lunduniversity.lu.se

Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund (CSS)

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund (CSS)

(Gå direkt till CSS hemsida: https://csspublications.net/css-homepage
 

Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS) är en organisation som startade sin verksamhet 2010 och bygger på ett nära samarbete mellan Institut for Nordiske Studier og  Sprogvidenskab (INSS) vid Köpenhamns universitet och Språk- och litteraturcentrum (SOL) vid Lunds universitet. Snarare än en akademisk institution i fysisk bemärkelse har CSS karaktären av ett nätverk i vilket en rad olika utbildnings- och forskningscentra i och utanför Norden skall kunna stå i tät förbindelse med varandra tack vare en permanent administrativ bas i Lund och Köpenhamn.

Centrets långsiktiga målsättning är att bli världsledande vad gäller forskning och avancerad utbildning inom det skandinaviska eller nordiska kulturområdet, och just samarbetet mellan SOL och INSS, två av Nordens största och mest framstående humanistiska universitetsinstitutioner, skall förhoppningsvis kunna ge centret den internationella slagkraft det behöver.

---

Av central betydelse för CSS verksamhet är CSSPublications.net, en webbdomän som huserar en mängd olika verksamheter, såsom:

  • CSS Publications: Det gemensamma namnet på vår produktion av enskilda och seriella (företrädelsevis) digitala publikationer, såsom vår nystartade tidskrift RETHINKING SCANDINAVIA – CSS Publications Web Quarterly.

  • International Web Community for Scandinavian Studies (IWCSS): En internationellt inriktad nyhetsportal med uppdateringar om konferenser, publikationer, call for papers, lediga tjänster och annat av gemensamt intresse för såväl nordiska som utomnordiska forskare inom det brett definierade forskningsfältet Scandinavian Studies.

  • CSS Events: Sedan 2011 har CSS arrangerat totalt åtta stycken konferenser och andra större evenemang. Sommaren 2017 arrangerade vi vår första breda internationella konferens, under temat "Rethinking Scandinavia". Tanken är att denna ska följas av motsvarande världsomspännande sammankomster vartannat år 2019, 2021… I samband därmed introducerade vi också en föreläsnings-serie till Einar Hansens minne, vilken kommer åtfölja våra internationella konferenser även framöver.

  • CSS Forskning: CSSpublications.net fungerar också som en plattform för olika forskningssamarbeten som CSS driver och planerar. Ett exempel är en nätburen forskningsnod som är tänkt att upprättas i anslutning till forskningsprojektet "Nordic World Literature". Ett projekt som är ägnad den kanoniska nordiska litteraturen i världen och som i sitt inledande skede planeras samla ett fyrtiotal forskare i Europa och USA med fokus på litteraturens kanoniseringsprocesser nationellt, regionalt och internationellt. Denna nod är fortfarande under uppbyggnad.