Legenden om Sankta Emerentia och Sankta Anna (översatt från tyska av Lars Elfsson)

Texten är inskriven efter SFSS 7:3 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

# 585
Här begynnas en legenda ällar historia aff the hälge modhrenne oc änkionne sancta anna jomffrw maria modher mykyt faghor oc hwgneliken kännedomber, Oc först aff hwat släkte sancta anna är af kommen oc aff födh, oc sidhan af hennas hälga liffwerne oc dygdher Oc hennas hälga modher sancta emerenzsie hälgasta sidher, fförsta capitulum

J fframfaren tidh war i jwda lande en stadh hetandhes soffor, liggiandes twa smaa milor fraa nazareth, i huilkom war en iomffru, hetandhes emerencia, oc war födh aff konungh dauidz släkte, oc haffde storan kärlek til gudh, Thenna jomffrun haffde stadhfäst i sith hiärta gudhi thiäna i renlikhet til lekama oc siäl oc hiärta i störste gudelikhet, oppa thz at hon skulle gudhi täkkias, om thz ware gudz wili oc honom täkkelikit, hon haffde oc til want sik at sökia the hälga propheter, helie oc helisei, som boandhe waro i bärghet carmeli, oc mz them tala om thz andelika oc beskedhelika liffwerne som siälenne nyttokt ware,

# 586 oc aff the wndherlika tingh som gudh alzmäktogh i framfaren tidh haffwer bewist i the tolff släkther aff israel, ok iämwäl äpther mangh tingh sport som prophetane spaat haffdho, oc besyndherlika, hwru gudz som för människionna släkte, them förnyandhe oc atherlösande, wilde sik aff enne iomffru födha latha, oc för hwi han thz swa länghe förtöffwadhe, Tha nw emerencia mz thenna förskreffna discipule helie oc elisei thzta oc mangh annor tingh wnderliken fram sakt haffde, tha taladhe hon oppa entidh til en thän älsta aff thenna förnämpdha prophetar som cxxxiij aar gammal war oc heet archos, oc sagdhe, O wärdoghe fadher, thz i mik idhre fatikke thiänisto möö wnten idher til spöria om nakra pwnctar, som iak i twäkar, oc mith hiärta är mykyt mz bekymbrat, Han swaradhe henne oc sagdhe O emerencia kära dotter, spör diärffwelika oc skäms enkte, för thy at aff swadana spörsmal glädz mith hiärta oc siäl, Tha fik hon dirffue oc spordhe först swa, O hedherwärdoghe fadher iak kan näplika begripa i mith hiärta, ällar begrwndha om nakontidh i thenna förganglika kranke wärldh nakor qwinna skal wardhe fwnnen, aff hwilke swa höghboren hälokt oc wälsignat skal födhas som wärdhokt skal wara til at anama gudz son som hymel oc iordh ey förhalla kan, oc hwru hon skal honom gömma i sin klena likama, hwru maa thzta nakontidh nakot hiärta begripa, O min käre fadher, nar iak thzta til samman owerlägher i mith hiärta, tykker mik äpther mith klena oc litla förstandh thz wara mögheliket thz alla människior

# 587 häloghet fran första wärldenna ophoff, oc til ytersta wärdz ändha, ware til hopa i enne qwinne persone, thz hon ey liik ware the qwinno huilken thenne tilkommande gudz modher aff födhas skwlle, Min käre fadher, nar iak thzta mz största wndher owertänker tha kan iak ey än finna ällar förstaa, för hwat saak war til kommande frälsare meer än fämtwsandh aar förtöffwat haffuer hiit at komma, oc sik födha latha, oc strax henna öghon mz tarom rwnno, sagdhe hon, Jak sörgher oc rädz, at thz swa mangh aar ällar flere wanlika wardher, för än swa hälokt äkteskapp komber oppa iordhena ¶ Nar thenne förscreffne fadhren archos hördhe hennas dywpa tanka oc grwndelika ordh, wart han ganzska wndrandes, oc stadhelika oppa henne seandes langa stwndh, oc kwnne ey minzsta ordh henne swara, wtan henne stadhelikan oppa seandhes mz aldra största wndhran, som han aff sik siälffwom kommen ware, Än omsidhe warth han talandes mz gatande öghom, ganzska kärleka henne swarandes oc sagdhe O Emerencia ädhla oc skönasta gudz iomffrw, wngh aff aldren, oc besyndherlika dywp oc grwndogh aff sinneth oc förstandh, thu tykker mik wara en rooth til thzta förskreffna obesmittadha hälga äkteskap, som förfödhrene aff skriffw oc wänto, som skal wardha thenna tilkommande iomffrunna modher aff födhas skal, än för än thu skils aff tässe wärldenne, sigher iak tik för santh at wndher alla iherusalems dötter fanz aldrigh then som swa dywplekan haffwer tänkt, som thu haffuer giort, thy maat thu storlika glädhias, thy

# 588 at then hälghe ande är i tik oc om tik skulu alla människios hiärta wardha wälsighnat oppa iordhenne, Emerencia wart aff tässom ordhomen storlika förfärat oc fyöl oppa sin knä mz gratandhe tarom, oc sagdhe, O gudh aff israel, hwru länge wilt thu än nw göma tith änlite fran os oc wara forfädhra, so i thz mörka hälffwittes förborgh ropa til thin oc mz största hiärtans kärlek beärande thina til qwämdh, oc tik see som os i förlidhen tidh loffwadher är at komma, oc i prophetanna skriffther finnom wi os fallet haffwa, haa skal os opp rätta, wtan thw war herra oc gudh ällar nar skolom wi friie fram gaa om hälfwittes mörker, O alzmäktogher gudh nar skal komma thz obesmittadha lambet som wil wara första föräldra syndh wt plana oc aff twa, thzta aldra starkasta leonet, nar skal thz syndher bryta hälffuetis porta, ällar nar skolom wi gladelika sywngha war helare är opstanden, oc alt mörksens molen är lywsnat Jak fatik människia är ther wis oppa, at iak skal nidhergaa til wara förfädhra i hälffwittes förborgh, huilke i strangare liffwerne her leffdo än nw iak gör, Än eth glädher oc lättar min dröffuilse, thz är at the näst äpther komma aff mith släkte, hwppas iak at the ey skulu nalkas hälffwettes förborghz mörker, för thy äpther mik skal opp gaa oförtöffwat eth oförgangliket lyws som skal oplysa alt förskriffuit mörker ¶ Nw thenna förnämpdha prophetar helie oc helisei, oc besyndherlika thenne gamble fadhren

# 589 archos, haffdhen hört thenna iomffrwnnas ordh, Emerencie, wordho the mz henne mykyt glädhiandis i gudhi, oc henne aff största hiärtas kärlek loffsang offrandhes som skriffuit star i hennas miraculum


Thzta andra capitulum är aff hennas dygdhelika sidher

Thenna hälga iomffrun Emerencia war ganzska faghor oc täk, oc däghlik i allom sinom limmom, framför andhra iomffrur, hon war oc mykyt rik oppa godz oc äghodela, oc aff ädhla släkt war hon födh, än mykyt ädhlaren war hon i dygdhom oc godhom sidhom oc mz mangha penitencias mz hwdh flänghior, oc annat som hon lagdhe oppa sin likama, hon til wandhe sik siälff thz hon ey wth ordh wille tala fran afftansangx thidh oc til nons tidh om näst ta äptherkommande dagh, oc war hon iij dagha i hwarie wiku wtan allan lekamlekan maat oc dryk, ey annat förtärandhe, wtan hardha oc beska röther som wäxto i willende ökneth, alt manna oc qwinno om gänge flydde hon som wärdzlike waro, oc wtualdhe the andelika, oc them som gudhi fryktande waro, them pläghade hon sökia, besyndherlika prophetana helie oc elisei, som waro i bärghet carmeli boandhes, oc ther liffwandes i store penitencie, oc offta jnnan lykta dora war hon mykyt i gudz thiänist, aldrigh war hon faffängh, wtan i gudz tiänist, iämwäl mz fatikom optha beteandhes them sina miskwnsamma gärnigga, fran första tidh hon

# 590 wndherstodh gudz hedher, hon pläghade enghen man i sith änlite see, wtan alenast prophetana helie oc helisei, mz them taladhe hon seandes mz öghomen nidher til iordhenna, Än hwi hennas hälga rykte spordhes oc wtuiddes ower alt jwda landh, sigher translator, at thz är ey wndher at swadant goth trä ey framdeles skulle bära godha frwkt, Oc äpther wars herra bewiselse i thz hälga ewangelium maa eth goth trä ey bära ondha frukt

Thzta tridhia capitulum är om hwru stolanus oc emerencia troloffuadhos

Nw tha thenna hälga iomffrun Emerencia xviij aara war, sammansankadhe sik hennas föräldhra mz fadher oc modher oc beraddo sik oc sagdho Emerencie aff enom gudhelikom manne, huilket radh hon ey försmadhe wtan astwndadhe i sina gudhelika böner först wetha gudz wilia, för thy hon i sith hiärta stadhfäst haffde i renlikhet liffwa, thy wiste hon ey hwat gudhi bäst täktes, thy foor hon snarlika til thz bärghet carmeli, til the hälga fädher som ther gudhi tiäntho i störste gudelikhet oc penitencie, thz the sina gudelika böner före henne badho, thz gudh them eth tekn gaffwe, hwat hans hälge fädher stadhoge bliffwandes i gudz tiänist a sinom gudelika bönom, syntes them tridhia daghen en grön qwister oppa eth trä, han haffde alla enast ena frukt, oc swa snart som frukten war

# 591 aff qwisten, sörnadhe han, ther äpther syntes them en aldra skönasta frukt wäxt, saat oppa then törra qwisten mz aldra största clarhet, huilken frukt swa clar oc skinande war oppa at see, thz människionne släkte ey förmatte at see, aff huilke the hälge prophetas storlika betänkiande waro, för thy the thzta miraculum aff sik siälfwom wt tydha ey kwnno, oc ey wnehersta gudz wilia om thzta the bidhit hafdho, För thy tilböriadhe the oppa nyt annat sin at bidhia wan herra om förskrefna iärtekne, thz han them eth tekn giffwa wille, hwat thz haffde bethyda Tha hände oppa tridhia daghen hördhes en röst aff hymblenom som lydandhe war oppa förskreffna miraculum, swa sighiandhes, Then gröna qwisten betydher thz äktaskap som i Emerancia skal wardha fulkompnat, än frwkten ther oppa betydher thz barn snart aff henne födhas skal, Än qwistens sörnigh oc törhet betydher hännas offruktsamlikhet aff aldher, Then clarheten som skin i gönom ffruktena oppa then törra qwisten teknar oc betydher aldzwallogx gudz stora godhet som emeräncia skal hända, thz hon ower aldhersens offruktsamlikhet skal födha ena frukt som alle wärldenne skal komma til sälikhet, huilket nampn thän ondhe andhen skal fördriffwa, oc the hälga ängla mz store wärdoghet haffua oppenbarat oc kwngiort skal wardha ower alla wärldena, Tha thenna hälge fädhrene thenna wndherlika röstena hört haffdho, takkadho the oc loffwadho äwärdheliken gudh för storan hwghnat, oc oppenbaradho the oc kwngiordho thzta emerencia mz gratandhe

# 592 tarom, thz hon äpther gudz wilia oc sinna föräldhra radhe til äkteskap ganga, oc hwru gudh aff hennas hälga äkte sik wille latha til wärldenna födha ¶ Nw tha emerencia thzta hördh, loffwadhe hon oc takkadhe alzmäktoghom gudh mz störste ödhmyukt smatykkiandes thz hälga äkteskap oc gudh ödhmyuwklika bidhiandes henne tilföghia then man ther gudh fryktande ware, oc enkte annat begärandhe ware aff henne mera än som thz hälga äkteskap wtwisar oc til gudhz hedher maghe komma, oc människionna släkte til förökilse ärande oc prisandhe, Oc ther mz gaff hon sina samtykkio mz gudhz loff i sins fadhers wald en man takandes til äkta äpther gudz wilia

aff sancta anna släkte fiärdhe capitulum

J them timanom war ther en wngher swen hetandhes stolanus aff konungh dauidz släkte, oc aff sinom barndom oppfördher i gudz räddogha, honom warth emerencia til äkta giffwin äpther hänna frändhas radhe, mz honom haffde hon ena dotter hetandhes hismeria, tha hon war kommen til alders, widh fämtan aara, wart hon enom manne giffwen hetandes affra, aff henne födhes en dotter som heet Elyzabeth, tha hon war til aldher kommen, wart hon enom manne giffwin hetandes sacharie oc war yperste prest, mz honom haffde hon sancte iohannes baptista, Ther äpther födde hismeria en son oc heth eliud, han haffde en son oc heth emynem, han tok sik

# 593 ena hwstru oc heth Memilea, aff them är födh thän hälge biskoppen sanctus seruacius ¶ Nw tha emerencia war eth aar oc lx, tänkte hon mz sik oc wisselika trodhe thz hon ey flere barn affla ällar födha skulle, äpther almännelik natwrlik lop, än ey för thy war hon täsminna mz brinnandhe kärlek wäntandhes thz gudelika lypthe henne loffwadhe then gamble fadhren archas, thz hon skulle än wardha mz thäns hälga anda nadher om skinandhe, oc fruktsam wardha, huilket swa händhe, at entidh som hon i sinom bönom war i största gudelikhet saa hon opp mz öghomen, oc saa sik wara i aldra största sken oc clarhet oc hördhe ena röst sighiande, O emerencia iak kwngör tik stora glädhi som händha skal alle werldenne, för thy gudh wil göra sina stora miskwndh oc wndherliken tingh mz allom människiom, thy thän thimen är hart när som han gönom prophetanna mwn loffwat haffwer, för thy jässe roth skal bliffwa blomstrat, habrams stadh skal wälsignadher wardha, oc dauidz ära oc rike skal bsithit wardha

Thzta fämta capitulum är aff sancta anna wndherlika födzlo

Thaa nw emerencia förffärat wart storlika aff thenne röstenne, hördhes henne annantidh en röst sighiandhe, Emerencia war offörfärat, oc rädz ekke, wtan häldher loffwa, ära oc takka gudhi alzwalloghom, aff alle thine makt, fför thy at aff

# 594 hans hälgha nadher krafft oc makt skalt thu ower thina natwr, aff stollano thinom manne affla oc födha ena dotter aff huilke framdeles skal födhas en dotter som föresedh war aff gudhi för än wärldhen wart skapat, oc skal för all creatur bliffwa wt waldh, för thy gudh alzmäktogher wil obegrippelik tingh ower änglanna förstandh oc människios mz henne göra, Emerencia swaradhe, Jak är adams dotter oc aff aldher gammwl, thy är i mik forganghen alt natwrlikt, aff thz hälga äkte, thy är iak thäs wis, at iak her äpther ey barn födher ällar faar, tha weth iak thz jnkte gudhi omögheliket wara, wtan kärleka bidher at thu mik ey äpther mine förthiänist görandes, wtan för thina milda grwndhlösa barmhärtoghet tik miskwnnande mik, thy iak mykyt syndat haffuer, Tha kom the tridhi rösten til henna sighiande swa, dotter bliff i fridh, thy iak skal än sighia thinom manne stollano thzta ärandhe Oc gudz wilia honom kwngöra ¶ J them thimanom war stolanus farin wth at skadha sin fänat som gik i markenne, Som han ther stodh i sina gudelika böner oppa sin knä, wart han om skinande mz största clarhet oc sken oc hörde han ena röst swa til han sighiande, O stollanus fridh wari mz thik, stat opp snarlika, oc gak hem til thina hwstru emerenciam, som aff tik skal affla ena dotter, huilka nampn alle wärldenne skal kwngiordh wardha ¶ Nw tha stollanus thzta haffde hört wart han storlika förfäradher, oc iämwäl wndrandhe, för thy han war tha eth oc lxx ara gammal, oc hans hwstru eth oc lx aar, oc the

# 595 badhen ofrwktsam waren äpther almännelikit wärldennas natwrlikit lopp, Tha taladhe rösten annat sin til hans oc sagdhe O stollane twäka ekke, för thy gudhi är enghen tingh omöghelik, oc til eth sant tekn, nar thu gaar jn i thin sängha kamara, tha wänt thin ögon til hoffdagärdhena, oppa sänghenne ther findher thu skriffuadha iiij gylta bokstafwa, wtan människios händher skriffwadha, swa lydandes anna Nar thzta war sakt, strax borth hwarff thz skenet aff hans öghsyn, Nw tha stollanus thzta hört oc seet haffde, stodh han opp aff iordhenne, oc gik hem til stadhen som heet sephor, i huilkom han bodhe, ther taladhos the widh, hans hwstru emerencia oc han, hwart sagdhe andro aff sinom oppenbarilsom hwat the badhe set oc hört haffdo, Oc gingho swa badhen jn i sängha kammaren, oc sagho oc fwnno the iiij förgylta bokstaffwa, som waro tw, a, oc tw, n, Snarlika ther äpther affladhe oc födhe emerencia, Oc the badhen gudhi storlikan takkande, loffwande oc ärandhe, oc mz glädhi wäntande thz gudelika lyffte, gudh them loffuat haffdhe oc oppenbarat, som war thäs hälga andas nadher jngiwtilse, oc mz< största begäran war hon wäntandhe the födzlo stwndh ¶ Nw tha thz när ledh thiman thz hon födha skulle, ffor hon til the första hälga discipuli som boande waro i bärghet carmeli, oc badh them kärleka, at the för henne til gudz sina gudelika böner bidhiandes, för the frukt hon war mz haffuandes, thz gudh wille henne fran allo ondho oc diäffwlsens swikom bewara, oc henne helbrigdha oc säleka födha

# 596 latha, J them thimanom war ther en discipulus hetandes fronos, som han fik see emerencia fyöl han snarlika oppa sin knä, oc ropadhe mz höghe röst oc sagdhe, haa är thenna wärdogha modhren, Emerencia swaradhe, O hedher wärdoghe fadher kännen i ekke mik, iak är the gambla emerencia idher ödhmywka tiänista qwinna, han swaradhe, O emerencia, iak ser i tik stora thäs hälga andha nadher oc dygdher, ower thin natwrlikit lopp, iak sigher tik för santh i liknilse, som eth lyws ware i enne lykto brännandes, giffwer sken oc lyws aff sik ther mörkt ware, swa seer iak ena aldra skönasta dotter oc iomffru i thins liffs midhwaghn, skinandhes i clarhet, liik mz änglomen, i huilke iak mik ey fulhwndhra kan, för thy thz är ower människionna wndherstandh, Emerencia swaradhe, O hälgaste fadher obegripelika ära gudz godhgärnigha, oc osighelik är hans miskund hwilka han i tässom daghom wil fulkomlika tilkomma människionna släkte til helso oc sälikhet, thy bidh för mik til gudh thz iak maghe säl oc heel födha tässa frukt, til helso oc sälikhet alle wärldenne, i gönom huilka han wil bewisa oc oppenbara wara sälikhet som meer än i fäm tusandh aar haffuer warit bort tappat, Som thzta then hälge fadhren fronos hördhe, mz the andra hälga fädher som oc sagho thz, tha badho the stadhelika för henne, oppa thz at thän skulle födhas som the haffua länghe äpther bidhat, Tha hördhes ther en röst aff hymelen swa sighandes, Emerencia glädz för thy bönen är för tik hördh thy gak snarleka hem, huilket hon giordhe, oc til redhe sik at födha tässa hälga fruktena

# 597
Thz vj capitulum lydher oppa hwat dagh sancta anna war födher

Naar nw then thimen kom, ther emerencia äpther ängilsens bodilse ena dotter födha, Oc thz händhe oppa en tisdagh, Oc ängilen trykte iiij bokstaffwa i thzta nyfödda barnssens bryst, jnnehallande thzta nampnet, swa sighiandis anna är thäs nampn, huilket nampn som bleff qwart sittiandhe i barnssens bryst skinande ower ful ällar silff ällar dyra stena

Thzta är eth miraculum som skedhe om hennas hälga nampn
Om thzta äptherskreffna wndherlika miraculum, aff thzta hälga nampnet bespordhes om landet, aff the godha qwinnor som när stadde waro i thäs barnsens födzlo, wart ther aff stor tilsöknigh aff allom swa höghom som laghom, fatikom oc rikom, alle wiliandhes see thzta wndherlika oc stora ärandet, Thzta spordhe en blindher riddare aff iherusalem som heth Sarael, han redh tith, än tha at han thz hälnampnet ey mz sinom öghom see kwnne, war han mz största kärlek oc ödhmyukt begärandes, at taka mz sina händher oppa förskriffna nampn, Tha emerencia thzta saa, thz han war en aff the ypersta aff iherusalem, tordhes hon honom thz ekke neka, wtan loffuadhe honom thz äpther hans stora astwndan oc kärleka begäran, Som han mz sinom handhom thzta wälsignadha nampnet känt haffde, oc thz

# 598 gudhelika oc kärleka kyssa wiliandhes, rördhe han tha sin göhon först, i huilko han stax wart clarlikan seandhe som blindher war födher, Tha han saa thzta clara nampnet skinandhe oppa henna bryst wart han aff store glädhi ropandhe mz höghe röst, wälsignadher wari gudh aff israel, Tha wart emerencia mykyt sörghiandhe, tädhandes at aff tolkom iärteknom mykyn söknigh komma skolande som swadant wndher see oc skodha wilden, Oc räddes at thz barnet skulle faa nakor wanskilse oc sywkna ällar döth bliffwa, Tha thenna riddaren saa henne swa sörgiandhe oc wart aff henne mz gratandhe tarom bidhin at thzta tighia oc ey openbara, hogxswaladhe oc tröste han henne, sagdhe sik gärna wilia swa göra, thy nar han tädhan foor, hyölt han sin öghon som then ther blindher ware, oc loth sik ledha aff sinom tianarom til sin häst, oc redh sidhan til iherusalem som han hema war

Thzta vij capitulum sigher hwru sancta anna i v aar war mz androm iomffrum i templet
Thär äpther foor emerencia mz sinne dotter anna til bethlem, ther boandhes, ther kommo til henna jx präster aff iherusalem, ther aff henne anamandhe barnet sanctam annam som ey meer än iij ara gammwl waar, oc fördho henne til tämplet i iherusalem, ther gudhi tiänandhe oc honom ther loffuandhe mz the andra godha iomffrur som ther waro, huilkom hon allom owergik i lärdhom oc i alle andre handa gärnigh, oc besyndherlika

# 599 i gudz tiänist, dagh oc nath, mz största tudelikhet oc aatwakt, iämwäl ower alla andhra atwktelika lärdhe thz henne war saat til gärnigges, xom iomffrwnar i templet pläghadhe göra, thz war at wakta oc göma klärkanna klädhe oc klenodhia til gudz tiänist, them twättandhe sömandhe oc ren hallande ¶ Oc pläghade sancta anna, tha hon alena war, altidh gudelika oppa sin knä, mz opphaldna händher, oc sorghfulle sokkan, sina böner bidhia, thzta wart en aff tämpelsens prästom war, aff huilko han wart storlika wndrandhe swadana gudz tiänist aff swa wnghe människio, än oppa thz at han thz täsytherlikare wetha oc see wille, gik han lönlekan jn i hennas sängha kamara sik ther gömande wndher enom paal ällar stol, i huilkom kamara hon pläghadhe thenna förskreffna gudz tiänist göra, Tha thz ledh til minnattena, sotdh hälga iomfrun sancta anna oppa aff sinne sängh, som hon war wan, oc fyöl oppa sin knä mz opplyfftom handom, oc oppslaghen öghon til hymelen, swa bidhiande oc sighiande O aldra rätwisaste gudh aff israel, wart samwet bekännes thz wi storlekan haffwom syndat mothe tik, oc thu förtänskuldh swa langhan tidh thina mildha grwndhlösa barmhärtoghet fran os wänt, O gudh alzmäktog herre, hwru länghe skal thin rätwisa fran os wändha thina miskwndh, som thu haffwer swortih wara förfädher abraham, ywaac oc iacob, os giffwa skolandhe O herra tänk ekke oppa wara onzsko wtan lath thina mildha miskwndher skina ower os, O herra minz oppa thina wener, abraham ysaac oc iacob, wara förfädher,

# 600 oc thina mildha miskundh som thu os loffuat haffwer, Jak bidher tik kära herra, hör thenna bönena som är aff litle gudelikhet, oc försma henne ey, för thy iak är lithen, thu äst jw min herra gudh, oc fadher, cok mik haffwer skapat, för thy skulu mina läpa tik loffwa i minom wngdom, oc sidhan äwinnerleka, oc nar iak wardher gammwl, skal iak starkare loffwa oc ära tik oc bekänna thina mildha grwndhlösa barmhärtoghet, Tha nw sancta anna swa mz mangha gudelika böner länghe för männiksionna släkte bidhit haffde, wart hon aff sömpnen tröt oc twngh, oc lagdhe sik swa nidh oppa bara iordhena, sik ther lithet hwilandhes, tha thenna prästen thzta saa wndhrade han storlika oppa thenna wngha iomffrwnnas gudelikhet, oc tänkte mz sik, O thz alle wise aff iherusalem haffden thzta seet, oc wisto aff thenna litla iomffrunnas stora gudelikhet, O thz iak thz sea matte i hwndrada aar lankt, thz skwlle mik ey tykkia wara en thima, Nw tha thz daghades, tordhes han ther ey längher wara, wtan stodh opp, oc gik lönlekan thädhan, än tho at han thz nödokt giordhe han tordhe thz oc för enghom sighia hwat han seet ällar ört haffde, Oc swa offta han henne saa, opphyölt han sina händher, sighandes til sik siälffwan O herra gudh alzmäktog thz thu mith liff her oppa iordhenne swa länghe wildhe förlänghia, thz iak see matte, hwat wndherlik tingh thu mz thenna iomfrwnne göra wilt, Än som iak menar, tha är hon then som ysaias aff propheterar oc spaat haffuer, häldher oc hennas modher, för thy

# 601 enghen människia är oppa iordhenne som hennas höloghet til fwllo wt sighia kan, Än sancta anna gik fram i wisdhom oc gudelika sidher, mykyt täkkiandes gudhi oc allom godhom människiom

Thzta viij capitulum är aff sancta anna modhers dödh som war emerencia oc hwru hon aff henne wart jordhat när sinom bonda stolano som doo tha sancta anna war ij ara gamwl
Emerencia sancta anna modher tha hon war lxxvij ara gamul, sagdhe hon til sinna dotter anna thz iak tik nw sigher, See mina dagha the ärw förtärdhe, oc thz är nw tidh thz iak skal färdhas, oc hwilas mz wara förffädher, som iak aff kommen är, oc nar iak är dödh wil iak thz tw mik iordhar när thinom fadher stollano O kära dotter, wi wiliom betänkia the stora nadh oc miskwndh som gudh mz os giorth haffuer oc gör, oc iämwäl än göra wil, som han os loffwat haffuer än tha at thz länghe för töffwas, Thu skalt oc halla gudz budhordh, oc hiälpa them fatikka, trösta them bedröffdha, oc radh takandes aff godho gamblo golke, öwa thik i the hälge skrifft, war gudhi altidh takkandes oc loffwandhes för sina stora nadh oc miskwndh oc wälgärnigga, han tik oc allom människiom oc creaturum förläna wil oc giffuit haffuer, war ödhmyuk oc glöm ekke thin sista dagh her aff wärldenne, wtan redh tik ther wäl til mz godhom gärniggom, Som emerencia sina dotter anna swa lärth haffde,

# 602 tha kom dödhen oc bant hennas twngho, thz hon ey meer tala kwnne, Tha wart sancta anna mykyt gratandhe, oc fyöl opp sin knä, oc för henne jnnerlika bidhiande sina gudelika böner, oc swa doo emerencia mz blidho ansicte, som hon loghe, oc ther mz gaff hon opp sin andha, Strax lät sancta anna til hopa kalla oc bebodhade alla hennas släkt oc lat iordha henne mz store wärdoghet när hennas bondha som hon siälff begärandhe war, Oc grät sancta anna sina modher i swa mangha dagha, som henna modher her liffde aar, thz war at hon gräth i lxxvij dagha

Thzta ix capitulum hwru sancta anna wart troloffuat tha hon war xviij ara

Tha sancta anna xviij ara gammwl war, wart hon mz sina frändhers radh enom gudhi fryktandes manne giffwin, som war födher aff konungx dauidz släkte, hetandes joachim, rätwislekan liffwandes i gudz fryktan, hallande gudz gudz bwdhordh, miskwndhsamber ower thän fatikka, för thy man läs aff honom, tha han sv ara gammal war, bytte han sith godz i tre delar, en deel gaff han them fatika, annan delen i templet oc tämpelsens nödhtorfftoga tiänara, tridhia delen leffde han siälffuer aff mz sina tiänara, oc tha han xx aara gammal war, wart honom sancta anna fäst oc giffuin til hwstru, huilken the fatikka haffde mykyt kära, oc besyndherlika them sywka, än tha at the offta lankt fran henne waro, bar hon them siälff maat oc theras nödhtorfft,

