Legenden om Sankta Margareta (A)

Texten är inskriven efter SFSS 7:1 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'. Ändringar i utgåvan är markerade så att handskriftens text ges inom klammer, och utgåvans text inom hakparenteser.

Sidnummer i handskriften markeras med '‡‡'.

# 545 [‡‡ 149]

Passio de sancta margaretha

EÆpter thz war herra ihesus var pinter vpstandhin af dödha oc vpfarin til hymmerikis glädhi. Tha trodho margha a han oc tholdo pino for sinne tro skuldh oc vardho kronadho ij hymmerike mz varom herra ihesu christo. Tha tok iac theotimus döpilse ij nampn fadhirs oc sons oc thäs hälgha anda/ oc huxade iac mz visso at känna oc scriwa huru sancta margareta stridde mot diäwlenom oc lastade thässa värild Sancta margareta var enda doter theodoci. oc han var hedhna manna patriarcha. oc dyrkadhe afgudha Tha sancta margareta var födh af sinne modher/ tha var hon ful mz them hälgha anda. oc sändis til en stadh fämptan milor af asiam oc til antiochiam at hon skulde ther vpfostras. Tha hänne modher var dödh. tha hafdhe

# 546 hänne foster modhir halwa mera kerlek tilhänne oc kär var hon sinom fadher oc kär ihesu christo oc älskadis af hanom. Tha hon var fämptan ara gamwl tha gaf hon sik gudhi skyllogha som hona giordho helan swa til licaman som til siälina/ Hon gömdho sinne foster modher faar. mz flerom möyum ther af stadhenom varo. J them sama daghom kom olibrius höfdin ghe farande af asia oc til antiochiam at bidhia til sina afgudha. som varo döwe oc blinde oc malöse. oc hulka han hordhe som trodho a ihesu christo Tha läth han them alla bindha mz iärn bandom oc pino hardhelica. tha han sa sancta margareta när sinom foster modher farom ganga iämbrath girnadis han til hona oloflica. oc sagde till sinom swenom. farin oc takin mik til the möna [‡‡ 150] är hon fräls tha vil iac hawa hona mik til hustru är hon ey tha vil iac gifwa päninga for hona oc hawa mik hona til frylla. oc swa väl skal hänne vardha som mik siälwom. Tha the havdhe gripit hona. tha tok hon at bidhia oc akalla gudh sighiande Miscunna mik ihesus christus. laat mina tro oc mina siäl älla min licamma af omillom mannom ey smittas. sänt mik thin ängil til värn at han känna mik at swara thässom omilda höfdingha. thu ser mik vara komin som faar ij blant vargha. oc gripin som fisk a krok/ hiälp mik nw min herra oc min gudh. oc gif mik ey omildom mannom ij valdh. tha komo swenane oc sagdhe höfdinganom thet valdh ma ey vara mz hänne. for thy hon tror ey a varom gudhom. hon kallar a then gudh som judane korzfästo. tha olibrius thz hördha badh han lata möna til sik koma. oc sagdhe til hänne/ sigh mik vm thu äst fräls äller ey fräls Sancta margaretha swaradhe/ iac är

# 547 fräls oc cristin. til hulkin gudh bidher thu. Jac callar a then hälgha anda oc a alzwalloghan gudh oc a hans signadha son ihesu christo. ther min jomfrudom hauer gömdh oskaddan til thänne dagh oc osmittadhan Tha sagdhe olibrius. tha kallir thu a then gudh som judhane korzfästo. tha swaradhe hon thy forforas the oc mins gudz rike är ä for vtan ända Tha vrädhgadis högdingin oc bödh hona sätia ij myrkio stwo til thäs at han funne the smittilse at han matthe hänne jumfrudom spilla Sidhan foor thän vranga höfdhingha til antiochian at bidhia til sina gudha som varo döwe oc blinde oc malöse

