BRB1A-Gen1

Texten är inskriven efter SFSS 9:1 av Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

Sidnummer i utgåvan markeras med '#'.

#541

J Första timanom tha all tingh waro skapat, Tha skop gudh himel oc iordh Jordhen hon war än thom oc onyth oc mörker war ower all element, Oc gudz andhe gaffs ower alla elementa, Tha sagdhe gudh wardhe lyws, Oc genstan j samma ordhe wardh lyws, Oc gudh han saa oc wndherstodh at lywset war nyttogt oc gaat, Oc thy at skildhe han lyws oc mörker, lyuset kalladhe han dagh oc mörkret nat, Oc ther mz wardh qwäldher oc morghon Första daghen ther näst sagdhe gudh wardhe fästa oc stadughet mit j watneno, Oc the fästan hon skili watn fran watne, Oc gudh han giordhe fästo oc stadughet, Oc mz the fästonne, thz är mz enom stadwghom hymel Tha at skeldhe gudh thz watnet som war wndher hymilenom, fran thy watnena som war owan för hymlenom Oc thy kalladhe gudh fästona oc stadoghetena hymil, Oc swa war fran qwälle oc til morghon annar daghen

[Thzta äptherskreffna skal läsas om odensdagx qwällen j dymbel wiku]

Sidhan saghe gudh, watnet komme  alt til saman thz som är wndher hymlenom, oc synes iordhen thör, Thz wart oc genstan, swa, Tha kalladhe gudh törkona iordh, oc watnet som samman kom kalladhe han syö oc haff, oc gudh han saa oc wndherstodh at thzta war nyttokt oc goth, oc han sagdhe swa Jordhen blomstres oc bäri grönt gräs oc yrther oc fruktsamlik trä oc sädh, oc hwar en sädh haffwi sith frö äpther sino kön, oc sädhin matte thriffwas oc ey förga oppa iordhene, oc at thz maghe plantas oc waxa aff andra, swa wart oc genstan, Jordhen bar gräs oc yrther som haffdhe frö mz sik hwar en yrth äpther sino kön, oc ther mz bar hon trä som baro frukt, oc hwart eth trä haffde sith frö, äpther sino kön, oc gudh han saa at thzta war nyttogh oc got, oc ther mz warth fran qwäld oc til morghon, Thän tridhia daghen, Sidhan sagdhe gudh wardhe lywsen j hymlenom, oc the skili at daghin oc nattena, oc wari tekn til timana oc daghana oc aarin, oc the skine j hymlenom, oc lyse ower alla iordhena swa wardh oc genstan, gudh han skop tw stoor lyus sol oc mane, Thz stora lyuset skulle lysa oc skina om daghen, Thz mindhre lyuset skulde lysa oc skina om nattena, Oc ther til skop han mangha stiärnor oc satte them j hymelen at the skullo lysa oc skina badhe dagh oc nath, än tho at thera lyus, synes ekke om daghen för solenna lywse Oc the skullo skilia aat daghen oc nattena, Tha saa gudh at thzta war nyttogh oc goth, Oc swa wardh fran qwäld, oc til morghon, fiärdhe daghen Sidhan sagdhe gudh, wardhe liffwandes creatur, badhe the som kräka j watneno, oc the som flygha j wädhreno, oc ther mz skop gudh stora hwalen oc alt thz som liff haffwer oc röras kan j watnenoäpther sino kön, Oc gudh han saa at thzta war nyttogt oc goth Thy wälsignadhe han sin creatur oc sagdhe, wäxen oc ögxlins oc opfyllen watnit j haffweno, oc foglana öxles j wädhreno, oc oppa iordhinne, oc swa wart fran qwäld oc til morghon fämte daghen, Sidhan sagdhe gudh nw wardhe alskons creatur nöt oc fää oc wille dywr hwart äpther sino kön swa wart oc genstan, oc gudh han saa at thz war nyttokt oc goth, oc sagdhe all the hälgha trefalloghet fadher son oc thän hälge andhe, sik jnbyrdhes en persona til andhra, görom nw människona äpther os siälffwom, äpther warom liknilsom oc waro beläte, mz siäl oc wndherstandilsom, Oc hon wari herra ower fisken oc wndhn wari herra ower fisken j watneno, oc ower fuglen j wädhreno, oc ower dywren a markenne oc ower alt thz som skapat är oppa iordhenne, Oc swa skapadhe han människiona äpther sik siälffwom badhe man oc qwino, oc han gaff them sin wälsignilse oc sagdhe wäxen oc ögxlens mz affödho, oc fyllen op iordhena mz idhre aff födho, oc haffwen herradöme ower fisken j watneno oc ower fughlana j wädhreno, oc ower all the dywr a iordhenne ärw, Oc ther mz sagdhe gudh til människiona, Seen iak haffwer giffwit idher til mat oc födho alt thz som iordhenne wäxir oc fruktena a trämen, Thzta skal wara idher oc allom dyurom a iordhen ärw oc allom foghlom j wädhreno til mat oc födho swa wardh thz oc äpther gudz wilia, Tha saa gudh all the tingh som han haffde skapat oc honom gadz wäl aat, oc the waro alstingx godh, oc swa wardh fran qwäld oc til morghon, siätte daghen, Oc swa wadh hymil oc iordh fulkomnat j allom sinom prydilsom, bonadh oc fäghrin, oc a sywndda daghenom, Tha fulkomnadhe gudh alla sina {gärnig} [gärning] oc gaff allom sinom skapadha tingom sin fulkomnilse, Oc för thy at a sywndha daghenom fingho all tingh sin fulkomnilse, thy hälgadhe gudh then daghen mz roo oc hwilo, oc giordhe han lidhwghan aff alle syslo

Sidansvarig: itht.luse | 2023-06-22