Legenden Sju sovare

Texten är inskriven efter SFSS 7:1 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

Blad i handskriften markeras med 'àà'.

# 435
DE VII DORMIENTIBUS

Thetta är aff the hälga vij soffwara hwru oc för hwat sak gudh lät them opp wäkkias som soffwit haffdo i ccclxij aar Oc är her allaledhes all thera färdh ytherlekare wtskriffwat än thz som wi för aff them haffdom, thz wändhe war kare brodher her jöns räff

Tässa hälga herrana waro födde i ephesi stadh i greka landh, nar thenne omildhe kesaren decius hatadhe cristna män tha han kom til then förnämpdha ephesi stadh, lät han göra affgudha mönster, oc bödh wiidher liff oc goodz at alle skullo ther affgudha dyrk göra, Oc lät mz hardasta pinor oppsökia cristna män, Tha wart swa gräselik pina räddoghe i allom mannom, at fadhrenom Tha waro i them stadh thenne vij crisne män, Maximianus, Malchus, Marcianus, dyonisius, iohannes,

# 436 Serapyon, oc constantinus, hwilke som sagho the dröffwilse oc sörgdho mykyt, Oc mädhan the waro the ypersta i kesarens palacio, än the försmadho affgudha dyrk, oc doldho sik hema, oc gömdho i theras hwsom oc idkadhe sik i fasto oc gudelika böner, The wordho för kesaren klaghade oc owerwnne at the cristne män waro, them gaffs dagher til thäs decius komme i gän i samma stadh som tha foor sin wägh, at the skullo ather komma til affgudha dyrk, Jnnan thäs kipto the, theras fädherne jnnan blandh cristet fatikt folk, toko the sik för radh oc gingho aff stadhen til bärghit celion, oc toko mz sik nakot aff theras päninga oc gömdho sik i enne bärghwlu, mädhan the ther swa lönlikan waro, en aff them malchus at nampne, gik wt at skaffa them theras bärnigh, nar han jngik i stadhen gik han i pilagrims liknilsom oc klädhebonat, at enghen honom kändhe, nar han wilde köpa brödh oc kost sinom kompanom ¶ Nar kesaren decius atherkom i stadhen oc lät letha äpther them, at the skuldo offra affgudhom räddes malchus nar han thz hördhe, oc kom til sina kompana, oc kwngiordhe them kesarans ilzsko, nar the thz hördho räddos the storlika mykyt, malchus lagdhe fram brödhet, oc badh them ätha oc störkias manlika til stridhen , Nar the haffdo äthit, satho the i storom grat oc sorgh, oc talado sin i mällan, Oc som gudhi täktis sompnadho the alle, Om morghonen nar the söktos i stadhenom oc ey fwnnos, Ther aff sörgdhe kesaren, at han haffde tappa[t] swa froma wngha män, wart honom sakt at the sik gömdo i bärghit celion, oc at ghe giffwit haffdo theras äghadela fatiko folke cristno,

# 437 oc waro stadhoge i theras akt, bödh kesaren allas thera föräldhra, fadher oc modher för sik komma oc hötte them mz dödhenom, at the sighia skullo hwat the aff them wisto, The klaghado oppa them som flere oc sagdho them haffua förskingrat ibladh fatikt folk, theras äghor oc godz, Tha tänkto the hwat the skullo aff them göra, än äpther gudz wilia lät kesaren athermwra iordh kwlona, ther the jnne waro, at the döö skwllo aff hwngher oc torst, Ther waro twe godhe cristne män, theodorus oc rufinus som skriffwo thenna hälga mannanna martyrium oc liffwerne, oc warlika lagdho the, the skrefft iblandh stenana ther holet i gän mwradhes mz ¶ Nar kesaren decius dödher war oc alt thz folk oc släkter, Oc framlidhin waro ccclxxij aar, ther äpther oppran stor willa oc kätteri i the hälge tro i the lande i kesar theodosii tidh, a hans xxx are, at manghe waro wom ey throdo at opstandilse skulw wardha äpther dödhen, ther aff grät kesaren oc sörgdhe storlika, thy han war aldra bäste cristen höffdinge at cristi tro skulle swa waffra, fördhe han sik i haarklädhe, grät oc sörgdhe thz i alla tima, huilket herran gudh mildelika skodhade, wiliandes hwgna them som i dröffuilsom waro, oc stadfästa tronna hopp om opstandilsen, the förnämdha martyres opwäkte han, Oc jnsköt i ens borghara hiärta täs stadzsens ephesi at han byggia wille staal oc hws sidnom hyrdhom oppa thz för nämpdha bärghet celion, tha brwthu mwro mästarana opp hälga mannanna iordh kwlor, Oc strax stodho the opp, oc helsados jnbyrdhis mz godhan morghon, oc tänkto sik ey längher haffwa soffwit än the ena nattena, Oc kommo

