ey allaledhis wanskas Ok at thera hällaghet skuli ekke aff androm borthwändas, giffwa the sik opta sinom iämkrisnom til

# 66 hwgnadh Tho göra the thät alth til gudhz hedher Ok thy är darskaper at döma sina systra for hwart waskith €ller räkna hona ofulkomlica Thy at mange ärw höfwiskasta wthan til hwilke litidh främias innantil Mange ärw löslatoghe i sidhomen hwilke i hiärtana ärw hälghaste ok store gudhz wini €ller t.hät som wärre är mange ärw wäl lwktande fore människiom, ok rwthne ok wärstlwktande for gudhi, ok thoko nw lön for sina hällaghet Ok somlike synas människiom syndara, hwilkra thera innarmer wmganga är tho i himerike €n tho sigher iak ey at ytthermer wmgangan liknas ey idhkelighast widh the indre Ok for thy at wi kwnnom ekke wtskilia eth fran the andro, thy skulunt wi döma alla wara gudhz barn, ok os mindre än nakra andra Vthan wi sem thwärt amoth wppinbarlica For thy wi ärom owisse aff wars iäineristens godhlek äller hällaghet Vthan wisse ärwm wii aff ware margfalle ondhzko Thät är stor dyrfwe at iak wili döma aller skipa gudhz godhlex inflödhilse i minom iämerisnom For thy at mik thäkkis ekke alla hans sidhi Ok hwat är fawizskaren än wilia styra gudhz wilia äpther minom thokka Tha gör iak thät. tha iak thänker at thät täkkis ekke gudhi som ekke thäkkis mik Ok nar thu seer them wäfläas i ytthre thingonien, tha skalt thu thänkia. at aff wndersamlikom kärlek ledhas the meer til gudhz i them än thu. tha thik thykker at thu rättelika wänder thik til gudhz Vanlica for thy at the älska gudh swa hetelica wilia the letha han ok spöria i allom creaturis, for thy at the waitha han wara i allom loffwande älskande ok astwndande Ok thät är thera glädhi ok frygdh at the see ämwäl

# 67 i minzstom ok fulastom thingom hans wisdom makt ok godhlek wndersamlica loffwande wara Ok wanlica hantera the thy swa gärna the thing som litidh är wm Ok ey liknas the os hwilkom al thing ärw skadhelikin Ok thät kan wara at nar wi thänkiom them wara fafänga, tha wmgiwtas the innantil mädh osighelike andelighe glädhi €n tho at the göma thät sniällelica €ller wanlica for thy at the räkna sigh lastelica dyrfwas the ekke swa idhkelica presentera sigh gudhz asyri Vthan tilföghiandis sigh mindra thingom, widherfresta the at behalla gudh i sina hiärta, swa at the githa ginstan skodhat han Ok ma thät wara skäl hwi the swa ofta glädhias Mädh andro Thy at thär wprinder them aff en glädhi, at the som sik räkna lastelica wara mogha hwgnas mädh them som the räkna wara gudhz barn Ok wm thu sigher for somlica skuld, tha skuldo the häller wmga mädh them som bäthre waro Jak sigher at wanlica räkna thu them bäthre som wäl kwnno skrympta ok latha sigh wara hällaghare €ller wanlica the räkna sie owärdhogha at wmga mädh them For thy at thera liffwärne synis them mykith olikth wara thera wmgango Ok thät synis them ympninga at the magho wara mädh them gudhz barnomen Hwilkra liffwärne the githa nakraledhis {äptherfökth] [äptherfö lkth] €n wanlica the wilia thy wara när them som mindre ärw fulkomlike, at ey skuli withas älla wnderstas thera godha akth Ok math thu thänkia at gudh haffwer them lanth at wäfwias i them thingom som wthantil ärw Ok wmga mädh androm for thy at swa är them wansamare at ägha gudh än tha the waro ensampne

# 68 Ok mädh hwat större ärfwodhe ok kiffh the fa gudh thäs större är thera lön Hwar thwäkar thät at the människia, som sik blandar i licamlicom ärandom äller ärfwodhe kan swa fulkomlica hafwa gudh som thän som altidh bliffwer ensammen Ok sannelica hwar större är mothstandilsen thär räkkis hwghin innerlighare til gudhz Ok thär aff ökis kärlekin ok thär äpther fölgher större lönen Ok tha thu thror at the thappa, tha afla ihe Ok tha thu thänker thein nydharsta wara i himerike, tha finder thu them lankth offwer thik Tho wm thik händer thit at komma Thy at thät är mykith rädhandis at swa som thera {ödmiwk} [ödmiwkt] wphögher them swa nidherslar os war högfärdh til hälfNsitis som alla wiliom döma €ller ok thänk wm them, at the pröffwa sigh häller githa thiänt gudhi i them thingom som the ärw böohelike til €n widherfresta högh thing ok i them wanskas som thu gör For thy the räkna äller skoda mykit wara ohöfwelikit at.nokoth swa storum härra göra ofulkomlica €ller kan wara at the widherfresta at göra swa stor thing lönlica som lithin wppinbarlica Swa licamlikin som andelikin At i allo skulle mankönsins owin bestridhas aff thein, ok the magho Jön faa i allo Ok än tho at thik thikker them swa wara ofulkomlica Vanlica the äru wärdhoghä i enne andelike inskiwtilse meer än thu i mangom äller wanlica i allom Ok mädhan thu ekke thätta westz Döm ekke andra mindre wara än thik Wthan loffwa gudh som wärdhoghadhis thik tholighom tilföghia For hwilkra forskullan thu wanlica andelica liffwer Ok än thu ekke liffsver, tha ulath thu wardha for thera skul

# 69 liffwandis Thätta sagdhe iak til at nidherthrykkia diäffwlsins frestilse Ok än tho at thätta swa är stwndom, ok ma swa wara, ok swa är throande aff sinom iämerisne swa som sakth är Tho enfallelica thäkkis mik häller Ok thro iak at gudhi thäkkis mer witha contemplatiua än actiua Ok mer at wara ensamen, än wmga mädh mangom Ok mer thäkkis honom höffsvisklikhet än löslath Ok thy radher iak thät wthwälia som bäthra är €n tho är that ey thwäkande at somlike actiui haffwa meer kärlek ok faa större lön, än somlike contemplatiui ok thwärt amoth Ok somlike wmganklike mer än the som ensampne ärw ok thwärt amoth Ok somlike löslatughe mer än höffwiske ok thwärt amoth €n hwat hälstz wi haffwom nar wi thäkkoms gudhi tha är thät stort €n thy wär i swa myklo människia mogha finnas faa som gudhi thäkkias Ok thy skulum wi ekke litidh daghlica grata for them ok os Ok bidhia at gudh wärdhochis göra os ok them sigh thäkka Ok än wi ärom honom thäkke at han göme os i nadhinne til wan ända Hwilkit os giffwi han som for thy wille taka mandom ok dödhelica sarghas

hwru människian skal sigh wpwäkkia til gudhz kärlek, ok thät mästa hon gither göri sith hiärta brännande i hans älskogha [Cap.] xxvij

FOr thy at andeligha människior hiärta skal aldrigh aflata hwru hon maghie ä mer ok meer wptändas aff sins skapara kärlek Forethänkte iak

# 70 swa som stamande nakoth sighia thät som thär til ledher Först skalt thu witha människia, at enkte är thät som meer wptänder til hans kärlek som godgärninganna stora gaffwo Aff thy at thu thänker han swa wilioghan wara ath giffwa thik osighelikin thing Aff thy samw thänker thu han mykit älska thik Ok hwat är thät meer wptänder til kärlekin än älskas For thy thät gör hwar människia, ey är hon swa grym thy at hon älskar sina älskara €n tho at aff gambla ormsins äggilsom glöma the thät göra sinom skapara Thänk thy hwath thu wilth ok tadhan aff math thu faa stor ämpne at älska thin gudh Gak thy fram til hans wppa swa matto Thu skalt ekke löslika wthan sannelica thänkia thik sta i gudhz asyn Thy at swa är han thär thu äst, swa som han är i höghxta himblenom Ok thänk thik wara hans ok ekke thin Ok thwäka enkte at hwat thu bedhis thik til helso ok ekke til skadha aff honom thät faar thu Ok sannelica al thässin ärw kärlexens wptändilse Hwru älskar thu ekke han hwilkins thu äst ok redhaboen är at giffwa thik al thingh Hwat ey älskar thu mykit thän thik nakoth giffwer Hwi älskar thu ekke häller han som thik giffwer al thing Ok än ämwäl giffwer han thik sigh siälfwan Ok thy wm thu älskar thik. Hwi älskar thu ekke han som thik giordhe Thu haffwer thik nidherslaghit ok än nidherslar Ok thu älskar thik Ok han tik giordhe ok ather wpbygdhe älskar thu ekke Sigh thy warom härra O härra gudh iak är thin creatura ok thu math thik ekke siälfwan neka mik Ok thänk han wara höoxsta goth änglanna lost halgha manna lön, siwka manna ok rwthna i syndomen

