Legenden om Sankta Maria (A)

Texten är inskriven efter SFSS 7:1 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'. Ändringar i utgåvan är markerade så att handskriftens text ges inom klammer, och utgåvans text inom hakparenteser.

Sidnummer i handskriften markeras med '‡‡'.

# 45 [‡‡ 114]


Exiit edictum a cesare augusto vt describeretur vniuersus orbis &c lucas & sanctus lucas sigher i ewangelio som nu j mässone hafdhis at j them tima vt gik budh af kæsara augusto at al wärlin sculle bescrifuas eper ty han mägtogher war ofver alla werldina wiliandis wita hwru mykit folk til ware som sculle lydha vnder hans kesare döme j swa matto at först sculle bescrifuas hvru mang lanzskaper til warin oc huru manghæ städher j huario landscapino warin oc mang gäste oc mange bya oc huru manghe män j huariom stadhinom oc {huriom} [huariom] bynom warin oc bödh at alle män huarsom hälzst the warin scullo färdhas til sin stadh som han war först komin vt af oc bäkännas sik vndher bughna wara romara kesara döme oc ther om scullin wita huru mang land oc städher oc män lyddin vndher en herra thänna här bescrifning war först giordh j betleem for thy at then stadhin war mi j landeno oc ty for josep af nazareth som ligher j gallilea lande til bethleem af ty at han war ther foddir oc hafde jomfru maria mz sik for then sculd at han engte wiste af sinne aterkomo naar han sculle jgen koma oc tordhis ekke skilia sic widhina epter ty han sana framarla wara hafuandhe oc ängilin hafdhe budhit honum at han sculle engte skilias fran hänne vtan bliua alt stadhugher när hänne/ oc nar the komo j stadhin bethleem tha war ther swa mykit trang af mycla aloghanum ther war saman komin oc thz ledh fast at


# 46 stundinne at jomfru maria sculle födha barnit oc josep kunde huarghin komana in the hon matte hafua haft sit mak tha gik han mädhanne in i et hus som stodh oppa almanna wäghinom oc the som foro the torghs pläghadho stundom ther in sätia sin farkost oc ty war ther jäta äller krubba bygdh huar asnane ato w oc ther war vti litit af hö boos som annat stalz wrak huast oc groft som diurimim ofuer lop ther hafdho ätit w oc ther waro the then daghin oc nattena oc om minnatz tima föddhe jomfru maria sin son oc swäpte han i klädhe oc lagdhe han j jätuna/ j them sama thimanum waro fæhördhane widh bethleem som wakadho om nattena öfuer fäno gömandhis thz fore thiwfuum oc diurum oc andro tolico oc i thz sama som jomfruin lagdhe barnit j jätuna for gudz ängil nidher af himerike oc syntis fähördonum i människio like . oc ginstan kom swa mykin clarhet oc lyste kring om them at ekke kunne liusare wara middax tima nar solin skin clarast än kring om them war oc alra waghna annar stadz tha war myrkt ty at nattin war oppa tha wordho hirdhane gansca illa widher af storom räddogha oc ängilin til them oc sagdhe swa rädhins ekke jak budhar idher stora glädhi som scal wara allo folke j dagh är os föddhir wärldinna helare oc thz til järtekn at j sculin finna barnit swäpt j clädhum oc lagt j iätuna oc j thz sama kom ginstan mykin ängla moghe oc himerikis härscap lofuadhe gudh oc sighiandhe ära wari gudhi j himerike oc fredher j iordhrike godhwilioghom människiom &c.


 

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22