# 603 Oc bodho i en stadh heet nazareth oc ligher i galylea, i huilkom stadh gabriel ängil bodhade hennas dotter, thz hon skwlle wnffa oc födha gudz son, swa war sancta anna stadogh i dygdhom oc godhom gärniggom, sik altidh öwandes i the hälfe skrifft, Thz hände sik entidh, thz hon laas hwru tobias lärdhe sin son, at ware thz swa thz gudh förlänte honom godz oc äghodela nogh, thz han thz mildelika mz them fatika skiffte, aff tolkom ordhom wart hon tänkiandhe mz sik, O kära herra hwru owerflödhelika haffwer thu mik mina nödhtorfft förlät, oc iak tik therföre aldridh takkadhe, oc ey häldher äpther mine makt giorth som skriffwit staar, som hon swa thzta tänkte mz sik siälffwe, kom ioachem hennas bondhe hem, oc saa thz hon war bedröffd, sagdhe han til henna, O min aldra kärasta hwstru hwi sither thu swa sörgiandhe, hon swaradhe, thz wi her til gudz bodh oc the hälga skrifft ey haldit haffuom, Oc fik honom strax at läsa thz hon swaradhe mik tykker nar gudh os mykyt godz giffuer, oc äghadela förlänte, thz wi thz i tre dela skifftom, twa dela i gudz äro, oc then tridhia haffwom wi mz wart folk oc wndherdana os til widhertorfft, Han swaradhe oc sagdhe, thz honom thz ganzska wäl behagade oc aat nögdhe, oc sagdhe sik swa plägha göra, för än hon kom i hans waal, Tha sancta anna thzta hördhe gladdes hon mykyt ther aff, Oc lät strax til redha en asna ällar mwla, oc foldhe ioachim i markena thiit som theras fää

# 604 war, oc läth thz köra hem, Thz war ij:m oc ij:c fää, thz bytto the mz alt annat godz i tre delar, en deel i templet, annan delen them fatika, tridhia delen sik siälffuom til oppehälle oc än manghom androm fatikom oc ärlänom, änkiom oc hws armom badhe när oc fiärran ther aff giffwandhis, oc alt thz hon swa giordhe, thz giordhe hon mz sins bondha radhe oc orloff, thy at han warkwnnadhe sik mykyt ower then fatika, swa liffdho the til samman gudhi fryktandes oc hans hälgha budhordh trolika, oc stadelika hallandhe sit äkteskap

Thzta x capitulum är hwru sancta anna oc ioachim i xx aar samman waro wtan frukt oc hwru han wart straffwadher oc för smadher tha han offra wille

Tha ioachim oc anna j xx aar haffdho samman warit, gudelikan oc rätwislekan leffwandhe, oc enghen barn fingho, som tha i them timanom skam war i blandh folk, them ey barn fingho, oc the släktena aff israel ekke förökto, oc swa wordho the aff manghom försmaadh, för thy badho the til gudh mykyt gudelika oc offtermer än the til förandha giort haffdo, thz han theras ödhmyuka bön höra wille, för thy at the aff allom försmadh waro, at han them ena frukt giffwa sildhe, huilka frukt the i templet wilden offra i iherusalem ther gudhi tiänandhe, Som nw ioachim om en storan högtidhes dagh mz flerom aff sinom släkta mannom sith offer ther görande,

# 605 som tha war lagh oc sidhwänia i iherusalem, Tha som han nalkadhes altaret, oc sith offer ther oppa lagdhe Tha tok presten thz wredhelika aff altaret, oc kastadhe thz oppa iordhena, i alt folksens asyn, oc besyndherlika hans frändher som han thiit foldhe oc förwitte honom hans ofruktsamlikhet, Oc sagdhe thz wara ekke höffweliket ällar tilbörliket anama ällar oppbära hans offer i blandh mz the fruktsamlika waro, oc thz han släktena aff israel enkte för ökat haffde, J tässom ordhom wart ioachim mykyt skämmandhes oc blyghiandes för allom them thzta skämmandhes oc blyghiandes för allom them thzta sagho oc hördho, wart han mykyt bedröffdher, oc slo sin öghon nidh, enghom törandhes oppa at see för skam skuldh oc gik swa wt aff tämplet

Thzta xj capitulum hwru ioachim gik til sinna hirdha i öknet ther ängelen honom tröste

Tha ioachim swa skamelekan straffadher wart i blandh sina frändher oc menogha almoghan, än tho at thz ey hans skuldh war, tha tordhes han för skam skuldh ey tilbaka fara til nazareth, rädhandes thz hans granna skuldho honom thz före kasta, thz han swa hardhelika straffadher wart i templet, tha gik han til sinna fää hirdha, ther mz honom sit fää waktadhe, som wtanföre nazareth gik, oc wildhe ther bliffwa til thäs gudh honom tröste oc hogxsualadhe, oc eth tekn gaffue, hwat han hälstz göra skulde, Som han ther nw eth skiffte warit haffde, fyöl thz sik oppa en tidh, som han ensammen war oppenbaradhe sik ängelen

# 606 för honom mz störste clarhet, honom hogxswalande oc tröste, swa sighiande til honom, See iak är gudz ängil, wt sändher aff gudhi tik kwngöra, thz thin bön är hördh aff gudhi, oc thina almosor äro opp farna i hymelen, Jak haffuer hört thin förekast oc förewitilse aff thinne ofruktsamlikhet, huilket orätwisleka är tik giort, För thy gudh är rättande ower syndenar, oc ekke ower människionnas natur, för thy nar gudh wil ather läsa enna människios liiff, thz hon ey fruk födher, thz gör han för tänz skuld at thz skal thäs meer kwnnogth wardha, oc som hans wili tha är, Samwledh giordhe gudh fordhom Sara abrahams hwstru, som oppa hennas alderdom Isack födhe, täslikes rachel som oc länghe ofruktsam war, hon födhe ioseph huilken sidhan en herra wart ower alt egiptum, Samson oc samuel, bäggias thera mödher waro länghe ofruktsamma, oc haffwa föth, het aff maa thu bekenna oc tro, at förskriffna laast oc straffan oc langlik offrwktsamlikhet skal hedher oc wärdhoghet skee thäs större, thy skalt thu wetha thz thin hwstru mz tik skal affla ena dotter, som skal kallas maria, oc som i loffwat haffuen skal hon i gudz tiänist giffwas, oc skal wälsignadh wardha oc oppfylt mz them hälga andha i modhers liffwe, oc för thy skal hon ey mz almänningx folke om gaa ällar boo, wtan skal wara i templet ther gudhi tiänande, oc sammwledhes som hon skal födhas aff enne ofruktsamme modher, swa skal oc wndhersamlika födhas aff henne sandher gudz son, oc hans nampn skal wara ihesus, oc skal wara alla

# 607 wärldennas frälsare, Oc til ythermera wisso oc samt tekn, at thz är sant som iak sakt haffuer at tha thu komber til stadheni iherusalem ther skal thin hustru anna mötha tik i porten som aurea hether, oc aff thine tilqwämd skal hon mykyt glädhias, thy at hon mykyt länktandes warit haffuer aff thine lange fran waru, Tha ioachim thzta seet oc hört haffde, strax foor ängelen fran honom, oc til sanctam annan hans kära hwstru, som mykyt war sinom kära bondha ioachim wäntandhes mz gratandhe tarom, för thy hon ey wiste hwar han war, Tha oppenbaradhe sik ängilen henne, oc hogxswaladhe henne, oc kwngiordhe henne alt thz han ioachim sakt haffde, oc thz at hon til iherusalem gaa skulle, oc i gyllene porten ioachim möta, Oppa thz at swa händha skulle, som them ängilen bodhat haffde, gingho the badhen til iherusalem oc ther mötandhes som them sakt war, aff hwilko möthe the badhen gladdos oc besyndherlika aff theras hälga dotter som the faa skuldho ¶ Nw som the sina böner gudelika i templit bidhit haffdo, foro the badhen hem til nazareth som the bodho, ther gladelika bidhiandhe thz gudelika lyfftet ängelin them aff gudhi loffuat haffde, Ther äpther wart anna snarlika haffuande, oc kändhe i sik stora glädhi, som andra haffwandhe qwinnor ey känna, Niio manadha ther äpther födhe hon ena aldra skönasta dotter, huilkra nampn hon lät kalla mariam, som ängilen henne budhit haffde O hwat osighelik glädhi oc lost här aff war i hymelen oc oppa iordhenne, wtan twäkan enghen leffwer oppa iordhenne som thz tänkia ällar tala kan

Thz xij capitulum aff iomffru maria födzlo

Som nw ledh aat them thimanom thz sancta anna skuldhe födha the wärdogha fruktena som hon i sino liffwe bar, tha wt sändhe ioachim hennas bondhe bodh at samman hänta i sith hws nakra godha qwinnor som sancta anna skullo thiäna i hennas barnfäkt, Oc foor han til sanctam elyzabet sacharie hwstru, oc til hismeriam sancta anna syster som tha eth oc lxxx ara gammwl war, oc hon war elyzabethz modher, gudelikasta qwinnor oc hälga patronor, at the när sancta anno skuldo wara, Nw som the til samman kommo jn i kamaren som sancta anna laa, thykthe them haffwa kommet i iordherikis paradys, aff osighelike glädhi som the tha i theras hiära kändho, oc yw the til sängenna nämber kommo, yw thäs mera glädhi fingho the, oc kändho aldra sötasta lwkt, Tha stwndhen kom sancta anna födha skulle, warth hon omskinandhe mz störste clarhet oc strax födhe hon ena dotter, huilken som blankare oc skinandhe war som solen nar hon opp gaar, Snarlika nidherkom aff hymblenom en ängla skari mz sötasta sangh sywngandhe, thzta är en drotnigh i hymelen, en frw ower änglana, en tilkommandhe gudz sons modher, en keserinna ower wärldena, en hogswalisrksa oc tröstirska allom människiom, Thzta sagho oc hördho the godha qwinnor ther när

# 609 waro, oc nar the haffdo ther vj dagha warit, tykte them thz ey längher wara än en dagh, aff store glädhi loffuandhe oc wälsignandhe gudh som sina nadher lather nw ower iordherike komma

Thzta äro nakor miraculum som händo i iomfru mario födzlo

Först oppa samma tidh iomffru maria föddes, kom en aldra skönasta örn flyghande oppa thz hws som sancta anna i laa, oc haffwandes j sino näff faghra smaa riis qwista, oc böriadhe ther byggia eth boo, huilket waradhe oc bleff manghen dagh oc waradhe mangh aar oc än äpther wars herra opstandilse, alle the thz sagho hyöllo thz för stort wndher

annat war

J them thimanom syntes ther om kring i öknet en enhörnigh mykyt stoot hans maki aldrigh syntes, oc aff konungenom oc androm länghe iäghadher, oc engen kwnne han faa, wtan i them thima iomffru maria wart födh kom thän enhörnen löpandhes, oc sik nidherläggiandis för hwset widh dörena, ther iomffrun föddes, Oc enghen kwnne honom tädhan köra, tha kom en riddare som heet antophus, huilken som boandhe war har widh nazareth, han gönom stak thz mz eth spywt til dödz, sidhan offradhe han thz dywret enom aff them ypersta prästom i iherusalem i templet

# 610
Tridhia wndher war nar iomffrun födhes

Alle the i iherusalem oc i landhet ther om kringh, som waro beffänkta mz diäffwllen giordho tha swa stort buldher ropp oc skrian, thz folket wart storlika förfförat, oc mykyt rädhandes at hela landhet skulle förgaas aff the plagho oc gudz hämdh, Tha war i iherusalem en hälogher man, han beswor ällar manadhe en aff the beffänkta, oppa thz folket skulde wetha för hwars skuldh ällar hwi thz giordhes, ondhe anden swaradhe i enom som han i war, swa sighiande, oppa thenna daghen födhes i nazareth en iomffru, aff huilke födzlo alle ängla glädhias, mz osighelike blädhi, badhe i himerike oc iordherike, huilket wi ey githom lidhit, för thy at wi för henna skuld wardhom aff allom människiom wt kördha oc nidherst i hälffwuitte aff grwndh, Oc i them thimanom frälstes ccl människior aff diäfflomen, badhe aff judia landh oc samariam

Thz xiij capitulum är hwru ängilen kwngiordhe ioachim thz iomfru maria war födh

J them thima iomffru maria födhes, stodh ioachim wtan för sänghiakamaren, ther bidhandes godh tidhande aff före skriffne barnssens födzlo, strax kom ängilen som barnet war fööt, til iohachim oc sagdhe, Jak bodhar tik o hälghe fadher ioachim stora glädhi, för thy nw är födh the frukten, tik aff gudhi loffwat är, oc iak förbyudher tik thz thu i xvi dagha ekke jngaar i then kamaren,

# 611 i huilkom anna ligher, oppa thz the gudelika qwinnor ther samnadha ärw, ekke wardha omakadha ällar för hindradha i theras glädhi som the nw i äro, oc thenna daghen skalt thu halla häloghan mz store wärdoghet, oc iämwäl alla godha människior, Nar ängelen thzta sakt haffde borth hwarff han, oc ioachim fyöl strax oppa sin knä, oc takkadhe oc loffwadhe alzmäktoghan gudh, Ther stodh han opp oc gik jn i sith hws, oc bödh alt sith folk, thz enghen aff them skulle gaa jn i then kamaren som anna hans hwstru laa jnnan xvj dagha, Ther äpther foor ioachim i sin bästo klädhe, oc tok mz sik gaffuor oc offer oc foor swa mz alt sith hws folk til iherusalem i templet, oc offradhe gudhi täkt oc anameliket offer, Som prästenar i tämplet thzta sagho oc hördho, thz honom war en dotter födh, tha gladhos the aff allo hiärta, oc loffuadho oc äradho alzmäktoghan gudh, mz mangha handa loffsanghe, oc tiäntho ioachim oc alt hans sälskap, them görandhes stora ödhmyukt oc tiänist, Oc bleff ioachim mz alt sit sälskap hem oc tha nw waro xvj dagha fram lidhne, tha sändhe han ena aff sinom tiänista pighom jn i kamaren som sancta anna hon laa, tha kwngiordhe hon qwinnomen som ther när henne waro, at xvj dagha waro tha framlidhne, huilket the ey willo tro, för thy them tykte thz the ther näplikan haffdo warit en halffwan dagh, oc thäs ythermera thz

# 612 the engha nath haffdo ther hafft, thy wndradho the storlika oppa thz pighan haffde them sakt, Tha aat spordho the sanctum ioachim om swa santh war som pighan för them sagdhe, han swaradhe yw sannelika ärw xvi dagha förlidhne, Oc än tho at sancta anna thz ey fulkomlika tro kwnne, likawäl redho the godha qwinnor sik thädhan, oc ioachim lät hwaria för sik thädhan högtidhelika föa hem til sin mz storom kärlek oc wärdoghet

Thzta xiiij capitulum haldher hwru ioachim jn gik i camaren til sanctam annam henne hogxswalande, oc stora högtidh henne görande oc iämwäl sinne nyfödde dotter oc henne til sik takandhe oc henne gudelika oc kärleka kyssande

Tha nw thenna förskriffna qwinnor som när sancta anna haffdo warit i xvj dagha, oc tha waro thädhan farna, Tha jngik ioachim i kamaren til sanctam annam mz störste ödhmyukt oc wördhnig, oc henne mykyt kärleka helsandes, strax fik hon honom barnet, huilket han til sik tok mz största kärlek oc gudelikan räddogha, thz kyssandhe, oc gudhi fadher alzmäktoghom ther före mykyt ödhmyuklika oc kärleka takkande, Än tha han fik see thäs faghra barnssens änlethe, ropadhe han aff store glädhi oc nämdhe maria som ängilen haffde honom bwdhir, Oc fik thz strax modhrenne igän, oc strax han thz siälffwer nämpth haffde, kommo ther ix skinande ängla,

# 613 oc fyöllo ix resor oppa sin knä, oc swngho wälsighnat warit thzta nampneth maria, för thy nw är os oppenbarat mz hwat nampn wi wara drotnigh skulwm nämpna, Thy wiliom wi glädhias oc i alla stwndher nämpna thz hälgha nampnet maria oc ther mz foro the thädhan, alle sywngandhe, maria maria maria himerikis drotnigh, en frw ower änglana, en opplyserska ower wärldena, hymel oc iordh wendher nw i gän, at ropa oc skria, Eya eia eia, lathom os nw sywngha, oc äwinnelikan i hymerike glädhias maria maria mari, Tha nw thzta wälsignadha barnet maria hördhe thenna änglanna loffsangh, saa hon oppa änglana mz blith oc glaat änlete swa länge hon them saa, aff huilket wndher hennas föräldhra mykyt gladdos oc storleka wndhrande waro oppa the wndherliko tingh, ther gudh tha i wärldenne giordhe, oc besyndherlika them beuiste, Tha hördho the ena röst aff himblenom sighiande, O ioachim oc anna, i skolen idher ekke wndhra oppa thz i nw seet oc hört haffuen om thz nakot nyth ware, för thy thenna högtidh oc gudelika sangher är giordher aff the hälga trefalloghet aff äwerdeliko, oc nw äpther gudz wilia är thz människiom kwngiort oppa iordhenne, aff huilkom ordhom ioachim oc anna storlekan wordho wndrande oc förfäradh aff the store gudz godhet oc wndherlika tingh them aff gudhi giordh waro oc fyöllo oppa sin knä takkande loffwande oc ärandhe alzwaldoghan gudh, thz han för sin stora oc obegripelika kärlek aff sinne miskundhsamlike godhet wndherlikan människionne bewist haffuer oc beuiser

# 614
¶ Item thzta förskreffna är takit oc samman saat wtaff sancta anna ystoria, thz nw läsit är oc i haffuen hörth Oc thz nw her äpher fölgher är takit wtu mästar humbertissa book oc är aff wars herra ihesu cristi liffuerne etc

# 614

¶ Item thzta förskreffna är takit oc samman saat wtaff sancta anna ystoria, thz nw läsit är oc i haffuen hörth Oc thz nw her äpher fölgher är takit wtu mästar humbertissa book oc är aff wars herra ihesu cristi liffuerne etc

Thzta xv capitulum är hwru iomffru maria aff gambla testamentidh figureras til wttydilse oc wndherstandilse

Samaledhis som sanctus geronimus sigher i sinne sermone sigher aff iomffru marie hymelfärdh thz hon är aff patriarche prefigureret oc spadh, aff prophetarnar kwngiordh, aff ewangelistarum oppenbarat, oc betyghar oc witnar i therom skrifftom, Nw oppa thz iak maghe aff manghom röra tala oc skriffua, Tha är maria then jomffru som then första boken i gambla tästamentet genesis aff skriffwen är, huilkit femin ällar qwinna nampn then fförgifftogha ormsens huffwdh söndher krossat haffuer som aff hans orenliko köt oc högffärdogha hiärta wtgöt thz förgifftogha ether oc orenlikhet, oc honom thz til enkte giordhe, hon är oc förstandande i thz lywset, huilket gudh bödh at wardha, aff huilket han wtgik som en sol, hon är oc virago the almennelike qwinnonne fran takin, aff mannenom ihesu cristo, war frälsare oc atherlösare, huilken man hon haffde i them thima hon honom wnffik, aff them hälga anda, oc födhe han wtan alla pino, mz store glädhi, fulkomlika iomffru bliffuandhe

# 615 äpther födilsen, som förra, häldhar hwi kallas ekke ewa war första modher, liffsens modher, wtan dödzsens modher swa wäl til siälenna som til liffwet, fför thy iomffru maria os wälsignat haffuer aff sinne födzlo, oc frälst os aff badha dödhana, för thy ihesus är thz sanna liffweth til siäl oc liff allom godhom människiom som han atherlöst haffuer, oc än frälsas skulu, Maria är oc the wälsignadha archen noe, som war giordh aff oförganghliket trä, som war sandher ihesus cristus, oc aldra rätwisasther war fwnnin i sinne födzlo, hon är oc then wälsignadha sara, Än ey all enast människiom, wtan iämwäl änglomen, än aff människios natwrlike glädhi, tha loo ihesus nar ysaak födhes J siätte matto är hon the hälga rebäkka som patriarchen utwiste i moth ängilen mz store ödhmyukt, oc gudelikhet, bidhiandhe för allom wtualdom som stadhelika stridha moth diäffwlsens frestilsom, oc the honom alle ower wnno, J vij matto är hon then wälsignadha stighin som patriarchen iacob saa i sinom sömpne, oppa hwilkom gudh stodh oc ängelen opp oc nidher foor honom til hogxswalan J viij matto är hon then wälsignadha rachel, hwilken aff hennas fäghrindh siälffuer ihesus cristus liknar widh iacob, oc är han nidher stighin aff hymblenom, oc sik oppa takandhe stort ärwodhe för människiom skuld J ix matto är hon the samme säla rachel, huilken then wälsignadha ioseph affladhe, huilken ey at enast är wordhen herra ower sina brödher oc ower hela landet egiptum, än ihesus cristus han är en herra ower änglana

# 616 oc en skapare ower all creatur, honom wari äwerdelikit loff J x matto är iomffru maria prefigurerat oc liknat widh then buskan som moyses saa allan loghande, oc enkte brändhe, för thy hon haffuer fööt en son, wtan alla skam oc we J xj matto är (hon) liknat widh arons blomstrande riis wtan alla wädzsko, för thy hon haffuer fööt ihesum cristum wtan alla manz hiälp, J xij matto liknat widh gedionis wllafät ey takandes idagsens wädzsko, betydhande hwru ihesus cristus aff henUne wart födher hennas iomffrulika renlikhet osmittadom, hon är oc liik thz riis ällar wandh som moyses sloo mz oppa märeth, oc thz gaff sik oppa twa sidhor, i huilket gönom gingho israels barn mz törrom fothom Oc thz moyses stenen mz sloo, som watn aff sik gaff, soen badhe folk oc fää aff drikka fingho J xiiij matto josue sköl mz huilkom han ower wan alla sina fiandha, sammwledh för iomffru maria loff oc priis ärw alla kättara nidhradhe oc til enkte wordhne, J xv matto är maria liik widh salomonis torn oc stora stola aff fiils ben giordhe, fför thy han för hennas skuld sik haffuer loffuat iomffru bliffwande, märkiandhe then sanna salomon ihesum cristum, som en stol til redher, oppa huilkom han i henne huiltes ix manadha J xvj matto thz stora iherusalems mönster nar thz bygdhes ther ey hördhes hwarke hamar ällar yxse, swa födhe hon ihesum eristum wtan alt buldher oc ropp, tho höghelika glädhiandes i them hälga andha J xvij matto är maria then wälsignadha iomffrun soees ysaias oc geremias först aff prophesiade oc spadho hwru

# 617 aff iesse root skuldhe wt springha en qwist, oc hwru en iomffru skulle affla aff them hälga anda, oc födha en son, Än geremias spadhe thz gudh eth nyth oc wndherliket tingh göra skulle oppa iordhenne, thz war at en qwinna skulde wardha haffwande i sik en man, haffde han sakt eth barn, thz haffde ey warit nyth ällar storth wndher, än wndherlikare war herren ihesus cristus en man i sinna modhers liffue, ekke aldrogher ällar gammal, wtan aff wishet, ey häldher aff lekamans starkhet, wtan mz förnomstoghet i sin sinne, för thy tha han i krobbonne laa, swa wiis war, som han war xxxiij ara gammal, för allom oppenbarlika prädikande oc nw sitiandhe widh gudh fadhers höghra handh alzmäktogher, än besyndherlika wisdomen haffuer han brwkat äpther aren, i liknilse widh människiom, til sant tekn oc bewisnigh thz han människios natwr oppa sik takit haffuer J xviij matto thz högha bärgith är hon i liknilse är jomffru maria som propheten daniel aff skriffuar, aff huilket en sten aff skars wtan människios handh, widh hwilket war herre ihesus cristus är liknandhe, som aff iomffru maria födhes wtan alla manz hiälp mz thäns hälga anda gärnigh J xix matto är hon thän wälsignadhe porten som ezeiel aff skriffwar, igönom huilken ihesus gik oc likawäl läster bliffwandes äwerdelika, swa war oc iomffru maria thentidh hon wart haffwandes mz ihesum, i födhzlonne oc äppther födhilsen, äwerdelik iomffru bliffwandes J xx matto är maria then förgylte stakin soriz propheten zacharias saa mz Syw lyws brinnande i templit iherusalem,

# 618 huilken betydher the vij miskwndhsamlika gärningga mz mariam oc henna skinande äpthedöme i liffwerne oc häloghet J xxi matto är hon liknat widher the archena, i huilke som lagho lästa the twa tafflor moyse, som the x gudz budhordh jnnan skriffuen waro mz gudz fingher, huilken budhordh iomffru maria stadhelika oc atwaktelika hiölt, oc liffdhe äpther them, i the arkenne war oc thz riiset ällar wandhen aarons, som blomstradhes oc baar frukt, teknandhe the aldra sälasta fruktena ihesum cristum wan skapara oc atherlösara, som os födher mz sin hälga likama oc blodh, Item i the arkenne war oc thz gulämbaret som thz hymelzska brödhet i laa oc gaffs israels barnom som i öknenne waro, oc i xl aar ther aff liffuande, huilket liffsens brödh iomfrw maria i sinom likama i ix manadha jnne lykte, som var thz sanna brödhet ihesus cristus, the samma archen war oc bygdh aff sechim trä, huilket offörganghlikit är oc i iordhenne ekke rotnar, sammaledhis oc iomffru maria ey i iordhenne rothnadhe som andra människior mäst göra, wtan mz liff oc siäl är oppfördh til hymerikis äro, som then hälga kirkia mz sancto agustino oc sancto bernardo mz mangh san oc märkeliken ordh witna oc bewisa thz wäl mögheliket oc sant wara, then archen haffde oc iiij gulringha oppa sidhorna, som man pläghade henne mz bära Oc maria haffde mz sik the iiij hwffwdh dygdher som kallas cardinales oc äro röther til alla andeleka dygdher, archen hon haffde oc twa boma som man stak gönom ringhana, teknar thän

# 619 sanna kärleken iomffru maria haffde til gudh oc människior, archen war oc badhe jnnan oc wtan förgylt, sammwledhes war oc iomffru maria skinandhe oc blank jnnan oc wtan mz gudelika dygdher oc godha sidher, maria liknas oc widher konung astroges dotter, som man läs scholastice legenda thz han saa aff sinne dotter wäxsa en wiin gardh aldra fägherst, oc bredhes wt swa widher, thz han jnne lykte alla wärldena, oc wart honom sakt, thz aff hans dotter skulle födhas en mäktogher konungher, oc ther äpther födhe hon cirum konungh som israels söner frälste aff babilonia fängilse, Saa wart oc sakt aff änglenom joachim oc anno hwru en dotter födhas skulde aff them, som os aff diäffwlsens fängilse frälsa skulle, Maria är oc liknat widh the lästa käldhona som syntes i enom jnnelästom gaardh, sammwledhes war oc iomffru maria jnneläst i sinna modhers sancta anna renasta liffue, hälgat aff them hälga andha, oc jnsighlat mz the hälga treffalloghet, swa at enghen syndh, ällar oren tanke i henne komma kwnne, Maria är oc liknat widh salomons mönster, som alt jnnan war förgylt, sammoledhes war oc iomfrun hwit oc skinande i sins iomffrudoms renlikhet, iämwäl jnnan i hiärtat oc siälenne, all förgylt mz brännande kärlek, huilka iomffru som hymel oc iordh äwerdelika loffwa

# 620 Thzta xvj capitulum är hwru ioachim oc anna offradho mariam i mönstrit Oc är takit sammwledh wtu sancta anna legenda

Nw tha lxxx dagha waro framlidhne, tha i offradhe joachim oc anna mariam i mönstrit som laghen wth wisto, än nar the henne swa offrat haffdo oc ather mz henne hem foro, oc til sit hws kommo, tha war ioachim oc anna thzta wälsignadha barnet som wäl tilbordhe mz största kärlek oc aatwakt thz bewarandhe, oc thz i största wärdoghet hallandes, swa at the aff enghom willo thz latha handla ällar hantheras, wtan aff sik siälffwom, oc aff sancta anna syster som heth hismeria, haa kan sighia aff the store glädhi the haffdho, nar the thzta hälga barnet sagho, oc mz thy lekto, än iak tror at thz enghen tänkia kan, wtan at enast the som thz handamällan haffdho, för thy ioachim oc anna offta satho oc sagho oppa thzta wälsignadha barnet, mz swa store glädhi, at the i viij ällar x dagha glömdho at ätha ällar drikka, oc mentho thz ekke en halffwan dagh haffwa warit thz the när henne sithit haffdo The haffdo thz oc swa bestält mz alt sith hwsfolk, thz enghen aff them jngaa skulle i kamaren, nar the badhen saniman ther jnne waro när barneno, oc ware thz än swa saker at the stundhom i langan tidh ther jnne waren, huilket bodh the aatwaktelika hyöllo

Thzta xvij capitulum är hwru iomffru maria wart presenterat i templet annantidh

Nw tha iomffru maria war triggia ara oc aff wandh war aff modher spena, tha sagdhe ioachim