# 71 hwilkra ysäld engin kan til fulz sighia hiälp Ok with thät at engin är swa kranker syndare, at wänder han sigh til gudh ok bedhis han innärlica, at han far han ey Thät astwndar han os bedhas, ok han giffwa tha han sagdhe Bedhins ok idher skal giffwas Jak weth ey hwat wi skuloirt mer ärfwodha €ller os daghlica thwinga äpther engo mädhan wi maghom ägha aldra thinga skapara Hwat wiliom thy wi mer letha mädhan iak ma faa swa lättelica alth goth Hwi wil iak widherfresta at ägha the thing som ful ärw mädh ysäld O härra gudh hwat giordhom wi thik wthan oräth €n tho wilt thu thik gärna giffwa os Thät giffwer thik enkte at wi haffwom, thik €n tho älskar thu os swa at thu sigher thät wara thik lost at wara mädh os Hwi älskar thu os swa mykith at thu wilth häller gifwa thik os, än nakot annadh thät wi bedhoms Ok sannelica hädhan i fran wil iak enkte annadh äoha mädhan iak ma mädh wärdhzskylloghe bön ägha min gudh Jak skal prydha mik, ok inledha han i mins hiärta bwr, at iak thär skuli hädhan i fran hwilas mädh honom Jak weth wäl at han enkte annadh bedhis, thy at han astwndar inga ok är nw loingo at han böstadhe Jak syrgher at iak swa länge haffwer mist swa mykith goth Ok thy skal iak sighia honom Jak weth at thu älskar mik meer än iak Ok thy skal iak enkte giffwa wm mik Vthan ensamth til lodha thinom astwndilsom Ok thu haff acth offwer mik Thy at iak kan ey akta badhe thik ok mik Ok thy swa skiptande thu atwakta minom {krandom} [krankdom] at thu han wplypte Ok iak skal akta thin godhlek at iak

# 72 skuli hwghnas ok lustas i honom Ok än tho at iak mykit afflar mädh thik ok thu enkte mädh mik Tho weth iak at thu äst häller mädh mik ok gömer mik ok fromar €n iak mädh thik nytthiandis thin godhlek Hwi är thät Sannelica ey wthan for thy at iak hathar mik ok thu älskar mik O min käre härra wm iak wille löpa offwer al thin kärleghx thekn iak wanskadhis Ok än tho at iak taladhe mädh manna thwngo ok ängla, iak kwnne ey sighia til fulz badhe naturinna ok nadhinna ok äronna godh thing som thu haffwer mik giffwit ok iättadh O äwärdhelikin fadher i thins sons kärlex thalan wil iak nakoth litidh dwälias O min gudh hwru stor war thin kärleker til mannzens At thu swa mykit älskadhe han at thu wille at mannen wara gudh och gudh kalla man Hwat kwnne thu honom ytthermer göra än thät at thu han oatskilelica tilfögdhe thik Hwat skal iak sigghia Aff wanstarko kyni wille thu han latha födhas Ok han som war thin enge son wille thu nämpnas iomfrunne son O käre härra mykit wphögdhe thu mankönith a bäggia wäghna Hwilkin som wille soijen thik iämlikan wardha man och qwinnonna son Thätta kärlexens thekn wille thu ekke thee när änglomen Thät är wisselica wnder at människionna hiärta ekke synderbrister for thins kärlex storlek Hwat hafdhe gudh annadh göra än mädhan wii syndadhom oss nidherkasta i hälwitis diwp Ok ginstan wm han hafdhe wilidh skapad andra ärlica creaturam Hwru stor war thänna kärlekin at han wärdhoghadhis äpther nidherfallit oss swa wälwilielica atherleta ok äpther at wi hafdhom brwtidh mothe honom wphögdhe

# 73 han os meer än för Hwat war thätta Hwat ey wärdhzskylladhe war syndh wphöghilse, sannelica ney Vthan at wii skullom ekke mer borth fly fran thik wille thu människionna naturam thik oatskilelica tilföghia Vndersamlikin thykkis thin kärleker wara mili gudh at thu älskar them thik hatar ok wphögher Ok mädhan thu som högxster äst älskar swa mykit os som enkte ärom Hwru wi wsle älskom ekke thik som är alth goth O hiärta thätta thänkiandis hwi wanskas thu ekke for swa storum kärlek Hwat wille gudh i thässo wthan at han wille os wpfylla ok swa som drwkna göra i sinom kärlek O hwru stor wars skapara wärdhelikhet är at han astwndar os swa mykit mädh kärlexens bandh sik til binda Hwru kan mannzens hiärta annath thänkia Ok thy o war gudh thär til at thu skulle os swa wphöghia wille thu lithin födhas Ok at thu wille os som diwrlica warom vm syndena wille göra hällagha. leth thu thik läggia i iatuna mällan diwranna O wndersam gudhz godhlex wtwidhilse O lastelikin wara öghna blinde Aghwi mik aghwi iak weth ey wm hwat wägh gudh skal os mera letha äller spöria mädhan han faar ok finder os ekke wm thänna Wthan hwat skal iak sighia christus som athertaker wthälta wille fly til egyptum Hwat ey min härra tharfwadhis thic at fly som wast i hwariom stadh Sannelica ney thy at thu hiölt i thino walle alla thina owini Vthan thu wille thät göra at tholandis thät for mik wppinbaredhe thu mik thin kärlek, at tha iak wordhe älther skulle fly til thin O min gudh iak seer wäl at thu äst aller min Ok thu wilth allaledhis

# 74 mik ägha Wthan hwat meer Jak thigher wm allan hans aller framgang Hwilkin aller war fuller mädh kärlek Ok komber iak til kinpustanna ok sputtannanna Sannelica thätta kärlexens thekn kan enkte manz hiärta fulthänkia Vm än han hafdhe mik aldrigh mera goth giorth ok skulle aldrigh göra Vthan at thu äwärdhelikin gudh wille thola obrygdhilse ok smälek i minne natura iak skulle allaledhis bränna i thinom kärlek Hwat är större än gudh Ok hwat är fulare än sandaren Ok thu gudh wille for syndara skuld spwttas ok gabbas aff syndarum O min gudh hwat är thät at thu tholde swa hardh thing aff thinne creatura hwilka i ena öghnabliki thu hafdhe math til enkte giort them thik kalladho diäffwls man swaradhe thu aldra bästz O högxsta thins kärlekx wppinbarilse som tholikt hördhe for oss aff diäffwlslikom mannom Hwat akt war thik swa mykit wm oss At thu wndergaff thik allom obrygdhilsom €n thin store kärleker wille thät ändelica thola O hiärta hardharen än sten O hiärta ok ey hiärta, hwi wptändis ekke thu aff kärlek Stenin swnderlosas aff hithanom ok wmwändis i malm, ok thu widh swa storan kärlex hita bliffver thu altidh owmskiptelikin Jak wille thy at thu ware sten ok ekke köth Hwat är wndersamlikaren än hiärtans köth finsz hardharen ok osinnoghare än stenin Wthan hwat ey sagdhe gudh at han skulle thaka aff os sten hiärta, ok giffwa oss köth hiärta Ok mädhan thät är swa at stenin raskaren wmskiptis än köthlikit hiärta O wärsta hiärta o största hiärta o othrolighasta hiärta

# 75 Hwi hatar thu thik swa Hwii sarghar thu thik ok wpnöther Hwi älskar ekke thu thän tik swa starlica älskar O grymasta hiärta Hwi älskar thu mera dödhin än liffwit Hwi taker thu ekke thän thik taker O i stena ok osinnogh äller skälalös creature grathin mins hiärta gälnisko Sannelica min härra än tho at thu hatadhe mik thy at thu äst min gudh Ok ensamen wärnare ok sthyrare ok min tilflyilse skulle iak älska thik Hwru myklo häller mädhan thu swa mykit älskar mik ok fölgher mik mädh thinom godhgärningom ä hwart iak flyr Thy at swa mykit älskar thu mik, at thu synis hata thik for mina skul Hwat ey thu alla domare wille dömas for mik ok thola fulasta ok hardhasta dödh O min gudh hwat skulle thu mik mer göra €ller sigh mik hwat thu gast mik mera giort Sannelica hafdhe mik thät giorth en bonde iak skulle han {äwärlica} [äwärdelica] älska Ok iak älskar ekke thik min gudh Jak sigher ekke blodhzens wtgiwtilse hwilkin al ful är mädh kärlek Wthan ensamen thin älskoghe skulle wpfylla mik til thin kärlek Hwro myklo mer thin hardhasta pina ful mädh hadhe Sannelica thu wille mik allan hwilkin thik gaff mik akth offwer swa ledha creatura Sannelica enkte annadh wthkraffdhe thät Vthan thin store godhleker ok obegripelike kärleker thy at wille thu oss atherlösa thät formatte thu wäl andraledhis haffwa giorth, wthan swa wärdhoghadhis thu at göra At thu skulle thäs mer wptända os i thinom kärlek O kärleker O hiärtans astwndilse O hwgnadhzens söthme ok

