Legenden om Stephanus Påve

Texten är inskriven efter SFSS 7:1 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'. Ändringar i utgåvan är markerade så att handskriftens text står inom klammer, och utgåvans text inom hakparenteser.

Blad i handskriften markeras med '‡‡'.

# 399 Thetta är aff then hälgha oc wärdogha herranom sancto stephano pawa hans dagher komber nästa daghen petri ad wincula oc honom wändhe herr iöns ewangelista

Naar thenne hälgaste herran oc fadhren sancte staffan, haffde mangha hedhnigga wänt til christi thro mz ordhom oc äpthedömom, oc iordhat mangha hälgha martyres kroppa oc likama, kesarana walerianus oc gallienus mz aldra största ahth, latho the oppsökia thenna hälga herran oc hans kläsrka, at the offra skuldo affgudhom ällar dräpas mz grymom dhöd, Oc gaffwo the kesara wranghan dom, at huilken them kwnne finna oc them oppenbara the skullo haffwa allas thera äghor, för hwilket x hans prester wordho fangadho oc dräpne strax wtan alla ythermera ranzsakan, Ther äpther fanghades then hälge herran pawen, oc ledhes til affgudha {möstret} [mönstret] martis at han skulle offra thz affgudh oc tilbidhia ¶ Nar han jn kom i templet, badh han til gudh at mönstret nidher fyöl störste

# 400 delen oc hedhningane aff storom räddogha flyddho sin wägh, pawen foor til sancte lucine kyrkio gardh, hwilket kesaren walerius hördhe sändhe han flere riddara än för, Nar the kommo fwnno the han sighia mässo, wtan räddogha, oc gudelika fulbordhade sith ämbete han bögynnat haffde, oc halshuggo honom i sith säthe i samma säthe stadh Arom äpther gudz byrdh cclx

 

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22