# 621 til sanctam annam, wi wiliom tänkia oppa thz lyffte wi gudhi loffuadhom, tha wi offruktsamlik warom, hwru om gudh os wille giffua oc förläna ena frukt at wi thz i templet i iherusalem offra skullom, ther gudhi tiänandhe, Tha swaradhe sancta anna, än tho at thz är swart fran os latha, tha är thz mykyt swarare mothe wart eghit lyffte göra, oc wan gudh ther mz förtörna, för thy är iak redhoboen äpther idhrom wilia göra, oc thz lyffte gärna fulkomna som wi loffwat haffwom, Strax gik sancta anna oc redhe sik til, oc lät kalla samman henna nästa wener, ärlekasta qwinnor aff henna släkt, oc tok mz sik kostelika gaffwor, oc ther mz eth ärleket klädhe som haffde hymelblaa färgho, oc ther jnnan waro satta skinandhe löff likerwist som stiärnonar i hymelen prydandhes oc skinandhes, Ther mz haffde hon giorth en faghran kranz aff aldhra kostelikasta blomor, som iomffrun oppa sit huffudh haffua skulle, Item i kranzsen war oc saat fäm stena aldra klarasta oc mäsu skinandhe ower alla stena oc perlor i wärldenne kwnno wara Tha the nw redho waro, foro the til iherusalem, oc i tre nätter oppa wäghenom warandhes, för thy at i mällan nazaret som the i bodho oc iherusalem tha äro ssv milor, oc foro the thenna wäghen mz största glädhi, för thy hälga ängla them fölgdho mz lyoffuaste tiänist oc störste glädhi jubilerande oc sywngande för theras tilkommandhe drothnigh som mz them war, Tha the nw til iherusalem kommo, sändhe ioachim bodh jn til presten i templet, oc badh honom sik til redha

# 622 oc taka widh hans dotter oc henne anamandhe, aff huilko the mykyt gladdos, Oc tha sik ioachim oc anna til reddo, oc sik i sin bästa klädhe förandhe, oc thäslikes the mariam pryddo oc til reddo som aldra fäghirst the kwnno, oc gingho sidhan opp til bärgit som templet oppa staar, huilket xv trappor oppföre war för än the opp kommo, the tänkto henne oppbära ällar ledha, Än hon böriadhe them siälff opp gaa, swa ffast oc starklika, som hon xij ara gammwl ware, aff huilko prestenar oc alt folket storlika wndrandhe waro, äpther thz at hon ey meer än iij aara gammwl war, nw som the kommo för kyrkio dörena, haffdo the til reth theras offer, oc gingho sidhan jn i kirkiona til presten, huilken them wnfik mz störste wördhnig, Oc swa offradho the iomffru maria i templet mz stora gaffuor som the loffuat haffdho, huilket prestenar henne kärleka anamandhe, oc mz största glädhi sywngandhe högtidheliken loff sangh, oc ledho henne sidhan til the andhra jomffrur som ther i templet waro, oc mz them ther gudhi tiänandhe, ther bleff hon tha til en tidh, oc ey mästa länghe

Thz xviij capitulum hwru iomffru maria iij resor i templet offradhes

Samwledhes som the hälge biskoppa epiphanius cirillus oc basillus skriffwa, tha är iomffru maria iij resor i templet offrat, oc sigher vincencius iämwäl oc flere skriffwa thz at tha hon iij ara war, warth hon offrat i templet, ther

# 623 nakra stwndh bliffwandhe, Än i försto matto wart hon offrat aff sinne modher anna tha hon lxxx dagha gamwl war, mz renselsenna gaffwo äpther laghannas wtuisilse, för thy theras lagh swa wtuisto, thz födde qwinnan ena dotter, tha skulle hon jnnan lxxx dagha ey jngaa i templet, oc födhe hon son, tha ware thz hälfftena mine, som är xl dagha, oc saken hwi swa war, som naturlika mästara sighia, thz hälfftena sidhermer komber liff i pighabarnet i modherliffue än piltenom, Än tha nw sancta anna sina dotter swa i tenbplet offrat haffde oc gudhi loffwat, ffördhe hon henne strax hem mz sik äpther theras sidh, Än i the andre matto offradhes hon tha hon war iij aara gamwl, som i nästo capitulo förskriffuit star, oc nakot ther äpther hem fördhes oc sidhan hema bliffwandes til thäs hon vij aara gammwl war, oc tha wart hon tridhia sin offrat i templet, hwar hon tha bleff til thäs hon xiiij ara gammul war,

Thz xis capitulum hwru iomfru maria gudhi tiänthe aff vij aar oc til thäs hon war xiiij ara i templet

Tha nw iomffru maria sista sinne i templet offrat wart, tha bleff hon ther til thäs hon xiiij ara gammwl war, mz the andra iomffrur ther waro jnoffradha, ther gudhi tiänandhe, oc lärandhe moysi lagh aff gudz tiänarom, tha satte hon i sith hiärta, gudh haffwa för fadher, för thy hennas föräldra henne ower giffuit haffdho, Oc

# 624 matte hon wäl sighia som dauid i psaltareõl sigher, äpther thy min fadher oc modher mik ower giffuit haffdo, tha haffuer gudh mik anamat, hon lät sik oc lära aff tempelsens prestom moysi lagh, oc tänkte offta i sith hiärta, hwat hon bäst göra matte, thz gudhi mäst täktes, oc ther badh hon gudh offta om mz största gudhelikhet, thz han henne sina hälga nadher ther til förlänte thz hon the laghen moysi matte fulkomlika halla, oc hennas wilia tilföghias hans wilia, swa at hon kärt haffde alt thz han kärt haffdhe, oc thz hatadhe som han hatadhe, Oc bedhes swa alla the dygdher som hon gudhi matte mädher täkkias, Sidhan gik hon täk fram i allom dygdhom, oc gudeliko liffwerne, oc i wiishet ower alla the andra ther jnne waro, oc altidh war hon tänkiande, oc mz hiärtat skodandhe the osighelika gudz godhet han wille bewisa människionna slskte, häldher oc at hon las laghen moysi, oc andra hälga skrifft skodandhe, häldher oc nakot ärleket görandhes mz sinom handhom som til tempelsens nytto kom, antiggia sömadhe ny klädhe ällar bötte the gambla, oc annat hwat som tarffwadhes til tempelsens prydilse, oc prästenar henne befälto at göra, lagdhe hon sik alla win om at göra thz wäl

Thzta xx capitulum

Nw tha alla iomffrur til lagha ara komna waro, som är xiiij ara, sändhos the hem til thera föräldhra, them til äkthaskap giffwande, Än maria pläghade altidh läsa aff wars herra tilqwämdh hwru han kommaskolandhe war i människio

# 625 hamnph, sik siälffwan skapande, thzta hon offta laas oc ower laas oc offta kyste mz största astwndhan, huilket oc händhe thz hon fanz i storom wisdom i ödhmywktenne ödhmywkast oc i dauidz sangh stoltast, i kärlekenom graciocior, oc i renlikhetenne oc i alla dygdher fulkomlikast, hon war oc stadogh i alle gudelike nadh, Oc oböghelik i hiärtat til nakot thz som onth war, enghen saa henne nakontidh wredha, wtan alt hennas taal oc ordh waro fwl mz nadh, swa at gudh matte i henne bekännas, hon war oc offta söriandhe oc bedröffdh i sit hiärta rädhandes thz nakor aff hennas sälskap skullo gudh retha mz nakor faffängh ordh, ällar mz myklo löghe ällar nakor thera andra speskära skulle häldher i nakre matto gudh förtörnandhe, wtan altidh gudhi tiänandhe, oc honom bidhiande för människionna atherlösn Oc nar hon nakon helsadhe, oppa thz at the i sina gudelika böner ekke wordho hindradhe mz nakot gen swar, sagdhe hon enkte meer, än Deo gracias Oc thz är wäl troandhe at hon thenna godha sidhwäniona böriadhe som än haldz, at goth folk helsas mz Deo gracias ällar swarat wardha, Hon loffwadhe oc gudhi sin iomffrwdom om swa gudhi täktes, huilket aldrigh förra skedhe fran första wärldenna opphoff, thy war hon the första iomffru som gudhi renlikhet loffuadhe, hon haffde sik oc i allom tinghom swa ödhmywklika, wiisleka oc dygdhelika, thz hennas liffwerne allom människiom war til spegil i godhom sidhom, Som sanctus ambrosius mz flerom ordhom henne til loff skriflwar, Hon hiölt sik til

# 626 alla häloghet oc hwar dagh aff änglomen sökt oc hogxswalat, som sanctus jeronimus skriffuar til the hälga biskoppa cromacium oc eliodorium i enne Epistolo, thz iomffru maria haffdhe sik thenna reglona saat, thz hon fran morgnenom oc jn til ters tidh i sinom bönom war, oc fran ters oc til nons tidh war hon the tingh görandhe, sonn tämplet kom til gangh oc nytto, Oc fran nons tidh war hon i sinom bönom, til thäs ängelen kom oc fördhe henne maat, Oc i swa danth liffwerne bleff hon stadogh i templet, til thäs hon war xiiij ara

Thz xxj capitulum

Nw tha joachim oc sancta anna iomffru maria theras dotter i templet offrat haffdho, oc the ther nakra stwndh haffdho warit wälsignadho, loffwadho oc äradho the alzwaldoghan gudh för sina stora nadher oc gaffuor han them beuist haffde, oc foro sidhan hem til nazaret, Oc sammaledhes som the tre nätther oppa wäghen waro, nar the foro til iherusalem, swa waro the oc nar the tädhan foro iij nätter i samma härbärghe gästande i hemfärdh som i bortfärdh, Oc oppa wäghen händhe stor iärtekne, som skriffwat sta äpther sancta anna legenda

Thz xxij capitulum hwru joachim doo om saanma aar han mariam [i] tempplet offrat haffdhe

Nakot äpther thentidh joachim oc sancta anna theras dotter maria i templet offrat haffde,

# 627 oc hem farne waro til nazareth som the hema waro, wart han kranker oc astwndhe aff gudhi thz han matte komma til the förfädher huilke för honom framlidhne waro Tha han nw swa kranker oppa sänghenne laa, oc kändhe sik dödhen nalkas, läth han til sik kalla sanctam annam oc sagdhe, see nw är thimen kommen thz iak skal döö mz mina förfädher, oc nar iak är dödher, wil iak thz thu mik lather iordha när min fadher barpanter, oc thu sidhan i alla thina dagha the x gudz budhordh hallandes rätwislekan oc offta mz tak oc ödhmyukt owerwägandhe the stora godhet oc wndherlika tingh, gudh mz os her i wärldenne giorth haffwer, tänk oc oppa thz lyfftet wi giordhom aff ware frukt, allom människiom til sälikhet, iak skal nw nidhergaa til hälffwetis förborgh, oc kwngöra wara fförfädher aff gudz stora oc mildha barmhärtoghet, oppa thz at the ekke sokka oc bedröffwas ällar länkta äpther wars herra tilqwämdh them til atherlösn, Oc nar thu mine dotter marie min dödh kwngör, tha sigh henne thz mz thz hon mik i sith hiärta stadhfäster likerwis swa som solen i hymelsens firmamente sither oc stadhfäst är, Nw som han thzta sakt haffdhe, gaff han opp sin andha, Än som sancta anna thzta saa ffyöl hon oppa sith änlethe, oc gräth hans dödh mz mangha tara, swa at sänghen som ioachim laa oppa, mykyt waat wart, sidhan läth hon honom smöria oc iordha när sinom fadher som han siälffwer bidhit haffde, oc bleff sitiandhe när graffwenne i vij

# 628 dagha gratandhe hans dödh, ther äpther foor hon hem söriandhe oc tha gratandhe i xl dagha

Thz xxiij capitulum hwru sancta anna äpther ioachims dödh enom manne wart giffwin oc heth cleophas äpther ängilsens bodhan

Eth aar äpther ioachims dödh tok sancta anna sin högtidhelika klädhe oc wille them söndher skära, oc them fatikka giffua för gudz skuldh oc sagdhe, her äpther skulu ey finnas i mit hws enghen höghtidelik klädhe, oc siälff wil iak fara i änkio klädher som min stadhga til höre oc mins bondha dödh gratha oc sörghia swa länghe iak liffwer, Oc som hon thzta sakt haffde kom gudhz ängil oc stodh när henne oc sagdhe, hör hwat gudh tik bywdher, thu skalt ekke söndher skära thin högtidhelika klädhe, wtan häldher tänkia oppa hwru gudh tik giordhe fruktsamma, tha thu ofruktsamliken war, oc tik förlänt haffwer ena säla frwkt henas like aldrigh haffuer warit, oc ey häldher wardha skal, aff huilke skal födhas gudz son, alle wärldenne til sälikhet, thy skalt thu lydhog wara oc fästa tik oc troloffua latha then iak tik nampne, oc för gudhi är rätwis, oc hether cleophas, aff huilkom thu i första areth wnfa oc födha skal ena dotther mz gudz nadh, aff huilke framdeles födhas skal starke män i the hälghe cristne tro, som stridha skulu för gudhi, oc äpther theras blodz wtgywtilse anama skolandhe martyres krono i hymerike, oc wil them göra til höffdingha owey

# 629 alla wärldena, oc skwlu sithia at döma the xij släkte aff israel, Oc för thy gör äpther mino radhe, äpther thy gudh haffuer mik hiit til tik sänt, för thy bättre är lydogh wara gudhi än mothe staa, Tha nw sancta anna thzta aff änglenom hört haffde, fyöl hon oppa sin knä, takkande loffwande oc ärande alzwalloghan gudh, oc giordhe äpther thäs hälga ängilsens oc sinnas wenas radhe, oc läth sik troloffwa cleophas, aff huilkom hon jnnan eth aar födhe ena dotter, oc kalladhe henne oc maria, henna första dotter til wärdoghet, Än förra än hon födhe barneth bleff cleophas dödher, som war hennas andhre man, Tha sancta anna thzta saa bleff hon owermatto bedröffdh, oc sagdhe, O wee är mik, förra än iak faar glädhi aff mine bärandhes frwkt förra komber mik stor dröffuilse oppa, i thy min dotter som iak nw bär oc än födhas skal sin fadher ey faa see, ällar känna maa, J thenna dröffwilse war sancta anna wäntandhe thiman som hon födha skwlle, än tha thimen kom, födhe hon ena dotter, oc kalladhe henne maria som ängilen haffde henne bwdhit, Oc tha thenna iomffrun til sin lagha ara kommen war, gaffwo the henne äpther hennas modhers radhe enom gudhi fryktandhes manne, oc heth alpheus, aff them födhes iacobus minor, oc symones oc judas oc then rätwise josep, oc ther äpther wordho cristi apostla, Oc som nw sancta anna mykyt gräth cleophas dödh eth aar, sagdhe hon til sik siälffwa, Nw haffwer iak fwlkomnat gudz wilia, thy wil iak nw her äpther fly alla manna sälskap, Än i samma stwndh kom

# 630 ängilen til henna oc sagdhe, anna iak är fran gudhi wt sändher oc hiit til thin, thu west wäl at all witne staa til try, för thy skalt thu i dagh tik troloffwa latha aff en rätwisan man oc hether Salomon, aff huilkom thu skalt affla ena dotter aff gudz gaffuo, som oc maria heta skal, oc aff henne skal födhas the herra oc forsta wardha skulu ower wärldena, oc döma skolandhe the xij släktenar aff israel, oc gudh wardher wndherlik tingh mz them görande, oc theras nampn skulu bliffua äwinnelika, för thy glädz nw i gudhi, at i gönom thin barnwil gudh oc wardher wndherlik tingh görandhe oppa iordhenne, oc alt thz aff tik födhes, skal wälsignat bliffua i hymerike äwinnelika, fför thy försma ey min ordh, oc äpther thins tridhia manz dödh skalt thu änkia bliffua, äpther gudz wilia

Thz xxiiij capitulum hwru sancta anna äpther ängilsens bodh gik til gifftemala tridhia sin

Som nw sancta anna ängelsens bodh haffdhe hört, fyöl hon oppa sin knä, wälsinghnande, loffuandhe oc ärandhe gudh, som wndherliken är i sinom gärninghom, oc fik nw then tridhia mannen som heth salomon, the liffdho samman rätuisleka oc gudhi fryktande, oc hans hälga budhordh hallandes, Nar the nw eth skiffte haffdo til hopa warit, tha wart sancta anna haffwande, oc födhe ena dotter huilka hon oc läth kalla maria oc nar tidhen kom wart hon giffuin enom gudhi fryktandes manne, hetandhes zebedeus, aff honom

# 631 födhe hon then hälga appostolen sanctum iacobum uaiorem, oc sanctum iohannem ewangelistam, Oc nakor aar ther äpther bleff salomon dödh, huilken anna gräth, som hon the andra giort haffde, oc tok sidhan sin högtidhelika klädhe oc prydilse, oc skiffte thz til gudz hedher, oc tänkte oppa eth strankt liffwerne hon wildhe före taka, oc bära jn til sin dödh, som hon oc giordhe

Thz xxv capitulum hwru iomffru maria oc iosep troloffuadhos

Tha nw ioniffru maria xiiij aara gamwl war, oc swa länghe i templet warit haffde som före skriffwat staar, tha bödh then hösste presten i templet thz alla the iomffrur som til lagha aara komna waro, skullo hem fara oc sik män taka äpther thera frändhas radhe, huilket the oc alla giordho, wtan alenast iomffru maria sancta anna dotter, hon giordhe thz ekke, Oc nar hon wart aff biskoppenom aat spordh, hwi hon äpther hans bodh ekke giordhe, Swaradhe hon honom oc sagdhe, thz hon sin iomfrulika renlikhet gudhi alzwalloghom loffwat haffde, oc thy matte hon engha samtykkio giffwa til äktaskap, tha wart biskoppen i mönstret mykyt bekymbradher, för thy han wiste hwat the hälga skrifft bywdher, at hwat man gudhi haffwer loffwat, at man thz yw halla skal, oc hälst swa danth lyffte, som aldrigh nakor förra hördhe som thz war, för thy war han her jnnan mykyt twäkandhe hwat hälst han göra ällar latha skulle, tha lät han sancta anna för

# 632 sik kalla, oc mz henne sith radh haffwa, för thy at han wiste wäl at hon en gudelik qwinna war, som hon nw til honom kommen war kwngiordhe hon honom the mangha miracula ällar iärtekne som henne waro händh mz hennas dotter maria, aff huilko han än kom i större twäkan, ey witandhes hwat han göra ällar latha skuldhe om thenna ärandhen, Sidhan lät han samman kalla alla prestenar, oc gik swa mz them jn i templet, ther fyöllo the alle oppa sin knä, oc gudh mykyt jnnerlika bidhiandhes om eth swar oppa föreskriffuat ärandhe, tha wart ther hördh en röst, vtu thz hälga altaret som kallas sancta sanctorum, swa lydhande Thz skal wt springha en qwister aff jesse roth som bära skal eth blomster oppa huilko skal huilas then hälge andhe, Nar biskoppen oc prestena thzta hört haffdho, lät han samman kalla alla the män som aff dauidz släkte waro, oc til lagha ara komne, oc bödh thz hwar en en qwist ällar wandh mz sik til templet bära skulle, huilken thera som blomster baar oc then hälge andhe synthes oppa sitiandhe, honom skulde iomffrun troloffuas, huilkit the oc alle giordho, wtan allenast iosep, Oc tha engxsans there qwister blomstradhes, tha matte iosep jnga, oc nar han satte sin qwist oppa altaret när the andra, strax blomstradhes han, oc ena aldra fäghärsta ros bärandhe, oc oppa huilka roos then hälge ande sik satte i ena hwita dwffuo like, oc som sancta anna thz fik höra, thz iosep henna dotter til §ktha haffwa skulde, wart hon mykyt gladh ther aat, för thy hon wäl wiste thz han en renliffuis,

# 633 rätwis oc gudhi fryktandes man war, Oc han war oc cleophas hennas andra manz brodher, oc pläghadhe offta ätha oc drikka mz henne, oc haffdhe henne mykyt kära, oc äpther henna tridhia manz dödh pläghade han henne behiälpogher wara sammaledh som han hennas eghen son haffdhe warit, Oc för thy hennas dotter maria oc cleophas hans brodher än liffde, för thy war än kärleken mällan iosep oc sancta anna lika stoor

Thz xxvj capitulum hwru iosep aff biskoppenom iomffru maria til äkta giffuin wart

Som nw iosep thzta saa at thz gudz wili war, thz honom maria til äkta skwlle giffwas, oc han tilförandha hört haffde, thz hon gudhi iomffrudom loffwat haffde, wart han mykyt gladher, oc gudhi storlika ther före takkande, oc thz han honom saa dana ena iomffru tilföghet haffde som gudhi i tempplet offrat war, oc honom sin iomffrudom loffwat haffde, för thy han oc swa för sik takit haffde, thz han iomffru liffwerne wille i sina liffs dagha halda, Oc tha iomffru maria thzta hörde thz the öwersta prästenar mz ioseps frändher ther öwer waro, them tilhopa giffwandes, wart hon mykyt förfärat mz iomffrwlike blyghet, Än som sancta anna thzta hördhe oc förnam, tok hon raz sik en deel aff the iomffrwr som hennas dotter waro wana om gaa mz i templet oc foldhos alla aat til nazareth som hon hema war, oc iosep foor hem til sin, oc mz största kärlek oc aatwakt til redhande thz honom til

# 634 bryllops kost tarffwadhes, Nakon thima ther äpther gaff biskoppen oc tämpelsens klärka them til hopa, them wälsighnande til hälokt äkteskap oc thy äpther thz the sammangiff vin waro, foldhe iosep maria oc sancto anno til nazaret, ther nakontidh warande, oc sik oppa badha sidhor tilreddo hwat them tarffwadhes til bröllops kost

Thz xxvij capitulum hwru gabriel ängil iomfru maria kwngiordhe thz hon gudz son födha skulle

Tha som iosep sik nw wälwilieligha til redde, oc iomffru maria hans brudh honom i sith hws anamadhe som han wti boandhe war Tha kom ängilen gabriel som sanctus lucas skriffuar i ewangelio, thz gudh haffwer wt sänth i landet galilea i en stadh hetandhes nazareth, til the som rwnna som ioseppe loffwat war, oc henne helsandhes i swa matto som ewangelium wtuisar aff wars herra ihesu cristi tilqwämdh i iomffrunna liiff, oc strax i samma stwndh thz war giorth, foor ängilen fran henne, wtan twikan mz store glädhi, för thy han henne gladelika bebodhade, oc them nw nytidhande förandhes som honom wtsändho, för thy han thz nw förwärfuat haffde om huilkit han war wtsändher, oc stras iomffru maria haffde änglenom lyth oc samtykkio giffuit wart hon strax haffwande mz gudz son alzmäktoghom, huilkom wari loff nw oc äwerdelika

# 635
Thz xxviij capitulum hwru iomfru maria sökte sancta elyzabet sina fränko

Nakoth ther äpther at iomffru maria mz gabrielem haffde talat oc hans ordhom samtykkio giffwit äpther gudz wilia, tha stodh hon opp som lucas skriffwar, oc gik snarleka i berghet til sachariam, oc helsadhe hans hwstru elyzabeth, som ewangelium ythermer wttydher, man läs oc aff thz nyfödha barnet sancte iohannes baptista första sin opp takit wart aff iordh tha thz war fööt aff iomffrunne gudz modher, oc gik hon strax hem i gän til nazaret til sinna modher sanctam annam

Thz xxix capitulum hwru iosep tänkte owergiffua iomffruna tha han saa at hon war haffuande oc hwru ängilen honom thz förbödh

Som sanctus matteus skriffwar, tha foor iosep aff jwdea oc til galileam til nazaret, til sancta anna hws sogn hans brwdh än war, oc tänkte henne tha mz sik hem föra, som han fik see, thz hon haffwande war, oc han ey än tha wiste aff gudz lönlika tingh, tha wille han henne ekke anama, oc ekke häldher beropa thz hon ekke aff the jwdar skulde wardha stenkat, thy wilde han lönlika latha henne bliffwa när sinne modher oc wener, som han thzta i hoghen haffde oppenbaradhe sik ängelen för honom i sömpnen som ewangelium yttermer wtwisar

# 636
Thz xxx capitulum hwi war herre wilde at hans modher skulde wara giffwin i äkteskap

Nw är märkiande, thz gudh för mangha saker wilde, thz hans modher skulde haffua en äkta man til at fördriffua onth rykte, som ambrosius skriffuar, at thz erodes mz the jwdar ekke skulde sighia, thz ihesus i lösko läghe skulde wara födher, Origenes skriffwar oc at för barnzsens ihesu tiänist opthelikhet aff främmande landh kommaskolande til egiptum, oc ather hem til jwda landit, Oc ambrosius skriffwar at lönandhe för diäfflenom gudz födhzlo, thz han ekke skulle första thz han aff enne iomffru war födher, oc för thy at iomfru maria skulle haffua hiälp oc bestandh aff sinne släkt, äpther thy the wisto thz hon haffde en gudhi fryktandes man

Thz xxxj capitulum hwru salleta anna gladdes tha hon hördhe thz hennas dotter maria war haffwandhe mz gudz son

Tha sancta anna hördhe aff sinne dotter oc aff änglenom, thz hon haffde wnfangit gudz son i sin lekama, tha wart hon owermatto gladh, oc loffuadhe oc äradhe alzwalloghan gudh, för sina stora nadher han henna dotter förlänt haffde, oc sagdhe, O min kära herra aldrigh war mith hiärta swa fult mz glädhi som thz nw är, thz iak nw swa mangha twnghor haffde som ledher oc blodz droppa i mik är, mz them wille iak tik loffwa oc tiäna äwinnelika wtan alla atherwändho, för the stora oc osighelika nadh oc kärlek thu

# 637 mine dotter bewist haffwer alle wärldenne til sälikhet, fför thy o hymel oc iordh, oc all creatur ther jnne ära lykta, oc the i hälffuittes förborg ärw lästa, gladhen idher alla nw mz mik, oc lofiwen oc takken gudh för osighelika nadher han os allom bewist haffwer

Thz xxxij capitulum hwru sancta anna äpther sinne dotter sökte tha ihesus wart födher a ywla nath

Tha som nw sancta anna mz store länktan war wäntandhe thiman, thz hennas dotter ihesum födha skulle, war hon mykyt besöriandhe om the thing ther sannan gudh oc man höffuelikit war i sinne mandoms födzlo mz sinne hälge modher marie, tha til redde hon ena skönasta sängh, oc ther ower eth kostelikasta klädhe besat mz skönasta blomor, oppa huilke sängh maria skulle haffua hwilatz, nar hon sin son ihesum cristum födde, hon lät oc göra ena kostelika waggo aff aldra bästa trä, oc ther ower eth förgylt klädhe, Oc ther mz mykyn kosteliken klädhe som barneth skulle swepas wti, Oc som thz aat thimanomledh thz maria ihesum födha skulle, tha foor sancta anna til iherusalem at köpa hwat henne til thzta tarffwadhes, oppa thz at hon ey i nakre matto skulde hindhras nar henna dotter födde, at hon yw thäs ytherlikare skwlle när henne i them thimanom wara, Tha händhe thz at mädhan sancta anna i thenna wäghenom war til iherusalem, Tha wt gik bodhit aff kesarenom octouiano at all

# 638 wärlden skulde beskriffuas, äpther thy som sanctus lucas skriffwar i lestenne, oc tha äpther kesarans budhi foor iosep til sin stadh ther han war födher, ther sin skat pänigh takandhes oc sik swa jnskriffua latha, oc thy matte iosep fara til bätlem om förskreffna saak oc ärandhe, Oc äpther thy thz sancta anna hennas modher ekke hema war, tordhe han ekke latha iomffrwna bliffua hema, thy at han saa thz at aat thimanom ledh thz iomffrun födha skulle, thy tok han henne mz sik sätiandhes henne oppa asnan, ey wiliande henne lata gaa swa langhan wägh som war xxxv walzska milor, han tok oc mz sik en oxsa at siälia til sin skat pänigh, oc thz ower war aktadhe han jomffrunne oc sik til förtärnigh, Oc swa kom josep mz mariam til bäthlem, oc jnnan thäs kom sancta anna hem fran iherusalem, Oc tha hon sina dotter ekke hema fan för sik, wart henne sakt thz hon iosep foldhe til bethlem, kesarens bodh äpther föliande, Tha sancta anna thz hördhe, wart hon mykyt bedröffdh rädhandes at aff tolke langhe färdh hennas dotters frukt skulde nakot tilkomma, thy hon wiste thiman när wara at hon födha skulle, Oc för thy wtan alla töffwan foor hon äpther them til bethlem, oc strax om samma nattena i mörkret ridhandes, förwiltes henne wäghen, oc som hon i the samme stwndh satte sik nidher oppa iordhena, oc wart mykyt gratande, oc räddes at hennas dotter nakra nödh lidha skulle, oc som hon i swadana dröffuilse war til minnathena fik hon höra mykyt faghran oc söthan sangh i wädhret, som hon opp saa fik