# 76 lost O {brytens} [brystens] hiti ok wptändilse O öghnanna liws ok klarhet O örnanna sötasta liwdh ok sanger O gudhfadhers wällwktande offer O sötasta smaker i blodhzens flodh O kärasta sidhonna hannan O min siäl mith liff ok mins hiärta inälfwe O benanna märgher licamsins qwikleker, ok alla minna sinna makt O min gudh hwi är iak ekke aller saman wmwänder i thin kärlek Hwi är nakoth i mik wthan kärleker Hwru ma iak annath thänkia Ok hwat är sötaren än thin kärleker Hwat fangar äller binder meer Hwi är ekke iak fangin ok bwndin Aldra wäghna belägger mik thin kärleker ok iak weth ekke hwat kärleker är Wthan aghwi mik hwi är iak swa wthan sak osinnogher Hwi lwkkadhe mik mer fafängan än sannindin Hwi drogh mik mer creaturanna wrangleker än mins frälsara godhleker Hwi älskadhe iak {mylo} [myklo] meer thräksins hat, än mins atherlösara kärlek O min gudh hwru mykit thu älskadhe mannen Ey {atenst} [atenast] at thu wille thola korseth for han Vthan ämwäl sökte thu han i hälfwite Ok ledde ather til himerikis mädh thik Hwat ey min härra matte thu ey haffwa sänth nakon aff änglomen Vthan thu skulle them wtledha wm thik siälffwan Hwi wilt thu aldra wäghna thik til föghia mannenom Hwi wilt thu byggja mädh människionne i hwariom stadh hwat hafwer mannen wthan ledh thing Hwi älskar thu han swa innerlica

                      ¦ Sidhan thu wpstodht aff dödha än wille thu firitighi dagha wppinbaras människiom Ok nw ärafuller giordher wille thu ätha mädh them gifwandis them fridh ok läst thu thik hanna Wthan min käre

# 77 härra hwat ey ympningadhis thät mannenom at thu wast korsfäster for han ok wtdrocah han aff hälfwite Thu synis swa mykit älska människiona at thu gither ekke hallit thik fran hänne €ller westz thu ey thät at wi haffwom warith oskynioghe at swa storum godhgärningom Ok än the som thu haffwer haffth enkannelica wini haffwa warith thik othrone, hwru kwnne thu os mer skodha O hwru älskelikin thin kärleker är at thu gither ekke skilth thik sfran människionne Hwat ey tha thu skulle wpfara til thins fadhers guddom, gafft thu människionne waldh at tha hon wil maa [hon] haffwa thik a althareno Thätta wallit gafft thu for än thu doo At människian skulle ekke rädhas at mista thik Wthan o hwi wille thu thjit göra mädhan thu wille sända thän hälgha anda Hwi wilth thu altidh dwälias mädh mannenom Vthan thy at thu wille os swa tilföghia thinom licama Ok swa giffwa os drikka tith blodh Ok swa drwkna göra mädh thinom kärlek at wi skuldom aldrig skilias fran thik €n thät är enkte annadh at drikka tith blodh hwilkit som är siälinne säthe wthan wara siäl oatskilelica til binda thinne siäl O min gudh sannelica thät är thät som thu astwndar ok wilth O min atherlösara ok min gudh thät är thät thu swa langan thima röktadhe €pther thy ärfwodhadhe thu aff thinom barnthima Thät giffwe os ok wnne thu som fuller är mädh kärlek ok for os wthgöth tith hälgha blodh

# 78 hwru människian skal fulkomlica hata sik at hon maghe fulkomlica älska gudh Capitulum xxviii

F Or thy at människionna eghin kärleker ok älsknadher hindra at faa oudhz kärlek ok swa myklo mer än kärlekin aktas Swa myklo mer minzskas thän andre Ok thy at wi maghom fulkomlica älska gudh bör os fulkomlica hata os €n tha hatar thu thik fulkomlica Tha thu astwndar mädh fullo hiärta aff allom nidherthrodhas ok räknas ledhasta, slas, ok wtwräkas Ok hallas swa som enkte Ok än thu räknar alth thätta litidh ok hwgnas i thy at thik görs orätter ok lustas i thinovi dröfwilsom Ok ey athenast at thu wilth at thätta skulle thik göras ok in föras aff människiom Vthan amwäl astwndar at alle skulu thro at thu äst wäl wärdh thät thu thol thässin dröfwffilsin ok orätthin Thätta sigher iak thy at mange astwnda thola {genwädhogh} [genwärdhogh] thing at i thera thulimodhe skulu the loffwas aff allom Tholike hata sik ekke wthan älska ok thaka sin lön här i wärdlinne €n tha hatar thu thik fulkomlica tha thu wilth eyathenast aff androm throdhas ok nidherthrykkias Vthan ämwäl at thu swa styggis widh thik at thu gither näplica tholt thik siälflva Ok är thik siälfwe mykit stiwg Ok ämwäl thola dröfwilse ok stridh aff oskälighom creaturum Ok dröffnvas mykit mothe thik siälfwe tha thu for thinne nödhtorfth skalt taka nokoth lwstelikit ok tha tik ekke giffwer plagho Thu lethar

# 79 ensamen gudh ok al thing forsmar thu wthan han Til at faa thässa största gaffwona math thu koma än thu thröstelica aff allo hiärta opta bedhis thät aff gudhi €n tho a thina wäghna magho wara nakor inledhilse ok skipan til thässa gaffwuna Först är at thu skalt thänkia at thu äst födh i syndh Ok sidhan thu wast kristnadh rensadh ok thwaghin, ok sidhan thu kom til skäla, ok fik thit eghit siälfwald ok til thänna daghin haffwer thu swa som idhkelica syndath ok glömt the försto thwättinne som ran wth aff christi sidho Ok ey i wyrdhning hiölt guddomsens waldh i hwilkins närwarti thu stozt Ok thu haffwer meer brwtidh mothe thik siälfwe än nakor grymaste owin Hwru skalt thu ey hata thik än thu thätta thänker Ok hwat hatom wii wthan ondh thing genwärdhoo, ok skadhelikin Hwat är wärra än säthia sik mothe högxsta godho Hwat är genwärdhogharin än wtspy gudhz blodhz läkedom Hwat är skadhelicaren än dräpa sina siäl Ok thu wast thik tholikin meer än thu kanth sighia

                      ¦ Thu skalt ok thänkia at swa myklo meer thu dröffwis aff them thingom wthantil äro Swa myklo meer atherlykkis thik wäghin at thu skulle ekke fara willer ok böohia thin astwndilse til skapadha thinganna At thu skuli hwilas i ensampnom högxsta gudhi Hwar hatar ekke the inlykkionna ypnadh at hwilkom wth maa gas fran gudhi Sannelica tha ladhz wp nar ekke älskas eghin dröffwilse Vthan köre hona frari sik wiliandis häller hwilas i thräkkenom än i gudhi

                      ¦ Thu skalt ok thänkia at gudhi ensampnom skal aller hedher ok wyrdhning ok han är i sik

# 80 ok sinom creaturis ensaminen älskaskolandis Ok thy wm thu sannelica älskar gudh, skalt thu stykgias at hedhras ok älskas aff människiom Hwi skal iak ekke styggas än mik giffs thät gudhi til höre €n sannelica iak skulle astwnda thwärt amoth

                      ¦ O hwru nyttogh thässin ytthermer dröfwilsin äru Sannelica wm them kommom wi til wara ysäldh widherkännö Ok aff ware widherkänno kommom wi til gudhz widherkänno For thy at swa myklo meer nakor wnderstar sina eghna ysäld ok fulhet thäs mer wardher han guddomsens waldhz skodhare Hwat, är thy nyttogharen än wm thätta ödhmiwkas Ok swa wplyptas til himerikis thinga Haar är thy thän som forsma äller ey astwnda at hatas ok forsmas aff människiom Sannelica iak weth han ey wthan han är en dare O människia wm thu rädhis thät thik görs aff thinom iämlikom Hwru myklo meer skalth thu rädhas the plaghona som thik skal giffwas aff gudhi Ok är thät swa at thu rädhis them tha älska thässa som thik giffwas här Thy at wärdhzlikin dröffavilse ärw wäohin til fädhernis landith Ok ämpne til mykit goth €n hwgnadher är wäghin til pinonna ok stors nidherfals tilfälle Thänne hwgnadhin ethra ok forgiffwer siälinne €n dröfwilsen thwa hona aff smittilsomen ok rensar aff orenlikhetinne At hon ma hwit ok ren skodha sin gudh O söte gudh hwar astwndar ekke them at haffwa Vthan thän ekke astwndar thik at see €ller ekke wil rasklica til thik komina €ller hwru pröffwas nakor wara thin sander win Vthan thän som them wil thola for thik €ller hwru pröffwas sander winskaper Hwat ey i thässe