# 438 ihogh the dröffwilse mz hwilkom the sompnadho, oc spordho thera skaffara malchum, hwar kesaren decius wilde aff them göra, han swaradhe som iak idher sagdhe i jafftons at han söker äpther idher, at i skolen offra affgudhom, The sagdho see hwat kesaren tänker om os, swaradhe maximianus war gudh weth at aldrigh skolwm wi offra ffgudhom, oc hwgnadhe sina kompana, oc bödh malcho jnga i stadhen, at köpa brödh flere än han i gaar köpthe, Oc hwat kesaren bwdhi om them, skwlte han them thz kwngöra, malchus togh mz sik v örtoghr päningha aff iordhkwlonne, Oc nar han wtgik saa han stenana för holit liggia, hwar han wndhradhe oppa hwrw the ther waro komne, han gik til stadhen, nar han mz räddogha kom til stadz porten, wart han mykyt wndrandes, thy han saa korssens tekn malat ower porten, han gik til then andra stadz porthen, oc saa samma tekn, wndradhe han än mykyt meer, han saa alla porthana mz korssens tekn märkta, oc stadhen om skifftan, han stigndhe sik oc kom ather til första porthen, oc tänkte sik haffua drömt, än han tröste sik ihoghen, oc gik jn i stadhen, tith som brödhit saldes, oc hördhe folket tala om wan herra ihesum christum, oc wndradhe än thäs meer, hwat är thetta i gaar tordhes enghen nämpna christum, oc i dagh widherga alla honom, iak tänker at thetta är ekke ephesi stadher, thy han är androledh bygdher än han föraa war, än tha weth iak enghen stadh her annan wara, Oc hördhe han at thz war ephesi stadher ränkte han sik fara willan oc atherganga til sinna kompana, Tha likkawäl frambödh han pänigga för brödhet, Oc the sagdho som brödhet salde sik i

# 439 mällan, thenne wnghe mannen haffwer fwnnit liggiandhe haffwor oc godz i iordhenne för thy at the ey kändho thz mynthet, Malchus saa them talas widh sin i mällan, tänkte han at the wildo dräpa honom, oc nw dragha han til kesaran, Oc badh them mz räddogha at the honom skullo latha gaa sin wägh, The toko faat oppa honom oc sagdho hwadhan är thu, thy thu haffwer fwnnit gambla kesara haffwor oc pänigga myntetz kwngör os thz, wisa os them oc wi wiliom wara thina kompana, ällegis kwnnom wi thz ey göra, Malchus wiste ey hwat han swara skulle för räddogha, The lagdho rep oppa hans hals, oc ledho om alla gatwr, til thäs the kommo oppa törgit oc kom rykte at then wnghe mannen haffde fwnnit dyra kesara haffwor, alle kommo om kringh honom, han wille gärna göra thera nöghio oc wara them qwitter at han enkte haffde fwnnit, oc sagh sik om alla stadz, engen kändhe honom oc han kändhe engen, oc saa hiit oc tith i allan almoghan, oc mente fa see nakon aff sinom frändom ällar wenom, som han sannelika trodhe leffwa, oc fan enghen, oc stodh i blandh folket som han wethlös ware, hwilket biskoppen sanctus martinus oc antepater borghamästare fingho spöria, som nyleka waro i stadhen komne, budhu the at han skulle för them komma, nar malchus ledhes til kirkionna til them, tänkte han at the honom dragha willo til kesar decium, nar han kom, wndrado biskoppen oc borghamästaren oppa silff päniggana, Oc spordho honom hwar han haffde them fwnnit okändha haffwor, han swaradhe sik enkte haffwa fwnnit, wtan tok them aff sins fadhers pwngh, the spordho aff hwat stadh han