# 639 hon se stort sken oc klarhet aff änglom mz store glädhi sywngande, Gloria in excelsis deo, loff wari gudhi fadher i högdhinne, oc glädhi oc frögdh theen oppa iordhenne ärw som haffua godhan wilia, Tha kommo änglana til henna oc trösto henne oc sagdho, O wärdogasta modher modher höxsta konungxsens aff hymerike, glädz oc war gladh, för thy at i thenne nattenne är thin dotter wordhin wärdogasta gudz sons modher, tha sancta anna thzta hörande, wart hon owermatto gladh loffwande oc takkande alzwaloghom gudhi aff allo sino hiärta

Thz xxxiij capitulum hwru sancta anna sina dotter mariam mz ihesum sökte i bethlem

Som sancta anna nw seth oc hört haffde aff änglomen, at gudz son war födher, tha stodh hon opp aff iordhenne, oc mz store aatwakt sökte rätta wäghen aff huilkom hon war wilfaren, oc kom snarlika til bethlerex, oc som hon ther kommen war, spordhe hon hws fran hwse äpther sinne dottes oc iosep, tha kwnne hon enghen wis tidhande faa, wtan alle wisto henne nogh sighla hwru hennas dotter oc iosep ther moth afftansangx tidh komne waro, haffuandis mz sik asna oc oxsa, oc kwnno engenstadz härberghe ffaa, thy at all hwsen waro fwl mz hästa, aff thz mykla folk ther tha war, än hwart hon war bliffwin, wisto the henne enkte sighia, Som sancta anna thzta hördhe wart hon sörghelika dröffdh, oc foor igän til nazareth oc mente thz the haffdo

# 640 än warit tiith komne, än som hon tith kom oc ithem ther ekke fan, dröffdhes hon oc foor genstan til iherusalem, oc them ther sökiandhe i stadhen badhe oppe oc nidhre, oc nar hon them ther ey fan, wart hon nw som för all söriandhe, oc wiste nw ey hwat hon skullo oppa slaa

Thz xxxiiij capitulum hwru sancta anna til the hälga tre konunga kom

Tha som nw sancta anna mykyt bedröffdh war, thz hon them jngen stadz fwnnit haffde ällar finna kwnne, wille hon ey för thy owergiffua at letha til thäs hon henne fan, hon foor ather til bethlem, oc sökte alla stadz, oc ä hwar hon ey förra sökt haffde, Oc som hon tiith kom, mötte henne ther the hälga tre konungha, Tha spordhe hon them oc theras fölghe aat, mykyt gratandhe, om saa dana personar them i wäghenom ekke mötto, oc sagdhe oc them hwru om them war, Tha märkte thz en aff the konungha thz hon en märkeliken oc hälog qwinna war, oc warkwnnadhe henne, stegh han aff sin häst ällar mwla, oc gik mz Senne nakot aff almanna wäghen, oc spordhe henne, hwi hon swa mykyt söriandhe war, tha sancta anna saa swa stora ödhmyukt aff tolkom enores storom herra, tha sagdhe hon honom all ärandhe hwru mz hennas dotter war, aff hwilkom ordhom han förstodh thz hon war modher modher aat thy wälsignadha nyföddo barneno, som han mz the andra twa hälga konwngha offrat haffdo, tha wart han mykyt gladher thz

# 641 han henne seet haffde, oc mz henne taladhe, oc sagdhe henne hwru the aff längdhan komne waro til at see oc gudelikit offer görandhes them nyfödda konunghenom, Oc sagdhe han henne hwrw aff gudz tilfögilse the tre konunga til hoppa komne waro, enghen wetandes aff androm, Tha sancta anna haffde hört all tässen konungxsens ordh, oc hwru wndherlika them wart kwngiort aff them nyfödda konungenom, oc sagdhe han hwru the alle tre haffdo seet ena stiärno, oc ther wti ena iomffru som haffde eth nyföt barn, haffsvandes eth kors oppa sinne axl, Oc tha the her oppa wndradho sagdhe han henne hwru them wart tha sakt, thz the skullo fara jn i jwda landet oc thz barnet ther finna, huilkit the oc giordho, oc som wii ther kommom forom wi äpther stiärnonne til iherusalem oc spordhom ther äpther thens nyfödda jwda konungenom, som sanctus matteus ythermeer wtskriffwar i lestenne, huilket han alt sagdhe, oc tha omskifftes all lienna sorgh i glädhi, tha ledhe thenna konungen henne a rättan wägh swa när thz han laith henne see skywlet i hwilko herran ihesus mz sinne modher war, oc tha hon fik thz see wart hon mykyt gladh oc skildos sidhan aat

Thz xxxv capitulum hwru sancta anna fan herran ihesum mz sinne dotter maria i stallet

Tha nw sancta anna til bethlem kom, gik hon i thz skywlet i huilko ihesus i födhes, oc ther fan hon ihesum liggia i krwbbonne, oc swa

# 642 snart iomffrun fik see sina modher gik hon oc iosep mothe henne, oc wordho all gratandhe aff aldra största glädhi, oc ledho henne swa badhen til krwbbonna som barnet ihesus i laa för ossan oc asnan, Än nw som sancta anna saa barnet ihesum, fyol hon oppa sin knä bidhiandes til honom swa sighiande, O min gudh oc min herre, O alzwaldogher gudz son O min gudh oc skapare, O konungher ower alla konungha oc herra owex alla herra, är thzta skywlet tith kostelika palacium, oc thenna krobban the enkannelika waggan iak haffde tik latith redha, thenna ordh taladhe hon mz opslaghnom öghom til hymelen oc mz rinnandhe tarom, Ther äpther taladhe hon til sinna dotter sighiande O min wälsignadha dotter maria, mins hiärta tröst oc hogxswalan, är thzta the kostelika sänghen som iak haffde tik aktat, Oc thzta nidher fallande skywlet ther thenna aldra dyrasta wärldenna skat skal i lighia, mith hiärta giffwer sik i beske sorgh Än jomffru maria oc iosep henne hogxswalade, sighande at thz aff gudhi swa föreset war, oc at honom swa täktes, oc mz androm hogxswalilsa ordhom Sidhan tok sancta anna barnet ihesum i sin famn honom gudelikan oc kärlekan mz störste wördhnig kyssandes, än barnet ihesus opp räkkiande sina smaa arma takandes henne om halssen, oc moth henne blidhelika leandhes, tha förgikx sancta anna all sorgh oc widhermödha, Oc swa bleff sancta anna ther när them, barneno ihesu oc rtlodhrenne mykyt ödhmyuklika oc kärlika tiänandhis, i hwat matto hon mäst kwnne,

# 643 til thäs hon gik i kyrkio äpther moysi lagh, oc sidhan redho the sik at fara til nazareth

Thz xxxvj capitulum hwru ihesus offradhes i templet

Som thimen war kommen at xl dagha waro nw fram lidhne at ihesus war födher som jwdannas lagh hyöldho, Tha gingho maria, anna oc iosep mz andra gudelika qwinnor til iherusalem mz ihesum jn i templet, oc ther barnet offrandes, som ewangelium ythermer wtwisar, oc gingho sidhan til nazareth, aff huilket sancta anna wart mykyt gladh thz hon ihesum i sith hws anama skulle, thy gik hon snarleka föreaat til at bestella oc tilredha hwset mothe them, oc lät qwarra bliffwa när ihesum maria oc iosep, nakra gwdelika qwinnor thens föliandhe oc behiälpande skullo them wara i wäghenom

Thz xxxvij capitulum hwru ängilen kom til iosep i sömpnenom oc badh honom opp sta oc taka modhrena oc barnet oc snarlika fly mz them jn i egiptum

Nw som sancta anna til nazaret kommen war i sith hws, oc maria oc iosep mz the godha qwinnor än i wäghenom waro, kom ängilen oc oppenbaradhe sik iosep i sönspnenom, oc sagdhe honom at han skulle taka modhrena oc barneth, oc fara snarlika jn i egiptum, oc ther bliffwa til thäs han honom thz kwngiordhe at ather fara til jwdeam,

# 644 thy at erodes sökte äpther ihesum oc wille han dräpa, oc tha han iomffrunne thzta sagdhe wart hon mykyt bedröfldh, mäst för sinna modher skuldh, huilket hon henne gärna haffde bebodath än ängelen badh iosep ekke töffwa, oc ey häldher thz nakrom kwngöra, Thy satte nw iosep jomffruna mz barneno oppa asnan oc siälffwer gik han oc ledde asnan wndher henne, oc swa färdhados the i främadha landh, oc som wi läsom at i ihesu jngangh i egipto landh, tha nidherfyllo all affgudhen oc söndher gingho

Thz xxxviij capitulum hwru sancta anna dröffdhes thz hennas dotter ekke fram kom

Nw som sancta anna til nazareth kommen war i sit hws oc maria oc iosep mz the andragodha qwinnor som äpther j wäghen waro, huilket henne storlika länktadhe äpther theras tilqwämdh, oc gik hon offtast wt at see om the ekke kommo, tha hon nw länghe wänt haffde oc the ekke kommo tha foor hon aff sith hws oc foor mothe them til iherusalem, tänkiandhe them nakot hindher i wäghenom kommeth wara, thz the tilbaka haffdho warit farne, oc som hon kom nakot oppa wäghen spordhes hon kärleka före hws fran hwse, om nakon sadana människior seth haffdhe oc sagdhe them hwru thz mz them war, Oc mz thy foor hon til iherusalem thz hon enkte aff them hördhe, Ther sökte hon oc hws fran hws oc gatw fran gatw oc täslikes i bethlem oc i jericho, i effreta, i sirien, i samariem, oc i naym,

# 645 oc i alla the städher oc torp som henne möghelikit war at fara, än ä hwar hon kom haffde enghen henna dotter hwarte hört ällar seet, oc tha hon nw saa när eth aar sökt haffde mz största sörgh oc bedröffuilse, oc enkte aff them förnwmmith, Tha foor hon ather hem, oc sagdhe o we mik aldra bedröffdasta qwinno, ärleken oc dyran skat haffwer iak borth tappat, för mina syndher skuldh, oc mz swadana flerom ordhom mykyt söriandhe, gik hon til bethlem än ena reso, at see oc skodha thz skyulet i huilket gudz son födhes oc huiltes

Thz xxxix capitulum hwru stora sorgh oc dröffwilse gny oc ropan sancta anna hördhe tha hon kom til bethlem aff the menlösa barnen som ther drapos

Tha som nw sancta anna til bethlem kom, mz störste sörgh hördhe hon mykyt roop oc grat aff the menlösa barnannas mödher, thz ey alenast människior sik ther ower förbarma matte, wtan iämwäl oskäleken creatur, som war foghlar oc fää, förfärat wordho, wtail iämwäl folket flydho i öknena för skrian oc gny war swa stort, thz minzsta foghol oppa iiij mylor one krincgh bethlem ekke syntes wtan alla borth flughw, tha then omilde erodhes läth dräpa the menlösa barnen, som waro ij ara gammwl oc ynghre, täslikes mötte oc sancta anna faar oc fää mykyt grymmelika rötandhe oc bolande, som thz galit haffde warit, oc lwpu swa i öknet, oc gaffwo stort rop

# 646 oc gny, thz sancta anna sina sorgh glömde, oc yw hon nämber stadhenom kom yw större skriandhet wart, oc som hon jn i stadhen kom, fik hon see alla stadz oppa gatwnar liggia dödh barnoc blodhen flöt ower gatunar som thz watn haffde warit, hon saa oc barnoppa modher spena liggiandhe oc them än diandhe, oc barnssens folk oc föräldra folde barnen äpth er mz osighelikom grath, oc sik ryiandhe oc riffw haret aff hwffudhet oppa sik, oc budhu wt osigheliken mykyn pänigh för them, än thz matte enkte hiälpa, hon saa oc som barni modhrennas händher gönom stwngna, oc som mz modhrenne, oc som mz fadher oc modher dräpna, oc lopp alt folket aff stadhenom som thz wilt haffde warit, tha sancta anna thzta saa, sagdhe hon Thz gratandhe tarom, O alzwalogher gudh, nw kan iak see oc bekänna thz iak i alt mith liffwerne aldrigh swa dana sorgh haffwer hafft, ällar witith haffwer, O barmhärtogaste oc mildaste gudh, see hiit nidher aff högdhenne, oc hogxswala tässa fatika föräldra som theras barnswa omiskwndhsamlika dräpin äro, oc mordhat Jak bidher tik aldra mildaste herra thz thu ekke thenna omiskwnsamlika oc oskyllogha barnannas dödh hämpnes äpther theras förskullan, thy aldh wärdz plagha kwnne ekke fwlt göra för saa dana syndh oc misgärnigh, thy bidher iak tik mildaste herre thz thu them spaar för thy the wetha ey hwat the göra oc ey häldher kwnno bekänna hwat the giorth haffwa, thy bidher iak rik thz thw them spar för thina stora miskund

# 647 Thz xl capitulum hwru sancta anna the dödha barnen tok wtu blodhen oc twadhe them oc läth them swa begraffwa

Tha sancta anna saa thz then omilda erodis tiänara haffdo fwlkomnadh thz thens war bwdhit, oc alt folket mäst aff stadhen war, tha miskwnnadhe hon sik ower the barnen som ä ther oc hwar oppa gatwnne dödhe lagho, oc op drogh sin klädhe, oc tok sidhan barnen i sit sköt oc two them oc rensadhe aff blodhen, thz bästa hon ltwnne, oc baar them sidhan oppa en renan stadh, them all i en hop läggiandes mz store ödhmywkt, oc tha iiij dagha förledhne waro, kom folket igen som wt lopet war, Oc tha the sagho the stora ödhnsywkt sancta anna mz theras dödha barngiort haffde, sagdho the sin i mällan sem wi withom wal hwilken stoor wälgärnigh thenna godha lzwinnan anna mz os nw giort haffwer, Oc nakon tidh förlidhen, giordhe hon wara blindha, lamma oc döffua, krompna, oc mz hwat sywkdom the beffänkte waro, alla helbrigdha, oc nw war barn samman bärandhe i en hopp oc them ren görande, Oc wi henne swa sara otakkandhe haffuom warit, besyndherlika tha hennas dotter här när os war, oc wi thz wäl saghom thz hon fast framarla war haffwande, oc enghen aff os tok henne til sith hws i härbärghe, thy tränghde henne til at födha sin son i thz snödha oc almennelika skywlet, oc enghen aff os war henne tröstandes, häldher i nakre matto behiälpogh, Oc thy är thz wäl radhandes at för wara ogönstoghet

# 648 gudh os thenna plaghona haffuer lathit ower komma, Oc sidhan taladho the til sancta anna swa sighiande, O thu godhe oc miskwnsam modher oc patrona, aff iherusalems döttrom är thin like ekke fwnnen, hwru maghom wi tik fulltakka oc löna för the stora äro thu os bewist haffuer, wiliom wi wäl tro thz wi ey thäs makt haffwom, tha takkom wi tik storlika äpther ware makt, tha gik sancta anna hws fran hws til them sin barnhaffdo mist them tröstande oc hwghswalande, oc försmadhe enghen, oc halp til at begraffua barnen oc behiälpelik i hwat matto hon hälst kwnne

Thz xli capitulum hwru sancta anna äpther thzta ärdwodhet hwiltes i thz skywlet som ihesus i föddes

Nw tha vj dagha förledhne waro i hwilkom sancta anna ekke mykyt äthit haffde oc tröt war aff myklo ärwodhe, gik hon i thz skiwlet, i huilket ihesus föddes, sik ther nakot huilande, Tha fyöl hon först oppa sin knä för krwbbona, som gudz son i leghat haffde, oc ther sina böner bidhiande, sidhan tok hon lithet aff höö aff krobbonne, thz wndher sik läggiandes, som hon sompnat war, wart hon takin i andelika syn, oc äpther gudz wilia synthes henne all the sorgh pino oc bedröffuilse oc hardan dödh som gudz son lid ha skulle för människionna atherlösn, för huilket han sik födha lät oc war människia wordhen, oc hwat saak ther til war, hon saa oc the stora

# 649 sorgh oc dröffuilse hennas dotter maria mz sina twa systra lidha skulle, mz theras barnom, hwru the manleka stridha skuldo för gudz tro, alt jn til dödhen, ther äpther sagdhe sancta anna, O aldra sötaste ihesu äst thu thz oskyllogha lambet som offras skal i korssens galga för människionna atherlösn, O hälgasta pina är thz saa thz alla te aff mik komne ärw för tith hälga nampn swa lidha skulw, oc swa aff gudhi före seet äär, tha ware thz ekke mögheliket thz min likame ostraffat ällar opinath skwlde wara, Oc thy bidher iak tik aldra mildaste herra gudh, thz thu mik wisar oppa then stadh iak mina syndher, oc min lekama för thina skuld maghe mz atherhaldh penetenciam göra

Thz xlij capitulum hwru satleta anna gik aff bethlem oc i öknet

Som nw sancta anna i sith hiärta stadhfäst ilaffde, thz hon i öknena gaa wille, oc sik ther penetencia oc eth strankt liffwerne oppa takande, Tha gik hon först til bethlem oc all annor torp oc städher, til at hogxswala oc trösta the fatikka sywka oc lamma blindha döffwa spetelska, oc hwsarma, ällar hwat sywkdom the hälst haffdo oc giordho them kostelik smörilse oc plaster til thera sywkdonb, oc gaff oc skiffte thz hon än i gän haffde aff sino godzse i mällom them swa länghe thz räkte, sidhan tok hon ödhmywklika orloff aff them, oc gik sidhan i öknet, Än tha the fatikke kranke thz förnwmmo, lupw the äpther

# 650 henne i öknet alle gratandhe oc ropandhe wee os nw för thy war tröstirska haffwer os här äpther sik lathit, haa skal os nw her äpther trösta, ällar haa skal nw lena wart wee, haa skal os nw matha ällar drikka giffwa, haa skal när os wara i wart ytersta, haa skal nw bebindha uar saar, Sidhan ropado the alle, solen mz tith lyws, iordhen täslikes giffwin os eth tekn hwar war tröstirska oc hogswalirska är, thz wi henne finnom, oc mz henne bliffwom dödhe, swa lwpu the ropandhe söriandhe, oc gratande i xiiij dagha äpther henne letande, oc kwnno henne ekke finna, til thäs the oppa thz sista aff store sorgh oc hwngher manghe aff them ther i öknenne dödhe bliffw, hwilket rykte hördhes oc spordhes ower allt jwda landit, oc tha hon liiij aar her i wärldenne warit haffde, i store penitencie, oc gudelika liffwat haffde, tha tok hon sik en strangare liffnat oppa, oc gik swa i öknet, oppa then lönlikasta stadh hon kwnne finna, om sidhe fan hon ena hwassa stenkwlo, hökt fran iordhenne oc mykyt dywpa, ther gik hon oppwti, oppa sina aldher dagha

Thz xliij capitulum aff sancta anna stranga liffwerne äpther henna tridhia manz dödh

Nw som sancta anna thzta i sith hiärta stadhfäst haffdhe, thz hon leffwa wille i penetencia oc stranglikhet tilböriadhe hon thz strax at göra swa at hon aldrigh laa oppa andre sängh än bara iordhena, oc för hoffdha lsolster haffde hon

# 651 en sten, maat oc dryk haffde hon watn oc brödh, wtan alla högffärdh sökte hon kirkior oc tiänthe hon pilegrima oc smordhe them mz storom kärlek mz kostelik smörilse, täslikes oc spetälska ällar hwat sywkdom the hälst haffden them twaande, oc täslikes thera klädher twättandhe oc bötandhe them oc omwändande, oc förnyiadhe them, thz hennas rtrkte oc hälga liffiverne hördhes oc spordhes ower alt landet, badhe när oc fiärran, Hon bleff oc stadogh oc fulhärdogh i alle ödhmywkt oc tolomodh swa thz alle badhe fatike oc rike aff henna lärdho oc äpthe döme toko, än hennas astwndhan war ä mer oc mer til penitencie görande oc som förskriffuit staar, tha hon war liiij aar, gik hon i öknet sik letandhe en lönlekan stadh, huilken hon om sidhe fan, ena dywpa oc hwassa sten kwlo, hökt ower iordhenna, ther satte hon sik oppa en sten, ey annat ätandhes än the hardha röther som oppa stenen wäxte, oc nar hon mykyn törst haffde, gik hon äpther watn ij stora millor, som hon drak, thenna stranglikhetena hyölt hon i mangh aar, mz store ödhmywkt oc wälwili olika tolomodhe

Thz xliiij capitulum hwru gudh til staddhe owenenom at fresta sancta anna tha hon war i öknenne

Tha owenen thzta saa thz saneta anna swa hälokt liffwerne haffde, affwndadhes han ther widh, oc skapadhe sik som en wnghan man i ängla liknilse, oc kom til henna oc sagdhe, anna stat

# 652 snarleka opp gak mz mik, för thy gudh haffwer mik hit sänt thz iak tik ledha skal tith thu thina dotter mz sinon son finna skal, för thy the ärw wille farne her i thzta öknet, hwar the haffwa gangit letande äpther tik Tha sancta anna thzta hördhe stodh hon opp snarlika oc foldhe honom äpther, för thy hon ey rättare wiste än han haffde warit ängilen, Oc han ledhe henne oppa eth högth bärgh, hwilkit mykyt högth oc hwast war, swa at thz enghen kwnne opp gaa, Tha sagdhe han til henna, o anna nw faar man se hwru käran thu haffwer gudh, om thu för hans skuldh wilt mödha tik, oc thin lekama plagha, än är thz swa at thu haffwer honom käran, oc älskar han, tha fölgh mik äpther, än sancta anna swaradhe, iak skal opp stigha a bärgxsens hwashet, oc mik ekke entidh omse, tha stegh han opp oc sancta anna foldhe honom äpther, oc tha the nakot oppa bärghit kommo, tha waro stenane hwasse swa at sancta anna föther waro som the mz kniffwom waro skorne, oc blodhit lopp nidher aat bärghit, tha sagdhe sancta anna all gratandhe, O maria min kära dotter, är thz swa at thu gaar fram mz thzta bärgit, tha minz oppa then wägh som thin modher mz sinom blodhoga fothom rödhan giorth haffwer för thina skwld, oc ä thäs höghre hon opp kom thäs hwassare wart bärghet, swa at henna föther alla söndher riffnadho, swa at henne mislikadhe oc hon nidher fyöl til iordhenna sighiande, för vmins gudhz skuld oc mina kära dotter, tha är wilin godher, än kötet är krankt, Tha sagdhe

# 653 ondhe andhen som war i ängils liknilse, är thin wili godher til gudh, tha lath mik bindha thina händher widher thz största riis her star, oc dragha tik swa oppa bärgxsens högdh, hon swaradhe, thzta lata köttet drag til thäs at thz tröt bliffwer, tha drogh han henne oppa bärgxsens högdh, oc söndher krosadhe allan henna lekama oppa the hwassa stena, tha taladhe sancta anna oc sagdhe, O äwerdeliken gudh, wälsignadher wari thu, som mik haffwer giffuit, thz mith köt kan plagha, oppa thz iak thäs bäther bekänna maa, hwat stora pino cristus lidha skal oppa korssens galgha, för människionna ather lösn, Tha diäffwllen thzta hördhe, oc saa thz han henne ekke owerwinna kwnne, tha hwarff han oc flögh sin wägh, oc läth henne swa liggia i storom swedha, wärk oc store pino

Thz xlv capitulum hwru ängilen tröste oc heladhe sancta anna

Som sancta anna swa i store pino laa, tha kom gudz ängil til henna oc sagdhe, war wälsignat thu aldra hälgasta modher modher wars herra ihesu cristi, tith brinnandhe hiärta oc thin fwlkomlike kärleker, oc thinna pinos bitherlikhet, äro opsteghne för gudz asyn, skinandhes oweia alla hymmelsens clarhet, oc skalt mz gudhi bliffwa äwinnelika, för thy thw haffwer sannelika allom människiom lärth hwru the skulw fram gaa mz sannom oc fwlkomlikom kärlek til gudh oc til sin iämeristen, oc hwru the gudh sökia oc finna

# 654 skulw, oc thy är thz wäl mögheliket oc wärdokt at en sadana frukt aff tik kommen är, som aldrigh för är hördh oc aldrigh her äpther sker, Som ängelen thzta saakt haffdhe opplöste han hennas bandh, oc fördhe han henne swa tiith som owenen haffdhe henne takit oc helandhes alla hennas wndher oc hylbrigdha tiordhe som hon nakontidh förra war

Thz xlvj capitulum hwru owenen än ena reso frestadhe sancta anna

Owenen hatadhe än meer sancta anna häloghet, ey afflatandhe henne at fresta, sik til blygdh oc henne til löna förökilse, Thz händhe at sancta anna mykyt törstog war, oc wilde hänta watn ower ij milor, som hon fram kom haffde diäffwllen lakt en storan sten oppa bronnen, än gudh huilken engen förlather i sinne nödh som stadhelika tro oppa honom, tha händhe thz at som hon gudelika badh opsprangh en källa aff thz hardha bärghit, huilkit diäfflenom hateliket war, oc kastadhe ther wti en mykyt orenan oc beskan sten swa at thz watnet wart swa orent oc best, thz hon thz ekke gath drwkkit, än tha aff storom törst drak hon nakot, oc thz war mz ether förgiffwit, strax fyöl hon nidher til iordhenna swa som aff sinna, thz hon enkte til sik wiste, strax kom ängilen oc fördhe henne en dryk, oc nar hon haffde han takit, förgiks henne strax aldher törst oc beslklikhet, oc wart helbrigdha, Sidhan gik hon i öknet, oppa then stadh hon

# 655 altidh plägadhe wara, oc lagdhe sik nidher oppa bara iordhena sik hwilande, Som hon sompnat war kom diäffwlen oc tok henne oc fördhe henne jn i stadhen iherusalem, oc lagdhe henne owan oppa eth hökt hws, oc lath henne ther swa liggia, nar hon waknadhe, oc saa sik ther i storom fara wara stadda, wart hon mykyt förfärat oc skälffwandhe, oc iämwäl nw aldher stadhen kom tith, skadandhe oc wndradhe hwru hon tith kom, oc betänkto mz hwat konst ällar tilfälle the henne thädan kwnno komma wtan skadha Nw tha hon saa sath all skälffuande oc rädh, oc kwnne ey fwl wndhra hwru hon tith kommen war, oc badh gudh thz han henne tädhan hwlpe, oc aff them stora liffs wadha frälste, strax kom ängelen oc fördhe henne ather i öknet oppa then stadh hon altidh plägadhe wara, oc tröste henne oc hogxswalade, för huilket hon gudhi mykyt kärleka takkadhe oc loffwade mz största gudelikhet

Thz xlvij capitulum hwru war herra ihesus mz sinne käre modher maria oc hennas kära systra salleta anna theras modher sökto i öknet

Tha sancta anna i xij aar swa strankt liffwerne förtärth haffde i öknet oc war tha j sin aldher lxx aar, oc war herre ihesus war sviij aar, oc war mz sinne modher i nazareth, Oc som honom enghen tingh omögheliken är at wetha aff sinne hälge gwddoms makt, tha wiste han altidh wäl hwar sancta anna altidh war, oc oppa

# 656 hwat stadh oc hwat hon giordhe, Swa wiste han oc nw wäl, thz hon snarlika hädhan aff wärldenne lidha skulle, til huilket hon sik wäl til reth haffde, mz store syndha bättringh, oc mangha godha gärnigga, Tha sagdhe war herre ihesus til sinna modher maria, See spegillen aff alt thz gambla testamentet, oc exemplum i dygdelikom gärniggom allom människiom, oc en wtualdh brudh mins hymmelslika fadhers, mins wälsignadha modher modher oc thin aldhra kärasta modher anna, som wtan atherwändho brindher i gudz kärlek, hon skal nw hwilas aft thz stora arbete oc synda bättring hon giort haffwer, thy min kära modlter lathom os nw lidha mz thinom kära systrom oc hennas döttrom til henna gaa, henne tröstande oc hogxswalande, förra än hon aff wärldhenne döör, Tha nw iomfru maria thzta hördhe, wart hon mykyt gladh mz sinom kära systrom, thz hon sina kära modher än her i wärldenne skulde faa see, oc mz henne tala, oc lät stras samman kalla sina systra mz theras barnom, Nw tha the alle til hopa komne waro, tha gik war herre ihesus mz them jn i öknena, i huilke sanctus iohannes bapptista war, oc giordhe ther synda bättringh, huilken ökn som laa när jordani, oc i gönom samma ökn gingho israels söner mz josue theras ledhsaghu man, tha the aff konungh pharao wordho frälste etc, Oc war sancte iohannis baptista modher, sancta elyzabet, sancta anna syster dotter, Thy sagdhe war herra ihesus til sanctum iohannem, stat snart opp oc gak mz os, at besee oc skodha ena hälgasta

# 657 qwinno i öknenne, huilken ther eth ängla liffuerne haffwer i människio likama her oppa iordhenne, i huilken qwinna likama min kära modher huiltes i ix manadha oc är min kära modher modher, hon är thäs wäl wärdh, oc warom wi än öwerst i hymelen, thz wi henne sökiom oc hogxswalom, thy är thz wäl wärt, thz wi henne ekke glömom, äpther thy wi än her i wärldenne ärom, oc her äpther nar wi kommom i hymelen skolom wi wara hörandes thera bön som henne göra nakon hedher her i iordherike, Tha nw sanctus iohannes baptista thzta hördhe, wart han mykyt gladher mz them, thz han än skulle faa see thz trä aff hwilko swa stor frukt komma skulle, Thy fyol han stras aff storom kärlek nidher för wars herra föther, hon om ödhmyuklika oc kärleka takkandes