# 81 wärdlinna hedher ok hugnadh Sannelica tha fwnnis faa onde For thy the ärw faa ok iak wille at the waro nakre som ey astwnda hwgnas äller haffwa wärdhzlikin hwgnadh Sannelica the pröfwas wara thine syni hwilka thu ey afflather här at näfsa Thy at mädh tholikom dwäls thu altidh Thy nekar engin dröffwilsom, wthan alskar them Vthan thän ekke wil swa som enkannelikin win äller swa som käraster son byggia mädh gudhi Dröffwilse göra os altidh löpa til större ok främias ok latha os wpfara a barghin at skodha himerikis thing The ärw the som lära warkwnna offwer andra limma the som thola äller plaghas Hwru kwnne iak warkwnna mik ofwer thän som for gudhz skuld tholde oräth plagho äller skadha €n iak hafdhe aldrigh thät pröfwat Ok thy sigher apostolin ad hebreos Vii haffwom ekke thän pontificem som ma warkwnna warum {krandom} [krankdom] Ok thät är for thy at han hafdhe them rönth i sinom licama, som han sigher thär samma stadhz Ok än wi ekke nw warkwnnom androm Hwru skulum wi styra mädh honom äller them €ller wm.wi haffwom ekke warkwnnan, hwru ärom wi tha samlimme €n ärwm wi tha samlimme dödhe Hwath skal tha annath wthan at wi skulum wtkästas fran kroppenom €ller sigh mik Hwru kant thu hofdheno christo, dödhum for thik warkwnna, wm thu {enk} [enkte] thol €ller hwru skalt thu honom samföghias, än thu enkte thol mädh honom Wthan sannelica ware enkte annadh thät thik rördhe Tha skulle thätta ensampna göra thik dröffwilsinna älskara Hwat är wärra äller dödhelicare

# 82 €n ekke warkwnna sik ofwer ebristi pino Ok othäkker wara at swa store godhgärning €ller hwat är fruktsamlicare äller sötaren än bära aff sino hiärta fulla warkwnnan offwer hans pino Hwilkit som engin kan wal göra Vthan thän som dröfwilse haffwer rönth €ller sigh mik hwat är ärligharen än liknas gudhz syni Hwru, wm wii arwm honom olike i hwgnadhenom har i wärdhlinne Hwru wordhom wi honom. samlike i himerike Jngaledhis Hwat är styggaren än see gudhz son i thaknom mandomenom thola obrygdhilse ok smälek for mik, som är ledher thräkker Ok hardhastan ok fulastan dödh Ok iak wil hedhras aff människiom Ok ofwerflödhas i lustelikom thingom O människia, thräkker ok mer än träkker for thän orätthin som thu honom giordhe, dömde han sik siälfwan til tholikt Han som domaren war bögdhe domen offwer sik Ok thu som honom gör än daghlica oräth wilth gaa for honom lwthlbs At enast for öghomen swa plaghadom for thik Befwis aller tik grather ok sorgh ok offra thik i hiärtano at thola tholikt sama Sannelica thwäka thät ey At mädhan han är ympninga plaghadher for thik Ok thu wilth thät annath sin thola, ok bedhis thät aff allo hiärta Han thol thät ey thy at han wil ekke at for thän sama orätthin skal {thwisar} [thwiswar] giffwas plaghan Vthan thät thu thror wara orätter, thät wänder han til hedher Ok thät thu thror wara dröffwilse, thät skalt thu see wara hwgnadh Ok thär thu thror wara skadha, thär skalt thu finna stora frukth Ok ä thäs större orättrin är, thäs ärligharen wardher thu Ok thäs större ok hardharen dröffwilsin ärw thäs meer skalt thu hwghnas

# 83 Ok an thu forlather althing for habs skul Sannelica far thu agha han som althing agher Om thu astwndar manniskio äller manna älsknadh, tha skalt thu nidherthrykkias Astundar thu hwgnadh tha skalt thu dröffwas Om thu letar rikedoma skal thu wardha fatigh Ok for thy hwilkin som nakot astundar wthan gudh han thwingar äller fordarfwar sik Ok än wm hon älskar sik oskälica, dräper hon sik €n hon hatandis sik älskar ensampnan gudh Tha skal hon fullelica ägha han Thy at hwilkin fullelica alska gudh, hon haffwer han Ok thas fulkomlikaren hon älskar han, thäs fulkomlicare haffwer hon han O aldra darwttasta människior Hwi sathin i ekke här idher öghon, wm än i wilin haffwa stiwgh widher idher ok althing Sannelica tha i sen idher ägha alla thinga skapara ok idhar hwgher hwilas i honom Tha skulin i althing räkna fafängh Ok idhre licama mädhan the ärw än dödhelighe, skulu wardha idher stiwgge swa som thräkker Ok swa som thän som thräkkin äller nakoth annath styggelikit borth droghie fran idhrom öghom Swa skulle han wara for idher som idher plaghadhe €mwäl alth til idhan dödh Ok swa som i gladdins aff them som lastadhe thät Vidher hwilkit i styghdins Swa skulden i frygdhas ok glädhias aff them idher lastande giordhe, äller sagdhe oräth aller obrygdhilse Thy at enkte genwärdhokt kan idher hända, mädhan i giffwin wm engin hwghnadh Thy at i astwndin thwärth a moth Genwärdhog thing kwnno idher ekke nidhersla, thy at j astwndin them Ok swa myklo större dröffwilsen ärw Swa myklo större är idher hwgnadher Thy at

# 84 i thässe mattonne fulkompnas jdher astwndilse Thy skulle thät sannelica swa wara Ok hwar skulle ekke glädhias, wm än han skildis fran fafängonne, Ok {tifögdhis} [tilfögdhis] sannindinne Hwat är ey al thässin thingin fafänga Ok hwat är sannindin wthan gudh, Enkte, Ok thy är styggiandis widh al thing wthan widh gudh ok the thing til hans ledha O människia ware thät swa at thu wille wara i ensampnan hedher Ok thu som sakth är ekke älskadhe thik wthan hatadhe ok astwndhadhe aff androm nidherthrykkias Tha atherlykte thu ändeligha wäghin for diäfflomen at the engaledhis kwnno inkoma til thin J thässo sämmia sik alle kännefädhrene At räddoghe ok kärleker ärw sak alz ondhz Thy at eghin elsknadher är räddoghans sak Hwru kanth thu tha synda aff räddogha, hwilkin som astwndar at plaghas ok forsmas Ok aff allom nidhertrykkias €ller hwru kanth thu synda aff thinom eghnom älsknadh Hwilkin som thik sälfwan fulkomlica hatar Ok älskar ensampnan skaparen Sannelica haffwer thu thätta, tha komber thu til fulkomlica mönlöso ok hällaghetinna fulkomnath Ok thu som för war diäfwlsins thräl wardher mykit stor i himerikes rike Hwi senkom wi at koma til thätta Hwi glömwm wi at fa thässa hwgsens fulkomnilse Hwat ey nekar gudh oss thässa höghelica gaffwona wm än wi hona bedhoms ney sannelica Aff thy wil iak thik wisso göra swa mykit iak gither Sannelica han skal giffwa thik thät aldra hälzt Ey sigher iak at han skal giffwa thik thät fa äller thola Thy at han giffwer thät ekke allom Vthan han skal giffwa thik wilia

# 85 til at thola Ok thät är thik ympninga €n tho ware bäthre badhe wilia ok thola Ok wanlica äst thu wärdhogh han giffwer thik ok thär

                      ¦ Ok wm thu sigher iak kan ekke swa mykit ärfwodha At iak kwnne komma til swa stora hällaghet, at iak skulle älska ensampnan gudh Ok offwer althing widher mik siälfwa styggias Ok astwnda aff androm forsmas Jak swarar thik At til thätta hörer ekke thät ärfwodhe wthantil är, äller kropsens starkleker Wthan häller en wara ok kropsens hwila, hiärtans ärfwodhe ok hwgsens hwila €n iak sigher at mykit licamlikith ärfwodhe hörer äller tharfwas ekke til Thy at wm thät bortdrogx innarmer mannen €n mildhäthinne ärfwodhe ok ödhmiwktinna är badhe til thätta ok alt annadh goth ok nyttokth Tho wm mannen göme i ärfwodheno hwgsens hwila Ey är stort astwndande kropsens starkleker For thy at han stridher moth andans starklek €n hiärtans ärfwodhe wil thär til höra wpstandandis ok borthdraghaskolandis sik allaledhis aff thässom nidhermer thingomen Ok wplyfta sik til himerikis thinga Ok tha thu skalt wpfara skalt thu haffwa hwgsens hwilo Mykith styggis gudh widh thän som han smaka, ok hwilas ekke {thr} [thär] Vthan häller swa som gudh ware honom ekke ympninga, atherkomber ok wmfämpner thräkken Ok swa oren giordher wil han ather wmfämpna gudh Vthan sannelica thätta thordhe iak ey göra enom bonda Ok wi forsmam wan gudh meer än nakon bonda €n ey thäs sidher wiliom wi at han fult göri allom warum wilia Vthan thät är ekke swa Wthan wilth thu fa thät thu bedhis swa som