# 440 war, han swaradhe om thetta är ephesi stadher, tha är iak födher i benescio stadh, borghamästaren sag[d]he, lät komma thina foräldhra at swara för tik, nar han nämpdhe them, oc enghen kändhe them, sagdho the at han wilde swa mz swek vnkomma, borghamästaren sagdhe, hwru skolom wi tro tik at thenna päniggen hördhe thinom föräldhrom til, mädhan skrifften som kringh om then standher, är wäl vij oc lxx oc ccc ara gammwl, oc ära thenna aar första kesar decii dagha oc tidh, oc engaledhes äro the like warom päniggom, hwru kwnno the höra thinom föräldhrom til som waro för swa langhan tidh, oc thu är en wngher man, swa wilt thu dara os gambla wisa män i ephesi stadh, Thy skalt thu wndhergiffwas laghomen oc plaghas til thäs thu sigher thz sant är, Tha fyöl malchus nidher för them oc sagdhe, fför gudz skuld sighen mik thz iak idher spör, oc iak sigher idher thz i mith hiärta är, decius kesare som war i thenna stadhen hwar är han nw, biskoppen sagdhe min käre son, han är nw ekke til i iordherike som kesar decius hether, för langan thima oc mangh aar war han, O herra sagdhe malchus i thetta wndrar iak oc enghen wil tro mik, wtan fölien mik oc iak wil wisa idher mina kompana som äro i ceylons bärgh, tron them mädhan i tron ekke mik, Thz weth iak för sant at wi flydhom fran kesar decii asyn, oc iak i afftons saa kesar decium jnganga i thenna biscoppen mz sik oc sagdhe til borgamästaran, thz är nakot märkeliket ther gudh wil the i thenna wngha mannen, The foro til bärghet mz storom mogha ¶ Först jngik malchus

# 441 til sinna kompana, oc biskoppen fölgdhe honom, oc fan iblandh stenana eth breff jnsighlat mz silffwer jnsighle, han samman kalladhe almoghan, oc las breffwit för them, alle wndradho a tolket nymäre, the sagho oc skodhado the hälga män i kwlonne sitia, oc theras änlete som blomstrande roser, nidher fyäl biskoppen för theras föther mz sith fölghe, oc äradhe gudh, Strax sändhe biskoppen oc borghamästaren breff til kesar theodosium, oc badho honom ey töffwa, wtan snart komma, skodha oc see gudz iärtekne nyleka oppenbarat, hwilken strax oppstodh aff iordhenne i haar säkken ther han laa oc gräth, kom han aff constantinopolim til ephesum ärandes i alle matto, oc fölgdhos alle samman til bärgh kwlona, Oc swa snart the hälge män, sagho kesaren skeen theras änlete som solen, kesaren gik jn för them, oc fyöl a knä, ärandhes gudh för talka nadh, Oppstodh han sidhan oc kyste them, oc gräth ower hwan thera, oc sagdhe til them swa seer iak idher, som iak saghe herran gudh opresande lazarum, Tha sagdhe sanctus maximianus til honom, Thro os at för thina skuld, opreste herran gudh os, för än thän store oppstandilsa daghen komber, at thu tro skal otwäkelika, at dödha manna oppstandilse är sannelika, wi stodhom opp oc liffwom, oc som barnet är i modhrennas liff, ey kännandes nakot onth ällar sarghan, oc liggwer, swa warom wi liffwandes lighiandis oc soffwandes, oc enkte onth kändom wi, Nar the haffdo thetta sakt nidher bögdho the theras hwffudh til iordhenna, til at soffua, oppgiffwandes thera andha äpther gudz budhi, Tha oppstodh kesaren oc fyöl nidher ower them gratandes oc

# 442 kyssandes them, Oc bödh göra förgylt skrin, ther theras likama skullo i läggias, J samme nath kommo the til kesaren sighiandis att swa som wara likama lighat haffwa a iordhenne i sinne kwlo, swa skulw the lighia til thäs gudh reser them opp andhra färdh a doma dagh Tha bödh kesaren thän stadhen prydha mz förgyltan marmer stena, Oc alla biskoppa afflösas som ey widhergingho oppstandilsen


 

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22