Thz xlviij capitulum hwru war herre ihesus mz sith hälga sälskap kom til sanctam annan oc hwru the aff henne wordho wndhfangne

Tha sooez nw war herre ihesus mz swa dant fölie kom til sanctam annam i öknet, aff huilko hon mykyt gladdes, oc gik them til mötis mz aldra största ödhmywkt them hedhrandes, oc som sancta anna kom hart när ihesum, fyöl hon nidher oc kyste hans föther, oc mz manghom tarom sighiandes thenna dauidz psalmen, In te domine speraui J tik herra är alt mith hopp, thz iak ekke bliffwer förtappat äwinnelika Thenna psalmen fulfoldhe hon wth i ändhan, Ther äpther

# 658 lyffte war herre henne opp fran iordhenne mz sinom armom til eth kärlekx tekn, Oc sidhan henna kära dotter iomffru maria henne offta kyssande mz manghom tarom wtgyutande, oc sammwledh giordho oc henna systra, oc alle the som i theras fölghe waro, Ther äpther sattes ihesus oc maria nidher oppa iordhena, när sancta anna, oc the andra twa hennas dötter mz theras barnom, oc sancte iohannes baptista mz sinne modher, satto sik räth i en ringh kringh om them, alle henne ödhmywklika wördhnig görandes

Thz xlix capitulum hwru sancta anna sinom barnom lärdhe

Sidhan taladhe sancta anna til them all oc sagdhe, O mina aldrakärasta dötter oc barn, iak bidher idher alsamman thz i wäl förstan, oc ther äpther gören, som iak idher nw sighia wil fförst thz, iak bidher idher at i haffwen idher kär jnbyrdhes, swa at hwarke pina ällar dödher, häldher nakra handa tingh idhan kärlek aat skilie, oc waren altidh oppa tänkiande, thz i alle aff enne roth ären komne oc födhe, oc hallen atwaktelika budhordhen, waren rätwise i allom idhrom athäffuom , täslikes miskwndhsamme, oc försman enghen, waren them fatikka mildhe, oc altidh wäl görandes mothe them, oc astwndhen siälffwe at liffwa i fatikdom, swa liffwin i rolika her oppa iordhenne , waren ekke begärandhe mykyt wärdz godz, thz är ekke wtan siälennas twnghe, oc thz henne til dödha dragher, oc är

# 659 manghom tilhiälpandhe til äwinnelik fördömilse, Jak haffwer all wärldzlik tingh oc henna ära owergiffuit, oc idher enghen tingh äpther mik arffua lather, Sidhan taladhe hon til them all, oc teknadhe til wan herra ihesum oc sagdhe, sen thzta är sandher gudz son, som skapat haffwer hymel oc iordh, oc alt thz ther jnnan är, oc är en källa til alla godhhet aff flytandhes, Jak sigher idher för sant thz han ey at enast är then i mz idhrom kötlikom öghom sen, wtan jämwäl jnnelykkiande i sik sin hälgasta guddom, swa som honoget jnnelykkes i blomstret , aff huilko thz komber, thy haa honom tiänar oc hans budhordh oc lärdhom haldher, the skulw faa äwinnelikit liff, för thy han siälffwer är nykelen til hymerikis glädhi, oc är then som warom förfädhrom i skrifftenne war loffwadher, Än iak bidher idher min aldra kärasta barn, thz i honom ekke owergiffuin, i sinom pinilsa thima, för thy äpther hans dödh skulin i faa se thz han idher herre oc gudh är Tha nw sancta anna thzta sakt haffde, kändhe hon thz henne dödhen nalkadhes, oc bögdhe sith hwffudh nidher oppa wars herra bryst, Oc sagdhe, min kära barniak bidher idher thz i mith liffwerne enkte beskriffwin, ey häldher the ordh iak nw haffwer talat, för thy gudh weth bäst tidh oc stwndh nar thz skal oppenbart wardha, Oc nar i mith nampn hören nämpnas tha minnens oppa mik, oc enkannelika thu min aldra kärasta dotter maria war oppa tänkiandhe, thz iak thin modher är,

# 660 oc haff thenna ordhen i thino mine, oc thu mik ekke förglöm

Thz l capitulum hwru sancta anna doo, oc hwru war herra then daghen wälsignadhe

Som the nw swa satho om kringh sancta anna, kom eth stort sken oc clarth aff hymlenom ther the satho, Tha sagdhe war herra ihesus til henna O min aldra kärasta modher modher, wälsignat skalt thu wara, oc alla the tik nakra tiänist göra här i wärldenne the skwlu faa framgang i allom dygdhom badhe til liff oc siäl, oc i allas thera nödh som the til mik ropa oc tith nampn oppa kalla, tha wil iak them höra, Oc thenne tisdaghen, oppa huilken thu wart födh her til wärldena, oppa samma dagh skalt thu oc döö aff wärldenne, för thy wälsignar iak thenna daghen, tik til hedher, oc alla the som bidhia til mik oppa thenna daghen, ällar tik göra nakon hedher, them skal iak besyndherlika tilböia mik, oc opplatha min öron at höra hwat the bedhas, Jak haffwer seet hwru manlika thu haffwer strith oc thin gudelike brännandhe kärlek, thu til min hymmelska fadher haffwer hafft i alla thina liffs dagha, oc för the hälga oc dygdhelika frukt aff tik kommen är, thz äst thu opphöiandes i thz högxta palacium mins hymmelska fadhers i äwerdelika glädhi, oppa thz thu skalt faa see alt tith hälga släkte, oc alla them tik her gudelika tiänt haffua Sidhan talade sancta anna til sanctum iohannem ewangelistam, som än tha wngher nar,

# 661 oc sagdhe, O iohannes min käre son then thime skal komma thz min dotter maria skal aff människiom mykyt försmadh wardha, oc the skulw wara faa som ihesum oc henne bekänna, wtan alla fly fran them, thy bidher iak tik, thz thu henne i them thima ekke owergiffwer, för thy at hon tha swa som aff allom försmadh oc bespottat wardher Som hon thzta talat oc sakt haffde kändhe hon sik nw nalkas dödzsens pwnkt, nidherbögdhe hon nw annat sin sith hwffudh oppa wars herra ihesu bryst oc han nidher lagdhe mildelika sith hälgasta huffwdh oppa hennas huffudh oc taladhe mykyt gudelika oc blidhelika til henna, Sidhan wträkte hon sina arma i dödhenom, huilka iomffru maria til sik tok, them offta kyssande oc mz sinom tarom them watha göl andes, Ther äpther sagho thezeth stort sken oc clarhet kommandes nidher aff hymblenom, mz aldra fäghersta ängla sangh Tha laas sancta anna the versen som staa i dauidz saltara swa lydandhes Sicut desiderat eeruus tuus etc, Samuledis som hyorten astwndar watnzsens källo, swa min siäl til thin herra gudh som är leffwandhes källa, nar skal iak komma oc oppenbaras för mins gudz änlete, Oc swa alt fram til thz svwnda verset, Oc tha thz war lyktat huiltes hon i wars herra ihesu cristi händher, Oc alle the ther när waro oc om kring stodho, the fiöllo oppa sin knä, lotRwandhe oc ärandhe alzwalloghom gudh, mz manghorsl psalmom när liket sywngandhe, oc änglana i hymelenom mykyt högtidhelika sywngande i hennas wt gangh, oc alt folket aff människios natwr hennas dödh mykyt grätho oc sörgdho

# 662 Thz li capitulum hwru sancta amla hälgaste likame wart iordhader

Tha som nw war herre ihesus cristus, oc hans hälgasta modher jomfru maria mz alt theras hälga sälskap, när sancta anna haffde warit i xx dagha oc howl tha dödh war, tha fördho the henna liik til nazaret oc smordho thz mz aldra dyrasta balsama oc salua, som wäl war wärt, för thy gudz modher iomffru maria haffde ther ix manadha jnnan hwilatz, oc swa jordadho the henne mykyt högtidhelika när hennas försto man som war ioachim iomffru marie fadher oc bliffw när graffwenne til lögher daghen thäs sool war bärghat, Ther äpther grätho the xl dagha aat slagh, oc haffdho sik i atherhaldh affalle wärdzlike glädhi i lxx dagha, som jwdannas sidher war

Thz lij capitulum aff thz hälga släktet som sancte ioachim oc sancta anna aff äro födh

Then ärleka modhren sancta anna hon är födh aff thz släktet som kallas jwde, huilken som war älzste son äpther patriarkan jacob, oc konungh dauidz, samwledh hennas äkte man joachim oc jämwäl ioseph, oc maria som fästes oc troloffwades henne til brudhgomma, han är oc aff thz hälga släktet, Än war herre är alenast födh aff iomffru maria oc är aff dauidz släkte, aff the rothenne som hether natan, för thy konung dauid haffde i blandh alla sina söner ij söner som war natan oc salomon, än aff the rothenne natan, som iohannes damascenus witnar, födhes

# 663 en oc heet leui, han haffde ij söner som war melchi oc panter, än panther haffde en son oc heet parpanther, oc parpanther haffde en son oc heth sancte ioachim, tha ioachim xx ara gamal war fäste han sik sancta anna, som oc aff hans släkte war, oc aff them födhes gudz modher jomffru maria, för thy at oppa thäntidhen skulle hwar friia oc fästa sina eghna släkt, oppa thz at the ey samman blandadhe the xij släktenar, sbm waro aff thera röther salomon, Item nathan haffde ena hwstru mz henne haffde han iacob, oc tha mv nathan dödher war, tha fik melchi sik the änkiona, oc mz henne haffde han en son oc hetl heli, oc swa waro the badhe heli oc iacob om modhrena, än heli doo wtan barn, thy tokiacob hans brodher hwstruna, oc mz henne haffde han sancte iosep jomffru maria feste man

Thz liij capitulum at stadhelika tro thz aff sancta anna är skriffwat oc sakt, oc fölgher her äpther ganska faghor oc wndhersamlik miraculum aff sancta anna

Gudhi alzmäktoghom honom ärw enghen tingh omöghelik, ä hwru wndherlik the ärw, för thy skal enghen wndhra ällar twäka, thz gudh stor wndherlik tingh oc siälsyn iärtekne giort haffwer oc än gör mz sinne hälgaste modher modher sancta anna, äpther hennas dödh the hälge kirkio til hwgnat oc sälikhet oc allom them som henne oppa kalla, fför thy hennas förtiänist oc häloghet är mer än annor hälgon, oc gudh

# 664 henne thz siälffwer loffwade oppa then dagh hon doo, som föreskriffwit staar, Oc som gudh mz androm hälgom mannom mangh stor iärtekne giorth haffwer, hwru skal man tha ey thzta tro som han mz sinne hälge modher modher giort haffwer, oc än daghlika gör Man läs i the hälge skrifft, oc besyndherlika i dauidz bok hwru som konunggen aff babilonia tok ananiam azariam oc misael, oc lät sätia them i en brännandhe wghn, i huilkom the behyöllo sith liff oc bliffwo obrendhe aff gudz dygdh oc föresyn, sidhan mangh wndherlik iärtekne man läs, som ära händh oc giordh nw i thz nyia tästamentet, badhe mz mannom oc qwinnom, somlike oppa halster stekte, oc somlike mz androm storom pinom waro pinadhe, aff huilkom liffs wadha manghe aff gudz nadh oc dygdh wordho frälste, Oc gudh än i dagh swa mäktogher är som han tha war, oc iämwäl äwerdelika bliffwer, thy tarffwas enghom wndra ällar twäka om thz aff sancta anna skriffwas, Thy gudh henne siälffwer haffwer wtwalt til sinna modher modher i människios natwr, märk oi hwru patriarchanar oc prophetanar oc konunganar äpther hennas frukt wäntandhes waro, mz största begäran oc gudhelika böner astwndandes gudx modher hymerikes drotnigh iomffru maria, Oc thy sancta anna swa mykyt hon war höghre her i wärdoghet oc begynnilse til swa hälokt äktaskap, oc swa wärdogha ena släkt, ther aff komne ära appostlana oc discipulis, som är iohannes baptista, sanctus iohannes ewangelista sancte iacob sancte symon oc jwdas iacobus minor, josep then

# 665 rätwise, huilke som ärw gudz apostla, oc sanctus seruacius, mz manghom ferom hälgonom som för lankt ware at skriffwa, Thy skal enghen wndhra ällar tykkia omögeliket wara the iärtekne, som aff sancta anna skriffwas häldher läsas, thy är hon nw swa mykyt höghre oc wärdoghare i hymerike, Item thzta är skriffuat til förmanilse them som twäka oc otrone ärw, om the wndherlika tingh som skriffuen äro om the hälgasta modhrena sancta anna, oc än daghlika göras i cristendomen äpther gudz wilia oc tilstädilse, huilken os wärdoghas wnna sina hälga nadher, at leffwa mz fadhrenom, sonenom oc them hälga anda, i hymerike ä förwtan ändha

Thzta äro nakor enkanneliken iärtekne som brudh haffwer giort mz sancta anna tiänarom

Thz war en iomffru i enom stadh som hether Swsina, hon war mykyt riik, oc hennas nampn war anna, thy fik hon storan kärlek til sancta anna henne dagh oc nath tiänist görandes Oc lät hon byggia ena sköna kyrkio i sancta anna hedher, oc stiktadhe henne ther jnne iij swnghna mässor hwar tisdagh, til äwerdelika äghor, henne til hedher, oc ihesum oc marie, oc ther til vij tidher hwar dagh ther jnne sywngande, hon plägadhe oc hwar tisdagh födha ix fatik folk i sancta anna hedher, J stadhenom iherusalem war en man mz them rikasta oc ypersta som heet ambagas, thenne fik storan kärlek til iomffrwnna anno, oc haffde henne gärna hafft til äktaskap, för thy at hon

# 666 mykyt rik war, oc mer än han Nw hände thz sik swa, thz han wart wtualdh til en borghamästara i samma stadh, swsina, ther äpther foor han wt oppa stadzsens wäghna för nakra märkeleka saker skuld, som stadhen laa makt oppa, oc war bortho i iij aar, nw mädhan han bortho war tok thenna förskriffna iomffrun anna sik en man äpther the hälga kyrkios lagh, mz honom haffde hon iij barn, än tha thenne ambagas kom hem oc fik thz höra, wart han mykyt bedröffdher, än ey täs mina kärlek haffde han til henna, oc tänkte altidh oppa hwru han matte lönlika förgöra hennas man oc äkta bondha, tha förnam han thz anna pläghade mz sinom barnom oc legho folke gaa til kyrkio om hälgadagha äpther middagh, oc hennas bondhe pläghade liggia oc soffwa lithet, tha kom ambagas sik lönlika jn ther han laa, oc gik bak oppa han oc skar hans strupa söndher ther han laa i sinne sängh oc soff, oc groff honom swa wndher sängena, oc giordhe gulfwet renth, som blodogh war wordhit, oc [gik] swa sin wägh Oc strax han thzta giort haffde tha släktes i hans hiärta then kärlekx brandhen han til henna haffde hafft, Nw tha som anna kom hem, oc thz ledh fast at afftnenom oc hon förnam enkte aff sinom bonda huilken altidh sadax pläghade hema wara, läth hon strax äpther honom sökia i bäkkia oc källom, oc i mangha lönlika städher, Oc tha hon honom enghen stadz kwnne finna, wart hon owermatto bedröffdh, Oc thzta hände om winthren, tha thz frös aldhra mäst swa at thän dödhe kroppen ekke swa snarleka

# 667 loktadhe, än tha wintren nw borth gik, oc lokten böriadhe kännas haffde hon swa onth i sith hwffudh aff grath oc sorgh, at hon kwnne ther enkte til käna, Nw tha framlidhit war swa när eth fiärdwngx aar, loktadhe han tha mykyt mz allo, oc hon äpther sadana lokt ey wille sökia latha sith eghit legho folk, för hennas klenodia skuldh som hon ther jnne haffde, än folket förmatto the lokt ey längher lidha, oc thy en dagh nar hon widh kyrkiona war, kommo the sik jn i kamaren, oc äpther swadana ondhe lokt letadho, om sidhe förnommo the, thz lokten kom wndhan sängenne, wndher huilke the letto, oc fwnno ther sin mathfadher oc hennas hondha dödhan liggiandes mordadher, tha wordho the alle ropandhe oc skriandhe, swa at all grändhen tiith kom löpandhe, som the han nw sagho swa ynkelikan wndher sängenne liggiande, drogho the honom fram oppa gulffwet, innan thäs kom hans hwstru hem aff kyrkionne, oc fik see sin man swa ömkelika mordadhan, oc illa loktande, fyöl hon swa ynkelika til jordhenna oc danadhe swa som the ther enkte aff sik wiste, för hwilket alt folket sik ower henne ömkadhe oc warkwnnade, sidhan lät hon honom iordha, mz största sorgh oc dröffuilse, Oc tha saa när eth aar förlidhit war, fingho somlika ondha människior haat til henna, tänkiande mz sik oc jämwäl sighiandes, at thz ey wtan hennas radh kwnne wara, thz han swa länghe oc illa loktande skulle wndher henna sängh .swa liggia som hon hwaria nath i laa, oc hälst för thy hon sith folk ey wille latha sökia tha the

# 668 henne ther om badho, oc somlike aff hennas bondha släkt the tänkto thz hon thz siälff giort haffde, thy gripw the henne, oc pintho henne mykyt swarlika at hon skulle thz kännas, hwilket hon altidh nekadhe, än the wiliandhes henne enkte tro, wtan lagdho oppa hennas lekama swarasta pinor, the skaro opp hennas ben, oc slogho ther sywdandhe oleyo wti saren, swadana pinor giordho the henne mangha, thz hon omsidhe häldher wille haffwa warit dödh än längher liffua, än the tänkto henne mer pino göra, än tho at hon nw mangha pinor haffde lidhit, wtan alla sina skul, tha fwnno the thz swa för en räth, thz the eth breff skriffwa skullo oc spika thz swa i hennas änne, oc ledho henne swa om kringh allan stadhen ower alla gatwr, thz alt folket skulle see, thz hon sin bondha myrth haffde, oc swa wart domen ower henne giffwin, thz hennas ben oc arma skullo söndher brytas oc läggias sidhan oppa eth stagel som man pläghar oc bör mordharom göra, än om morghonen ganzska bitidha leddo the henne jnför rätten oc skullo dömpt henne til dödhen, Som thenna fatikka qwinnan mykyt skälffuande för rätten kom, Tha kom ther jngangandes ij qwinnor oc the haffdo mz sik en wngan man, aldra fägherstan, än en aff qwinnomen taladhe til domaren oc sagdhe, j skolen ower thenna qwinnona enghen dom giffwa for än i haffuen sakt os en räth, aff eth ärandhe wi haffwom för idher klagha, Oc taladhe hon swa hart oc grymelika til them, thz the enkte swara tordho, wtan badho henne sith ärandhe fram sighia,

# 669 tha badho the qwinnonar badha, thz then wnghe mannen the haffdo mz sik, han matte för them tala, hwilkit the tilstaddo, Tha sagdhe then wnghe mannen, O i domara, tässa twa qwinnor begära en räth aff idher i swadane matto, at ware thz swa saker, thz en tiänista qwinna konunghenom oc hans modher, oc hennas modher, loffwade sina tiänist, oc konunghen oc hans modher oc hennas modher loffwadho henne wilia beskärma oc bewara oc hiälpa i hwat nödh hon kwnne komma, oc en aff konungxsens tiänarom grypi thenna qwinnona mz förradilse oc orät, oc pinte henne mz mangha pinor, oc sidhan ledh fram för rätten oc mz orät henna liff aff henne dömande, konunghen oc hans modher, oc hennas modher, ära idher aat spöriandes om the thz skulw halla som the loffwadho häldher ey, än domarana satho som dwmba, än om sidhe sagdhos the her om enghen räth kwnna sighia, än then wnghe mannen taladhe ather hwasselika, oc sagdhe, iak bidher idher sighen os her en räth aff om thenna saak, oc om then som konungxsens tiänisto qwinno swa hardelika pinth haffwer, oc än ther ower mothe rätten, waro henne wtan saak dömande til aldra skämelikasta dödh, Än domarana affordzsens skarphet förfäradhos mykyt, oc stodho opp, oc beradho sik länghe hwat the skullo swara, Än sent om sidhe sagdhe domaren, thz är tilbörliket, thz konunghen ekke maa gera moth sith lyffte, Oc the som honom oc hans modher oc hennas modher tiänirska mz orätta swa hardelika pinto, är thz them oweterlikit thz the henne mz orätta

# 670 pinto, The magho staa wndher konungxsens nadher, Än är thz them oc witherliket thz the henne mz orätto pinto, thz är wäl mögheliket oc räth, thz man them lather swa hardelika pina oc plagha, thz the allom en speghel bliffwa, oppa thz enghen ther äpther tildirffwis sina handh oppa konungxsens oc hans modhers oc henna modhers tiänisto folk stinghe sin fingher, häldher i nakre matto mothe görandes som them til höra oc tiäna, Tha swaradhe then wnghe mannen, haffdhen i ekke sakt, om thz them owetandes ware, thz the matten sta wndher konungxsens nadher, Tha skullen i nw i samma öghno blik, alt thz folk i thenna stadhen är, haffwa swnkit til hälffwitte i thz wee, som aldrigh faar ändha För thy thenna qwinnan som i nw haffwen aktat til wärsta dödh at döma, oc mz orät swa hardelika plaghat, oc sighen thz hon skulde haffwa latit myrdha sin bondha, huilket i alle lywghen, thy hon är min tiänirska oc täslikes mina modhers oc henna modhers, Oc tok han opp wndher sancta anna kapo, oc ledhe fram hennas bondha, Oc sagdhe, seen her är hennas man oc leffwer, Tha alle the ther när stadde waro, thzta wndherlika järtekne sagho, stodho the som the haffdo warit dödhe, Tha sagdhe domaren jak manar idher om liffwandes gudz son, thz i os sighin haa i ären, then wnghe mannen swaradhe wi ärom ihesus maria oc anna, oc strax som thz war sakt, hworffuo the borth i allas thera asyn, oc ambaganas sath i radhet mz, än i samma stwndh kom diäffwlen, oc tok hanomv i haret, oc

# 671 fördhe han hökt i wädhret, oc sagdhe war nw bekendher thina skuldh, han ropadhe mz högxste röst, sighiandes iak haffwer thenna qwinnonnas man lönlika mordhat, oc genstan drogh diäffwlen hwffudhet fran honom, oc foor sin wägh, oc kroppen fyöl saa nidher oppa iordhena, hwilken the lätho köra wtu stadhen mz oskälik creatur, Oc anna mz sinom kära bondha, oc alt thz folk i stadhen war, gingho alle til sancta anna kyrkio, barfföt oc barhuffwdhe, ther gudhi jomffru maria oc sancta anna mz knäffallom takkandes, för thz stora oc wndherlika iärtekne, Oc anna oc hennas bondhe försmadho thenna wärldena oc gaffuo sik i stora syndha bättringh, sancta anna siälff tridhi gudhelika tiänandhis än i mang aar swa sidhan som förra, gudhi til loff oc hedher oc them til äwerdelika sälikhet

Aff eth goth par folk

Thz war eth par folk tho lithet haffwandes til päningha godz ällar äghadela, tho likawälmz största ödhmywkt oc gudelikhet tiänandhes sancta anna, oc swa aff theras handa ärffwodhe haffwandes sina födho Än oppa entidh hördo the predikas hwru sancta anna oc hennas bondhe sancte ioachim skiffto theras godz oc äghodelar i iij dela, huilket äptherdöme the strax stadhfästo, äpther sinne yterste förmagho thz samma hallandes swa länghe the liffdo, än tha the lithet haffdo, tho likkawäl bytto the hwar tisdagh thz the haffdo the wikwna förtiänth, i iij delar, oc then tridhia

# 672 delen gaffuo the fatikko folke, Tha the nw nakot skiffte swa giort haffdo, wordho the mykyt rik, swa at faa fwnnos thera like i rikedoma, oc waro the mykyt gudelika, oc atwaktelika tiinandhes ihesum mariam oc annam, än tha haffden the än enghen barn, tha badho the mykyt sancta anna om ena frukt, äpther huilket hon wart haffwande, oc födhe iij söner til lika, oc thz händhe om sommaren, tha sädhen war wte oppa markenne, oc mykyt starkt rängh kom, oc bondhen haffde än mykyt korn wte standandis, thy gik han mz alt sit folk wth oppa gärdhet oc enghen hema bliffuandes wtan all enast hvvstrun, huilken ey än tha war kirkio ganghen, oc eth lithet barnsom lopp oc lekte i hwset mz eldh, aff hwilko hwset tändhes oc bran opp, Än qwinnan laa i enom kamara, oc enghen kwnne henna til hiälp komma, tha hon thz saa tok hon sina tre nyfödha söner, oc satte sik swa i sänghena, oc tänkte sik swa mz them opp bränna oc döö, Än bondhen kom snarlika löpandhes mz mykyt folk, än thz war tho alt faffänkt, jn i kamaren til henna kvvnne han ey komma, för huilket han snarleka lopp til kyrkionna, oc fyöl ther oppa sin knä, oc antwardadhe henne salleta anna siälff tridhi mz sinonu kära barnom, Tha nw gardhen brändher war, tha willo the oppsökia benen oc them iordha latha, tha fingho the see qwinnona sitia lekandes mz barnen oc war alzstings gladh, oppa hwilket folket storlika wndradhe, oc aff store glädhi ropandhe wordho, swa at ther snarlika samman kom mykyn moghe, thzta stora oc wndherlika iärtekne

# 673 see oc skodhandis, än bondhen twäkadhe, om thz skwlle hans hwstru wara, tha swaradhe hon iak ärat i rätte sannindh, för thy tha som eldhen oc lwghin slogho om kringh mik, tha badh iak sancta anna siälff tridhi thz hon os hiälpa wille, Oc strax kommo the all trv, oc sancta anna holde ower mik sin mantil, oc satte mik i sith sköt, oc war herra ihesus stodh widher mith hwffudh, oc maria widher mina föther, skylandes ower mik, thz mik hwarke eldher häldar lwghi skadhade, Oc tha the skildos fran mik, sagdhe herran ihesus til mik, swa skal iak allom them redhoboen wara i hwat nödh the hälst kwnno komma, som thiäna mine modher modher oc mine modher oc mik, oc alle the thzta sagho, takkadho the oc loffwadho alzwalloghan gudh oc hans hälga föräldra, oc oppa samma stadh bygdho the eth skönt kappal, oc ther jnnan stiktadho iij swnghna mässor hwar tisdagh til äwerdelika ägho för thzta iärtekne skuldh

Thzta är eth miraculum aff enom ärmeta i franka rike som sancta anna tiänte

Thz war en ärmethe i franka rike som altidh tiänthe sancta anna siälff tridhi, tha han thzta langan tidh haffde giort oc haldit, gik han entidh in i en köpstadh, sik almoso tiggiandhe, oc som thz ledh i moth afftonen thz solen war bärghat skyndadhe han sik ather til sit hem, än oppa wäghenom mötte honom en röware oc menthe thz han haffde warit en rik köppman, oc haffde swa förklät sik, oc grep han stras widher halsen,

# 674 oc badh honom faa sik alt sit silff oc gull, the fatighe mannen bedhes nadher, oc sagdhe sik wara en fatighan ärmeta, oc haffwandes gudz almoso tigdh i stadhen, än han wille honom ekke tro, wtan drogh wt sit swärdh oc wiliandes honom halsen aff hwgga, än ärmeten badh för sancta anna skuld siälff tridhi, thz han honom ekke myrdhe, han wille alla sina dagha bidhia til sancta anna siälff tridhi för honom, röwaren swaradhe, kant thu nakot goth bidhia, tha bidh nw för tik siälffwom, thz thu kan komma wtu minom handom, ärmeten roppadhe mz höghe röst oc sagdhe, hiälp mik nw sancta anna siälff tridhi, tha röwaren thzta hördhe, drogh han honom nidh til iordenna, oc hyögh swa aff honom hwffudet oc kastadhe thz lankt borth aff wäghen, oc kroppen drogh han til eth rinnandhe watn, ther kastande kroppen wti, Oc som röwaren saa sik om, saa han sik äptherfölia ena qwinno mykyt faghra, aff hennas öghom gingho stralar som aff solenne, ower hennas hwffudh stodh en boghe som en räghnhoghe, Ther jnnan stodh skriffwat thenna try nampn ihesus maria oc anna, mz förgylta bokstaffua, oc haffdhe hon ärmetans aff hwgna hwffudh i sinne handh, oc lopp äpther röffwarenom, tha bleff han strax standandes, mz störstom räddogha, oc sina föther ey röra kwnne, at nakorstadz gaa, Oc tha nw thenna qwinnan kom mz hwffudith tiith kroppen laa, satte hon widh Oc sagdhe o min trone tiänare, stat opp snarleka oc gak oc bewisa thz ihesus cristus oc hans modher oc iak, wi ärom tässe, strax stodh