                      annan daghin saath olibrius a domstol oc bööth möna lata til sik koma oc sagdhe til hänne. fanyt mö varkunna thins licamans fägrindh. oc lydh hällir mik oc bidh til mina gudha. jac skal thik gifwa mykit goz. oc väl skal thik vardha ower alla mina mör Sancta margaretha swarade. thz skal gudh vita ther mik skop. at thu faar mik ey af then rätvisa väghenom ther iac tok först at ganga for thy iac bidher til then gudh ther iordhin rädis oc hawit oc al lifwandis creatur lydha. oc hans budhordh blifwa stadhugh for vtan ända Tha sagdhe olibrius vm thu bidher ey til mina gudha. tha skal mit swärdh ga ginom thit köt. oc thin ben skulu kastas ij eth brinnande baal Sancta margaretha swaradhe Jac vil [‡‡ 151] min licamma läta pina fore guz skuldh at iac moghe kronas ij hymmerike mz androm möiom. oc for thy at han thulde dödh for mik. oc iac tholde aldrigh dödh for hans skuldh. oc tha han skapadhe mik äpter sik siälwan. Tha bödh olibrius at hon skulde hänghias vp ij vädhrith. oc slas mz hwassom limmom tha sa

# 548 sancta margaretha til hymilin oc sagdhe. styrk mik ihesus christus til thin är alt mith hop. see mik mz thinna warkunnan. oc sänt mik thina hiälp. at min sogh moghe mik varda til glädhi. Swa badh hon oc the omilda slitu hänne spädha licamma mz hwassom limom. oc hänne blodh flöth af hänne licamma swasom vatn af käldo Stupagräwin öpta. tro a os oc väl skal thik vardha ower alla lifwandis mör. oc alle the ther varo vmkringh grätu sarlica. tha the sagho hänne blodh mykit vtflyta oc sagdo til hänna. margaretha. sannelica syrghiom vi at vi sem thin licama sönder slitas. oc thu tappar thina fägrindh for thina tro skuldh. tro än höfdinghenom thy at han vil taka thik af thässa värildh. lydh hanom än rasklica tha mat thu lifwa än länge oc väl Sancta margaretha swarade. hwat huwan ij vm iak läter pina min licamma for guz skuldh. tha kronas min siäl ij hymmerike mz hälghom möiom. Thy moghin ij häldir tro a min gudh. thy at han hauer valdh badhe ower lif oc siäl. oc han {vplter} [vpläter] paradis port for allom them ther thiit jnstunda. lydhin thy hanom tha moghin ij lifwa äwerdhelica. Jac lydher ey idhrom radhom oc iak bidher ey til idhrom gudhom. Jac tror a then hälgha anda oc a hans son ihesum christum som välsignadher är oc styrar äwerdhelica. tha sagdho hon til olibrio thin onda hundhir thu gör thins fadhers gärninga diäwlsins. än tho at thu hauer vald ower mith lif. tha takir min gudh mina siäl af thinom handom thin onda hundir thu vardher banzater af minom gudhi. oc nidher sänkter til häluitis pino ij äwerdelikin eldh. tha bödh olibrius at hon skulle vphängias ij vädhrit som för oc slas mz hwassom

# 549 limom. tha sa sancta margaretha vp til hymilin. oc sagdhe/ styrk mik ihesus christus ij godhom thankom mz thinne nadh at iac matte manlica stryda mot minom owinom Sidhan badh olibrius binda eth linit clädhe for sin öghon at han skulde ey se löpa hänne [blodh] af hänne [‡‡152] licamma. oc sagde til hänne margaretha lydh mik oc bidh til mina gudha. tha far thu ey ondan dödh tha sagdhä sancta margaretha. hwat huxsar thin fula hundir. Vm iac spar mit köt. tha forfars min siäl äwerdhelica/ tha bödh olibrius at hon skulde ledas ij myrkio stwnne

                      thzta var then siätta timan a daghin tha hon gik ij mörkia stwnna. tha giordhe hon kors fore sik. oc badh nadhelica til gudh hänne foster modher födde hänne daghlica ginom eth litit vindögha fik hänne vatn oc brödh. oc skräf hänne pino margfallelica. tha vpstodh ij vranne en rädhelikin draka. oc syntis hawa öghon af gul. oc hans skägh var {laght} [langht] oc han tänder varo swasom iärn. vt af hans nässa gik rökir. vm hans hals var en ormbir/ ij hans handom var eth brinande eld. af hans mwnne vtgik swa mykin elder at al myrka stwan jnnantil lystis. Tha bleknadhe sancta margaretha oc vardh rädh oc fiölk nidher a knä oc sagdhe. herra min gudh ihesus christus hiälp mik oc var min värn/ Jac vät mik änkte vare brötlikin vith them som mik amote stridha. tha hon hafde swa sakt tha räkte drakin fram sino tungo owir hänne hals oc swalgh hona ij sik än af thy hälgha korsse som hon hafde giort fore sik tha sprak drakin sunder ij twa luti. oc hon gik swa ren af hans lifue som hon var förra Tha sa hon en anan diäwl a sinne vinstra handh. swartan. oc hans händher