# 86 är thässin ärlica gaffwa, ok alth annadh Tha skalt thu höffwisklica wpfara til hans, ok thär hwilas Ok bidh han innerlica at han lathi thik ekke mer atherkomma til thät som onth är Ok wm thu swa gör tha thwäkar iak enkte at thu skalt ey liwsas aff the äwärdhelica skinino Swa at thu widherkännis thina ysäld Ok skalt hata thik offwer al thing Ok thu skalt rön agudhz godhlek Ok thu skal forsma althing swa som thräk Ok thu skalt til bindas ensampnom gudhi mädh kärlekxens bande Hwilkit for iomfru Marie wärdhoghet ok sancte agnete bön Hwilksins änlite som war märkt at hon skulle engin älskara taka wthan christum han giffwi os sin fulkomlikin kärlek Qui est benedictus in secula

hurw ärafult thät är at wmskipta sik in til gudh ok hwru människian wmwändis i gudh Capitulum xxix

O Högxsta gudhz höghra handh wndersam wmskiptilse Thy at swa som thät ware wndersamt när them wärdhlz thing älska At wm nakor wmskipte ledhastan thräk i allan thän hedher ok hwgnadh som thässin wärdlin haffwer Swa at for en ledhan thräk finge han fulth härradöme offwer alla wärdhlina Ok offwer wärdhzlik thing swa som en keysare Ok offwer andelik thing swa som en pawe, ok hafdhe enga mothstando Ok än at onde andane skullo honom lydha Ok ey athenast iordhin Vthan himilsens sky skuldo styras äpther hans wilia Ok matte drapa ok wpresa aff dödha Ok hela

# 87 siwka Ok matte wmskipta i allom al naturinna skipilse Ok hafdhe afla the lost thär thänkias kan när gudhi Ok al the thing som gudh matte göra tho swa at. the ekke inledde i guddomen Swa är myklo meer wthan al {widherkännise} [widherkännilse] wndersamlikin lofflikin ok älskelikin the wmskiptilsen thär nakor wmskipter sik i gudh Thät är at giffwa sik wth for gudhz skul Thy at wthan al widherliknilse är större atskilnadher mällan syndoghan man ok gudh €n mttllan nakra ledhasta creatura til al the gudh wille göra €n tha wmskipter sik manniskian i gudh nar hon wthwäl sik at hatas ok ensammen gudh älska Ok wil när jngo andro astwndelica bliffwa Vthan när ensampnom gudhi Ok han ensamber ligger i hans astwndilsom Ok hon giffwer wm enkte, Vthan wm gudh Ok astwndar allaledhis hwru alzmaktogher gudh skuli hedhras badhe wm sigh ok wm andra

                      ¦ O astwndelikin widherskiptilse Sannelica thätine bytte sinna synda saar i christi saar Hwgsens orenlikhet ok onda lwkth i gudhz godhlek Sina fylsko i gudhz wald Sina ondhzko i gudhz mildhet {Hiätans} [Hiärtans] besknadh i skaparans söthma Thy at han är aller gudhz Ok lather enkte wtan thät gudhi til höre Hans hiärta ar alth fulth mädh gudhi Hon gik wth fran sik ok in til gudh Ok for gudhz kärlekx skul hafwer hon mädh sik siälfwe giorth stridh Swa som mädh grymasta owin Mädhan thätta bytidh ok widherskiptilsen är tholikt O onder thräl othroen thiänare ok onyth creatura Hwii senkar thu thät fulkompna Vakta ämwäl at thu ekke thät gör mädh gärninganna slionadh mädh hiärtans

# 88 thwnga mädh brystsens änghxlan €ller mädh osinnoghom hwgh Vthan myklo häller mädh alle astwndan jnnerlighom hita ok storum kärlek Ok mäst mädhan enkte at människionne nyttoghare enkte lustogharen, ok enkte ärlighare

                      ¦ Ok thy wm thu före thik w thik ok gar wppa swa matto in i gudh Vakta at thu finz a enga matto wthan widh han Ok wm thik händer aff nakrom hwgxens {krandom} [krankdom] äller glömsko wthga aff honom Löp ather tith mädh grath Ok bidh ödhmiwklica at han forlate thik that, ok wärdhoghis athertaka thik forlupnan thräl Ok stadhfast tha stadhelica i thina hiärta at thu skalt ey mer thär wthga Ey sigher iak tho at thu skuli göra tholica foracth at thu skuli binda thik til nyia syndh Thy at wi ärwm kranke ok, ostadhoghe Ok än tho at thu thusanda sinnogn ginge fran gudhi Swa ofta skal thu atherlöpa til hans Thässins capituli reghla är At engin kan fulkomlica wara mädh gudhi hwilkin sin astwndilse haffwer tilbundith äller tilfögdh nakre creature

At människian skal gärna giffwa gudhi sit hiärta [Cap.] xxx

O Min käre härra thu gaff thik mik ok thu bedhis aff mik mith hiärta O käre härra hwru stort är thät thik, som swa är ärlikin ok stor Sannelica hafdhe iak eth hiärta, som ensammeth ware större än aldra människio hiärta Som warith haffwa äller ärw Varo al i eno, ok störra än alla änglanna

# 89 astwndan Ok än iak skal swa thala mädh licamlighom liknilsom Vare större ok gate begrypit wnder ens flere andelik thingh äller licamlikin, än badhŽ himerike ok iordhrike Thät gaffwe iak thik aldra hälstz allth saman Ok än ware thät swa storum härra lithin gaffwa Ok sannelica räth swa som enkte Hwru myklo häller skal iak giffwa thik the lithla mins hiärta gnisto som iak haffwer Ok iak skal allaledhis läggia thät i thik O thät ware mik aldra {stört} [störst] än thu wärdhoghadhis at haffwa mith hiärta Hwat ey ware iak darwth wm än iak bögdhe thät hädhan i fra til nakra creatura mädhan min gudh wil thät haffwa Ok ämwäl wille iak ey at thät skulle bliffwa i mik siälffwom hädhan i frw Vthan jak wille at thät skulle allaledhis hwilas i thik Hwilkin thät skapadhe til at loffwa thik Bäthiw är thät at mith hiärta bliffwer i äwärdhelighe frygdh i gudhz walle Ok i största godhlek än i minne krankhet häller i thinom guddom än i minne wranglikhet O thu andelik människia wm thu wilth thätta haffwa tha skalt thu thät mykit aatwnda i hiärtana ok thryggelica bedhas thät mädh mwnnenwm Ok thinna siäl astwndan skal gudh giffwa thik Ok ey swighx thu i thinom wilia Vthan wplyptandis thin hwgh skal han forekomma thik i söthmans wälsighnilsom Ok swa som ärlica stena krona skal han siälfwer wmkring giffwa thin hwgh Regula istius capituli Engin kan fulkomlica finna gudh wthan thän sik fulkomlica offwer giffwer

# 90 huru människian skal sik skipa til sin iämkristin [Cap. xxxi]

Aff thinom iämkrisnom hör ok tak stakkottan kännedom Hwario ena människio i wärdhlinne räkna wara thik siälfwa €n thu thät wäl in thrykker i thit hiärta Tha är thät ey thwäkan at thu älskar hans goth swa som thit Ok thät thu seer höra til hans helso röktar thu atwaktelica swa som for thik siälfwan mädh bön ok äggian äller hwat matto thu gither Ok tha thu seer han göra äller thala thät som goth är Tha skalt thu wpfyllas mädh glädhi swa som thu hafdhe thät taladh äller giorth €n tha thu seer han wara i syndh äller i nakrom andelikom wanskilsom äller brutom tha skalt thu honom mykith warkwnna Ok hwat thu formath skalt thu han wplypta aff ondo ok ledha til goth Aff licamans ysald ok krangdom skalt thu swa warkwnna honom som thu thät hafdhe i thinom licama Ok swa gärna ok atwaktelica skalt thu thiäna honom som thu wille thik thät göra siälffwe, ok än myklo häller Thy at thär falla större lönen Ok for thy at thu skalt thik hata ok thin iämkristen älska Ok är thät swa at han bryther mothe thik mädh ordhom äller gärningom, thät skalt thu ey meer akta, än thät thu hafdhe thik thät siälffwe sakth äller giorth Ok swa myklo meer skal han thik thäkkias som thär är större ämpne at faa störra lönen Ok wm thu giordhe honom nakoth goth äller sagdhe Thär skal thu ey mera wphöghias äller högfärdhas aff, än that hafdhe en annor giorth Ok är