# 675 han opp, som han aff sömpne ware wäkter, oc sidhan borth hwarff thenna faghra qwinnan fran röwaren, sidhan fyöl röwaren oppa sin knä för ärmetan, oc bedhes afflösnigh, oc badh thz han sancta anna bidhia wille, oc bleff swa när ärmetan nakon tidh, sancta anna ther gudelika tiänandhes, sidhan gik han jn i öknet, oc liffde än i ssv aar i störste syndha bättringh, oc strangasta liffwerne, oc sidhan doo han oc gudh anamadhe siälena til äwerdelika glädhi, huilket os gudh oc sancta anna giffwi

Thzta är aff eth par folk

ARom äpther gudz byrdh Mcc oc xlvjj i enom stadh som heth allana, ther war eth par folk, som mykyt stodh äpther wärdz godhz oc rikedoma i mangh aar, swa at bondhen oppa thz sista fyöl i wanhop, än tha hedhrade han hwar dagh sin apostel som war sanctus iohannes ewangelista, Entidh om en affton sidhan solen war bärghat, gik han wt mz eth watn i hwilko watn han sik haffde wilit dränkia, aff storo wanhop, thy han war manghom skyllogher, oc enghom kwnne betala, Oc som han stodh oc skulle i watnet springha, fik han see en man komma gangandes oppa watnet oc war klädher i hwitom klädhom oc sagdhe, O käre son, hwat är tik nwkommet til sinne, iak radher tik gör ey som thu haffwer tänkt, Then wanhoppande mannen spordhe haa han war, han swaradhe, iak är sanctus iohannes thin apostel oc sagdhe, ware ekke thz at iak

# 676 haffde för tik bidhit, diäffwllen haffde longho brwtit thin hals söndher, thy wänt tik nw snarleka om, oc tak both oc penetenciam för thina syndher oc onda wilia, oc war ekke offtarmer söriandhe för wärdz godz, fför thy ther är en patrona i hymerike, huilken som i eth öghnablek förma oc kan komma til hiälp allom nödhstaddom oc fatighom oc i hwat nödh the hälst ärw stadde, oc faa aff henne öwerflödhelika glädhi oc sälikhet, Tha thenna syndaren thzta hördhe, wedherkändhes han sina syndh oc wanhop, oc fyöl oppa sin knä för honom oc sagdhe, O min hälge apostel sigh mik the hälga patrononnas nampn som swa mäktogh är i hymerike, iak wil henne hedhra oc tiäna i alla mina liffs dagha, Sanctus iohannes sagdhe thz är salleta anna, som är hymerikes drotnigs modher, oc ihesu gudz sons modher modher, henne hedhra hwar dagh, oc besyndherlika om tisdaghen, för thy oppa then daghen wart hon födh, oc oppa samma dagh bleff hon oc dödh, Oc haffwer gudh siälffwer wälsignat then daghen, oc haffwer loffwat thens at giffwa besyndherlika nadher, som henne oppa tisdaghen nakra besyndherlika tiänist göra, Oc som han thzta haffde sakt, hwarff han fran honom, oc then wanhoppande äpther thän thima mz störste gudelikhet oc ödhmyukt tiänte thenne wärdoghe modhrenne sancta anna, oc lät mala hennas beläthe manghastadz i sit hws, oc swa optha han war bedröffdher, fik han hora hennas nampn, tha wart han stras gladher, oc hwar dagh bleff han oc hwstrun i kirkionne alt jn til nons

# 677 tidh oc offradho try brännande waxlyws för sancta anna beläte, oc lätho hwar tisdagh läsa ena mässo aff sancta anna huilka mässo the badhen mz största gudelikhet hördo, oc i swa dana ffludelikhet liffdo the oc hyöllo allan sin aldher, oc jnnan faa aar fingho the swa mykyt godz oc äghodela, thz the wordho kalladha the rikasta i landet waro, sidhan lät han mwra ena sköna kyrkio i sancta anna hedher, oc stiktadhe ther til swa mykla ränto, thz hwar dagh sangx ther jnne alla vij tidher, oc hwar tisdagh tre swngna mässor mykyt högtidhelika, ihesu maria oc anna til loff oc hedher, oc sidhan än vj mässor sywngandhe sancta annas tre böndher til hedher, som heta joachim Cleophas oc salomas, oc twa iomffru maria systra, oc emerencia sancta anna modher, Tha nw thzta par folk i xxviij aar haffdo samman bliffuit, oc än enghen barnfanghit, badho the sancta anna them aff gudhi förwärffwa ena frwkt som theras äghadela ärffwa matte äpther theras dödh, at thz ey skulle skingras ällar komma i främadha händher, Nakot äpther wart hwstrun haffwande, oc födhe i enne reso tre söner, thens lät hon kalla äpther sancta anna tre böndher, som war Joachim Cleophas oc Salomas, oc som thenna barnen seva när try ara gammwl waro, wart theras modher mykyt krank, huilket par folk mykyt storan kärlek haffden sik i mällan oc badh bondhen sancta anna, thz hon än nakra stwndh leffwa matte, för the fatikka barnen skuldh, them oppfostrande, för huilket han häldher gärna döö wilde, om swa mögheliket kwnne wara, än

# 678 tha war hon mykyt krank, swa thz all natwrlik wädzska i henne bort törkandhes, thy war thz at hon yw matte döö, som hon oc giordhe, än bondhen haffde then daghen swa stora sorgh oc dröffuilse när henne, thz the togho om sidhe honom mz waldh fran henne, tha fyöl han aff store sorgh til iordhenna, oc laa som then ther dödher ware, huilket hans wener oc granna trodho at han skulle haffwa doghit, än tridhia daghen ther äpther iordadho the henne i sancta anna kyrkio för högha altaret som the siälffwa haffdho bygt oc stiktat, Sidhan gik bondhen hem än hans sorgh hon öktes yw mer oc mer, nw tha qwällen kom, til böriadhe barnen at gratha oc spordho hwar theras modher war, aff hwilket hans sorgh mykyt öktes, än om afftonen sidhan solen war bärghat, oc han saa oc hördhe thz barnen ekke wildho wändha igän at skriia oc grata, Tha tok han them all try widh handena, oc sagdhe, giffwin idher til fridz, iak wil idher ledha til idhra modher Oc ledhe them swa jn j kyrkiona, Ther satte han barnen oppa altaret när sancta anna beläthe, som han siälffwer ther til giffuit haffde oc thz war swa stort som enna qwinnas persono, oc sagdhe han til barnen, sen thzta kr idher modher, strax wändho the ather at grata, oc satten sik om kring belätet, oc wildho ekke tädhan, Tha fyöldh mannen mz gratandes öghom oppa knä för belätet oc sagelhe, O aldra wärdogasta modher sancta anna miskwnna tik ower thenna smaa barnen, beskärma them, oc war thera ledherska swa länge the leffua,

# 679 för thy the haffua mist sina modlter, oc star til troandhes at the snarlika mista mik, wanlika kan thz skee i tässe nath, thy iak känner mith hiärta aff store sorgh snarlika brista maa, som han thzta haffde sakt, läth han barnen ther bliffwa, oc gik hem i sit hws, som han kom i sin kammara, lagdhe han sik oppa iordhena til gudelika böner, oc fik see i andelike syn, thz honom tykte som sancta anna beläte stegh nidher aff altaret oc gik til hans hwstru graff, oc drogh henne ther opp oc sagdhe til henna, stat snarlika opp oc gak mz thin barnhem til thin bondha oc hogxswala honom, ällas dör han snart aff store sorgh, Oc som han kom til sik i gän, wart han aff thenna synenne mykyt förfäradher, för thy thz war om nattena oc han war all ena i hwset oc sath som then ther dödher ware, Oc i theranda hördhe han bösta oppa dörena, oc tordhes ekke opplatha, oc egh häldher tordhes han tala, oc tänkte thz gudh wille haffwa latit honom plagha i nakre matto för hans stora otwlimodh, oc fyöl strax oppa sin knä oc beddes nadher oc miskundh aff gudhi Sidhan som han stodh, böstadhe thz nw oppa dörenne annantidh oc höghre oc fastare än för, oc han hördhe sinna hustru röst sighiande laat opp dörena, tha wart han swa förfäradher, thz han sik ey förmatte at röra, oc tha barnen kommo för dörena sagdho the oc ropadho, fadher lathen opp, wi hafTwom her wara modher, wi haffuom wara modher mz os, oppa huilket han wndradhe, Oc saa wt gönom eth fönster, oc saa sin barn, oc sina hwstru, haffwandes lakanet oppa

# 680 sit hwffudh i huilket hon iordadhes, Tha han thzta saa, tänkte han mz sik thz sancta anna haffde honom hogxswalat, än aff store glädhi taladhe han gönom fönstret oc sagdhe, är thz mögheliket thz thu min kära oc äkta hwstru är, tha swara mik, hon swaradhe O min käre bondhe, takkom oc loffwom gudh, oc hans modher oc sancta anna, sonw mik aff dödha haffwa opp rest, oc är iak sannelika opp rest oc iak är idher hwstru, Tha bondhen thzta hördhe oc saa, ropadhe han mz höxste röst, aff stort wndher oc store glädhi, swa at alt folket i stadhenom kom loffwandhe oc takkande gudbi iomffrw maria oc sancta anna, Oc nar thzta järteknet spordhes, wtwaldhes hon aff allom til theras kärasta patrona oc modher, oc theras rikes förestandare ällar landz herra lät wt stryka sit skyldh wapn, oc lät mala sancta anna i stadhen, seva göra oc i thz riket alla hans äptherkommanda än nw til thenna dagh, Än thzta par folk leffdo än i mangh aar, oc fingho än ena reso try barni enne gango, Oppa thz sista dogho the badhen oppa en dagh, oc kommo badhen i ena graff, Som sancta anna haffde them förwärffuat aft gudhi

Eth miraculum aff enne änkio

Thz war en änkia i enom stadh sancta anna mykyt ödhmyuklika oc gudelika tiänandhes, mz läsnigh, oc waxlyws offrandhe, Oc haffde altidh til sidh at sighia jhesus, maria oc anna, hiälp mik hälgasta patrona sancta anna siälff tridhi,

# 681 Entidh händhe sik thz theras landz herre lät henne taka, oc mz wald twingha til owanlika gärnigh, som hon ekke kwnne göra, tha han thz saa lät han henne gripa oc trwghade henne widh liff oc godz til forskriffna gärning, Som hon swa la i fängilsens, mz största bedröffwilse, oc mäst för thy, thz hon enghen hwllan haffde hwarke mz ordh ällar gärniggom, sik til hiälp, thy ropadhe hon oc kalladhe oppa sancta anna siälff tridhi, Än nattena ther näst äpther kom sancta anna oc tok henne wtu fängelsen, oc fördhe henne jn i kyrkiona, Oc samma nattena bleff döth alt konungxsens fää badhe stort oc smat, oppa huilket konunghen storlika wndradhe, oc tha fik han höra at qwinnan war bortho, oc fik see henne i kirkionne, sagdhe han, sannelika haffwer hin ondhe anden thenna qwinnona löst, oc för henna skuld haffwer iak faat thenna stora skadhan oppa mith fä, oc bödh sina tiänara snarleka gripa henne, oc läsana i thz starkasta torn oppa slattet war, til thäs hoij hanom allan skadhan betalat haffdhe, som han sagdhe sik för hennas skuldh haffwa faat, huilket thiänarana oc swa giordho, kastadho henne i thz dywpasta torn, wtan alla miskwndh, Om afftonen gik herren mz alla sina tiänara i tornet til henna oc lät henne swa omiskrvnsamlika pina, thz hwart hennas ledh fran andhro skeldes, oc söndher brytha, oc spordhe mz hwat list ällar klokhet hon hans fänat swa dräpit haffde, oc hwrtl hon aff fängilsen kom, hon swaradhe thz hon aff hans dödha finat enkte wiste, oc enghen broth ther til haffde, Oc sagdhe thz sancta

# 682 anna henne aff fängelsen haffde löst, Oc mera swaradhe hon oc enkte, ä hwru mykyt the henne oc pinto, Tha thenne omille höffdinghen saa oc hördhe thz han aff henne enkte winna kwnne, ilzskadhes han mz största wredhe, oc lät om hennas hals läsa alla the iärnlänkior oc iärn som oppa slattet war, oc speskar henne sighiande, Nw komme thin miskwnsamma anna oc hiälpe tik her wt, thu skalt weta thz iak i morghon skal latha bränna tik, oc skulde thz än kosta mith sloth oc alt thz iak ägher, tha faar iak see, hwilket wara som mäktoghare är sancta anna häldher iak, oc gik swa fran hemle, latandhes henne swa i storom pinom sitia, Än strax ther äpther kom saneta anna oc löste henne aff allom bandhom, oc giordhe helbrigdha i allom linbmom som söndherbrotna waro, oc fördhe henne ather i kirkiona, thädhan som hon mz walle tokx Oc samma nattena doo höffdinghans hustru, oc twa hans älzsta söner, Tha han thzta hördhe, tha wart han mykyt wredher oc mera än för, oc bödh sina tiänara strax gaa oc brenna henne opp ther hon laa i tornet, oc ey swa länghe bidha thz hon matte opp ledhas, oc sagdhe, leffwer hon längher hon dräper Sn alt thz folk i tässom stadhenom är, tha nw tiänarana kommo i tornet, hwar the henne enkte fwmlo, wtan oppa samma stadhenom hon haffde sitit kändho the aldra bästa lokt, strax fyöllo the alle oppa sin knä oc loffwadho sancta anna sina tiänist i alla sina dagha, oc tordhos jnte gaa j gän til sin herra, Nw widher en tima ther äpther fik herren wetha thz hon än

# 683 obrändh war, oc war flydh jn i kyrkiona, tha tok han mz sik xiiij aff sina tiänara oc lopp mz alle snarlikhet oc store höghfärdh jn i kirkiona, som nw qwinnan fik honom se swa grymman oc wredhan komma wart hon mykyt förfärat, oc wiste ekke hwart hon skulle, wtan stegh oppa altaret, opsidhes mz belätet, oc ropadhe mz höxste rost, hiälp mik nw ihesus maria oc anna, som han kom fram oc wille dragha henne nidher aff altaret, skylte henne sancta anna mz sin mantil som hon wt räkte, Oc tha wilde han haffua draghit them badha belätet oc qwinnona nidher til gulffwit, tha sloo iomffru maria beläte som sancta anna haffde oppa sith knä, honom ower handena swa at han fiöl strax nidher til iordhenna, oc ihesu beläte sagdhe, O thu högfärdogaste skalker fuldher mz alle onzsko, hwi bether thu tik oppa at nidhra oc wndher thina föther trodha mina modhers oc mina modher modhers oc mina tiänisto qwino, huilket tik swa omögheliket är som thu hymelen nidher bögher ällar nakra stiärnor minzska ällar fördärffwa maa, oc skalt thu wetha, thz iak stridha wil för allom them os thiäna, Oc thu oc alt tith slath skal i thenna dagh opp brinna, strax tändhes eldhen i slottet, oc diäffwllen tok thenna mannen, oc földhe wt, oc kastadhen oppa ellen, Oc thenna änkian wart wtualdh til enna förstinna at regera oc föresta alt thzta landet i hans stadh, huilket hon giordhe ixxxvj aar thz styrande i aldra bästa fridh, Oc äpther then daghen wart thz landet aff qwinnom styrt oc regerat, oc ey aff mannom äpther thän dagh, i thzta miraculis amine

# 684
Eth miraculum aff enom skepman

Thz war en skepare oc heth gödert, oc hans hwstru heth agnes, qwinnan haffde sancta anna tiänt nakor aar, entidh händhe sik thz bondhen haffde henne mz sik ower märet mz mangha köpmen, haffuandes aldra dyrasta köpenskap mz sik, Ther kommo syöröffwara oc toko badhe skep oc godz, oc kastadho folket ower bordh oc i syön, än qwinno satto the oppa ena obygdha öo, oc toko aff henne klädhen, i thy hon haffwande war oc när weth then tidh hon födha skulle, bondhan hwggo the i häl oc kastadho han i syön, oc toko skepet oc foro mz thy sin wägh, oc lätho the fatika qwina ther all ena sittia i store hiärtans sorgh, badhe aff widhermödho i köldh oc swolt, oc aff storom räddogha födde hon eth döth barn, lankt för än hon haffde skulit Som hon nw swa sath i storom wärk oc hiärtans sorgh, fik hon see ena aldra fäghärsta qwinno när sik staa, oc sagdhe til henna o agnes hwat betydher thz, at thu mik i thine nodh ekke oppa kallar, aff huilket taal hon mykyt wart förfärat oc sagdhe o aldra fäghersta qwinna haa äst thw, hon swaradhe iak är anna thin patrona, oc wilde iak tik gärna haffwa hwlpit, haffde thu thz warit aff mik begärandhe, Tha hon thz hördhe wart hon ower matto gladh, oc wilde haffwa giort henne nakra ödhmyukt, mz knäfallom oc annat tolket, huilket hon ekke förmatte affstorom wärk, sorgh oc widhermödho, Tha sagdhe sancta anna til henna O min kära dotter hwat äst thu aff

# 685 mik begärandhe, agnes swaradhe O min wärdogha modher oc patrona, mrare thz mögheliket tha begäradhe iak thz, at iak mz minom dödha man matte komma mz hans liik oppa then stadh som wi warom hema, at iak honom matte ther iordha lata, oc mik ther när honom jordha oc begraffsva lata, för thy iak känner at iak nw snarlika aff sorgh oc wedhermödho döör, Sancta anna swaradhe henne oc sagdhe, sigh thinom bondha thz han stande opp, han haffuer länghe nogh soffwit, agnes swaradhe O wärdogha patrona, han soffwer ekke, thz är nw fiärdhe daghen sidhan hawzs hals skars söndher oc är dodher, Sancta anna swaradhe west thu ekke, thz min makt oc waldh är stor när minom barnom, oc alla the mik nakra tiänist göra them skal iak aldrigh ower giffua i theras nödh Thy rör honom i ihesu maria oc anna nampn, oc bidh honom opp sta, Tha hon nw swa giordhe, stodh han stras opp mz glat ansikte, som han soffwit haffde, oc strax wart hon karsk oc helbrigdha, oc nar hon wändhe sik om fik hon see sit barn liggia liffwandes, strax fyöllo the badhen oppa sin knä, takkandhe oc loffwande oc ärande alzwalloghom gudh iomffru maria oc sancta anna, mz manghom tarom wtgywtande, Sidhan sagdhe sancta anna tron oppa gudh, oc taken barnet oc fölghen mik äpther, än sancta anna gik för them ower märet, som the haffdo gangit oppo landet, oc the fölgdho henne äpther til theras skep som theras godz än jnne laa, oc röffwarana än ther jnne waro, oc tha the fingho see them komma gangande aat

# 686 syönom mz glädhi, wordho the mykytt förffäradhe, oc sprwngo wt i syön, tänkto wiliandes fly, oc drwnknadho alle samman, oc gödert oc hans hwstru stighw jn j skepet, oc seghldo hem til landa oc kwngiordhe thzta iärtekne som, the mäst kwnno oc förmatto, Oc sidhan i allas thera liffdagha tiänto the sancta anna thz mästa the kwnno oc förmatto mz ihesum oc mariam, huilkom lolf hedher oc ära see nw oc awärdelika

Eth miraculum aff enom wnghom man

Thz war en wngh drängh sancta anna aff sin wngdhom mykyt gudelika tiänandhes, hwar tisdagh hörde han ena mässo oppa sin knä standandes, sancta anna til hedher siälff tridhi, oc gaff i ij päningha i hergnas hedher, nar han them haffde, ey haffde han oc mykyt til, thy gik fatikdomen honom ganzska när, Nw haffde han altidh til sidh hwar han hördhe ällar saa godha diäkna oc stwdentes, rik han til them oc rädh them til at tiäna sancta anna siälff tridhi, oc wt wälia sik sancta anna til patrona, mz huilket radh han manghom kom til at tiäna sancta anna, han haffdhe oc goth näme til at lära siälffuer, huilket hinom ondha tykte illa wara, Oc oppenbaradhe sik entidh honom i swa matto som han haffde warit en stor herre oc sagdhe, min son, mik tykker thu leffwer i storom fatikdom, wilt thu tiäna mik, tha wil iak tik öffrit rikan göra, Tha han thz hördhe wart han mykyt gladher, oc takkadhe oc loffwadhe sancta anna Oc hin

# 687 ondhe fördhe han wt för stadhen, j enom bwska som sken mykyt clar, ther tykte honom mykyt faghort wara, oc saa ther oc hördhe stora glädhi, mz harpor oc liror pipor trwmpor oc aldhra handa lek Oc owerflödhes maat oc dryk, j huilke glädhi han giordhe som the andre ther waro, swa at han oppa thz sista ihesum maria oc sancta anna glömdhe, oc gik om tisdaghen som andra dagha i iäkt, oc öwadhe sik alzstingx i tässe förganglike glädhi mz spärrännigh oc alzskom öffnig Som han nw swa dant liffwerne haffde hafft wäl i vij aar, tha sagdhe herran til honom, som war diaffwllen, min son thu west wäl thz thu mik i vij aar tiänt haffwer, han swaradhe jaa, oc sagdhe om tik swa tykkes, wil iak tik än gärna längher tiäna, herran swaradhe, känner thu mik, han sagdhe, ey weth iak idhart nanepn, wtan wäl ser iak thz i en mäktogher heira ären, han swaradhe mith nampn är sarsel ällar satanas, oc iak är en diäffwl, oc alle the her mz mik ära the ära alle diäffla, än thu skalt tik ekke förffära ällar rädhas, thy the skulu tik enkte onth göra, Än oppa thz thu framdeles ey skalt sighia, thz iak tik haffwer förradhit, thy sigher iak tik thz tilföranda, at täkkes tik längher min tiänist, thz aan iak tik wäl, thy thz ware än i alla thina liffs dagha, än tha skalt thu neka oc förswäria ihesum maria oc annam, sidhan skalt thu wara war like i alla handa matto, Tha han thzta hördhe wart han ower matto förfaradher, swa at thz alla hans lidher skulffwo, herran sagdhe hwi äst thu rädder tha tik enkte onth är hänt alla

# 688 the stwndh thu nir mik haffwer warit, ä hwru ondher iak är, tha haffwer thu enkte onth aff mik fwnnit, Synes tik längher när mik bliffwa tha wil iak tik förhöia, oc til en storan herra göra, oc math thu haffua thenna glrdhina än i mangh aar, oc wil iak tik mykyt rikare göra, än sancta anna som thu i storom fatikdom oc wedhermödho haffwer tiäpt, för thy hennas rike är ekke i thenna wärld som idhar gudh siälffwer haffwer sakt, thy wnfaa mik oc tiäna nsik, för thy wärldennas tiänist zir min, Thin wnthe mannen swaradhe, iak wil gärna i wärldenne tiäna oc när idher bliffwa som iak her til giorth haffwer, hin ille swaradhe, tha faar thu göra som iak tik radhit haffuer, för thy idhar gudh haffwer sakt i ewangelio thz en, hen i sändher kan tiäna twem herrom til lika, Tha han thz hördhe thz han ther ey bliffwa kwmle, wtan han skulle för swäria oc neka gudh, sagdhe han iak wil häldher tiäna min gudh oc göra both oc taka penetenciwm för mina syndher, oppa thz iak äpther thzta liffwet maghe när honom bliffua, häldher än iak sywnker mz tik til hälffwittes affgrundh Tha grep diäffwllen han oc fördhen opp i skyn oc sagdhe, är thz swa at thu ekke nekar thin gudh, tha skal iak kasta tik nidh i thenna stora syön, oc dränkia tik her, Aff huilko han wart mykyt förfäradher oc sagdhe, skal thzta yw ändelika skee, tha giff mik iiij dagha frest, at iak maghe bywdha minom wenom godha nath, oc sidhan wil iak ather til tik komma, oc göra äpther thinom wilia, som han thz hörde, tha fördhe

# 689 han honom hart til stadhen som han war wan at boo oc sagdhe, gak oc gör som thu haffwer sakt, iak wil tik her bidha, Sidhan gik han mykyt bedröffdher jn i stadhen, tha honom atspordhes hwar han the vij aar warit haffde, swaradhe han gratandhe, thz skal iak enghen sighia, Oc bödh swa sinom wenom godha nath, Än iiij daghen [gik han] at bidhia sina böner til sancta anna, oc tordhes för sina syndher skuld ekke jn i kyrkiona, fyöl han oppa sin knä wtan för dörenne, oc sagdhe mykyt gratande, O min käre gudh iak maa wäl söria oc grata, swadana tiänist som iak til twingadher oc nödher är, oc mina kära patrona sancta anna owergiffwa maa, Tha taladhe sancta anna beläte til hans jnne i kyrkionne, oc sagdhe, O käre wen wilt thu owergiffua mik, tha wil iak ekke owergiffua tik, gak jn i kirkiona oc gör thin skrifftemal, hwilket han oc giordhe, oc sagdhe, O alzwallogher gudh mik tykker illa wara thz iak haffwer tik i mothe warit, Jak aff six diäfflenom oc allom hans mzfärdhom etc oc sidhan alt framaat, Tha han nw sin skrifftamal haffde giort, ledhe sancta anna honom til eth altara, som hennas beläte stodh oppa, oc fik honom belätet i handena, oc sagdhe halt thzta belätet, oc wär tik ther mz manlika, oc lät tik ekke förfära, än tho thu mik ekke mz thinom lekamlika öghom kant see, tha wil iak tik mz mine hiälp ey lankt fran wara, som hon thzta haffde sakt, tha hwarff hon wtu hans asyn, oc strax ther äpther kom diäffwllen jn i kirkiona, mz stort buldher oc skraL oc grep honom i klädhen,

# 690 oc wildhe haffua draghit han wt aff kirkionne, aff huilko han böriadhe mykyt hökt ropa oc gratha, klokkorna ringdho sik siälffwa, oc alt folket i stadhen kom löpandhe, oc som the fingho see thzta stora wndher, bliffw the alla standande, oc tordhos ekke fram gaa, Oc diäffwllen drogh mannen fast wiliandhes honom mz owerwaldh wt aff kyrkionne dragha, Tha räkte sancta anna fram sina arma, oc grep diäffwllen om halsen, strax skapadhe han sik i ens swartz hwndz liknilse oc haffde engha makt mera, Nw som presten som heth arnoldus fik see thz han aff diäfflenom wart släpther, tok han mannen til sik, oc ledhe han honom jn i sacristiio för sacramentet, ther giordhe han sin skrifftemal mz storom angher oc idhroga, tha diäffwllen thz förnam, ropadhe han mz aldra faselikasta röst, sighiandhe hwru länghe skal thz hwisket wara, aff huilko roppe alt folket wart förfärat, oc flydho wtu kirkionne, än sancta anna hiölt hart om halsen, Oc som prästen then wngha mannen afflöst haffde ledhe han honom til altaret som sancta anna stodh oc hin ille honom thet bidde, Tha sagdhe prästen, see her är mannen, tagh han om han tik til höre, än han böriadhe roppa mykyt hökt oc sagdhe, iak haffwer enkte göra mz honom, oc enkte känne iak han, Än iak bidher tik, thz thu bidh sancta anna thz hon släpper mik lösan, alt thz thu haffwer mik loffwat giffwer iak tik qwittan före oc frian, Tha badh han sancta anna, thz hon honom släppa wille, saa mz skäl thz han enghe människio skulde skadha göra

# 691 her i wärldenne, oc swa släpthe sancta anna honom, oc han bort foor som eth swartasta molen, Oc alt folket i stadhenom war kom löpandes i kirkiona, takkandes oc loffwandes alzmäktoghan gudh, iomffru maria oc the wärdogasta modhrena sancta anna, Oc nakon tima ther äpther wart thenna wnghe mannen wt waldher til en prelat ower alla the kyrkior i thz landh waro, Oc lät han mwra mangha kyrkior i sancta anna hedher, Oc war han mykyt mildher widh them fatika oc stiktadhe vj gäste hws som fatike oc sywke skuldo jnne wara, oc haffua sina födho, sancta anna siälfftridhi til loff oc hedher, oc leffdhe i renlikhet alla sina leffs dagha mz störste gudelikhet, Oc tha han clx ara gammal war, tha doo han i herranom ihesu cristo

Eth miraculum aff en cartyser

Thz war en renliffwes man aff höghe släkt, ganzska däghliken oc karsker til sin likama, oc wäl lärdher i the hälge skrifft, han war oc mykyt ödhmywker oc gudeliken, oc war födher i sassen i eth greftwa döme som hether höien oc heet mästar iohan, han haffde warit i sinom wngdhom konogsens cancelär aff danmark för thy han war en klok oc wis man, tha förnam han wäl, thz han i them stadhganom enga gudelikhet kwnne haffwa til gudz tiänist, thy owergaff han konugxsens tiänist oc gaff sik alzstingx til gudz tiänist, badhe mz fasto oc wakw oc pilegrims färdh jn til galiciam til sanctum iacobum,

