lu.se

Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning (CCL)

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om CCL

Forskningen inom Linnémiljön CCL handlar om samspelet mellan kognition (tänkande), kommunikation och lärande. Moderna tekniker för att avbilda hjärnan har gett mycket kunskap om var olika processer äger rum, men vi vet förhållandevis lite om tidsförloppen för processerna. Vi har exempelvis mycket begränsad kunskap om de snabba processer som verkar när man förstår talat språk under en dialog. Forskningen fokuserar på tidsaspekterna eftersom de kan ge värdefull kunskap om olika orsakssamband. Tidsförloppen kan studeras på olika nivåer av hjärnprocesser och beteenden och det långsiktiga målet är knyta samman de olika nivåerna.

Följande delområden studeras inom forskningsmiljön:

  • Hur människor, särskilt barn, lär sig begrepp och att förstå orden i ett språk – även hur en individs begrepp ändrar sin betydelse över tiden.
  • Hur den språkliga strukturen och den kulturella omgivningen påverkar inlärning och uppmärksamhet – och hur detta visar sig när man skall uttrycka sig muntligt eller skriftligt.
  • Hur förmågan att sätta sig in i andras tankar och känslor, exempelvis under ett samtal, påverkar kommunikation och lärande.
  • Hur olika former av handikapp och språkstörningar påverkar kommunikationens tidsförlopp, exempelvis i dialoger – och hur detta kan knytas till minnesförmåga.
  • Hur tidsförloppet i hjärnans neuroner ser ut under olika former av inlärning.
  • Hur hjärnans förmåga att föreställa sig handlingar och yttranden innan de utföres påverkar förmågan att planera och kommunicera.

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådets Linnéstöd och CCL är en av Lunds universitets 14 Linnémiljöer. CCL sysselsätter 40 forskare, post docs och doktorander inom kognitionsvetenskap, psykologi, lingvistik, logopedi och neurofysiologi.