# 91 thät swa at thik händer nakor wanskilse som ey är syndelikin i thera asyn thät skalt thu ey mer akta An thät at thät hafdhe thik hänt lönlica thär engin hafdhe thik seet Ok fölgher thät thär äpther at wm thu hwaria ena människio räkna wara thik siälfwa tha haffwer thu engin enkannelikin thy at alle skulu wara thik enkannelice Engin skalt thu älska mer än annan Vthan swa myklo meer thu westz han wara bäthre Ey for thy at han är thik meer hemwl äller kwnnogher Ok ey skulum wi war astwndilse ofmykith til nokors läggia aldrigh är han swa godher Vthan til ensampnan gudh Ok ey giffwa the swa storo gaffwo €n tho bör os mer bidhia for them som wi ärom mer pliktoghe €n tho är ey swa bidhiande for them, at wi forlatwm alla andra Thät ena skalt thu thik ensampna til eghna Swa som är syndin ok thin wanskilse Ok thu skalt räkna thik wärre ok ledhare än nakra andra, Ok ey.athenast thina synde Vthan ämwäl annars skalt thu räkna wara thina Ok thu skalt for them bidhia som for androm €n wanlica thu sigher Hwru kan iak hwaria människio räkna wara mik siälfwa Thät kanne thik göra fulkomlikin kärleker, hwilkin thik til föghiandis them gör swa som eth €n tho skodhas thät liwsaren ok rörer raskaren til at göra Hwilkin sith hiärta allaledhis haffwer bökt til gudhz hedher enkte annath spöriandis äller letandis ey i sik ok ey i androm Ok thy är thässin reglan aldra bästz At hwilkin som wil älska gudh ok sin iämkristin at han astwnda ensampnan gudhz hedher Ok lethe han mädh mykle akth Ok akte enkte annadh i allo andro

# 92

At människian skal wäl wara skipat i sinom thankom ordhom ok gärnigom am

Capitulum xxxii

Gwdhz thiänare skal aldrigh annadh äller andraledhis thänkia tala aller göra Vthan swa som han saghe gudh mädh sinom öghom Ok thät är ey thwäkande at gudh är os swa när Ok swa ser han os swa som wi warom i högxsta himerike i iomfru marie säthe €n tho at han ey inflödher sin hwgnadh här Swa som thär Ok thy än tho at wi sem han ekke tho aff thy at wi withom han wara när os Ok än ämwäl innarst i warom hiärtom skulum wi ekke for thy meer äller mindra €ller andraledhis thänkia tala äller göra än tha wi altidh han saghom

                      ¦ Swa mykit rädhis keysarens thiänare at wmän han wiste at keysaren ware när honom ok saghie han €n tho at han saghe ekke keysaren, som han räddis än han saghe keysaren äller wanlica meer Thy at engin thiänare rädhis af thy at han seer härran Vthan aff thy at härran seer han Ok for thy wm thiänaren wiste for santh at härran kwnne ekke see han, ok han ey wiste hwat thiänaren giordhe Han räddis ey tha stort härran som iak thror Vthan wm han wiste sik sees aff härranom ok han kwnne ekke see härran tha räddis han mykit Hwru myklo meer när warum gudhi som mädh os är ok i os, ok skodhar al thing skulom wi röras mädh räddogha wyrdhning ok gudhelikhet kärlek ok mädh synda blygdh

# 93

                      ¦ Sannelica that är wnder at swa lithin gnista swa som är wart hiärta ekke allaledhis wpnötis äller wpswälgx aff gudhz stora godhlek Ok hwru gudhz thiänare ekke altidh gar som drwkkin aff sin härra kärlek Hwilkit iak thror at wäl ware wm än han sith hiärta fullelica til bögdhe them stora godhlekenom Ok thy thwäka engin aff thy at ä thäs mer nakor wille tilföghia sith hiärta swa storo godho, thäs bäthre ok fulkomlicare wardher han Ok hwilkin i högtinne gate thät tilfökt gudhi, swa at hon allaledhis allom thingom glömdom wthan honom Ok ginge in til hans mädh alle hwgxens makt Ok hwiladhis thär Ok ekke ginstan atherginge aff swa godho Tha thror iak at han swa som wpswlghin aff kärlek syntis wpnötas äller fulkompnas i thässo liffweno Ok tha i blandh hwgnadh ok dröffwilse last ok hedher smikran ok obrygdhilse vmfore han swa som han thär enkte til wiste äller kande Enkte kännandis wthan sin gudh ok astwndandis ensamen hans hedher

                      ¦ O thu människia wm thu astwndar at koma til thätta tha halt thässa stakkotta reghlona Hwilkin som wil wara fulkomlikin i thässo liffweno, tha skal hon allaledhis wantrösta äller wanhopas aff sinne dygd äller makth Anthwardhandis sik fullelica i stora gudhz mildhetz händär Ok thrösta aff allo hiärta wppa han Ok enkte forlata swa mykit i hänne är thät hänne bör göra Ok ärfwodhe throlica alth thät hon seer til höre sins härra hedher €n thät som skrifwat är i the reghlonne nw är sakt är största gudhz gaffwa Ok hwar hona haffwer han skal witha allaledhis hona wara aff gudhi ok

# 94 ekke aff sik Vithandis for santh at han är wm sik til thät wanmaktogher Ok häller redhabonaren at wärdhogha sik äller wärdhzskylla äwärdhelikin dödh

Hwru mäniskian ma i stakkottan thima wardha fulkomlikin Capitulum xxxiii

HWilkin som wil per contemplacionem, äller wm andelica skodhan koma til gudhz bärgx högdh Tha skal hon thät wakta at hon altidh wpfari mädh hwgxsens wplyptilse Ok aldrigh hwilas mädhan hon är wakin Thy at i thässe wpfärdhinne är ekke hwila Ok than som hwilas wil han thröttis Ok ey gither han sidhan swa wäl wpfarith Ok än ma thät hända stwndom at tha hon wil hwila sik, wardher hon swa mykit thröt At hon gither sidhan engaledhis wpfarith J thässa bärghanna wpfärdh som här ärw i wärdhlinne for thy at kötidh är krankt tharfwas stwndom at hwila sik €n i andelighe wpfärdh ffor thy at anden är redhaboen är thwärt a moth swa som är at han skal ekke hwilas Vthan tha som han thröttis tha skal han wpfara raskaren Löpa starkaren Ok han skal wardha friskaren ok hetaren til störra Ok honom skal synas lättaren, ok hon skal ga hwgnelikaren lwsteligharen ok sötaren, än hon wthwäl for hwilona ekke hwilas Ok thy ärw the darwtte ok orönte hwat contemplacio äller andelik skodhan är Som wilia hwila sik at the wardhin starkare äller athertaka starklekin Tha withi thät for santh at i the hwilonne far hon ey nakra makt Vthan häller tapar hon the hon hafdhe

# 95 Ok thy wm contemplatiua löper fast tha är thät hänne söth Ok thy är ekke annath wthan mädh iomfrunne gudhz modher wpfara i bärghin mädh mykle skyndan

                      ¦ Vm nakor gither ekke thätta takith wthan wil hwilas, ok tho haffwer hon astwndan at wpfara Tha ather stander thänne lisen €n tho at han kan ey liknas widh thät som nw är sakth, Thät är at hon halle the mattona som the haffwa som wpfara a högh bärgh For thy at, the som wpfara a thässin bärghin här i wärdlinne Ok thrötte a midhwaghonne wilia hwilas Tha nidherga the ekke ather i dalen at hwilas for thy at swa kwnno the aldrigh wpkoma a högdhina Ok räknadhis aff allom största dara Swa ärw the aff allom räknandis dara, ok komma aldrigh a andeligha skodhilsanna högdh som i dagh mädh andelighe skodhan antikia litidh äller mykit wpfara ok ginstan takne mädh läthinne atherkoma hwadhan the wpforo äller til thän stadgan som the för i waro ok wilia thär hwilas Ok thro i syndanna aller fafangonne dalwm €ller a ofulkomlikhetinna slät wardha starkaren at wpfara, witandis ey at the näplica kwnno komma til thän stadhgan til hwilkin the waro kompne Ok som iak thror thätta är sakin at swa faa contemplatiui koma nw i andeligha skodhan a andeligha bargxens högdh Ok thy wm manniskian wpfore i dagh swa mykith hon gathe ok hwiladhis thär ok ginge engaledhis ather til ryggia Ok morghon wplypte sik tädhan höghre ok fäste ok thär hiärtans foth Ok fore sidhan thädhan höghra, ok giordhe swa altidh Jak sigher idher at han skulle meer