# 692 sidhan til sanctum dyonisium i franka rike oc til rom, oc sidhan til the hälga graff, thz hälga landet sökande mz store ödhmywkt, mz mödho oc ärffwodhe oc mz store farlikhet, i öknom som han gönom gik, oc siällan thz han meer än ij ällar iij dagha pläghade oppa en stadh töffwa, swa händhe entidh, A rom äpther gudz byrdh Mceccxvij, thz han mz androne skuldhe fara til the hälga graff, Oc the omilla oc snödha jwdha giordho honom en storan orät, huilket han gat ey aff them lidhit, thy sloo han mz sin pilagrims staff oförtänkt eu thera, swa at han genstan bleff dödher, huilket han ekke haffde tänkt honom ällar nakon haffwa slagit, aff hwilko han mz sina mz brödher wart mykyt bedröffdher, rädhandhes hwat sone äpther skwlle komma, än jwdhane gripw strax mästar iohannem, oc fördho han för rätten, oc dömdhes genstan til dödhen, hans mz brödher lagdho sik stora win om honom lösa badhe mz pänigga oc förskullan, än thz kwnne them jnte hiälpa Sidhan skeldos the aat, mz störste sörgh oc bedröffwilse, Oc gingho the gönom thän ena stadzporten, oc magister iohan gönom thän andra, tith honoiwz hwffwdhet skulle aff hwggas Nw som han stadder war i dödzsens wadha oc bedröffuilse, haffde han stort hopp til the hälgon som han war wan at tiäna, oc aldra mäst til sancta anna siälfftridhi, oppa henne tänkte han, mz hiärta oc gratande öghom, bidhiandhe henne, än tha han ey gaat talat aff store sörgh oc widhermödho, Sigiandhe o aldra hälgasta oc miskwndsammasta frw oc modher

# 693 sancta anna, i thenna min ytersta dödz thima tha kom mik til hiälp, som iak tik til troor oc behöffwer, at mädhan iak ekke nw kan wnffly thenna smäleka dödhen, tha förwärffwa mik aff gudhi at owerga then oändelika dödhen, Som han thenna bönena mz hiärtat haffde bedhit i wäghen, oc kom oppa then stadh han skwlle rättas oc affliffwas, Tha hördes ther jordön, oc kom ther eth starkasta bläsande wädher, oc i thz samma wart han lös aff sinom fiandom, oc wart oppfördher hökt i wädhret, oc ather nidher satter oppa samma wäghen som hans stalbrödher waro framgangne, oc war frii oc lös aff allom bandhom oc allom sinom fiandom, som han aldrigh offtarmer fik see, Tha wart han mykyt gladare än iak kan nakon sin skriffwa, Nw fik han see hwar hans stalbrödher gingho hastokt franbme i wäghen, roppadhe han aat them mz högxte röst, bidhiandes them sik bidha, Oc tha the hördo hans röst, wordho the mykyt förfäradhe, i thy at the mentho han longho haffwa warit dödhan, oc gingho thäs fastare, rädhandes at han i gasta like haffde kommet äpther them, än mästar iohan lopp fastare, oc ropadhe höghra än han förra giordhe, oc badh them staa oc bidha sik i ihesu cristi nampn, Sidhan stadhnadho the, oc han fram kom til them oc sagdhe them mz gratande öghom aff störste glädhi, Oc the alle mz honom loffwande oc takkande sancta anna siälff tridhi, Oc aff thzta miraculum oc annor tolken som nw näst förskriffwat staa, maa hwar tänkia oc första, hwat makt sancta anna

# 694 haffwer mz gudhi, thy tilbör os henne besyndherlik hedher oc wördhnigh göra, oc henne oppa kalla i alle nödh, thy at hon mykyt mäktogh mz gudhi är, oc ödhulywk, thy at enghen swa lithen tiänist henne görs, at hon honom thz yw löner badhe til liff oc siäl

En skepare foor til ängland mz mykyt folke badhe andelika oc wärdzlika personor, Oc tha the kommo i syön wart swa mörkt oc tokka wädher, thz the ekke wisto hwart thte waro komne, thz ledh nw at syön kom til ändha, oc thz war stilla oc lwnkt wädher, Styre mannen sagdhe, iak wet thz wi ekke lankt fran landet ärom, män jak weth ekke i sannindh om wi löpom för högth ällar för nedarla om hamnena, haffdhom wi nw eth goth radh, thz ware os allom wäl nyttogt, Oppa thz sista böriadhes en stoor stormber i syön, oc the wisto ekke hwar the waro aff hwilko the alle waro mykyt bedröffile, Tha war ther en som sagdhe, lathom os oppa kalla oc tilbidhia the hälga modhrena sancta amla siälff trielhi, oc henne wart offer loffua, hon wardher os wtan twäkan hiälpande, Nw som han thz haffde sakt, tha steg styre mannen opp i thz högxta oppa skepet, oc the nidhre waro fyöllo alle oppa sin knä, oc loffwado sancta anna sit offer, thz hon wille them wärdoghas hiälpa, hwilket oc swa händhe, thy alt folket i skepet war, sagho strax hwru molenet oc dimban gaff sik opp oc the fingo i samme stwndh clart solsken, swa at the sagho grant

# 695 landet, oc wisto hwart the skullo, tha spordho the styro mannen til om han wiste hwar the waro, han swaradhe mz största glädhi O kärasta wener sörghen enkte nw wtan takkom gudhi iomffru maria oc the wärdoghe modhrenne sancta anna som os thenna clarhet haffwer förwärffuat, oc thär äpther kommo the i godha hampn, mz behallet godz, Oc tha the hem kommo, giordho the sith offer som the loffwat haffdo, oc oppenbaradho för allom hwru sancta anna them aff swa storom liffs wadha haffde hwlpit, thzta miraculum skreff en klärk som mz war oppa skepet oc hängdhes ther för sancta anna altara, oppa thz at flere skullo faa kärlek til sancta anna tiänist, som oc sidhan haffwer warit

Thz war en rik oc friboren man, han haffde ena dotter, ärleka oppfödha i dygdelikom gärniggom, hännas föräldra gaffwo henne en man oc han bleff dödh, oc gaffwo henne swa en annan oc han doo för än hon war xviij aara, Tha samtykte hon mz sik at om gudhi swa täktes wille hon taka sik then tridhia mannen i sancta anna hedher, som hon haffde tre män hafft, oc miste hon thän tridhia wille hon aldrigh offtarmer til gifftamala gaa, sammaledz som sancta anna giordhe , Nw tha hon then tridhia mannen haffde fangit, bleff oc han dödher för än hon war xx aara, sidhan gaff hon sik alzstingx til gudz tiänist i sinom änkiodom, latandhes sighia mässor oc gärna pradikan hörandhe Ther äpther kommo henne manfflh bönemaal, til hwilken hon allom

# 696 nekadhe, wiliandhes halla thz hon tilförrandha samtykt haffde, Tha en aff henna bedhlom sin wilia ekke kwnne främia, tok han mz sik mangha föra män, henne mz wald oc makt, wiliandes henne mz sik dragha mz makt, oc stodh i wägh för henne ther hon bitidha pläghade gaa til kyrkio, tha tässe wträkto sina arma at gripa henne roppadhe hon mz högxte röst, O wärdogasta modher sancta anna siälfftridhi beskärma oc bewara mik nw Stras oppenbara sik en aldra fägersta qwinna mz mykyt folk oc stort fölie mz sik, oc tha the skalkane thzta sagho owergaffwo the henne, oc lwpu snarlika sin wägh, oc ankian takkade ihesum maria oc sancta anna, Oc tha the kommo langan wägh tädhan, lwpu the lika fast, sidhan som för, tha mötte them staz männene , oc gripw them oc sagdho at the nakot onth giort haffdo, mädhan the swa lwpu, oc pinto them til thäs the kändhos hwat giort war, sidhan dömdos the til dödhen, Tha oppenbaradhe sik sancta anna för änkionne, oc badh henne gaa til domaren oc til radhet, bidhiandes them släppa the fangana, at the ey för hennas skuld misto sit liff, för thy at the oppa henne haffdo kallat i theras nödh, Oc thz the än hälge män skullo wardha, Tha fyöl änkian oppa sin knä, takkandes oc bidhiandes sancta anna sik beskärma i allenödh, Oc sidhan gik hon til radhet oc badh för them oc the slwppo, oc gaffwo sik strax i eth closter, ther mykyt gudelika oc kärleka gudhi tiiinandes, iomffru maria oc sancta anna, swa länghe the leffdo, swa giordhe oc the godha änkian,

# 697 oc leffde än sidhan i xv aar ther äpther Oc sagdhe sancta anna, iak skal them allom redhoboen wara som mik siälfftridhi nakra tiänist göra ä hwru liten hon är, i allas thera nodh, oc i tässe wärld skal them aldrig fattas thera widhertorfft, oc sidhan äppter thzta liffwet äwinnelika rikedoma i himerike som them aldrig skwlu förgaa

aff enne iomffru

J enom stadh som hether loyreynen bodde eth paar folk ganzska rikt, oc haffderz i mangh aar warit sasmman wtan barn, oc badho gudh altidh om ena frwkt, huilket enkte halp, än om sidhe kom i theras gardh en fatik qwinna hwilken hwart aar fik barn, tha sagdhe henna frw til henna, hwi faar thu barn hwart aar, oc iak aldrigh enkte, the fatikka qwinnan swarade oc sagdhe, i skolen the weidogha modhrenne sancta anna mz läsnigh, almosor oc andra godha gärnigga tiäna, hon wardher idher wäl bönhörandes oc hogxswalandes thy at hon en besyndherliken tröstirska är allom bedröffdom hiärtom som henne tiäna, Sidhan tok hon sik ena läsnigh före, oc henne hwar dagh läsandhe, tha hon thz giordhe, wart hon haffwande, aff hwilko hon mykyt gladdes, oc tha hon war wiis oppa barnet skötte hon enkte läsningenne sidhan, thy tha timen kom födde hon eth döth barn, tha bonden thzta hördhe oc saa, sagdhe han spelika til sancta anna, O anna för thenna tiänist wi tik giort haffwom begäradhom

# 698 wi engen dödh barn, tha sagdhe qwinnan at thz hennas skuld war, i thy at hon ey sit lyffte oc läsnig hallit haffde som hon sancta anna loffwat haffde, Tha han thz hörde, bedhes han afflösnig oc forlatilse, oc badh sancta anna them til hiälpa komma i tässe nödh oc bedröffuilse, See her tannas hälgasta modhrennas ödhmywkt oc stora wälwilioghet, barnet som döth war fik oenstan liiff, hwilket the genstan lätho döppa oc cristna oc kalladho thz anna, huilket sidhan liffde i manOh aar i sancta anna siälf tridhi tiänist

aff enom hedhniskom soldan

En hedhnisk soldan aldar höffwidz man lät sanka mykyt folk, aff manghskona slagh mz byssor oc skot, oc sändhe wt mz thenb sina kämpa oc höffdinga til at winna oc fördärffwa landh oc städher för the cristna, oc kommo til en stadh huilken the ower wonno, oc brändho kyrkior oc closter oc slogho alt folket i häl, Ther war en kyrkia som bygdh war i sancta anna hedher, henne kwnno the ekke komma til at brinna, ä hwat konst the til baro, som thzta en aff hedhniggannas förmannom saa, wart han mykyt her oppa wndrande, oc gik han jn i kyrkiona, oc tik ther see eth aldra fägersta sancta anna beläte, mz ihesu oc maria i sino sköte, oppa huilkens belätes fäghrindh han mykyt wndradhe, oc tok thz samma beläte mz sik, oc lath thz them andra höffdingana oc förmännena see

# 699 som mz waro, oc sagdhe them, hören hören hwat iak idher sigher, thenna kyrkian som i alle saohen, enghen aff os kwnne bränna, ther gik iak jn oc fan iak ther eth aldrafäghersta sancta anna beläte mz ihesum oc lmariam, huilke kyrkiona haffwa wart för eeldhen, Thy seer iak wäl thz hon mäktogare äir än wara gudha som ekke förmagha at hiälpa os aff minste gnisto, thy ärom wi galne oc trom wi längher oppa them, än iak wil them ey mer til bidhia, wtan ihesum maria oc sancta anna, oc bidber iak idher alla thz i oc swa gören, oc tok han swa belätet hem mz sik, oc som the kommo i stora willene haffwet, wäxte wädhret swa at thz wart en stor stormber, swa at the sagdho alle samman at them tha enkte före stodh wtan dödhen, tha blästes masten oc sighlet söndher i mangh stylske, Tha badho alle til theras gudha oc thz wart them til engha hiälp, än thän höffwidz mannen som haffde loffwat sancta anna at thiäna, han satte sit hopp stort til henna Nw sidhan the hedhnigga haffdo länge bidhit sin aff gudh oc them stort offer loffwat oc them til aldz enga hiälp, lydho the om sidhe theras höffdingga radh oc badho gudh oc sancta anna sik hiälpa oc loffwadho henne sit offer, Tha thz war giorth fingho the aldra däghlikasta wädher, lywst oc clart, oc foro lika fast som the badhe sighel oc mast haffden hafft, Oc nar thenna höffdingen kom hem fan han sina hwstru haldelika kranka i barnfängdh, thy hon haffde qwaldz i tre wikwr, Tha sagdhe han til hennas min kära hwstru, bidh til thenna hälga

# 700 qwinnonna sancta anna siälff tridhi som wi haffwom fört hem mz os aff thz cristna landet, hwstrun swaradhe mz gratande tarom, O min kära herra aff thenna qwinnonne weth iak jnkte, oc ey häldher haa hon är, herran swaradhe thenna hälga qwinnan är modher aat the äroffullasta modhrenne iomffru maria, som hon oppa sinom arme haffwer, oc oppa then andra armen haffwer hon ihesum marie son som är cristna manna gudh, thy bidh til henna siälfftridhi som hon nw her staar, hozh skal wardha tik til hiälp, för thy hon är en snar hiälperska oc hoghswalirska allom bdröffdhom hiärtom, som henne tiäna oc oppa kalla, tha fyöl thenna sywka qwinnan oppa sin knä oc sagdhe o hälgasta modher sancta anna siälff tridhi hiälp mik, Strax i samme stwndh födde hon ena däghlika dotter, huilka the gänstan lätho döppa, oc kalladho henne anna, Oc aff store glädhi latho the gänstan badhen sik döpa oc alt hans folk toko dopp oc cristendom oc widh the hälge cristne tro, oc lät han göra eth skönt cappel i sancta anna siälff tridhi hedher, oc än sidhan mangha kyrkior, oc lät kasta wtu mönstren all affgudha beläte, oc lät sätia i stadhen ihesum maria oc sancta anna, til them badh almoghen sina böner mykyt gudelika, oc siälffwer fik han en cristeliken dödh

aff en wngh dräng

Arom äpther gudz byrdh Miiijclxxxviij, i eth landh som hether braband, war stort örlögh

# 701 aff margreffwan aff andorpen, tha war ther en wngh drängh som fadher oc modher war döth fran Sidhan hyölt han fänat boskap oc gardhen mz legho folket, ther vvart aff honom röffwat alt thz han atte, oc ther til gripin oc beskattadher til mangha päningha, tha han nw swa siälff tridhi fanghin laa, oc haffde alt sit godz oc äghodela mist, warkwnnadhe the honom ey täsmer, wtan haffdo honom lästan badhe nat oc dagh oc giordho honom mangha pinor, wiliandhes päningha aff honom twingha huilka han enga haffde, tha the honom nw swa i xiij wikur hardelika pint haffdo, haffde han ey förmat at liffwa oc haffdhe ekke gudz nadh warit oc sancta anna som han tha nyböriat haffde at thiäna, thz hon honom skwlle hogsswala, oc aff them fängilsom hiälpa, oc tha han lös wart, wiste han ey hwart han skulle gaa, thy at han qwitter war alt thz han atte, thy gik han til eth closter herokenrode, oc liggher i eth lanzskap som hether lydeke, tha han ther eth aar haffde warit kommo the aff arembärgh i samma closter opp aat älffwenne om ena nath oc röffwadho alt thz ther war, oc gripu männena, Tässe röffwara waro oppa xij fiät när thenna manzsens kamara som han jnnan laa oc soff, tha waknadhe han aff them stora slaghom, the slogho oppa lasana oc dörana, fik han ekke klädha sik, wtan lopp wt gönom dörena, tha war ther alt fult aff fianda, han kalladhe oppa sancta anna siälff tridhi mz ödhmywkt thz hon wille honom hiälpa, som hon oc giordhe thy at han lopp gönom hopen ther the andre wordho gripne oc

# 702 fangadhe, Oc tha han them qwitter war, tha war honom än wärre, thy han kwnne ekke komma aff clostret, han matte först ower eth stort watn, än tha haffde han aff the store tro han haffdhe til sancta anna, tänkt lwpit gönom watnet, oc som han kom fram laa ther en bather hwilken aldrigh war ther förra sedher, ther sprangh han hastokt wti, tho haffde han hwaske rodher allar aro, oc foldho honom fiandana swa täth äpther thz han ekke fik gangit opp at takit sik nakon redzskap, som han haffde kwnnit sik mz ower komma, han badh til sancta anna siälfftridhi mz största dröffuilse oc jnnerlikaste bön i tässe sinne nödh, stras wtan alla hiälp sköt bathen sik wt, oc wnkom swa sina fiandha, Oc swa kan tässen wärdogha modhren sancta anna os hiälpa aff wara fianda, badhe synlika oc osynlika

aff enom wngom man

Arom äpther gudz byrdh M oc oppa thz xviij, Om then tima som gregorius thän vj war paffwe, oc konungh staffan war radhande i wngren, theras biskopps heth frädhrik Jak reginaldus doctor i andelikom oc wärdzlikom rät, konungxsens cappelan, kännes mik haffiva beskriffuat oc kwngiort eth miraculum sancta anna siälff tridhi til loff oc hedher, ä haa thz läs ällar höre läsas ällar prädikas, witnar iak mz the förnämdha herra som thz mz mik haffwa seet, Thz i wngren war en stadh oc heter metaxen ather bodde en wngh man, mykyt riker oc födher aff goth folk, oc

# 703 heet emericius, tha han xx ara gammal war, reteradhe ther mangzskona plamhor i thz riket hans fadher oc modher waro honom fran dödh i pästilencia mz all sin syskyne, Thenne emerieius haffde gudz räddogha mz sik, oc tha han alt thzta arffwet fik, högffärdadhes han i hiärtat, än likkawäl stodh han stadogher i gudz kärlek oc räddooha, ganzska gärna gangandhes til kyrkio til mässo, predikan, oc hördhe gudhelika gudz tiänist, oc gaff gärna the fatikka oc skiffte sit godz mildelika til kirkior oc closter, oc täktes gudhi hans liffwerne, Thy the som gudh haffwa käran, wardha offta i manghe matto frestadhe, mz mangha plaghor, oppa thz at mz theras tolemodelika motegangh skwli them ökias oc förmeras til äronna krono i hymerike, swa haffwer gudh giort tässom wngha mannenoni, oc latit honom lidha lakot som han giordhe iob, Swa är hänt äpther gudz wilia thz all lira elemente, som war eeld, wädher watn oc iordh, waro honom i moth, swa at starke stormen bläste öffra delen aff hwset, oc lyngh ellen tändhes i hans ladhw, oc brändhe opp hans korn oc fänat boskap oc alt thz han atte, watrwet wässte ower diken, oc fördärffwadhe hans wingardha, trägardha oc alla hans frukt, swa at han oppa thz sista wart swa fatigher thz han napplika haffde daghen för leffwa mz äpth er sinne nödhtorfft, för huilket sik ow er honom manghe warkwnnadho, tho likkawäl enghen honom nakot giffwande, aff hwilko han mykyt aw bedröffdes oc aff store sorgh oc mothegang han haffde hafft, gaff han sik til pilagrims ganghor

# 704 sidhan han alt sit godz oc äghadela mist haffde, wtan alenast sinna föräldra klenodhia som han ärfft haffde, them wille han engom lwndhom sälia ällar borth slitia, wtan fik thx enom til gömo, som hans besyndherlika godha wen war Nw tha han manghom skyllogher war oc enghom kwnne ällar förmatte at betala, sagdhe han mz gratandhe tarom O herra gudh, all fira elementa ära mik j moth, hwat skal iak nw först begynna ällar oppa slaa, thy engen är til then mik tröster ällar hogxswalar, oc tok swa en käp i sina handh oc wille gaa pilagrims färdh i annor landh Som han kom wt om byn, fyöl han nidh til iordhenna oc sagdhe O alzmäktogaste gudh, är ther enghen hälgon i hymerike som wil ällar pläghar hiälpa fatikom bedröffwadhom oc ärländha mäniskiom, at komma mik til hiälp i minom stora bedröffuilsom, oc wart swa beterlika gratandhe, som han swa laa, tha kom ther gangandhes sancte iacob hans appostel, swa som en ärleken gammal man, huilken han war wan at tiäna oc sagdhe o käre wngher man, hwat är saken aat thinom stora dröffwilsom, han swaradhe, hwi äst thu thz begärandhe at wetha, hälge appostollen sanctus iacobus sagdhe, oppa thz at iak maghe tik trösta oc hogxswala tha är iak hiit kommen, tha han thz hörde snarlika stodh han opp oc törkadhe sin öghon, oc sagdhe honom alt hwru mz honom war gangit, än ekke wiste han at thz war hans appostol, än sanctus iacobus sagdher min käre son lydh mino radhe, Jak loffwar tik at thw skalt rikare wardha än thw haffwer förra

# 705 warit, Thw skalt haffua i stora wärdoghet the wärdogha modhrena sancta anna siälff tridhi, mz alt sit hälga släkte, för thy hon war ändhen aff thz gambla tästemäntet, oc oppbyrgilsexx til thz nyghia tästementet, hon hiälper allom them henne tiäna til en ärleken stadhga oc liffwerne, hon tröster the wanhoppandha, oc glädher the bedröffdha, them fatikka sgör hon rika, them sywka gör hon hela, Sidhan mz allom människiom som i dröffwilsom ärw stadda, är hon warkunnande, oc försmar enghen, ä hwru stor syndare thz oc är, Thenne wnge mannen swaradhe, jak haffwer aldregh enkte aff henne hört, oc känner iak enkte til hennas beläte, thy sigh mik hwru hon malas, oppa thz iak hennas beläte maa lära känna, hälge mannen swaradhe hon malas i liknilse enne ärlike qwinnas persone, haffwandes oppa sinom arme hennas dotter maria, oc hennas son ihesum, oc thz är gudz wili at hon skal ower alla wärldena äras oc tilbidhias, han swaradhe hwru skal iak henne tiäna, hälge mannen sagdhe thu skalt hedhra henne hwar dagh mz tre pater noster oc aue maria, oc hwar tisdagh offra try lyws för hennas beläte, tha skal tik skee lykka, han swaradhe hwi swa mera om tisdaghen än om andra dagha, hälge mannen sagdhe för thy hon war födh oppa tisdaghen, oc oppa tisdaghen bleff hon oc dödh, then wnghe mannen swaradhe, hwru west thu thz, han saghde thy at iak är hennas dotter son sanctus iacobus Oc hon är min modher modher, oc strax hwarff hälge mannen fran honom, oppa hwilket han mykyt

# 706 wndradhe, Sidhan gik han i främadha landh, oc kom til en gudeliken präst oc ther war han nakra dagha til herbärghes, oc honom spordhe han äpther sancta anna släkt oc tha förstodh han at thz haffde warit hans appostol sancte iacob then pilagrimen som när honom haffde warit, Sidhan tiänte han sancta anna mz största gudelikhet, oc saldhe sit silff bälte oc haffde hwar tisdagh eth brännande lyws för sancta anna belätes Oc lät göra eth sancta anna beläte oc lärdhe siälffwer skriffwa thenna try nampnen ihesus maria oc anna, Oc hwar han kom tha skreff han thenna try nampnen oc badh folket i hwset thz the skuldhen ther waxlyws före bränna, för hwilket the thäs ytherlikare skuldhen främias i allo godho badhe til liff oc siäl, Nakot ther äpther for konwnghen til the hälga graff, oc tok swa thenna prästen mz sik, Oc prästen tok swa thenna wngha mannen mz sik för en drängh, oc tha the kommo i stora willene syön, wäste opp eth stort bläsandhe wädher oc storm, thz the när haffden förgangise konunghen mz alt sit sälskap badho til all the hälgon the kwnno, hwilket enkte halp, Tha fyöl thenna wnghe mannen oppa sin knä, oc sagdhe som han altidh war wan at sighia, hiälp sancta anna siälff tridhi, Oc strax wart syön stilla, oc fingho blidhan bör, oc sakt bläsandhe wädher, oppa huilket konunghen mykyt wndradhe, kalladhe han för sik oc spordhe han til, hwat han i sinom bönom bidhit haffde, Hwilket han honom sagdhe som före skriffwat staar Tha sagdhe konunghen til honom, För thz thu sancta anna

# 707 swa mykyt älskar, oc hon os aff thenne nödh haffwer hwlpit mz thinne bön, tha wil iak tik giffwa födho oc klädhe i thina liffsdagha, hwilket han täkkelikan anamadhe, Oc takkadhe ihesum maria oc sancta anna, oc nw som han eth aar til konungxsens bordh haffde gangit, ledhes honom mykyt widh thz han altidh swa länghe skulle bidha för än the gingho til bordhet, thy sagdhe han altidh, o hwat siälffäghan hon är altidh godh, Entidh gik han i kirkionne oc badh sina böner för sancta anna beläte, Tha taladhe ihesu beläte til hans som saat i sancta anna sköt oc sagdhe, käre wen thu haffwer altidh mine modher modher eth lyws giffwit oc enkte mik, han swaradhe iak är fatigher, nar thu gör mik rikan wil iak tik wäl betala , barnet ihesus swaradhe, thu älskar swa mykyt mina modher modher siälff tridhi, iak skal tik thz ekke glöma, han gik sidhan oc saldhe sina skoo, oc gik barföther, oc köpte eth lyws, thz satte han för ihesum, tha sagdhe belätet, nw haffwer maria min modher enkte, han swaradhe, i maghen idher nw behiälpa mz thz ena lywset, thy iak haffwer enkte meer, ihesu beläte sagdhe siälffäghan är godh, swa pläghar thu altidh sighia, giffwer thu enkte lyws mine modher, tha giffwer iak tik enkte eghit, Tha han thz hördhe gik han borth oc salde sit bälte oc pwngh oc sina silff skedh, oc köpthe ther före eth lyws oc satte för iomffrw maria beläte, tha sagdhe ihesus gak nw i friidh, tik skal wäl äpther thinom wilia skee, Som han wilde gaa wtu kyrkionne, mötte honom en präster

# 708 oc sagdhe tii hans, thu skulle mala thinna patronos sancta anna beläte wästan oppa kirkio tornet, swa syntes hon ower alt landet, oc ther aff finghe aldher stadhen kärlek til at tiäna sancta anna, oc wi alle thäs lykkosamlikare wordhom, Ther restes opp en stighi xx alna hökt oppa tornet, ther maladhe han sancta anna beläte siälfftridhi, oc skreff offwanföre the try hälga nampnen , ihesus maria oc anna , oc som han wildhe nidher stigha, kom eth starkt nordhan wädher, oc bläste bort steghan, oc som han mv skwlle haffwa fallit, ropadhe han hiälp sancta anna siälff tridhi, J samma stwndh räkte sancta anna honom sin mantil som han haffde malat, ther i mantillen hängde han en halffwan dagh, til thäs the fingo bygdh stälnigh, oc toko haws nidh, Tha konungen thzta saa, badh han honom thz han wille för honom bidhia, thy at han saa thz gudh haffde honom käran, sidhan begaffwade konungen honom mz mykyt gull oc silff, oc sidhan wilde han hem fara, Tha gik han först jn i kirkiona, oc takkadhe sancta anna siälfftridhi, som han wilde tädhan gaa, ropadhe war herre ihesus til honom oc sagdhe, wen hwru nögher tik nw, hwat ey haffwer thu nakot eghit fangit, För hwilket mannen honom mykyt gudelika takkade, oc gik swa hem til landa, oc betaladhe al sin gäi, oc aff sins faders hws bygdhe han eth skönt cappal i sancta anna hedher, oc liffde än ther äpther i lxx aar oc wart om sidhe borgamästare i samma stadh, oc konungxsens radhgiffware, oc tiänte sancta anna aff alt sit hiärta,

# 709 oc för hennas skuld wilde han aldrigh til hionelax gaa, han kom konunghen ther til at han lät göra oc mala sancta anna beläte ower alt sit rike, Oc ther lyws före brännas oc hennas affton fasta, oc daghen hälogher hallas ower alt sit rike, oc tha han skulde döö, tha kom iomffru maria til hans oc sagdhe, Fridher wari mz tik min brodher Han swaradhe, iak haffwer engha syster Jomffru maria sagdhe, är sancta anna thin modher, tha är iak thin syster, thy at hon är miiz modher, Tha sagdhe han o min kära modher oc syster iak takkar tik, thz thu mik fatikan syndara ekke försma wilde, Nw bidher iak idher all try thz i mik hiälpen i minz ytersta dödz thima, fran diäfflenom, oc hälffwittes pino, Sancta anna swaradhe honom oc sagdhe, min käre son, sörgh enkte, thu haffwer os altidh tiänt thy skalt thu oc altidh väl fara, oc sigher iak tik försant, at alle the nik nakra thiänist göra antiggia mz lyws ällar almosor, ällar hwat thz hälst är, skulw haffwa lykko badhe til liff oc siäl, Tha teknadhe sancta anna til wan herra ihesum oc sagdhe, thzta är min dotter son, han skal öpna himelen oc ather läsa hälffwitte för allom them mik tiäna, Tha sagdhe then sywke til wan herra ihesum, i thina händher antwardar iak mina siäl, war herre swaradhe, wälsignat wari thin siäl, oc tith liff äwerdelika, oc swa skeldes siälen fran kroppen, oc fördhes til äwärdelika glädhi