# 550 vare bundna vidher hans knä. tha tok hon at bidhia til gudh oc sagdhe Jac lowar thik min herra ihesus christus at iac ser min owin vara dräpin oc nidher kastadh til häluitis. oc trodhir han mz minom fotom. tha hon hafde swa sakt tha gik diäwlin fram oc tok ij hänne handh oc sagde margaretha thz är ymnat at thu drapt min brodher som iac sände til thik at han skulle spilla thin jumfrudom. oc thina fägrindh tha lowade hon gudh oc gräp diäwlin vm harlukin oc kastadhe han nidher til iordhinne/ oc sagdhe til hans lat af thin fule anda af thinne orena talan vm min jumfrudom for thy at [iak] hauir christum mik til hiälp [‡‡ 153] tha hon hafde swa sakt tha lywstis alt husit myrkia stwan innantil oc thz hälgha korz af hymerike syntis oc then hälgha anda kom oc sagdhe. hälagh äst thu margaretha. paradis portis är vplätin fore thik Tha sagdhe hon til diäwlin oc stägh a hans hals mz sinom höghra foot oc sagdhe til hans sigh mik thit kön. diäwlin swarade margareta lat vp thin foot af minom hals mzan iac sigir thik mit kön. Swa giordhe hon oc han sagde Jac heter besabub thu vt crystade mit ögha oc drapst min brodher. for thy tha vast thu änkte vtan aska. Nw thykis thu hawa andra skipilse Jac är then som stridhir mot allom rätuisom mannom. oc iac vpväkir them af sömpne som mik lydha at ganga at stiäla/ oc röwa oc annat ondh at göra/ Them iac ey gitir väkt af sömpne tha latir iac them synda ij sömpne Nw än iac vare wunnen af nokrom manne tha vandade iac thz änkte. Nw syrghir iac mest af thy at en spädh mö hauer mik for wunnit. Thin fadhir oc thin modhir

# 551 the trodho badhin a mik. oc thu vilt ey lydha mik Sancta margaretha swarade sigh mik hwa thik födde älla thik bödh stridha mot rätuisom mannom. Diäwlin swaradhe sigh mik huru thu fik swa mycla tro. tha siger iac thik mit kön. tha sagdhe sancta margaretha thu äst owerdhoghir at höra gudz ordh thy at iac är änkte vtan guz nadh. tha swarade han lucifer är var konunger som vt vardh kastadher af hymmerike for sina högfärdh  skuldh Salmom vise hafdhe os lukt ij eno glaskari. swa komo män af babilonia. oc huxadhe thz vara gul. oc the brutu karit oc sidhan fyltom vi alla värdina mz ether Jac manar thik margaretha vm lifuandin gudh ther thu tror a lat mik aldrigh optar mer koma vt af thässa huse. vtan lat mik swa bundnan nidher fara ij iordhina thz iac aldrigh [‡‡154] optar meer stridhar mot rätuisom mannom. J thz sama ypnadis iordin oc han luktis ther innan

                      A Annan daghin böd olibrius at sancta margareta skulle koma fore hanom. oc tha hon vtgik af myrkio stwnne. tha giorde hon kors fore sik Oc komo badhe män oc quinnor af stadhenom at se hänne pino Tha sagdhe olibrius til hänna Margaretha lydh mik oc tro a mina gudha Sancta margaretha swarade. thz mat thu hällir tro a min gudh Thu dyrkar afgudha som äru döwa. oc blinda. oc göra baal vnder hänna. sidan tha hon bran sagde olibrius. mrgaretha lydh mik. ok bidh til mina gudha. tha swarade hon. iac bidher ey til thina gudha som äru döwa. Jac tror a then hälgha anda lifwandis guz som ther mik skapade Tha bödh olibrius fylla eth