# 96 främias i enom manadh, än annar i fämtighi aar som atherginge nidher at hwilas.ok altidh atherkome til thät santma Ok thror iak at thän samme skulle rasklica wardha fulkomlikin ok ärafuller när gudhi Ok älskelighin aff allom himerikis magha €r thät swa at thu rädhis nakoth a bärgheno löp til hwlunna som är i wars härra sidho ok skyl thik thär €n wm thu kanth ekke aflata dalenom thy at thu äst thär födh, ok wilt ekke fulkompna thät iak sagdhe tha gör tha thätta at mädh thinne ödhmiwkt ok thins iämkristens warkwnnan nidherfar i thinna ok alla mankönsens ysällinna dal syrghiandis swa aff thinom som aff thins iamkristens syndom ok bidhiande for them miskund aff gudhi Hwilkit os giffwi qui est benedietus in secula Amen

                      J stakotte reghlo math thu alth thätta begripa Hwilkin wm andeligha skodhan wil komma a gudhz bärgx högdh; tha hwilas ekke äller gange ather til baka. for än han hafwer fangith thät han astwndadhe Vthan han wili nidherga til sinna ok sins iämkristens synda dröffwilse Hwar thwäkar thät at hwru mykit mer andelica människior ok contemplatiui ande äller siäl nalkas thein oskapta andanom som är thän hälghe ande, wardher andeligharen ok qwikaren ok maktoghare Ok mer wptändis ok hwgnas aff them {äwärlighx} [äwärdelighx] äronna eldhz nalkan Ok honom ath.ergiffwas the krafthener som han miste aff bortlängdaninne Han widherqwekis som fallit hafwer Ok ekke hwilandis finder han hwilona Ok ä thäs meer han wpgar til högxsta goth Thäs klararen seer han thät Ok thäs mer han nalkas thäs hetare astwndar han nämber komma Vidherfrestandis

# 97 hwat han gither innerlighare til lodha them söthmanom som han nw smakar

hwilka ledhis människian skal widherfresta at warkwnna sik ofwer wan härra ihesum christum korsfästan [Cap. xxxiiij]

TJl at warkwnna thik offwer wan härra ihesum christum korsfästan, skalt thu först tilföghia thik honom mädh brännande kärlek For thy at swa mykla hetare thu älskar han Swa myklo ythermer warkwnnar thu thik ofwer hans pino Ok swa myklo meer thu warkwnnar honom Swa myklo meer wptändis thin astwndilse til hans Ok thär aff ökis sin i mällin kärlekin ok pinan, thär til thu komber til fulkomlikhethinna Vthan thät ather blifwi for nakra thina ysäld Ok aldra mäst ärfwodha at bortkasta fran thik alla högfärdhelica dyrfwe wanhop ok glömsko Thy at människian skal wp gaa swa arlika gärningh {ödhmwklica} [ödhmiwklica], thröstelica ok innerlica Ok mädh allom them hiärtans renlek som thu gither Ok än tho at människian synis sik wara owärdhogha ok onda tho aflathe ekke thy at for syndoghom wardh han korsfäster Ok thy skalt thu först honom swa til föghias mädh kärlekenom, at thit hiärta skuli nw synas {tifögt} [tilfögt] honom ok ekke thik Hwru kant thu ekke tha känna hans saar €ller hwat plagho skal han haffwa the ekke wragiwta tith hiärta Jdhna thy thät mästa thu gither at thit {härta} [hiärta] gar allaledhis in i han Ok räkna thik wthan han enkte wara Ok skalt akta wm thik wthan han swa som enkte Al thin akth

# 98 wändis ok mwäwis nw när thinom härra pintom ok plaghadhom Thy at hwat hältzst thu äst tha äst thu hans Ok thy skalt thu engom androm nakoth giffwa aff thik Ok thy swa allaldhis wmwändh i han, kan iak ekke thro at thu ey sarghas aff hans sarom Ok wmgiwthz af hans smälek gamban ok obrygdhilsom €n hwat frygdh glädhi ok söthme thu far thär aff Gudh for sina miskundh lathi thik thät fa röna Jlla kan iak thik thät kwngöra mädh nakre skript Ok wm thik synis thässin thingin wara mykit högh Ok kan them ey räkkia som thu wilde Tha mat thu idhna thik til thätta a andra matto tho grofwaren Thu skalt thy thänkia hwath pino thu tholde wm thu wordhe flaghin lifwandis som sanctus bartholomeus €ller thu stektis som sanctus laurencius €ller at kötidh riffwis alth wth fran benomen mädh. iärnthindom som giorth wardh hälghom iomfrum Ok thänk andra pinor hwilka thu wilth Ok tha thu thänkiande thätta ffar offwer thik en räddoghe aff store pino Tha thänk at war härra ihesus christus tolde for thik fulasta syndara myklo hardharen ok grynimaren pino a korseno €n thu kwnne thola i allom them pinomen som fore ärw sagdha Tha wäff i thina hiärta hwat ängxlan ok pino han tholde Ok hwru stor kärleker honom drogh thär til Ok swa thänkiande wardher tith hiärta swa mykit thät gither sath mädh them dröfwilsomen Ok offwer giwdhz mädh beskasta tharum swa som thu them tholde Ok thwäka enkte at the tharane wm wändas thik i söthma Ok wm thätta kan thik ekke dwgha Rön än thät bäthra är Gör thik ena godha gisl äller lima som wäl bither, ok

# 99 wal är hwas ok lönlica flängh thik ärlica väl Ok spar ekke kroppenom, thär til han är ofwer guthin mädh swidha Ok tha thu känne the wärkianal tha wänth thin hwgh til christum pintan Ok thänk at thin älskelighe brudhgomme, thin älskoghe, thinna siäl astwndilse €nglanna hwgnadher Ok halgha manna lön Var härra ihesus christus wille i sinom hälgha licama thola wthan alla widherliknilse myklo hardharen ok gryntmaren wärkia for thik som är ledhaster thräkker Ok thwäka enkte at thät ytthersta skal wäl dugha For thy at wm pinonar nimber människian at warkwnna sik offwer thän som them thola Til alth thätta saman lägh til gudhelica böner At swa som thu idhkelica bidhi wan härra ihesum christum at han wärdhoghis mädh sinom sarwm sargha thin hwgh Ok thu swa som ledh thins hiärta astwndan til the pinonna ok saranna Ok for thy at thu äst mykit thrättin skalt thu fa af gudhz mildhet hwat thu bedhis Ok är thät swa at thätta alt saman kan thik enkte dugha, skams ok wredhgas mothe thins hiärta ilhardhzsko Ok styghx widh thik siälwan swa som widh ledhastan thrak ok grath besklica ok sigh O mins hiärta onzska hwru länge skalt thu maktogh wara mothe thinom pinadhom härra Hans saar wnno diäfwlsens makth ofwer koma första manzens forgiptilse brwthu hälfwitis porta Ok wplätu paradysi dör Ok swa mykith ympningas mins hiärta onszka, at thät kan ekke forwinnas aff swa aldra största godhlek Hwat är wärra än iak Ok hwat är större än mins hiärta onzska Aghwi mik hwat skal iak göra hwilkin mykit siwk är kan iak ekke thaka mins härra pino

# 100 läkedom Ey skulu min öghon ather wända aff grath thär til tharanna ympnoghet skal blöta mins hiärta härdhska Aghwi Aghwi hwart skal iak ga fra thinom anda Hwat skal iak göra, thy at iak kan ekke finna liffwit minne siäl Ok iak kan ekke smaka högxsta gudhz miskwndh wthgiwtilse offwer os Jak skal wisselica sithia a mins hwghx dyngio Ok skal iak mädh skalinne skrapa orenlikhetana Jak skal plagha mik hädhan i fran Ok skal iak mik ey nakraledhis spara thär til iak finder i dröfwilsom dröfdha manna härra Sannelica thät är wnder hwru människian kan hafwa thulimodh i sik siälfwe skodhandis swa stora siins hiärta onzska O wärsta hiärta ok diäffwlslikit hwru länge skalt thu mothesta swa store mildhet Hwi lwstas thu häller meer i syndinne sarunt €n i christi sarum Hwi warkwnnar thu thik mer ofwer en lithin stiwngh €n ofwer thins härra hardhasta dödh ok christi thins hwfwdhz ok thinne siäl liff obegriblikasta wärkia Hwar är större wanmakt aller fawiska O människia hwat ey synis thik at thu han mer älskar hwilkom thu mer warkwnnar i dröfwilsom Hwat ey älska thu thy mer thin foth än thin härra gudh for thy thinom foth warkwnnar thu meer i lithlom wärk ok tith lather thu alth tith hiärta €n offwer thin härra i största swidha ok wärk, Ok antikia litidh äller enkte bögdhe thu thit hiärta til hans O största blinde O wärre än orma hwilke i nödhinne warkwnnandis hofdheno wtläggia allan sin kroph slaghomen Vthan sannelica thät synis at wi nw ärwm swa som rwthne limme borth hwgne fran waro hofdhe For thy at thät är sarghat, ok wi

