lunduniversity.lu.se

MultiLingual Spaces

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

MultiLingual Spaces

Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms

Projektet fokuserar på lärande och kommunikation i klassrum som präglas av språklig mångfald. Även om engelskundervisningen i Sverige idag huvudsakligen bedrivs på just engelska, används även svenska som en resurs när elevernas engelska inte räcker till. Men det finns troligen en stor variation i hur ofta och på vilket sätt detta sker. En viktig fråga är när och hur andra språk än engelska och svenska förekommer i undervisning och i elevers lärande av engelska. Projektets övergripande syfte är att utveckla en vetenskaplig grund för hur man kan använda elevers kunskaper i olika språk för att stödja deras språkutveckling i engelska.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Karlstads universitet och finansieras av Vetenskapsrådet.