# 710
aff enom ärmeta

Entidh kom iomffru maria til en ärmeta, som han laa i sina gudelika böner, oc sagdhe, hiit är iak kommen tik trösta oc hogxswala thy at thu min son oc mik ofta haffwer hedhrat mz thinom bönom, Han swaradhe war wälkommen aldra wärdogasta oc hälgasta gudz modher, mz allom them som mz tik ära, för thy iak weth wäl at thu her ey all ena äst, wtan mangha ängla skara mz tik haffwandes, som altidh staa til thinna tiänist, Jak bidher tik aldra kärasta gudz modher, thz thu bidher thin kära son ihesum för mik i alle mine nödh oc bedröffwilse, oc thz iak för min dodh maghe faa alla mina synda förlatilse, oc mz idher äwinnelika glädhias Jomffru maria taladhe tha mykyt hogxswalelika til hans oc sagdhe, thenna thin bön skal tik wardha för the kärleka tiänist thu haffwer minom kära son oc mik giort Än äpther thenna tidh tha se til thz thu minom fadher ioachim oc mine modher anna mz theras hälga släkt ekke glömer, Thy the tiänist them wardher giordh är mik mykyt täkkelik, oc anamelik oc minom kära son ihesu, ä haa them nakra tiänist göra, Oc min son ihesus wil thz the aff allom människiom skulu wardha hedhrada, oc the skulu ther före faa tröst oc hiälp i hwat wadha ällar nödh the hälstz kwnno komma, som iomffrun thzta haffde sakt hwarff hon aff hans asyn, mz alt sit hälga sälskap, oc bleff ther äpther henne en aldra lostelikasta lokt, Oc ärmeten ther äpther giordhe som

# 711 iomffru maria honom haffde bidhit, mz störste gudelikhet tiänandhes theras hälga föräldra mz theras hälga släkte, Oc naar han las Aue maria sagdhe han altidh thzta ordhet wälsignat wari thin aldra hälgasta modher saneta anna, för thy at aff henne är födher thin iomffrulika likame wtan alla syndha smitto Amen, För hwilka bön han mangha besyndherlika gaffwor oc nadher fik i sin liffs tidh, oc äpther dödhen fördhes han aff ihesu maria oc sancta anna til äwerdelika hymerikes glädhi, huilkom han gudelika haffde tiänt, huilka nadh gudh os allom giffwi
Thenna äroffwlla modhren sancta anna oppenbaradhe sik sancte birritte talandes blidelika til henna swa sigiandhes, See min kära dotter, Jak är anna gudz modher modher, fwl mz nadh allom människiom som oppa gudh tro, oc besyndherlika them som i hälokt äkteskap ära, oc rätwisleka ther jnnan leffwa oc gudh rädhandes, Thy thiäna nik mz gudeliket hiärta siälff tridhi, oc mik helsande mz tässom äptherskrefna ordhom Välsignat wari thz söta nampnet ihesus sandher gudz son oc iomffru maria hans hälgasta modher för thy thu aff thz hälga äkteskapet joachim oc anna haffwer tik modher wtwalt, som är iomffru maria, aff hwilke wnfangit är thz söta nampnet ihesus i människios natwr, Thy bidher iak tik ödhmyuklika för theras bäggia förskullan, thz thu miskwnna tik ower alla them i äkteskap ärw, oc besyndherlika them som idher nakra tiänist göra, giff them kära herre thina hälga nadher badhe til liff oc siäl, oc thz at the wardha fruktsamma til

# 712 sin lekama i dygdelikom gärniggom, oc äpther thzta liffwet äwinnelika himerikes glädhi Amen

aff enom som heet procopius

Thz war i wnCren en mäktogh rik man oc friboren, ey Tnykla lykko haffwandes her i wärldenne, han haffde en son som het procopius, huilken han mykyt käran haffde, han satte han til skola at lära wisdom oc dygdher, i hwilkom skola han bleff i xij aar, han lärdhe wäl, oc bleflf en thän ypersta mästare som war i thz stwdium praga swa hetandes stadh, swa at hans like ekke fanz i wisdom oc fäghrindh oc i kärlikhet oc aff allom war han täkker oc besyndherlika herskapet, borgamästara oc radh, alle wiliandes honom gärna när sik haffwa, oc thz at han ther när them bliffwa skulde, Tha war ther oppa eth slot en riker man haffwandes twa dötter mykyt faghra, mannen taladhe altidh mz procopio swa at han omsidhe gaff honom ena aff sinom döttrom, huilka honom bäst täktes, procopius war wngher oc gaff ther til fulbordelika sina samtykkio, oc thz war wäl eth aar för än brölloppet skulle staa, Tha hans fadher oc modher thz förstodho, tha wordho the mykyt bedröffde oc täslikes aldher stadhen praga, badhe andelike oc wärdzlike, thz han en wärdz man wardha skulde, Tha hände thz at en manat för än bröllöppet staa skulle, tha bleff iomifrun dödh, aff huilko han mykyt bedröffdes, för thy at han hänne mykyt kära haffde, för hennas fäghrindh

# 713 oc för thz stora godz han skulle mz henne haffwa fangit, rrha sagdhe hennas fadher til honom, waren til fridz, Jak wil idher giffwa the andra mina dotler mz samma godz, tha wart han gladher, oc lät sik the andra jomffrwna fästa oc swa snart han henne fäst haffde, wart hon befängdh mz thän ondha andan, för huilket hennas fadher mykyt bedröffdhes, oc radh spordhe aff wisa män hwru her om matte wara, alle sagdho thz honom enghen both til stodh för thy at procopius sin skola oc lärdom owergiffuit haffde, oc wilde wardha en wärdz man, thy war honom gudh wredher, Tha han thzta hördhe, tok han sina dotter snarleka i gän, tänkiandes iak skal hans skadha oc fördärff ey wara wallande, Tha procopius thzta saa, wart han mykyt bedröffdher, för thy at han aff fadher oc modher oc aff wener oc frändher för smadher war, aff huilko han mykyt blygdhes oc skämdhes tör allom the honom sagho i them stadhenom han war kindher, Han tok mz sik en stwdent som honom tiänte, oc framdeles skulle besöria hwat them tarffwadhes, oc gingo swa wtu teras landh, oc jn i willene öknena, ther bygdho the sik eth ärmeta hem, i hwilko han war i vij aar, i största synda bättringh liffwandes, oc diäknen gik entidh i hwan manat jn i stadhen oc köpte them swa mykyt brödh the en manadh widher liffdo, oc tha päniggana ekke längher tilräkto som han haffde mz sik takit, tha matte han tiggia thz the skullo wedher leffwa, thy haffdo the offta storan fatikdom oc swolt, oc offta onskadho the sik dödha wara, Än omsidhe

# 714 sagdhe han til sin mz brodher, wi wiliom wärldena alzstingx för smaa oc gärna lidha för gudz skuld, hwat os hälst hända kan, swa maghom wi stor lön förtiäna aff herranom gudhi, däknen swaradhe, at thz swa wäl matte wara, Entidh stodh procopius i sinom bönom, oc wart soffwande, tha drömdhe honom om eth trä, som honom skylte badhe fran rängh oc bläst oc mätte honom aff siiine frukt, än hwat thz trät haffde betydha, kwnne han ekke första, än tha maa her wndherstas at thz teknadhe the wärdogha modhrena sancta anna, som han ey än tha aff allo sina hiärta tiänte, än tho likkawäl stwndhom henne nakra tiänist giordhe, Oc tha han skolamästare war lärdhe han offta oc altidh sinom diäknom, hwru the skulden nigha oc i wördnigh halla thz trä som them kwnne skyla för heta oc köldh, för räghn oc bläst oc sidhan aff thäs frukt mättas badhe aff hwngher oc törst, Ther mente haas mz sancta anna siälfftridhi at tiäna, aff hwilke iomffru maria födhes os allom til sälikhet, oc hennas frukt ihesus urara siäla födhandes, huilket han nw glömt haffde, thz han henne thenna tiänist haffde giort tha han skolamästare war, än sancta anna haffde thz ekke glömt, thy kom thz honom före i dröm, oc om samma nath honom thzta drömt haffde, kom ther en ärmethe gangandhes oc bedhes herbärghe för gudz skuld, huilket han honom gärna länthe, oc sagdhe andelika födho wil iak tik giffwa, än lekamlika haffwer iak ey, han sagdhe sik ther aat wäl nöghia, som the swa satho, sagdhe han honom

# 715 mangh klok stykke, oc hwart ärandhe grant oc beskedelika aat skiliande hwart för sik, som han aldrigh för hört haffde, aff huilko han mykyt wart wndrande, oc förnam wäl thz han en mäkta väl lärdher man war, thy spordhe han procopium offta aat hwru hans omwändilse fran wärldenne wordho, huilket han honom sagdhe, fran thz första oc til thz sista, hwru hans liffwerne haffde warit, oc ther mz sporde han honom aat, om han nakor radh wiste til bättre liffwerne gudhi tiänandes oc sik til sälighet til liff oc siäl, ärmeten swaradhe thu skalt äppther thenna tidh tiäna the wärdoghe modhrenne sancta anna siälfftridhi mz alt sit hälga släkte, hon skal tik wäl hiälpa, thy hon tröster alla bedröffda, oc allom them henne siälff tridhi tiänar them hiälper hon til eth sält liffwärne, procopius sagdhe sik thz gärna wilia göra, Oc wart strax tänkiande oppa thz trät som honom tilförandhe drömt haffde, oc tilböriadhe strax allom lära sancta anna at tiäna oc sagdhe hwru thz trät war liknandhe widh sancta anna, oc diäknen som när honom war, diktadho badhe oc sammansatto en wärs, mz huilkom the hwar daoh sancta anna tiäntho, som swa börias, O maria mater dei, mox succurre ei, qui tuam felicem annam colit genitricem, O maria gudz modher kom snarleka til hiälp allom them thina hälgasta modher sancta anna tiäna, Ther äpther händhe at diäknen, som hans tiänare war, skulde graffiva ena käldo för thy at han fast langan wägh haffde äpther watn at gaa, fan han ther en hedhniskan man, standandes nidhre

# 716 i iordenne, oc haffde om sin hals en storan gulringh mykyt kostelika giordher, hwilken ringh han tok oc bar sinom mästara procopio, Thzta fik konungen aff thz riket spöria, oc foor tith mz mykyt folk, at see om sant ware som för honom war sakt, Tha han kom til procopii hem, fik han see thenna gulringhen, för huilken han procopio bödh mangha pänigga, mz hwilkom han läth sik wäl til fridz wara, swa mz skäl thz han ther aff skulde latha eth gul mynt wardha, oc oppa the ena sidhona skulle han latha sätia sit wapn, oc oppa the andra sidhona sancta anna beläte siälff tridhi, oppa thz at hon aff allom godhom människiom ower alt landet täsythermer wordhe hedhrat, för thy at hon i sannindh är en godh nödhhiälperska, allom them som henne troleka tiäna, oc henne siälff tridhi nakra tiänist göra, oc wardher hon mik än hiälpandhe i alle mine nödh, konwnghen loffwadhe honom at swa wilia göra, Oc then forsta pänigh som han lät slaa hängdhe han oppa drotniggennas hals, Ther äpther redh hon mz alt sit hoff i skoghen at förhvsta sik, som hon altidh plägadhe göra, oc war hon framarla mz barn, oc som hon kom i skoghen, redh thän ene tith oc then andre hiit sik lost sökiandhe, oc hon bleff swa goth som alena i öknet, stadh i storom dröffwilsom wiste hon ey hwat hon skulle oppa sla, tha kom henne i hogh then päninggen hon haffde, huilken hon fram tok oc kyste mykyt ödhmywklika, oc sagdhe, O hälgasta modher saneta anna siälff tridhi hiälp mik aff thenne nödh, thy thu enghen syndara

# 717 försmar, som oppa tik kallar i sinne nödh, thy kom mik fatike qwinno til hiälp thy at iak alt mith hopp säther til tik, Som hon thzta haffde sakt, strax wart hon hogxswalat, i thy at hon fodhe oc bleff stark oc helbrigda i allom lymmom badhe barnet oc hon, tha konunghen hördhe oc thzta saa, wart han mykyt gladher oc foor snarlika i öknet til procopium oc sagdhe honom alt hwat som hänt war, oc takkade gudhi oc honom oc tok swa procopium hem mz sik, oc giordhe honom til en ärkebiskop ower alt sit rike, Oc sidhan wart han mykyt mäktogher oc fram hallen ower alt riket, oc liffde dygdelika i allo in gärningom, Ther äpther kom hans fadher oc modher, oc nakra aff the stwdenter som mz honom haffdo standit i studio i praga, oc the honom ther kändho, fyöllo nidh oppa sin knä oc bedhos förlatilse för thz the haffdho honom mothe warit, mz store ödhmywkt, han swaradhe them mz store ödhmyukt oc sagdhe, i skolen ekke bidhia mik, för thy iak är en fatiker syndogher man, thenna stora hedher owärdogher, wtan bidhin the wärdogha modhrena sancta anna thz hon idher idhra syndher förlather thy hon hiälper allom them som henne tiäna oc oppa kalla, oc sagdhe them hwru sancta anna haffde honom hwlpit til thz wärdogha ämbetet, oc lät byggia oc stikta cappal, spetala oc mangh altara, oc gaff ther räntor til, i hwilkom the skullo tiäna sancta anna siälff tridhi, han gaff oc them fatika mykyt kärleka i sancta anna hedher, han bödh oc lät lysa ower alt sit ärkebiskops döme, allom

# 718 at hedhra oc loffwa the wärdogha modhrena sancta anna, oc bödh at fasta hennas affton, oc halla hälgan daghen, oppa thz allom skulle hända nadhe oc miskundh aff gudhi för sancta anna bön skuld, Oc siälffwer leffde han i största gudelikhet i alla sina leffs dagha Thy haa som wil wara iomffru maria wen, han hedhre hennas modher sancta anna hon lather enghen förfaras

aff enom biskop i änglandh

Fordhom war en godh sidhwänia i änglandh aff menogha almoghan til at tiäna the wärdoghe modher sancta anna, Tha war ther oppa thentidh en biskop i landet som thzta hatadhe oc tykte illa wara, thy at han saa thz fast mera offer kom oppa sancta anna altara, än oppa nakot annat altara, entidh taladhe han speleka til almoghan oc sagdhe, wi haffwom döff hälgon som wi tilbidhiom för wan gudh, oc bespottom gudh ther mz, gören thz ey meer, thz ware bättra thz i behyöllen thz offer jnne mz idher, häldher än iak idher thz förbywdandhe wardher jnnan stakkottan tidh om i ey afflaten etc Oc talade mangh sadana ordh i sin darskap om sancta anna för allan almoghan, huilken ordh thän godhe oc menlöse almoghen enkte actade wtan häldher thäs ythermer tiänto thenne wärdoghe modhrenne sancta anna, badhe mz offer oc annat goth, oc tänkto mz sik siälffwom, hwat ey är gudh swa mäktog som war biskopp, hwat haffwom wi tha hans ordhom sköta, wil gudh os hiälpa, han kan

# 719 os enghen skadha göra, ey häldher förbywdha, För thy [han] haffwer os thz siäldwer budhit, oc wil thz wi skolom honom oc hans föräldrom tiäna, Oc thy tiäntho the sancta anna ther äpther mykyt kärlekare oc gudelikare än the nakontidh för giordho, Nw tha biskoppen thzta hördhe, thz the ey meer aktadho hans ordh, wart han mykyt wredher oc wille stras bywdha alt landet widh ban, oc starke näffst oc saak, at the enkte skolandes tiäna sancta anna, Än som han satte sik oppa hästen, oc wildhe wtridha i gönom porten sin ondha wilia fulkomna, störte hästen mz honom til iordenna, oc halsen i thu stykke oppa biskoppen, oc när warandhes mykyt folk som oc sancta anna siälfftridhi til förandha gudelika tiänt haffdo, äpther huilket miraculum the ther äpther mykyt gudelika tiänto the wärdoghe modhrenne sancta anna siälff tridhi ytermer än the nakontidh för giort haffdo, badhe oppa landh oc i städher som the än i dagh halla oc daghtidenar förökt haffwa badhe mz kyrkior oc closter, sancte anna siälfftridhi til loff oc hedher

Item aff enne iomffru

Thz war en iomffru ganzska gudelik altidh tiänandes gudhi oc iomffru maria mz flerom hälgonom, än til sancta anna kwnne hon enghen kärlek faa ällar gudhelikhet, för thy henne tykte thz stor skam wara, thz hon tre män haffde hafft, hwar äpther annan, oc sik ekke mz enom nöia läth, Oc hälst för thy at hon swa ärleken persona

# 720 haffde warit, thz gudz modher aff henne födhes, Thzta ledh sancta anna mz henne tolomodhelika nakon tidh, Än entidh hände sik thz at hon wndrande wart mykyt hwi hon engha gudelikhet kwnne faa til sancta anna, Oc ther mz wart hon soffwandhe, tha tykte henne som hon saa alt hymerikes herskap i enne processio, oc hwar för sik giordhe sina reuerenciam, ther saa hon än mykyt fäghre sälskap komma badhe män oc qwinnor oc jomfrwr wnkt oc gammalt, än i blandh thzta sälskap saa hon ena aldra ärlekasta oc fäghersta qwinno, huilkra fäghrindh owergik alla the andra som hon förra seth haffde, aff hwilke hon mykyt wart wndrandhe i thy at hon wändhe sit änlete fran henne, oc wilde enkte oppa henne see, aff hwilko hon mykyt wart bedröffdh, oc grät thz ganzska swarlika, oc wart ropandhe mz högxte röst oc sagdhe, O thu ärlekasta qwinna [hör?] mik, o i alle gudz hälgaste sälskap hören mik oc sighen mik haa thenna qwinnan är, oc hwat sälskap thz war som iak förra saa, huilket mith hiärta ey begripa kan, ällar hwi thenna ärlekasta qwinnan swa wändhe sit änlete fran mik, oc wille mik ey se, tha bliffw the alle stilla standandhe oc en aff them allom taladhe til henna oc sagdhe, Thz första sälskapet thu saat, thz war alt hymerikis herskap mz all gudz hälgon huilkom thu daghleka pläghar tiäna mz store gudelikhet, thy giordho the tik thenna reuerenciam oc nighu tik alle mz theras hwffwdh, Thz andra sälskapet som thu saat the ärleka qwinnan mz war, thz war the werdogha modhren

# 721 sancta anna siälff tridhi mz alle sinne hälge släkt som thu ekke wilt tiäna, thy giordho the tik engha reuerenciam ällar hedher, wtan wändho alle sin änlete fran tik Tha wille iomffrun sik orsäkta mz the förskreffne saak som war thz hon tre män haffde hafft, tha taladhe the ärleka oc dygdha fulla qwinnan oc wärdogha modhren sancta anna til iomffrwnna oc sagdhe O thu kära iomffru, fast klen är thin tro oc tiänist til mik, thu skalt wetha, thz iak aff enghom kötlekom losta haffwer hafft swa mangha män wtan äpther gudz wilia, oc mz ängelsens bodhskap, för thy alt mith opsaat oc astwndhan war äpther minz första manz dödh, thz iak ey offter meer wildhe gaa i manz wal, än tha matte iak wara gudhi lydog, oc haffde iak ey mer än en äkta man hafft ey haffde alt thzta wärdogha sälskapet, som thu nw haffwer seth, kwnnit aff mik warit föt som iak aff gudz dygdh mz the thua män haffwer gudz wilia fulkomnat Tha thenna iomffrun thzta hördhe, beddhes hon ödhmyukleka förlatilse oc loffwadhe at tiäna sancta anna swa länghe hon liffde mz störste gudelikhet, som hon oc giordhe, Oc tha hon waknadhe aff thenna sömpn oc syn, sagdhe hon för allom aff sancta anna stora nadh oc godhet oc kom hon sidhan mangha godha människior mz sik til sancta anna tiänist oc ythermera gudelikhet, än til nakor annor hälgon, Oc i the iomfrwnnas dödz tima kom sancta anna siälff tridhi, mz alt sit hälgasta släkte, anamandhes hennas siäl oc fördhe henne i äwerdelika glädhi, huilket os allom wnne oc giffwi the wärdogha

# 722 oc hälgasta modhren sancta anna mz alle sinne hälge släkt oc allo hymerikis herskap, som liffwer oc styrer mz gndhi äwerdelika

Här äpther standher nakot aff them iärtelinom som ärw händh i dyren ther sancta anna hwffudh är

Aarom äpther gudz byrdher MvC oc eth, niiondhe daghen i ianwarii manadh, wart thenna dyra oc wärdogha hälgadomor sancta anna hwffudh först oppenbarat oc fwnnit, gudhi loff warandhe oc sancta anna siälff tridhi
J merseborgh hart när dyren, swa hether stadhen ther halga modhrenna huflwdh ligher, ther fyöl en man aff enom häst, ther laa han sorPv han dödher ware oc war maallös, än hans hwstru loffwadhe eth huffwdh aff wax til sancta anna hwffudh oc i samma stwndh fik mannen tala, oc giordhe sin skrifftamal oc tok alla sina redho, som manghom än witherliket är
J samma areno siätta daghen philipi et iacobi, kom en befängdh qwinna aff kolne til dyren, til the wärdogha modhrennas sancta anna hwffudh, hon haffde i sik iiij ondha andha, likkawäl haffde henna bondhe warit mz henne när sanctum wilhelmum, som är ey lankt fran dyren, ther waro the bekändha thz the först skullo til sancta anna oc som the tith kommo, flydho tre fran henne, oc then fiärdhe bleff qwar, Tha foldhe hennas hondhe henne til sancte hwmbert, ther wart hon frälst aff thän fiärdha, oc herrana

# 723 aff sancte hwmbert gaffwo henne ena iärn länkia hwilka hon bar mz sik til sancta anna til dyren ther hon är än i dagh Attonde daghen junii wart en krompen qwinna gangandhe oc hon war aff slattet som ligher i thz landhet som hether berghe, huilket iärtekne saa mangher man Tiwgundhe daghen ywnii fik en qwinna sina helso j gän som i vij aar war krompen, swa at hon hwarken gaa ällar staa kwnne, ey häldher rördhe sina händher, hon loffwadhe sik til sancta anna i dyren, tha hon kom tith badh hon cappelanen stryka ower hennas händher aff sancta anna wiin, tha han thz giordhe, strax fik hon sina hälso igän manghom aseandhe J samma manadh, oc a samma dagh i dyren när sancta anna hwffudh händhe eth stort miraculum mz enne iomffru xvj ara hon tiänte i geien hart när dyren, hon war dödh i iij tima, hon wart loffuat oc fördh til sancta anna, ther fik hon sit liff i gän, thzta witnas mz cappelanen, om mz myklo ärleka folke som thzta sagho A samma aret om fämta dagh julii manadh kom en qwinna gangandhes mz twa krykkior til sancta anna, strax i samma stwndh fik hon sina helso i gän manghom aseandes Item en man haffde warit blindher i xiij aar, han kom til dyren til J sancta anna oc fik sina syn i gän
Item fiärdhe daghen julii manadh fyöl en man aff enom häst, oc laa sidhan oppa sängenne eth halfft aar, thz han hwarghen kwnne röra sik oc hwarte handh ällar foot, han loffwadhe sik til sancta anna hwffudh oc fik snarlika both mz helso

# 724 Om xxvj daghen i augusti manadh kom en wngher man som heth paulus, huilken som haffde warit meer än i iij tima drwnknadher, mz honom waro vij skepmän, som honom haffdo hwlpit aff watnet, the loffwadho sik alle mz honom til sancta anna til dyren, strax fik han liff oc helso i gän, thzta iärtekne sagho oc när waro mer än hwndrada människior, oc war han födher oc kommen aff eth landzskap som hether blinghen Item en kötmangare aff crutzenet fördhe eth barn til sancta anna hwffudh i dyren, som ey äldre war än v ara, thz haffde warit drwnknat i vij tima, strax han thz loffwat haffde til sancta anna mz ethuwax beläte, wart thz strax helbrigdha, oc waro the mz barneno wäl i iiij dagha i dyren, oppa thz hwar skulle faa see thz stora iärteknet Item manghe the som sywke waro aff kalla soth, oc manghe andre sywke som drwkko aff sancta anna win, the haffwa strax faat sina helso, Oc wart ther en blindh qwinna seandhe, ther manghe oppa sagho Item nästa daghen jwlii wart ther en krömpling gangandhe, för hwilket the alle gudh loffwadho som thz sagho oc hördho

J enom stadh som iij [2 1/2] milo ligher när dyren, ther fyöl eth barn mällan twa sänga, en tima äpther middagh, ther koffnadhe thz, oc laa ther i vij tima, ther tokx thz opp döt, oc laa sidhan oppa modhrennas knä en tima alzstingx döt, the loffwadho thz mz största gudelikhet til sancta anna hwffudh, strax fik thz sit liff i gän, oc bleff wtan alla födho til täs thz kom til dyren,

# 725 oc tha för thz iärteknet ringdho the alla klokor gudhi til loff oc sancta anna, Oc sidhan gat barnet badhe ätit oc drwkkit oc war thz tho ey mer än halffs aars gammalt
Item i septembris manadh kom en krympling aff treuer som i ix aar haffde oppa krykior gangit, oc war swa sywker thz han tok the hälga olnigh, tha som han nw swa laa i sinom stora sywkdom hördhe han gangandes fram om sina dör pilagrima som bedhos almoso för gudz skuld oc sancta anna, badh han them som när honom waro pilagrimana jn kalla oc thein giffwa maat oc dryk, i sancta anna hedher, oc them herbärghe läna, huilket the oc giordho, som han swa laa ängxlandes wart han gudhi mykyt jnnerlika loffwande thz han matte sina helso faa, tha wilde han the wärdogha hälga domor sökia sancta anna hwffudh, sidhan gik han oppa wäghen i hwilkom han war wäl eth fiärdwngx aar för än han orkadhe fram, oc som han kom til dyren til sancta anna offradhe han sit offer, oc wart strax helbrigdha som honom aldrigh enkte haffde skat Item xvC aar oc eth hände oppa sancte seuerins dagh, kom en drängh som war blindh födh, wart fördher til sancta anna, strax han sit offer giort haffde fik han sina clara syn Item abbedissan i gereshem haffde ena pigho som war badhe blindh oc dumbe, hon loffwadhe henne til sancta anna, oc strax fik hon sina syn oc fulla helso, hwilket miraculum witnar alt capitulum i geresen Item en qwinna ther samma stadz haffde eth krwmpit

# 726 barn, hon loffwadhe thz til sancta anna, strax i samma stwndh wart thz gangandhe Item i samma stadh war en skinnare oc haffde eth barnoc war lamt aff sywkdom at thz ey kwnne gaa, han loffwadhe thz til sancta anna, strax fik thz sina helso

Item hart när dyren fyöl en man aff en häst, thz han hwarken gat gangit ällar standit, the baro han til sancta anna hwffudh oc strax fik han sina helso i gän, allo landeno witherliket Thz war en köpman födher i thz landh son kallas friien, han for äpther sinne rätte bärnigh til en marknadh som stodh i sassen i en stadh gereiset anno domini Mvc oc fiärdhe om sancte iacobs tidh, oc stodh ther tha stark pastelencia, thenne köpmannen war ther ey mer än ij näther, tha wart han hardelika beffängdher aff the soot, oc iämwäl wart han owermatto bwlin mz boldom oc fresmom, aff hwilkom han wart owermatto sywker, wärdinnan i hwsest hogxswaladhe honom mz godhom radhom thz bästa hon kwnne, j blandh annor ordh sagdhe hon til honom thz han sik loffua skulle til sancta anna wärdogha hälga doma i dyren mz xxx pundh was, huilket han oc giordhe, oc strax han thz haffde loffwat kändhe han sik genstan bättre, oc ther äpther fik han fulla böther, oc fulkomnadhe sit lyffte,
Thenna förskreffna miracula aff the wärdoghe modhremle sancta anna wardhe gudhi til loff oc hans wälsignada modher oc the ärofulle frwnne sancta anna

# 727
Här haffwer nw sancta anna bok en ända,
larens elff son henne aff tysko oc i swänsko wändhe,
sancta anna hon wärdoghas honom oc os sina nadher sändha,
at han oc wi alla mattom swa leffwa her i iordherik,
äpther dödhen mz henne at glädhis äwinnelik,
thz os giffwi ihesus maria oc anna 

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22