# 101 kännomn enkte til thäs sara Aghwi aghwi min kära härra Hwi giordhe thu mik mädhan iak skal ekke wara thik til fögdher €ller wm iak är thik til fögdher hwi är iak ekke tha mädh thik sarghadher For mik min härra, for mik äst thu sarghadher ok ekke for thik Ok thu bär saren ok ekke iak Hwat är thät Jak skulle thän wara som wnde skulle giffwas sarommen ok ekke thu Thy at iak är the som syndadhe Jak är the som {wranlikha} [wranglikha] giordhe €n thu som är menlösa lambeth hwat giordhe thu Jak bidher innerlica at thässin saren wändis til min ok til mins fadhers hws O min härra athergält os ok fa os war sar At thu som menlös är skuli ey synas saker atherhallandis annars sar äller ok atenast sargha war hiärta mädh thik Se iak wil dö wthan thu sarghar mith hiärta ok hugh Min härra iak styggis at se mith hiärta wthan sarghat mädhan iak se thik min helara swa lastelica fästan a korseno for mik ledhasta syndara Ok thy min barra antighia at thu sargha mik mädh thik €ller sannelica gif mik orloff at ginom stinga mith hiärta mädh eno swärdhe Jak wil ekke min härra liffwa wthan sar thy at iak ser thic sarghadhan Vm al thässin nw ärw sagdh, kwnno thik ekke dugha Thänk at for thinna manga synde äst thu owardhogh at swa store gafwo ok ärlighe Ok räkna thik ey sidhan människia wthan diwr Ok mädh willom diwrom skulle wara thin hembyggilse Thy at thu äst owärdhogh andra wmgango Vanlica wm thu mykith {ödhmwkar} [ödhmiwkar] thik han som skodhadhe sinna thiänista qwinno {ödhmwkt} [ödhmiwkt] han skodhar ok thinna siäls ödhmiwkt Ok thik skal gifwas nyth hiärta

# 102 At thu skuli widherkännas thin härra pintan Wthan nar min härra nar skal thät wardha At dragha thät länge är mik dödher Ok wm thu mykit bidhar, wanlica tha bortsmälter iak aff astwndan Ok sidhan i bortsmältom kwnno ekke bliffmande sar inthrykkias Kära härra min siäl til byria nw at siwkna ok thwänas Ok iak wardher til enkte astwndandis at hwgnas i thinom sarum O min härra hwar är thin snille hwat ey west thu at bäthra är at haffua sina creaturam sarghadha än thät hon wardher til enkte Ok thy min härra dwäl ekke mik at sargha, at aff lange dwalu skuli thu mista thän thu atherlöste mädh thina blodhe Löp min härra löp ok sargha For thy wanlica thu finder af mik enkte wm thu bidhar Vthan aghwi mik ok we hwru ledher iak är giordher thy, at han synis hata mik som alskadha sina owini Hwat ey är iak tha meer än owin for thy at thär til at han skulle frälsa owinina, wille han dödhelica sarghas Ok iak wanskas ok wanmaktas, ok han tykkis ekke thät wanda Jak bedhis ekke at han skuli mer sarghas for mik Vthan at han mik nw dödhum til föghia mik sin sar at iak maghie atherliffua O kära härra thu wille at iärnith som är creatura wthan liff skulle inga i thin licama ok sargha han, ok mik skälica creaturam wilt thu ey latha inga at saromen som nw ärw giordh Hwat är thät Hwat ey är mith hiärta hardharen ok ledharen än nakoth iärn €ller thänker thu thät wara grymaren Hwat kan min grymhet thik skadha wm iak ingar mädhan thu äst hädhan i fran opinlikin Hwru mykit Jak ingar ok wm kringh löper i thinom sarom Ok iak for kärlek äther thit köth

# 103 Ok tho bliffwer thu altidh opinlikin ok min astwndan mättis Tho swa at thu altidh mer astwndas Vthan hwat skal iak mera ropa Thu senkar ok komber ekke Ok nw thröth giordh byriar iak til at wardha afsinna Kärlekin styre ok ekke skälin Jak löper mädh brädzko hwart thu wilth mik böghia Ok the som mik se gabba mik, ok the witha ekke at aff thinom kärlek är iak giord drwkkin Vthan sighia Hwat ropar thänne daren a gathwmen Ok akta ekke hwru stor hiärtans astwndilse ärw Ok witha ekke at starker kärleker hindrar opta siälinne makth Ok thän thik hetelica lethar, forlather sik siälfwan ok annadh Thän thik lethar ok spör aff fullo hiärta, han aktar swa litidh the thing wthantil ärw, at ofta weth han ey hwat, han gör O söte härra o liofwe härra kom ok senka ekke meer At iak ey aff afmykle astwndan skuli wardha enfallelica wthan skäl Vthan wanlica thu lethar thät at tha iak är bortdraghin fran allom thingom, skal iak ren inganga at them ärafulla saromen Aff hwilkom thu tha fullelica sargha alskandis äller älskarans hiärta Tha skal iak ropa ok sighia Aghwi mik min härra hwru scer iak thik swa grymmelica sarghadhan, mädh hwru store sorgh iak seer thik thyngdan Hwar giffwer mik at .iak skuli dö for thik aldra sötaste härra Thik see liffwa i swa store sorgh ma iak ekke thola Jak styggis offwer matto at se thic tholikin €n thik frälsas ware mik dödher Ok thy ärw mik dröffwilse aldra wäghna Ok ey weth iak hwat iak skal wthwälia wthan mädh thik korsfästas Skodhandis thin dröffwilse wanskas iak i mik siälfwom Ok wardher iak nw swa som dödher for sorgh at thu thol for

# 104 mik swa mykit onth Hwat giordhe thu min härra Hwi for mik ledhasta thräkkin thu höghxste gudh wpforth a korseth Ok hwat är iak ledhaste madhker ok styggaste thräkker for hwilkom thu aldra thinga härra skal swa plaghas Mädhan thu äst gudhfadhers snille Hwi giordhe thu tholikt skipthe at thu wille giffwa liffwit for dödhin Sanindena fore fafängona Ok ärona for ysäldena Hwar kan thät thänkia hwi thu swa giordhe, stor war thin kärleker Ok i thy wppinbaradhis thins mildhetz storleker Jak kan ekke see i thik nakra dödhenz sak, wthan kärlegxens fulstopnadh O godhe ihesu hwat ey hafdhe warith bäthra at iak hafdhe aldrigh warith skapt €n iak skulle thik sidhan dräpa Hwi giordhe thu mik at iak skulle thik swa plagha Hwi äther iak ekke mith eghit köth for aff store sorgh €ller hwi dräpa mik ekke all skapadh thing mädhan iak tilfälle war til thin dödh Hwat ey synis thät wnderlikit wara at thänkia thik swa wälwilioghastan härra dödhan for mik, swa wärste, ok ekke ginstan wanskas aff största sorgh Ok hwru vm thät ware ekke moth thinom wilia dräper iak mik ey mädh kniff äller swärdh som tilfälle war thins dödhz Ok thy skal iak mik siälfwa thola mädh store thulimodhe swa som iak tholde nakon min owin for minom öghom thän iak aff allo mino hiärta astwndadhe at dräpa €n tho at iak thät engaledhis thordhe Hwat ok ey är thät aldra wärst at äpther swa wndersamlica ok fruktsamlica thinna pino godhgärning, iak ey atherwänder at synda i thinna öghna asyn, swa som thin pina ware enkte Thu gaff thik mik Ok iak forsmar thik ok nekar Thu borthälte myrkrin

# 105 Ok iak löper mith i them Thu bortkastadhe wärldina Ok iak wthwäl hona äller hwat ey ser thu aldra thulughaste härra at iak altidh widherfrestar thwärt amoth thinom wilia, ok star wppinbarlica mothe thik Vm thu sigher iak wil at thu skalt swa göra Jak sigher ney thu sigher iak wil ey Jak sigher iak wil, thu sigher ney iak sigher ia Jak weth thik min härra högxsta goth wara thär iak är Ok iak ser til thin swa som enkte ware Vthan iak wände mins hiärta ok licama änlite til thera thinga som fafängh ärw Ok stwndom til thera som oqwämelikin ärw at nämpna ok swa bindhz mädh kärlexens bandh mith hiärta til thera At thät kan ekke wplyptas til thin som thät egher Ok thät är wisselica ledhaster osidher €ller hwat ey käre härra, wille thu fafänglica dö for mik, at thu skulle swa thappa for enkte thän thu swa dyrth köpte Dräp thy mik mädh thik ok korsfäst At iak kwnne aldrig opthermer skilias fran thik Vthan at iak maghe äwärdhelica liffwa mädh thik Amen

Hwilkin thässa foreskrifwadha gafwonar wil ärna Jn gange innerlica til ware kära modher sancte birghitto, thy at hon fanz them hafwa fulkomlica Ok thy fylgh hänne liffwärne äpther thät mästa thu format swa som godh dotter Ok haff thät altidh for almännelica reghlo at thu äpther fylgh thäs hälgha människionne liffwärne hwilkins hiälp thu wilt bedhas, thy at tha beffwisar thu thik wara hänna dotter Quia patrem sequitur sua proles etc:ra

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22