# 552 kar mz vatne. oc binda hänna hendher oc föther saman oc dräpa hona swa. tha tok hon bidhia til gudh sighiande Min gudh löös mik af minom bandom oc sänt mik thin hälgha ängil J them sama tima kom then hälgha anda ij dwa like. oc hafde ena gul krona ij sinom mwnne owir karit oc hon vardh löös oc frälst af karino. oc lowadhe gudh värdhelica. tha kom röstin af hymmerike mz the hälgha korsse. oc sagdhe til hänne. hälagh äst thu margaret oc alle the thz tro J them sama tima trodho a ihesu christo .v. hundradhe män oc quinnor/ tha bödh olibrius at the skulle alle hals hugghas. oc the vardho alle dräpne vidher en stadh som hetir armenia. Ther äpte bödh then o milda höfdingan. at sancta margaretha skulde halshuggas. ok the ledde hona ginstan vt aff stadhenom. oc en af them som heet malkus sagdhe margaretha räk fram thin hals vndir mit svärdh. oc miskunna mik. thy at iac ser christum när thik standa mz sinom änglom. Tha swaradhe hon Jac bidher thik brodher än thu seer christum tha lowa mik at bidhia til hans oc fa hanom ij handh mina siäl. tha sagdhe han bidh. hwat thu vilt. tha tok hon swa bidhia Jhesus christus aldra världinna skapare. hör mina bön [‡‡ 155] at hulkin mina pino läs ällir höra läsna. ällir kombir til the kirkio ther min ben ligghia j them tima forlat hanom hans syndir. oc hulkin mina bok scriuar ällir köpir til aminnilse mina pino tha fyl han mz them hälgha anda. oc the quinna barn skal födha. läs mina pinor ällir lata läsa owir sik tha lös hona af them vanda hon är ij stadh mz thinom nadhom Tha kom röstin af hymmerike oc sagde hälagh äst thu margaretha at thu

# 553 mintis a marghan man. Tha hon thz hördhe. fiol hon nidher a sin knä oc alla the ther när varo giordho samaledh Tha gik röstin af hymmerike ij dwo liknilse. oc sagdhe Margaret thz swär iac a mina ära at thik är gifwin/ alt thz thu bedis. oc ther som thin pina vardher läsin. ther skal diäwlin fly mz alla sina makt. oc guz nadh skal ther nalkas. frydhir oc kärlek skal ther vara. hälagh äst thu margaretha. oc kom sköt ij then stadh ther gudh hauir thik bidhit. Tha stodh hon vp ok sa sik vmkringh. oc sagdhe. hörin badhe män oc quinnor Jac manar idher ij guz nampn at ij minnins a mik. än tho at iac är syndogh skal iac bidhia for idher til christum at ij moghin koma til hymmerikis glädhi sidhan sagdhe hon min brodher tak nw thit swärdh oc af hugh mith howdh. Tha sagdhe han thz vardher aldrigh at iac dräpir thik. thy at iac ser christum tala vidher thik. Tha sagdhe hon/ vm thu gör ey thz tha faar thu aldrigh lut mz mik ij paradis. tha fiol han nidher a sina knä oc sagde bidh for mik guz thiänista mö. tha badh hon oc sagdhe/ min gudh for gif hanom thässa syndh. oc sla swa ij eno hugga af häna howdh. oc sagdhe/ herra gudh for gif mik thzta oc fiol swa finstan nidher mz hänne oc blef dödh Sidhan nidher komo änglane af hymmerike oc bigdho hänna licamma. oc diäflane öpta alla ij sändir Än är gudh starkare oc valdoghare än v i alla saman Sidhan [‡‡ 156] fördhe änglane hänna siäl til hymmerikis lowandis gudh. oc syonghandis Sanctus Sanctus Sanctus. dominus deus sabaot pleni sunt celi & terra ossanna in excelsis ther finga blinda sywn oc döwe hörilse oc alla finga böther som nadha beddis fore

# 554 the hälgha jumfru skuldh Sidhan fordha theotimus. hänna licamma til antiochiam oc lagdho hona ij eth scrin. oc iac scriuadhe alla hännna pino. hon tholdo sith martirium ij thrättande manade som häter Julius af olibrius höfdinghe stridhande mot varom herra. som väl signadhir är oc styrande nw oc ä for vtan ända


 

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22